Propuneri referitoare la proiectul de hotarare de guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013

Către,

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

 

Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52 din 21/01/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă înaintăm propunerile şi observaţiile Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor ,,PRO LEX”, cu privire la proiectul de hotărâre de guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

1.După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

ART. 141

(1) Structurile de specialitate din cadrul unităţilor subordonate şi al structurilor subordonate acestora, care au corespondent la nivelul Agenţiei, se află în coordonarea metodologică a structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agenţiei, pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor Agenţiei.

(2) Competenţa de semnare a rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului din cadrul structurilor subordonate pentru care competenţa de numire aparţine/revine preşedintelui Agenţiei se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei.”

Argumente:

Structurile subordonate pot asigura specialişti din structurile lor de specialitate ce pot participa la concursurile organizate pentru ocuparea acestor funcţii. De asemenea prin participarea unor specialişti din aparatul propriu cresc şi cheltuielile de la buget alocate unor astfel de concursuri.

 

2.alin (1) art. 15 se modifica şi va avea următorul conţinut:

(1)În cadrul Agenţiei se organizează şi funcţionează Direcţia generală antifraudă fiscală, instituţie publică cu personalitate juridică, cu buget propriu, cu atribuţii de prevenire, descoperire şi combatere a actelor şi faptelor de evaziune fiscală şi fraudă fiscală şi vamală.

Argumente:

Direcţia Generaăa Antifraudă Fiscală are ca principale competenţe exercitarea controlului operativ şi inopinat în legătură cu aplicarea şi executarea legilor fiscale şi a reglementărilor vamale, urmărind împiedicarea oricărei sustrageri sau eschivări de la plata impozitelor şi taxelor, precum şi respectarea normelor de comerţ, urmărind să împiedice activităţile de contrabandă şi orice procedee interzise de lege.

Astfel, pentru înlăturarea consecinţelor negative aparute in cadrul actului de control şi pentru eficientizarea acestuia, este necesară realizarea unificării atribuţiilor de control si cele ale funcţiilor suport, astfel încât pe de o parte să crească calitatea controalelor efectuate, iar pe de altă parte să se înlăture riscul apariţiei unor eventuale abuzuri sau interpretări diferite ale aceloraşi situaţii de fapt.

 

3.Art. 21 se modifică şi va avea următorul conţinut:

(1) În subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se organizează şi funcţionează Direcţia Generală a Vămilor, instituţie publică cu personalitate juridică, cu buget propriu, prin preluarea atribuţiilor și a activităţii corespunzătoare din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală .

(2) Sediul central al Direcţia Generală a Vămilor este în municipiul Bucureşti, sector 1, str. Matei Millo nr. 13. 

(3) Direcţia Generală a Vămilor are ca obiect de activitate ansamblul activităţilor din domeniul vamal şi accizelor stabilite în sarcina Agenţiei.

(4) Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale a Vămilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală .

(5) Direcţia Generală a Vămilor este condusă de un director general, numit în funcţie prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condițiile legii .

(6) Directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor are calitatea de ordonator terţiar de credite .

(7) Directorul general al Direcţiei Generale a Vămilor este ajutat în activitatea sa de directori generali adjuncţi, numiţi în funcţie prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în condițiile legii.

(8) Salarizarea personalului Direcţiei Generale a Vămilor se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau, după caz, din instituţiile subordonate acestuia.

(9) Personalul de conducere și de execuţie din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor, cu excepția celui prevăzut la alin.(5) si (7), se numește în funcţie prin decizie a directorului general, în condiţiile legii.”

Argumente:

Direcţia Generală a Vămilor îndeplineşte atribuţiile din domeniul vamal şi o parte din cele din domeniul accizelor, prevăzute la art.7 din Hotărârea de Guvern nr. 520/2013.

In vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de statul român prin aderarea la Uniunea Europeană şi aplicării unitare a legislaţiei specifice se impune unificarea în cadrul aceleiaşi structuri, având o conducere unică, a atribuţiilor din domeniu,  care să conducă, pe de o parte la creşterea eficienţei colectării veniturilor, inclusiv ca urmare a creşterii gradului de conformare voluntară iar, pe de altă parte, la creşterea încrederii contribuabilului în această instituţie.

 

4.Art. II se modifică şi va avea următorul conţinut:

(1) Personalul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili se preia în cadrul noii structuri a Direcției generale de administrare a marilor contribuabili sau, după caz, în cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

(2) Personalul Direcției generale antifraudă fiscală se preia în cadrul noii structuri a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

(3) Personalul Direcției Generale a Vămilor şi al structurilor vamale din cadrul direcţiilor generale regionale a finanţelor publice se preia în cadrul noii structuri a Direcției Generale a Vămilor.

(4) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura prevăzută de lege pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a art. 131   , 15 şi 21 din prezenta hotărâre.

Argumente:

Este necesară includerea şi a modificărilor referitoare la Direcţia Generală Antifraudă Fiscală şi Direcţia Generală a Vămilor ca urmare a acordării personalităţii juridice.

 

5.Art. III se modifică şi va avea următorul conţinut:

Preluarea patrimoniului de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală şi Direcţia Generală a Vămilor se face pe baza situaţiilor financiare întocmite de Agenția Națională de Administrare Fiscală potrivit art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a art. (131) , 15 şi 21 din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Argumente:

Este necesară includerea şi a modificărilor referitoare la Direcţia Generală Antifraudă Fiscală şi Direcţia Generală a Vămilor ca urmare a acordării personalităţii juridice.

 

6.Art. IV se modifică şi va avea următorul conţinut:

Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia dispoziţiilor art. 131 , 15 şi 21 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare inclusiv cele aduse prin prezenta hotărâre, precum și a celor referitoare la administrațiile pentru contribuabili mijlocii, care intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2016 .

Argumente:

Este necesară includerea şi a modificărilor referitoare la Direcţia Generală Antifraudă Fiscală şi Direcţia Generală a Vămilor ca urmare a acordării personalităţii juridice.

 

7.Anexa nr. 1 se va modifica corespunzător cu prevederile referitoare la acordarea personalităţii juridice Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi Direcţiei Generale a Vămilor.

Argumente:

Este necesară includerea şi a modificărilor referitoare la Direcţia Generală Antifraudă Fiscală şi Direcţia Generală a Vămilor ca urmare a acordării personalităţii juridice.

 

  1. In Anexa nr. 3 se va menţine numărul de mijloace de transport existente anterior la direcţiile regionale vamale şi Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.

Argumente:

Este necesara meţinerea aceluiaşi număr de mijloace de transport, reducerea lor cu un număr de 4 la direcţiile regionale vamale şi 25 la Direcţia generală antifraudă fiscală va crea disfunctionalităţi în exercitarea activităţii acestora.

Adresa catre ANAF

Raspunsul ANAF la propunerile noastre referitoare la reorganizare

Comentarii

comentarii