Politia Locala Ploiesti – Regulament intern cu incalcarea legii

Nr. 98934/16.08.2016

 

Stimate

Domnule Adrian Florin Dobre, primar al municipiului Ploieşti

 

 

Prin prezenta vă sesizăm în legătură cu derapajul de la lege al conducerii Poliţiei Locale Ploieşti care printr-un regulament intern încalcă mai multe prevederi legale, creând premisele unor prejudicii atât pentru angajaţi cât şi pentru instituţie.

În fapt, doamna director general Carmen Daniela Gheorghe şi domnul director general adjunct, cu avizul şefului serviciului resurse umane, juridic, contracte, proceduri Mocanu Isabela Gabriela au redactat un Regulament intern al Poliţiei Locale Ploieşti prin care au reglementat categoriile de dispoziţii prevăzute la art. 242 din Codul Muncii, precum şi ocuparea funcţiilor publice – selecţionarea, recrutarea şi numirea poliţiştilor locali.

Precizări:

  1. Codul muncii este legea generală în materie raporturilor de muncă, domeniul de aplicare fiind reglementat la art. 1 şi 2

 

 Art. 1. – (1) Prezentul cod reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii.

   (2) Prezentul cod se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii.

  Art. 2. – Dispoziţiile cuprinse în prezentul cod se aplică:

  1. a)cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România;

(…)

  1. În cadrul Poliţie Locale Ploieşti îşi desfăşoară activitatea şi funcţionari publici. Aceştia îşi desfăşoară activitatea în baza unor raporturi de serviciu reglementate prin legi speciale, codul muncii aplicându-se numai în măsura în care aceste legi speciale nu conţin dispoziţii specifice derogatorii.

Spre exemplu, Legea nr. 188/1999 reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi stat sau administraţia publică locală, prin autorităţile administrative autonome ori prin autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, denumite în continuare raporturi de serviciu. Acest act normativ reglementează, printre altele, şi modul de ocupare a funcţiilor publice.

  1. Orice act administrativ, individual sau cu caracter normativ se emite în baza unei legi. În această situaţie, actul administrativ cu caracter normativ este normă metodologică dată în executarea legii. Se pot emite norme metodologice dacă legea prevede în mod expres acest lucru.

 

Spre exemplu, reglementarea prin regulamentul intern a procedurii de ocupare a funcţiilor publice nu are temei legal şi este contrară legii, stabilind condiţii care exced prevederilor legale. Dacă legiuitorul ar fi vrut ca acest domeniu să fie reglementat prin norme metodologice ar fi prevăzut în mod expres acest lucru, inclusiv instituţia iniţiatoare.

În aceeaşi situaţie se află şi reglementările privind:

  • drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici, fiind reglementate în Legea nr. 188/1999, fără a permite elaborarea de norme metodologice;
  • abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile şî regulile referitoare la procedura disciplinară, fiind tratate în Legea nr. 188/1999 şi detaliate prin norma metodologică HG nr. 1344/2007

 

 Art. 79 din Legea nr. 188/1999  (5) Modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

    Art. VII. – (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă:

a) normele privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

b) normele privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină;

c) normele privind organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective;

d) normele privind mobilitatea înalţilor funcţionari publici.

    (2) În termen de 10 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă:

a) norme privind formarea profesională a funcţionarilor publici;

b) regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de formarea specializată prevăzute de prezenta lege.

 

  • evaluarea profesională a funcţionarilor publice este reglementată în Legea nr. 188/1999, iar criteriile de evaluare sunt stabilite de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

SECŢIUNEA a 4-a  Promovarea funcţionarilor publici şi evaluarea performanţelor profesionale art. 63-69.

Art. 69 alin (5) Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, după consultarea organizaţiilor sindicale ale funcţionarilor publici, reprezentative la nivel naţional.

Art. 22. – (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are următoarele atribuţii:

f)stabileşte criteriile pentru evaluarea activităţii funcţionarilor publici;

Prin enumerarea mai multor acte normative şi reproducerea parţială a unor prevederi legale, Regulamentul intern are valoarea unei culegeri cu extrase de prevederi legale, la care s-au mai adăugat prevederi noi, dându-se, fără drept, o nouă valoare/reglementare juridică.

 

În concluzie, prin Regulamentul intern se extinde domeniul de aplicare al Codului muncii şi pentru funcţionarii publici deşi aceştia au reglementări speciale, se derogă de la prevederile legale prin (Legea nr. 188/1999, HG nr. 1344/2007, HG nr. 611/2008), stabilind condiţii şi reguli noi, fără drept.

 

Faţă de cele de mai sus, vă solicităm să luaţi măsuri pentru restabilirea legalităţii în cadrul Poliţiei Locale Ploieşti, refacerea regulamentului intern prin limitarea la domeniile de aplicare prevăzute în Codul muncii şi doar pentru personalul contractual, pentru a evita contestaţia în instanţă şi crearea unor prejudicii materiale şi morale angajaţilor.

 

De asemenea, pe această cale ne arătăm îngrijorarea în legătură cu faptul că s-a produs o astfel de încălcare a legii la o instituţie din cadrul unei administraţii publice de mărimea unui municipiu (fiind singura situaţie la nivelul ţării, deşi poliţie locală funcţionează aproape toate oraşele şi în zeci de comune), cu avizul de legalitate a unei persoane care trebuie să vegheze la respectarea legii şi să îndrume conducerea profesională să emită acte administrative în limitele şi condiţiile prevăzute de lege.

 

Cu stimă,

 

Preşedinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii