Procedura de stabilire a salariilor de baza in Administratia publica

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Art. 11.

(1) Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților.

(2) Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III și cap. II lit. A pct. IV.

(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.

Art. 25. – Limitarea sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor și a altor drepturi

(1) Suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz.

(4) Nivelul veniturilor salariale se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.

1.Nomenclatoare administratie publica locala

Functionari publici

III. Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din administrația publică locală ***)

  1. a)Funcții publice de conducere
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor
1 Secretar al unității administrativ-teritoriale
2 Director general1) S
3 Arhitect-Șef 2) S
4 Director general adjunct S
5 Director, șef compartiment, director executiv S
6 Director adjunct, contabil șef, inginer șef, șef sector, director executiv adjunct S
7 Șef serviciu, arhitect Șefla nivel oras S
8 Șefbirou, Șef oficiu S

1) Funcția publică locală se utilizează, în condițiile legii, în cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică locală cu un număr de minimum 150 de posturi.

2) Funcția publică locală se utilizează la nivelul municipiilor și județelor.

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

  1. b)Funcții publice generale de execuție
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor
1 Auditor, grad profesional superior S
grad profesional principal S
grad profesional asistent S
2 Consilier, consilierjuridic, expert, inspector; grad profesional superior S
grad profesional principal S
grad profesional asistent S
grad profesional debutant S
3 Referent de specialitate; grad profesional superior SSD
grad profesional principal SSD
grad profesional asistent SSD
grad profesional debutant SSD
4 Referent; grad profesional superior M
grad profesional principal M
grad profesional asistent M
grad profesional debutant M

***) Funcții publice locale, stabilite și avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor, orașelor și comunelor și al instituțiilor înființate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale.

NOTĂ:

Salariul de bază individual al administratorului public se stabilește de către primar, președintele consiliului județean sau primarul general al municipiului București, în condițiile legii, în funcție de tipul unității administrativ-teritoriale și de atribuțiile stabilite în fișa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unității administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizația viceprimarului, a vicepreședintelui consiliului județean sau a viceprimarului municipiului București, după caz.

II.Personal contractual

  1. Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația publică locală

Salarii de bază pentru funcții de specialitate

  1. a)Funcții de conducere
Nr. crt Funcția Nivelul studiilor
1 Director general S
2 Director general adjunct S
3 Director, inspector șef, șef sector, șef compartiment S
4 Director adjunct, inspector șef adjunct, contabil șef, inginer șef S
5 Șef serviciu, șef secție S
6 Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu S

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

  1. b)Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor
1 Auditor gradul IA S
gradul I S
gradul II S
2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier gradul IA S
gradul I S
gradul II S
debutant S
3 Consilier juridic gradul IA S
gradul I S
gradul II S
debutant S
4 Tehnician-economist, secretar superior, interpret relații, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist gradul IA SSD
gradul I SSD
gradul II SSD
debutant SSD
5 Referent, inspector, arhivar, referent casier IA M
I M
II M
debutant M
6 Agent agricol I M
II M; G
debutant M; G
7 Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf IA M
I M; G
debutant M; G
8 Secretar M; G
Secretar debutant M; G
9 Administrator I M
II M
10 Șef depozit I M
II M
11 Casier, magaziner M; G
Casier, magaziner debutant M; G
12 Șef formație pază/pompieri M; G
13 Portar, paznic, pompier, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier M; G
14 Bucătar, lenjereasă M; G
15 Îngrijitor M/G
debutant M/G
16 Maistru I M; G
II M; G
17 Șofer I M; G
II M; G
18 Muncitor calificat I M; G
II M; G
III M; G
IV M; G
19 Muncitor necalificat I M; G
II – fără sporuri M; G

NOTĂ:

Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului studiilor, de la administrația publică locală, se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de la cabinetul primarului comunei, orașului și municipiului, precum și cabinetul președintelui consiliului județean, cabinetul primarului de sector al municipiului București și cabinetul primarului general al municipiului București.

  1. c)Funcții utilizate în cadrul serviciilor publice de salvamont din subordinea consiliilor județene și locale
Nr. crt. Funcția
1 Salvator montan gradul I
gradul II
gradul III
  1. d)Funcții utilizate în cadrul serviciilor voluntare pentru situații de urgență din subordinea consiliilor locale
Nr. crt. Funcția
1 Șef serviciu voluntar pentru situații de urgență
2 Șef compartiment pentru prevenire
3 Șef formație intervenție, salvare și prim ajutor
4 Specialist pentru prevenire
5 Servant pompier
6 Șef grupă intervenție
7 Șef echipă specializată
8 Mecanic utilaj
9 Conducător autospecială

Comentarii

comentarii