Ordinul nr. 25/2016 privind formarea iniţială, în anul 2016, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere.

Ordinul nr. 25/2016 privind formarea iniţială, în anul 2016, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

În vigoare de la 12.02.2016

Având în vedere dispoziţiile art. 18 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2010în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1.

Instituţiile de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne alocă, în anul 2016, un număr de 1.445 de locuri, în vederea formării iniţiale a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere.

Art. 2.

Instituţiile de formare prevăzute la art. 1, repartizarea numărului de locuri, perioadele în care se realizează programele de formare iniţială, precum şi cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant/program de formare iniţială sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3.

(1) Formarea iniţială a personalului poliţiei locale în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere se desfăşoară potrivit curriculumului unitar întocmit de către Direcţia generală management resurse umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, după consultarea structurilor de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.

(2) Poliţiştii locali care au funcţii de conducere urmează pe timpul cursului de formare iniţială şi modulul de management, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) La solicitarea instituţiilor beneficiare, modulul de management organizat la Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne poate fi urmat şi de către poliţiştii locali care ocupă funcţii de conducere şi se află în una dintre următoarele situaţii:

a) au urmat programul de formare iniţială fără parcurgerea modulului de management;

b) se află sub incidenţa prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4.

Direcţia generală management resurse umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne transmite inspectoratelor generale şi instituţiilor de formare situaţia centralizată cuprinzând repartizarea solicitărilor instituţiilor beneficiare privind formarea iniţială a poliţiştilor locali.

Art. 5.

(1) Instituţiile beneficiare transmit dosarele de înscriere la instituţiile de învăţământ la care au fost repartizate, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de începerea programelor de formare iniţială.

(2) Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

a) cerere/raport personal de înscriere la curs, aprobată de şeful structurii de poliţie locală;

b) adeverinţa medicală de la medicul de familie din care să reiasă faptul că este apt medical să desfăşoare activităţi de pregătire fizică şi de instrucţia tragerii;

c) cartea de identitate în fotocopie;

d) diploma de bacalaureat sau, după caz, diploma de licenţă eliberată de ultima instituţie de învăţământ absolvită, în fotocopie;

e) certificat de cazier judiciar, în perioada de valabilitate;

f) permisul de conducere în fotocopie, după caz;

g) două fotografii tip Âľ cm.

(3) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de studii pentru personalul propus să participe la programele de formare iniţială şi certificarea pentru conformitate cu originalul a documentelor depuse în fotocopie în dosarele de înscriere se realizează de către instituţiile beneficiare.

(4) La prezentarea la instituţia de formare, cursantul va prezenta cartea de identitate în original.

Art. 6.

(1) Grupele de studiu sunt compuse dintr-un număr cuprins între 15 şi 35 de cursanţi, stabilit de conducătorii instituţiilor care asigură formarea iniţială, în limita numărului de locuri repartizat, care dispun şi înmatricularea acestora.

(2) Grupele de management constituite în condiţiile art. 3 alin. (3) pot fi compuse din minimum 5 cursanţi.

Art. 7.

(1) Achitarea cheltuielilor de şcolarizare privind programele de formare iniţială şi modulele de management, precum şi a cheltuielilor de cazare şi servire a hranei se realizează de către structurile poliţiei locale, în baza contractelor de formare profesională încheiate în acest scop.

(2) Sumele încasate de instituţiile de formare conform alin. (1), pentru servire a hranei, se utilizează pentru procurarea produselor agroalimentare necesare popotelor.

(3) Celelalte sume încasate conform alin. (1) se fac venit la bugetul de stat şi se virează la bugetul de stat în maximum 30 de zile de la data încasării acestora.

Art. 8.

(1) În cazul neprezentării sau nepromovării examenului de absolvire, respectiv a evaluării de competenţă în cazul modulului de management, la cerere, cursantului în cauză i se eliberează adeverinţă de participare la cursuri, în care se specifică competenţele certificate în urma şcolarizării.

(2) Cursantul aflat în situaţia prezentată la alin. (1), în baza adeverinţei eliberate de instituţia de formare privind certificarea tuturor competenţelor prevăzute de curriculum, are posibilitatea de a solicita reexaminarea, o singură dată, în termen de 6 luni de la finalizarea programului de formare iniţială, respectiv a modului de management, cu oricare din seriile următoare, la oricare dintre instituţiile de formare prevăzute în anexă care organizează în această perioadă examen de absolvire. Reexaminarea se realizează cu plata cheltuielilor de cazare şi servire a hranei, dacă este cazul, fără plata unor cheltuieli suplimentare privind programele de formare iniţială şi modulele de management.

(3) În situaţia în care cursantul nu are certificate toate competenţele prevăzute în curriculum sau a nepromovării reexaminării în condiţiile prevăzute la alin. (2), pentru dobândirea competenţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, după caz, poliţistul local trebuie să repete programul de formare sau modulul de management. Solicitarea se formulează de structura poliţiei locale în care este încadrat, cu suportarea din nou a cheltuielilor prevăzute la art. 7, detaliate după caz.

(4) Examenul de absolvire pentru formarea iniţială a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, respectiv evaluarea de competenţă în cazul modulului de management, poate fi susţinut/susţinută numai în situaţia frecventării a cel puţin 80% din orele aferente fiecărei competenţe din planul de învăţământ.

Art. 9.

(1) Certificatul de absolvire a cursului, cu menţionarea competenţelor profesionale dobândite, însoţit, la cerere, de foaia matricolă, se eliberează de către instituţia de formare în care cursantul a susţinut examenul de absolvire, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) În urma promovării modulului de management, poliţiştilor locali prevăzuţi la art. 3 alin. (3) li se eliberează o adeverinţă în acest sens.

(3) Stabilirea nivelului taxelor pentru eliberarea certificatelor prevăzute la alin. (1) şi a adeverinţelor prevăzute la alin. (2), precum şi destinaţia sumelor provenite din respectivele taxe se efectuează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 10.

Pe parcursul programului de formare, cursantul are obligaţia respectării regulamentului intern al instituţiei de formare.

Art. 11.

Structurile cu atribuţii stabilite prin prezentul ordin vor lua măsuri de îndeplinire a prevederilor acestuia.

Art. 12.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne,
Petre Tobă

Bucureşti, 8 februarie 2016.

Nr. 25.

ANEXĂ

I. Instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne care asigură formarea iniţială a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, perioadele în care se realizează programele de formare iniţială şi numărul de locuri repartizat fiecărei instituţii de învăţământ

Nr. crt. Instituţia de formare Municipiul/Oraşul/Judeţul/ Datele de contact Perioada cursului Nr. de locuri Obs.
1. Institutul de Studii pentru Ordine Publică Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 158-160, sectorul 4
Tel.: 021.332.48.67
Fax: 021.332.38.55
Int. 20104, 20241, 20258
isop@mai.gov.ro
22.02-20.05.2016 40
12.09-19.12.2016 40
2. Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne* Orăştie, Str. Armatei nr. 16, judeţul Hunedoara
Tel.: 0254.24.19.90
0254.24.74.50
Fax: 0254.24.75.21 I.C. 054/8351, 054/8354
secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro
22.02-20.05.2016 50
9.05-5.08.2016 50
12.09-9.12.2016 50
3. Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina, bd. Carol I nr. 145, judeţul Prahova
Tel.: 0244.336251, 0244.336252
Fax: 0244.33.36.50 I.C. 044/8446
campina@scoalapolitie.ro
29.02-27.05.2016 50
19.09-16.12.2016 50
4. Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan”** Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 89-91, judeţul Cluj
Tel: 0264.43.97.72
Fax: 0264.43.99.04 I.C.064/1265/1264
scoala.cluj@cj.politiaromana.ro
22.02-20.05.2016 50
19.09-16.12.2016 50
5. Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor “Nicolae Golescu” Slatina, Str. Cazărmii nr. 40, judeţul Olt
Tel.: 0249.42.17.93
Fax: 0249.42.26.88 I.C. 049/1239
scoalapolslatina@ot.politiaromana.ro
22.02-20.05.2016 125
9.05-5.08.2016 125
12.09-9.12.2016 200
6. Centrul Chinologic “dr. Aurel Greblea” Sibiu*** Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 157, judeţul Sibiu
Tel.: 0269.235.181
Fax: 0269.240.090 I.C. 069/1255
ccs@centrulchinologic.ro
5.12.2016-3.03.2017 50
7. Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră “Avram Iancu” Oradea Oradea, Calea Aradului nr. 2-4, judeţul Bihor
Tel./Fax: 0259.41.95.20 I.C. 059/1265
pfr.avramiancu@yahoo.com
22.02-20.05.2016 25
8. Şcoala de Perfecţionare a Pregătirii Personalului Poliţiei de Frontieră Drobeta-Turnu Severin Drobeta-Turnu Severin,
str. Serpentina Roşiori nr. 3-5, judeţul Mehedinţi
Tel.: 0252/208076 Fax: 0252/208078 I.C. 052/1266
office@spcpforsova.ro
22.02-20.05.2016 40
5.09-2.12.2016 40
9. Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi Iaşi, Str. G. Coşbuc nr. 3-5, judeţul Iaşi
Tel./Fax: 0232/460203 I.C. 032/1361
sficppfiasi@yahoo.com
12.09-09.12.2016 110
10. Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române Comuna Chiajna, satul Roşu, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2-4, judeţul Ilfov
Tel.: 021.434.91.31
Fax. 021.434.91.41
17700, 17704
sajrmv@yahoo.com
29.02-27.05.2016 50
29.08-25.11.2016 50
11. Centru de perfecţionare a pregătirii cadrelor de jandarmi Gheorgheni, Str. Ciubotului nr. 4, judeţul Harghita
Tel./Fax: 0266.365.094 I.C. 066/8213
office@jandarmeriagheorgheni.ro
22.02-20.05.2016 30
3.05-29.07.2016 60
12.09-09.12.2016 60
Sfântu Gheorghe, str. Cezar Bolliac nr. 5, judeţul Covasna
Tel.: 0267.31.36.03
Fax: 0267.35.28.25 I.C. 067/24596
ijjcv@jandarmeriacovasna.ro
25.04-22.07.2016 25
12.09-9.12.2016 25

* Instituţia asigură organizarea, în mod distinct, a modulului de management în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (3), în trei serii a câte 25 locuri, astfel:

7.03-11.03.2016 – 25 de locuri;

6.06-10.06.2016 – 25 de locuri;

5.09-9.09.2016 – 25 de locuri.

** Nu se asigură cazarea.

*** Nu se asigură servire a hranei.

II. Cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant/program de formare iniţială

1. Programul de formare iniţială (instruirea, utilizarea bazei didactico-materiale, organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire, inclusiv eliberarea certificatului de absolvire şi a foii matricole care atestă competenţele profesionale dobândite) = 2.000 lei.

2. Modulul de management organizat la Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne = 154 lei.

3. La solicitare, instituţiile de formare asigură:

a) cazare în incinta instituţiei. Tarifele de cazare se stabilesc de către instituţiile de formare, conform prevederilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011 pentru aprobareaNormelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) servirea hranei, zilnic, cu 3 mese principale. Contravaloarea acestora este de până la 30 lei/zi.

 

Comentarii

comentarii