Proiect OUG ref la salarizare

 

 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

 

 

Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare („Legea-cadru nr. 284/2010”),

luând în considerare că, de la data aprobării Legii-cadru nr. 284/2010 și până în prezent, nu a fost aplicată valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele legii cadru,

ținând cont de succesivele amânări ale aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare, ceea ce face ca în prezent salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice să se facă potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului 2009,

în considerarea faptului că, de la data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, prin hotărâre a Guvernului, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost majorat de la 600 la 1.250 lei (acest din urmă cuantum fiind aplicabil din luna mai a anului 2016), ceea ce a determinat o serie de inechități în materie de salarizare în raport de nivelul studiilor şi al activităţii profesionale prestate,

ținând cont de faptul că, în prezent, pe de o parte există niveluri diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie în cadrul aceleiaşi instituţii, iar            pe de altă parte, creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată a condus la stabilirea aceluiași nivel de salarizare pentru personal cu atribuții și nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiași instituții,

ținând cont că autoritățile/instituțiile publice centrale și locale se confruntă cu o serie de procese aflate pe rolul instanțelor de judecată din întreaga țară având ca obiect eliminarea discrepanțelor rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, iar impactul financiar al punerii în executare a sentințelor judecătorești asupra bugetului general consolidat ar putea fi semnificativ,

luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgență și implementarea unui nou act normativ care să elimine discrepanțele rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii cadru nr. 284/2010 și să asigure predictibilitatea nivelului cheltuielilor bugetare,

având în vedere că, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, nu se pot promova acte normative cu mai puţin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituţia României, republicată, care să conducă la creşterea cheltuielilor de personal, adoptarea prezentului set de măsuri legislative în regim de urgență apare ca fiind singurul instrument legislativ care ar putea fi folosit în vederea evitării rapide a consecințelor negative mai sus arătate,

în considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

 

    CAPITOLUL I

    Dispoziţii generale

 

    SECŢIUNEA 1

    Dispoziții comune

Art. 1 – Obiectul de reglementare

 • Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.
 • Prezenta ordonanţă de urgenţă creează cadrul legislativ pentru:
  1. dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar şi de supraveghere a aplicării acestora;
  2. dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea salariilor de bază în sectorul bugetar, în vederea promovării performanţei individuale;
  3. remunerarea persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.
 • Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt şi rămân în mod exclusiv cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.
 • Prin contractele colective de muncă/acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natură salarială în bani sau în natură care excedează sau contravin prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

Art. 2 – Domeniul de aplicare

 • Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică:
  1. personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative centrale autonome, precum şi instituţiile din subordinea/coordonarea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
  2. personalului din autorităţi şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
  3. personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii;
  4. persoanelor care sunt conducători ai unor instituţii publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă;
  5. persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.
 • Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică Băncii Naţionale a României, Autorității de Supraveghere Financiară, Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.
 • Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul din autorităţi şi instituţii publice încadrat pe bază de contract individual de muncă, personalul care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau alese şi personalul care ocupă funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, magistrații, precum şi personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special.

 

    Art. 3 – Gestionarea sistemului de salarizare

 • Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice se asigură de fiecare ordonator de credite.
 • Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat se asigură de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice.
 • Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din unităţile sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale se asigură de ordonatorii principali de credite şi de Ministerul Sănătăţii.
 • Ordonatorii de credite au obligaţia să stabilească salariile de bază/soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază, indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile, alte drepturi salariale în bani şi în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.

 

    Art. 4 – Controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului din sectorul bugetar

Controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează de către Guvern, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice împreună cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Ministerul Transporturilor, Ministerul Culturii, Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Energiei, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul Afaceri, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, Curtea de Conturi a României, precum şi de alte autorităţi publice centrale autonome cu atribuţii în domeniu, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor autorităţi şi instituţii publice, stabilite potrivit legislației în vigoare.

 

    Art. 5 – Raportul salarial

În sectorul bugetar,  raportul între cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază/soldă a funcției de bază/salariu al funcției de bază/indemnizație de încadrare/indemnizație este de 1 la 12.

 

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Principiile sistemului de salarizare

 

    Art. 6 – Principii

Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta ordonanţă de urgenţă are la bază următoarele principii:

 1. a) principiul legalităţii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc numai prin norme juridice de forţa legii sau având o forţă juridică asimilată cu a legii;
 2. b) principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare și instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care ocupă aceeași funcție, desfășoară aceeași activitate și are aceeași vechime în muncă și în funcție;
 3. c) principiul egalităţii, prin asigurarea de salarii de bază/solde de funcție de bază/salarii de funcție de bază/indemnizații de încadrare/indemnizații egale pentru muncă cu valoare egală;
 4. d) principiul importanţei sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activităţii şi nivelul studiilor;
 5. e) principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, în contextul recunoaşterii şi recompensării performanţelor profesionale obținute, pe baza criteriilor stabilite potrivit legii şi a regulamentelor proprii;
 6. f) principiul ierarhizării, pe verticală cât și pe orizontală, în cadrul aceluiaşi domeniu, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate;
 7. g) principiul transparenţei mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, în sensul asigurării predictibilității salariale pentru personalul din sectorul bugetar;
 8. h) principiul sustenabilităţii financiare, în sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru personalul bugetar, astfel încât să se asigure respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, stabilite în condițiile legii;
 9. i) principiul menținerii drepturilor salariale stabilite potrivit legii, potrivit căruia personalul își păstrează drepturile stabilite potrivit legii aferente funcției, gradului sau treptei profesionale, studiilor, vechimii în muncă, vechimii în funcție sau după caz în specialitate, obținute în condițiile legii, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

 

 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Definiții

 

    Art. 7 – Termeni

Termenii utilizați în prezenta ordonanţă de urgenţă au următoarea semnificație:

 1. a) salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcției, gradului/treptei profesionale, gradației, nivelul instituției la care se prestează activitatea: central, teritorial, local, astfel cum este stabilită în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă. Pentru personalul militar, polițiști, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, echivalentul salariului de bază îl constituie solda funcției de bază, respectiv salariul funcției de bază;
 2. b) solda de funcție/salariul de funcție reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, stabilită în condițiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
 3. c) indemnizația de încadrare reprezintă suma de bani corespunzătoare funcției, gradului, gradației și vechimii în funcție, stabilită potrivit anexelor la prezenta ordonanţă de urgenţă;
 4. d) indemnizația lunară pentru funcţiile de demnitate publică reprezintă suma de bani la care au dreptul persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora, fiind unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcției acestora; persoanele care ocupă funcții de demnitate publică nu beneficiază de sporuri permanente, sporuri temporare și/sau de doctorat;
 5. e) salariul funcţiei de bază se compune din salariul de funcţie, salariul gradului profesional deţinut, gradaţii şi, după caz, salariul de comandă;
 6. f) solda funcţiei de bază se compune din solda de funcţie, solda de grad, gradaţii şi, după caz, solda de comandă;
 7. g) câştigul salarial brut lunar cuprinde salariul de bază sau salariul funcţiei de bază, ori, după caz, indemnizația de încadrare, compensaţiile, indemnizațiile, sporurile, primele, premiile, precum și celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar;
 8. h) solda lunară cuprinde solda funcţiei de bază, indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi din alte drepturi salariale în bani;
 9. i) funcție similară reprezintă o funcție de același fel din cadrul aceleiași instituții sau autorități publice, care implică aceleași condiții de studii, grad/treaptă profesională, gradație, vechime și condiții de muncă;
 10. j) funcția de demnitate publică este acea funcție care se ocupă prin mandat obținut direct, prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, în condițiile legii;
 11. k) sporul reprezintă un element al salariului lunar/soldei lunare, acordat ca procent la salariul de bază/solda de funcție de bază/salariul de funcție de bază/indemnizația de încadrare/indemnizație, în condițiile legii, pentru fiecare categorie de personal;
 12. l) gradația reprezintă dreptul salarial acordat în raport cu vechimea în muncă, în condițiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
 13. m) treapta profesională reprezintă nivelul de ierarhizare în cadrul funcţiilor cu studii medii, după caz, studii postliceale, gimnaziale sau fără studii;
 14. n) gradul profesional reprezintă nivelul de ierarhizare în cadrul funcţiilor cu studii superioare, după caz, cu studii superioare de scurtă durată și studii medii în cazul funcționarilor publici;
 15. o) venitul salarial al personalului plătit din fonduri publice se compune din câştigul salarial brut lunar și din celelalte drepturi salariale acordate personalului din instituțiile publice, potrivit legii.

 

 

    SECŢIUNEA a 4-a

    Criterii de performanță

 

    Art. 8 – Criterii generale

 

 • Ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii  salariilor de bază, a soldelor de funcție sau  a salariilor de funcție şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât şi în cadrul aceluiaşi domeniu, are la bază următoarele criterii generale:
 1. cunoştinţe şi experienţă;
 2. complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;
 3. judecata şi impactul deciziilor;
 4. responsabilitate, coordonare şi supervizare;
 5. dialog social şi comunicare;
 6. condiţii de muncă;
 7. incompatibilităţi şi regimuri speciale.
 • Criteriile de performanță generale avute în vedere la promovarea în funcție, grade/ trepte profesionale a personalului plătit din fonduri publice ori în vederea acordării unor premii sunt următoarele:
 1. Cunoștințe profesionale și abilități;
 2. Calitatea, operativitatea și eficiența activităților desfășurate;
 3. Perfecționarea pregătirii profesionale;
 4. Capacitatea de a lucra în echipă;
 5. Comunicare;
 6. Disciplină;
 7. Rezistență la stres și adaptabilitate;
 8. Capacitatea de asumare a responsabilității;
 9. Integritate și etică profesională.
 • Pentru categoriile de personal plătite din fonduri publice care beneficiază de criterii specifice de performanță reglementate prin statute proprii, se aplică acestea din urmă.
 • Conținutul criteriilor de performanță specifice domeniului de activitate, precum și procedura de evaluare, se stabilesc potrivit reglementărilor aplicabile fiecărei categorii de personal de către angajator.

 

 

    CAPITOLUL II – Salarizarea

 

    SECŢIUNEA 1

 

    Sistemul de stabilire a salariilor în sectorul bugetar

 

    Art. 9 – Elementele componente ale venitului salarial

 • Venitul salarial al personalului plătit din fonduri publice cuprinde salariile de bază, soldele funcției de bază/salariile funcţiei de bază, indemnizaţiile de încadrare, indemnizațiile lunare și, după caz, compensațiile, indemnizațiile, sporurile, majorările, primele și premiile, precum și alte drepturi în bani şi/sau în natură, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.
 • Salariile de bază, soldele funcției de bază/salariile funcţiei de bază/ indemnizaţiile de încadrare/ indemnizațiile lunare, sporurile şi alte drepturi salariale specifice fiecărui domeniu de activitate corespunzător celor 7 familii ocupaţionale de funcţii bugetare, precum şi pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii sunt reglementate în anexele nr. I – VIII din prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

   Art. 10 – Salariile de bază şi gradaţiile

 • Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte profesionale şi gradaţii.
 • Fiecărei funcții, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund cinci gradații, corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, cu excepția funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor de conducere pentru care gradația este inclusă în indemnizația lunară/salariul de bază prevăzut pentru aceste funcții în anexele la ordonanţa de urgenţă.
 • Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii sunt următoarele:

– gradaţia 1 – de la 3 la 5 ani;

– gradaţia 2 – de la 5 la 10 ani;

– gradaţia 3 – de la 10 la 15 ani;

– gradaţia 4 – de la 15 la 20 de ani;

– gradaţia 5 – peste 20 de ani.

 • Gradaţia obţinută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condiţiile de acordare.
 • Grila de intervale pentru stabilirea salariilor de bază pentru un sector de activitate bugetară se compune din intervalele de valori prevăzute pentru fiecare funcţie de execuţie, grad profesional sau treaptă profesională.
 • Grilele de intervale pentru stabilirea salariilor de bază specifice fiecărui domeniu de activitate sunt prevăzute în anexele nr. I – VIII din prezenta ordonanță de urgență.

 

    Art. 11 – Modul de stabilire a salariilor de bază

Salariile de bază corespunzătoare funcţiilor, gradelor/treptelor profesionale şi gradaţiilor sunt prevăzute în anexele nr. I – VIII din prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

    Art. 12 – Politica salarială pentru personalul plătit din fonduri publice

Politica salarială aferentă personalului plătit din fonduri publice trebuie să fie în conformitate cu ţintele fiscal-bugetare din strategia fiscal-bugetară, cu respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat.

 

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Alte drepturi salariale

 

    Art. 13 – Drepturi salariale pentru deținerea titlului științific de doctor și pentru activitatea de control financiar preventiv

 • Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de salariul de bază/solda de funcție de bază/salariul de funcție de bază/indemnizația de încadrare/indemnizație mai mari cu 15%, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.
 • Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de salariul de bază/solda funcției de bază/salariul funcției de bază mai mari cu 10%.

 

    Art. 14 – Indemnizația pentru funcțiile de demnitate publică

 • Indemnizaţia lunară a persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică sunt prevăzute în anexa nr. I la prezenta ordonanţă de urgenţă.
 • Perioada în care persoanele prevăzute la alin. (1) au ocupat funcţii de demnitate publică constituie vechime în muncă şi în specialitate.

 

    Art. 15 – Salariul de bază pentru funcţiile de conducere

 • Salariul de bază pentru funcţiile de conducere se stabileşte la încadrarea în funcţie, de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul acesteia.
 • În salariul de bază pentru funcţiile de conducere atât la gradul I, cât şi la gradul II este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim.

 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Sporuri

 

    Art. 16 – Sporul pentru munca de noapte

Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizaţia de încadrare, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

 

    Art. 17 – Sporul pentru munca suplimentară

 • Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum și munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal și în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.
 • În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru va fi compensată în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază/solda de funcție de bază/salariul de funcție de bază/indemnizația de încadrare/indemnizație, corespunzător orelor suplimentare efectuate.
 • În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), munca suplimentară prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celealte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, va fi compensată în luna următoare cu un spor de 100% din salariul de bază/solda de funcție de bază/salariul de funcție de bază/indemnizația de încadrare/indemnizație, corespunzător orelor suplimentare
 • Plata muncii în condițiile alin. (2) și (3) se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic în scris, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii.
 • La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.
 • Prevederile prezentului articol nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora, prin cumul de funcţii în cadrul aceleiași instituții sau autorități publice sau persoanelor angajate cu timp parțial.

 

Art. 18 – Sporul pentru persoanele cu handicap

Pentru activitatea desfăşurată de persoanele cu handicap vizual grav şi accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 20% din salariul de bază/solda de funcție de bază/ salariul de funcție de bază/indemnizația de încadrare/indemnizație.

 

Art. 19 – Sporul pentru condiții de muncă

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I – VIII la prezenta ordonanță de urgență, precum şi condiţiile de acordare a acestuia, se stabilesc prin Regulament-cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară, respectiv administraţie, sănătate și asistență socială, învăţământ, justiţie, cultură, diplomaţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi de către autorităţile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, fiecăreia dintre instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau autorităţile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.

 

Art. 20. – Sporul pentru activități de creație de programe

Personalul care desfăşoară activităţi de creaţie de programe pentru calculator, precum şi cel care este încadrat în posturi de specialişti în tehnologia informaţiei, beneficiază de un spor de până la 15% calculat la salariul de bază/solda de funcție de bază/salariul de funcție de bază/indemnizația de încadrare/indemnizație.

 

    Art. 21 – Sporuri specifice

Sporurile, compensațiile, indemnizaţiile, majorările, primele, premiile şi alte elemente ale venitului salarial specific fiecărui domeniu de activitate sunt prevăzute în anexele nr. I – VIII la prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

    Art. 22 – Limitarea sporurilor

 • Suma sporurilor, compensaţiilor şi indemnizaţiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază, a salariilor funcțiilor de bază sau a indemnizaţiilor lunare de încadrare, după caz.
 • Prevederile alin. (1) nu se aplică personalului trimis în misiune în străinătate.

 

    Art. 23 – Premii și prime de excelență

 • Ordonatorii principali de credite pot acorda premii anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 3% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget, în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
 • Din fondul stabilit potrivit prevederilor alin. (1), până la 50% se poate utiliza pentru acordarea de către ordonatorii principali de credite a unor prime de excelenţă pentru personalul care a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiilor.

 

 

    Capitolul III

    Alte dispoziții

 

    Art. 24 – Salarizarea în caz de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu

 • Personalul care s-a aflat în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi personalul ale cărui raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, la reluarea activităţii îşi păstrează gradul sau treapta profesională în care a fost încadrat anterior suspendării şi beneficiază de salariul de bază/salariul funcției de bază/solda funcției de bază/indemnizația de încadrare aferente gradului sau treptei profesionale prevăzut în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă.
 • Pentru personalul prevăzut la alin. (1), gradaţia se stabileşte luând în considerare şi perioadele care, conform legilor speciale aplicabile, constituie vechime în muncă ce se are în vedere la stabilirea drepturilor salariale.

 

    Art. 25 – Stabilirea salarizării pentru funcții specifice

 • Autorităţile, instituţiile publice şi celelalte unităţi bugetare pot include în statele de funcţii şi unele funcţii specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă, care se dovedesc a fi necesare desfăşurării activităţii.
 • Salariile de bază ale personalului încadrat în funcţii specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, al Ministerului Finanţelor Publice, şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru funcţionarii publici, prin asimilare cu funcţiile şi salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă şi aplicabile categoriei de personal respective.

 

    Art. 26 – Cumulul de funcții pentru unele funcții specifice

 • În cazuri excepţionale, posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică pot fi ocupate şi prin cumul de funcţii de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcţii şi a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, în condiţiile prevăzute la alin. (2).
 • Posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate şi numai în condiţiile în care programul funcţiei cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcţiei de bază. În astfel de situaţii nu sunt aplicabile prevederile art. 17 din prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

    Art. 27 –  Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere

 • Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.
 • În mod excepţional, perioada prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu maximum 6 luni, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.
 • În perioadele prevăzută la alin. (1) şi (2), persoana beneficiază de drepturile salariale aferente funcţiei de conducere respective.

 

    Art. 28 – Încadrarea, promovarea și avansarea unor categorii de personal

 • Pentru personalul contractual sau alte categorii de personal care nu beneficiază de statute speciale, ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen, pe baza regulamentului-cadru care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
 • Încadrarea şi promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau trepte profesionale, se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau acte administrative al ordonatorului principal de credite, după caz.
 • În situaţia în care promovarea personalului contractual sau a altor categorii de personal bugetar în funcţie, grad sau treaptă profesională, nu este reglementată prin statute proprii, promovarea se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcţii.
 • În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii, grade sau trepte profesionale, se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.
 • Promovarea în funcții, în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aprobă prin hotărâre a Guvernului, dacă nu este reglementată altfel prin statute sau alte acte normative specifice.
 • Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcţie de performanţele profesionale individuale, apreciate cu calificativul “foarte bine” cel puţin de două ori în ultimii 3 ani efectiv lucrați, de către comisia desemnată prin dispoziţie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele reprezentative sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor.
 • Avansarea în grad se face din 5 în 5 ani, în funcţie de performanţele profesionale individuale, apreciate cu calificativul “foarte bine” cel puţin de trei ori consecutiv în ultimii 5 ani efectiv lucrați, de către comisia desemnată prin dispoziţie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor.
 • Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor profesionale individuale, de către conducătorul instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic, prin acordare de calificative: “foarte bine”, “bine”, “satisfăcător” şi “nesatisfăcător”, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.

 

    Art. 29 –  Transferul

 • Ocuparea unui post vacant în sistemul bugetar se poate face și prin transfer, dacă se realizează de pe un post din sistemul bugetar, similar, echivalent sau de nivel inferior.
 • Transferul poate avea loc după cum urmează:
 1. a) în interesul serviciului, numai cu acordul scris al persoanei care se transferă;
 2. b) la cererea persoanei, în urma aprobării cererii de transfer de către conducătorul autorității sau instituției publice la care se solicită transferul și de la care se transferă.
 • Prevederile din actele normative specifice domeniului de activitate referitoare la transfer rămân în vigoare.
 • Ordonatorul de credite, în raport cu cerinţele postului, stabileşte criterii de selecţie proprii de transfer în completarea celor prevăzute la alin. (1) şi alin. (2), cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.

 

 

    CAPITOLUL IV

    Dispoziţii finale și tranzitorii

 

    Art. 30 – Detaşare, delegare şi transfer

Prevederile din actele normative referitoare la detaşare, delegare şi transfer, acordarea concediilor, cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea şi locuinţa, rămân în vigoare.

 

    Art. 31 – Revizuirea salarizării

Salariile de bază/soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază, indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile, și alte drepturi salariale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă vor putea fi revizuite în funcție de evoluția salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, stabilite în condițiile legii.

 

    Art. 32 – Caracterul drepturilor salariale

Sumele reprezentând drepturile salariale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă sunt lunare, în formă brută și supuse impozitării, potrivit legii.

 

    Art. 33 – Reîncadrarea personalului

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, reîncadrarea personalului se face pe funcţii, grade/trepte profesionale și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă avute.

 

    Art. 34 – Soluționarea contestațiilor

 • Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază/soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază/indemnizațiilor de încadrare, a sporurilor, a creșterilor salariale, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este de competenţa ordonatorilor de credite.
 • Contestaţia poate fi depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.
 • Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de  30 de zile lucrătoare.
 • Împotriva modului de soluționare a contestației persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei.

 

    Art. 35 – Aplicarea ordonanţei de urgenţă

 • Începând cu data de 1 august 2016, salariile de bază/soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază/indemnizațiile de încadrare,/ indemnizațiile lunare sunt cele prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă.
 • Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute în anexele la ordonanța de urgență se detemină potrivit prevederilor din anexele la prezenta ordonanță de urgență.
 • În situația în care salariile de bază/soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază/indemnizațiile de încadrare, indemnizațiile lunare avute în luna iulie 2016 sunt mai mari decât cele prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă, se păstrează salariile de bază/soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază/indemnizațiile de încadrare, indemnizațiile lunare acordate pentru luna iulie 2016, precum și cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
 • Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţia similară stabilit potrivit alin. (1)-(3), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
 • Pentru personalul prevăzut la alin. (3) care avansează în gradația corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţia similară, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. În situația în care la avansarea în gradație nu se regăsește o funcție similară în plată, salariul de bază avut se majorează cu procentul aferent gradației în care urmează a fi încadrat, după cum urmează:

– 7,5% pentru gradaţia 1;

– 5% pentru gradaţia 2;

– 5% pentru gradaţia 3;

– 2,5% pentru gradaţia 4;

– 2,5% pentru gradaţia 5.

 

Art. 36 –  Echivalarea unor studii

 • În baza art. 18 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, salarizarea absolvenţilor ciclului I şi/sau II (Bologna) se face la nivelul absolvenţilor cu studii superioare de lungă durată (S).
 • Persoanele care ocupă, în condiţiile legii, funcţii de conducere pentru care condiţia de ocupare a postului este de studii superioare şi care nu au absolvit studii de acest nivel beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru aceste funcţii, pentru o perioadă tranzitorie de maxim 5 ani.
 • Persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ocupă funcţii în condiţiile prevăzute la alin. (2) vor beneficia de o perioadă tranzitorie de 5 ani în care să obţină nivelul de studii, potrivit legii, pentru exercitarea funcţiei de conducere. După această dată, în cazul în care condiţiile de studii nu sunt îndeplinite, persoanele respective vor fi încadrate pe funcţii de execuţie existente în statul de funcţii al ordonatorului de credite.

 

    Art. 37 – Indemnizațiile consilierilor locali și consilierilor județeni

Începând cu 1 august 2016, pentru consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni, indemnizaţiile de şedinţă prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, se păstrează la nivelul acordat în iulie 2016.

 

    Art. 38 – Suma lunară forfetară

Începând cu 1 august 2016, suma lunară forfetară prevăzută la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, acordată deputaților și senatorilor, se păstrează la nivelul acordat în iulie 2016.

 

    Art. 39 –  Pensiile de serviciu

Începând cu 1 august 2016, pe durata aplicării prezentei ordonanțe de urgență, se suspendă temporar actualizarea în funcție de majorarea salariilor a pensiilor de serviciu ale funcționarilor publici parlamentari reglementată de alin. (5) al art. 731 din Legea nr. 215/2015, ale membrilor Corpului diplomatic şi consular al României reglementată de alin. (5) al art. 6 din Legea nr. 216/2015, ale judecătorilor şi procurorilor reglementată de alin. (5) al art. 85 din Legea nr. 303/2004, ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare reglementată de art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015

    Art. 40 – Indemnizația pentru limită de vârstă pentru deputați și senatori

Începând cu 1 august 2016, indemnizația pentru limită de vârstă pentru deputați și senatori, acordată potrivit art. 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, se va menține la nivelul lunii iulie 2016.

 

    Art. 41 – Diurna deputaților și senatorilor

Începând cu 1 august 2016, deputații și senatorii prezenți la lucrările Parlamentului, care nu au domiciliul în municipiul București sau în județul Ilfov, vor primi o diurnă de deplasare, pe zi, de 1% din indemnizația lunară brută prevăzută pentru deputați sau senatori, în locul diurnei de deplasare de 2% prevăzută la art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor.

 

    Art. 42 – Indemnizațiile de pensionare

Începând cu 1 august 2016, prevederile privind indemnizațiile care se acordă la pensionare, trecerea în rezervă/retragere/deces se suspendă temporar pe durata aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

 

    Art. 43 – Indemnizațiile, compensaţiile, primele și alte drepturi acordate personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, rămân la nivelul lunii iulie 2016.

 

    Art. 44 – Răspunderea aplicării ordonanţei de urgenţă

Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă privind stabilirea salariilor de bază sau, după caz, a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare, a sporurilor, creșterilor și a celorlalte drepturi salariale, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, patrimonială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

 

   Art. 45 – Urmărirea aplicării ordonanţei de urgenţă

Urmărirea aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă se asigură de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice şi de către Ministerul Finanţelor Publice, potrivit competenţelor ce le revin.

 

Art. 46 – Abrogarea unor dispoziții

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se abrogă:

 1. a) art. 12 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b) alin. (2) – (5) ale art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1998 privind Institutul European din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 207/1998, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. c) alin. (3) al art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 15 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. e) alin. (3) al art. 10 din Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 17 februarie 2010;
 6. f) lit. f) a art. 36 din Legea nr. 293/2004 privind statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 22 septembrie 2009, cu modificările ulterioare;
 7. g) art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 25 ianuarie 2011, cu modificările ulterioare;
 8. h) alin. (2) al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. i) art. 23 din Legea nr. 435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare
 10. j) alin. 11 al art. 16 din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale din România, nr. 226/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 11 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. k) Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 12. l) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015;
 13. m) art. 1-13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată prin modificări și completări prin Legea nr.71/2015;
 14. n) alin. (2) al art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice;
 15. o) Ordonanța de urgență a Guvernului 27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare;
 16. p) art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
 17. r) art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului32 /2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere;
 18. s) Legea nr. 185/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015;
 19. t) art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
 20. u) alin. (10) al art. 101 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;
 21. v) Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare;
 22. w) art. 1- art. 7, art. 8 alin. (2) – (6), art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
 23. x) orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

    Art. 47 – Anexele

Anexele nr. I – VIII fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

    Art. 48 – Intrarea în vigoare

 • Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 1 august 2016 și se aplică până la aprobarea unui nou act normativ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 • În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor elabora Norme metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.

 

 

Anexa nr. I – FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „ADMINISTRAŢIE”

 

Capitolul I lit. B – Reglementări specifice funcţionarilor publici

 

Art. 1. (1) Funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor funcţionarilor publici, în limita prevederilor din Regulamentul elaborat potrivit prezentei ordonanțe de urgență, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

 

Art. 2. – Funcţionarii publici care, în condiţiile legii, exercită temporar o funcţie publică de conducere sau o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici au dreptul la salariul de bază corespunzător funcţiei publice pe care o exercită cu caracter temporar.

 

Art. 3. Funcţionarii publici care ocupă o altă funcţie publică prin mutare în cadrul altui compartiment sau transfer beneficiază de salariul de bază corespunzător funcţiei publice pe care o ocupă prin modificarea raporturilor de serviciu.

 

Art. 4. – (1) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere care solicită mutarea într-o funcţie publică de conducere sau, după caz, de execuţie vacantă pentru care îndeplinesc condiţiile specifice au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi numiţi.

(2) Funcţionarii publici de conducere care ocupă, ca urmare a reorganizării, funcţii publice de conducere de nivel inferior sau, după caz, de execuţie au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi numiţi.

 

Art. 5. – Funcţionarii publici care absolvă studii universitare de licenţă, în domeniul de activitate al autorităţii sau instituţiei publice, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, în condiţiile legii, într-o funcţie publică de execuţie care să-i asigure cel puţin salariul de bază avut din clasa corespunzătoare studiilor absolvite, păstrându-şi gradaţia avută la data promovării.

 

Art. 6. – (1) Funcţionarii publici redistribuiţi au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi redistribuiţi.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici reintegraţi, dacă prin hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă nu se prevede altfel.

 

Art. 7. – (1) Funcţionarii publici au următoarele drepturi prevăzute de alte acte normative, al căror cuantum se suportă de la bugetul de stat, bugetul local sau, după caz, de la bugetul de asigurări sociale:

 1. a) indemnizaţiile stabilite pentru activităţi suplimentare la care sunt desemnaţi să participe în cadrul unor comisii organizate în condiţiile legii;
 2. b) alte drepturi care nu sunt de natură salarială, stabilite în condiţiile legii.

(2) Drepturile prevăzute la alin.(1) se acordă în condiţiile şi limitele prevăzute în actele normative prin care sunt reglementate.

Anexa I Cap I A functionari publici 2016

Comentarii

comentarii