Amendamentele sindicatelor la proiectul legii salarizarii pentru administratia publica locala

 

Amendamente lege v10

 

Art. 11 (1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile lunare se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a consiliului general al municipiului Bucureşti, după caz.”

(2)     Nomenclatorul functiilor necesare desfasurarii activitatilor specifice fiecarei institutii sau autoritati ale administraliei publice locale, precum si ierarhia functiilor sunt prevazute in Anexa VIII, Cap. I, lit. A, pct. Ill si Cap. II, lit. A, pct.IV la prezenta lege.

(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează cu respectarea art. 25 din prezenta lege.

(4)     Nivelul salariilor lunare se stabileste, in conditiile prevazute la alin. (1), fara a depasi limita maxima a indemnizaliei lunare a functiei de viceprimar sau, dupa caz, a indemnizaliei lunare a vicepresedintelui consiliului judetean, sau, dupa caz, a vicepreprimarului municipiului Bucuresti, corespunzator nivelului de organizare: comuna, oras, municipiu, sectoarele municipiului Bucuresti, primaria generala a Municipiului Bucuresti, cu incadrarea in cheltuielile cu salariile aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli.

 

Art. 11 se va modifica şi va avea următorul conţinut:

Art. 11 (1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile lunare se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a consiliului general al municipiului Bucureşti, după caz, dar nu pot fi mai mici decât cele prevăzute în grila familiei ocupaţionale „Administraţie”.

 

Se impune stabilirea salariilor de bază și pentru administrația publică locală, în vederea eliminării discriminării acestei categorii de personal față de celelalte categorii de bugetari și față de aceeași categorie de personal din administrația publică centrală, precum și pentru eliminarea  discrepanțelor salariale între angajații care au aceleași funcții, aceeași vechime, activitate similară și care lucrează în aceleași condiții, ceea ce duce la menținerea haosului din sistem și la politizarea funcției publice.

Mai mult, textul iniţial creează premizele stabilirii unor salarii mai mici decât cele în plată (reducerea salariilor), fiind astfel neconstituţional (CCR prin Decizia 874/2010 a stabilit că măsura de reducerea a salariilor este constituţională „numai în condiţiile strict şi limitativ prevăzute de art.53 din Constituţie. Pentru ca restrângerea menţionată să poată fi justificată, trebuie întrunite, în mod cumulativ, cerinţele expres prevăzute de art.53 din Constituţie, şi anume:

– să fie prevăzută prin lege;

– să se impună restrângerea sa;

– restrângerea să se circumscrie motivelor expres prevăzute de textul constituţional, şi anume pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav;

– să fie necesară într-o societate democratică;

– să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o;

– să fie aplicată în mod nediscriminatoriu;

– să nu aducă atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.

CCR a apreciat că „soluţia legislativă cuprinsă în Legea nr. 118/2010 a fost determinată de apărarea securităţii naţionale, astfel cum rezultă din expunerea de motive a Guvernului, care ar putea afecta însăşi fiinţa statului prin amploarea şi gravitatea fenomenului. Curtea constată, totodată, că măsura legislativă criticată este aplicată în mod nediscriminatoriu, în sensul că reducerea de 25% se aplică tuturor categoriilor de personal bugetar în acelaşi cuantum şi mod. Curtea observă, de asemenea, că măsura criticată are un caracter temporar, tocmai pentru a nu se afecta substanţa dreptului constituţional protejat. Astfel, este evident că restrângerea exerciţiului unui drept trebuie să dureze numai atât timp cât se menţine ameninţarea în considerarea căreia această măsură a fost edictată.”

Art. 37 (5) În situația în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază/soldele de funcție/salariile de funcție/indemnizațiile de încadrare sunt mai mari decât cele prevăzute în anexele la prezenta lege pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor se acordă cele prevăzute pentru anul 2022. Propunere modificarea după cum urmează:

Art. 37 (5) În situația în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază/soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază/indemnizațiile de încadrare sunt mai mari decât cele prevăzute în anexele la prezenta lege pentru anul 2022 se menţin în plată salariile de bază avute.

A se vedea argumentele de la art. 11.

Formula este cea prevăzută şi în alte acte normative (ex. OUG nr. 57/2015 (110) Pentru persoanele prevăzute la alin. (15)-(18) ale căror salarii de bază sunt mai mari decât cele stabilite potrivit alin. (15), (16) şi (18) se menţin în plată salariile de bază avute.)

 

 

Anexa VIII Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie”

Articol nou

 La Anexa VIII Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie”, Capitolul I lit. B se introduce un nou articol cu următorul conţinut:

„Dispoziţiile legale prin care sunt stabilite sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi de natură salarială pentru personalul din alte domenii de activitate din sectorul bugetar se aplică şi personalului din Familia ocupaţională „Administraţie” care se află in situaţii similare, cu avizul ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.”

O prevedere similară este la Art. 13 din Anexa VI, Capitolul II, Secţiunea a 2-a

Propunerea este întemeiată pe Directiva 2000/JIC/78, principiile de la art. 6 lit. b şi c.

 

 

 

 

Anexa nr. VIII – Familia ocupaţională de funcţii administraţie

 

a) Funcţii publice de conducere

 

  1. Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din administraţia publica locală

 

Nr.

crt

Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază-lei

2022

Coeficient
   1. Secretarul Judeţului, respectiv secretarul Municipiului București S 13100 5,24
2. Secretar (localitate cu peste 300.000 locuitori) S 12250 4,90
3. Secretar (localitate cu 200.001 locuitori până la 300.000 locuitori) S 11350 4,54
4. Secretar (localitate cu 100.001 locuitori până la 200.000 locuitori) S 10475 4,19
5. Secretar (localitate cu 50.001 locuitori până la 100.000 locuitori) S 9620 3,85
6. Secretar (localitate cu 20.001 locuitori până la 50.000 locuitori) S 8725 3,49
7. Secretar (localitate cu 10.001 locuitori până la 20.000 locuitori) S 7550 3,02
8. Secretar (localitate cu 5.001 locuitori până la 10.000 locuitori) S 7025 2,81
9. Secretar (localitate cu 3.001 locuitori până la 5.000 locuitori) S 6100 2,44
10. Secretar (localitate până la 3000 locuitori) S 5250 2,10
11. Director general, controlor financiar şef la UAT cu peste 100.000 locuitori S 10100 4,04
12. Arhitect şef la UAT cu peste 100.000 locuitori S 10100 4,04
13. Director general adjunct, controlor financiar şef adjunct  la UAT cu peste 100.000 locuitori S 9950 3,98
14. Director, sef compartiment, director executiv, trezorier şef, şef administraţie financiară  la UAT cu peste 100.000 locuitori S 9450 3.78
15. Director, sef compartiment, director executiv, trezorier şef, şef administraţie financiară  la UAT  între 10.001-100.000  locuitori S 7550 3,02
15. Director adjunct, contabil şef, inginer şef, şef sector, director executiv adjunct, trezorier şef adjunct, şef administraţie financiară adjunct, şef birou  la UAT cu peste 100.000 locuitori S 8750 3,50
16. Director adjunct, contabil şef, inginer şef, şef sector, director executiv adjunct, trezorier şef adjunct, şef administraţie financiară adjunct, şef birou  la UAT cu  între 10.001-100.000  locuitori S 7275 2,91
17. Director adjunct, contabil şef, inginer şef, şef sector, director executiv adjunct, trezorier şef adjunct, şef administraţie financiară adjunct, şef birou  la UAT cu   până la 10.000 locuitori S 7025 2,81
18. Şef serviciu  cu peste 100.000 locuitori S 8575 3,43
19. Şef serviciu    între 10.001-100.000  locuitori S 7275 2,81
20. Şef serviciu   cu până la 10.000 locuitori S 6500 2,60
21. Architect şef nivel oraş  cu peste 100.000 locuitori S 8575 3,43
22. Architect şef nivel oraş  între 10.001-100.000  locuitori S 7275 2,81
23. Architect şef nivel oraş  UAT  până la 10.000 locuitori S 6500 2,60
24. Şef birou  cu peste 100.000 locuitori S 8225 3,29
25. Şef birou  între 10.001-100.000  locuitori S 6735 2,69
26. Şef birou  cu până la 10.000 locuitori S 5875 2,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. b) Funcţii publice generale de execuţie

 

Cons. Județene și UAT-uri cu peste 100.000           locuitori UAT-uri cu populația între 10.001-100.000 UAT-uri cu până la 10.000 locuitori
Nr.

crt

Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază

-lei-

2022

Coeficient Salariul de bază

-lei-

2022

Coeficient Salariul de bază

-lei-

2022

Coeficient
1. Auditor                     grad professional superior S 6850 2,74 6125 2,45 5600 2,24
                                  grad professional principal S 5975 2,39 5325 2,13 4875 1,95
                                  grad professional asistent S 5000 2,00 4475 1,79 4100 1,64
2. Consilier, consilier juridic, expert, inspector

grad professional superior

 

S

 

6575

 

2,63

 

5875

 

2,35

 

5000

 

2,00

                                  grad professional principal S 5800 2,32 5175 2,07 4725 1,89
                                  grad professional asistent S 4650 1,86 4150 1,66 3800 1,52
                                 grad professional debutant S 3950 1,58 3525 1,41 3225 1,29
3. Referent de specialitate

grad professional superior

SSD 5800 2,32 5175 2,07 4725 1,89
                                  grad professional principal SSD 5125 2,05 4150 1,66 3800 1,52
                                  grad professional asistent SSD 4175 1,67 3950 1,58 3375 1,35
                                 grad professional debutant SSD 3950 1,58 3450 1,38 3150 1,26
4. Referent                   grad professional superior M 4250 1,70 3800 1,52 3475 1,39
                                  grad professional principal M 3950 1,58 3525 1,41 3225 1,29
                                  grad professional asistent M 3850 1,54 3450 1,38 3150 1,26
                                 grad professional debutant M 3600 1,44 3225 1,29 2950 1,18

 

 

 

 

 

 

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază

-lei-

2022

Coeficient
1 Manager public,      grad profesional  superior S 10100 4,04
                                   grad profesional principal S 9450 3,78
                                   grad profesional asistent S 8575 3,43

 

 

2. Capitolul II lit. A – Salarizarea personalului contractual din administrația publică centrală de specialitate *), servicii deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii județene, municipii, administrația publică locală – consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora

 Salarii de bază pentru funcţii de specialitate

  1. a) Funcţii de conducere

 

Cons. Județene și UAT-uri cu peste 100.000           locuitori UAT-uri cu populația între 10.001-100.000 UAT-uri cu până la 10.000 locuitori

 

Nr.

crt

Funcţia Nivelul funcțiilor Salariul de bază-lei

2022

 

Coeficient Salariul de bază-lei

2022

 

Coeficient Salariul de bază-lei

2022

 

Coeficient
1. Director general S 8247 3,30 6580 2,63
2. Director general adjunct S 7546 3,02 5966 2,39
3. Director, inspector şef, şef sector, şef compartiment S 7546 3,02 5966 2,39
4. Director adjunct, inspector şef adjunct, contabil şef, inginer şef S 7019 2,81 5791 2,32
5. Şef serviciu, şef secţie S 6580  

2,63

5528 2,21 5000 2,00
6. Şef birou, şef atelier,  şef laborator, şef oficiu S 5791 2,32 5417 2,17 4900 1,96

 

 

 

 

 

  1. b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale
Nr.

crt

Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază-lei

2022

Coeficient Salariul de bază-lei

2022

Coeficient Salariul de bază-lei

2022

Coeficient
1. Auditor                                                               grad I A S 6125 2,45 5600 2,24 5300 2,12
                                                                             gradul I S 5650 2,26 4875 2,07 4900 1,96
                                                                            gradul II S 4925 1,97 4100 1,80 4250 1,70
2. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier                                                grad I A  

S

 

5875

 

2,35

 

5000

 

2,00

 

4733

 

1,89

                                                                            grad I S 5425 2,17 4725 1,89 4475 1,79
                                                                            grad II S 4725 1,89 4475 1,79 4175 1,67
                                                                          debutant S 4400 1,76 4175 1,67 3950 1,58
3. Consilier juridic                                               grad I A S 5875 2,35 5000 2,00 4733 1,89
                                                                           grad I S 5425 2,17 4725 1,89 4475 1,79
                                                                           grad II S 4725 1,89 4475 1,79 4175 1,67
debutant S 4400 1,76 4175 1,67 3950 1,58
4. Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor architect, inspector, referent, subinginer,    arhivist                                                                                          grad IA  

 

SSD

 

 

5425

 

 

2,17

 

 

4725

 

 

1,89

 

 

4475

 

 

1,79

grad I SSD 4725 1,89 4475 1,79 4175 1,67
grad II SSD 4400 1,76 4175 1,67 3950 1,58
debutant SSD 4100 1,64 3875 1,55 3675 1,47
5. Referent, inspector, referent casier            grad IA M 3950 1,58 3800 1,52 3475 1,39
                                                                         grad I M 3850 1,54 3525 1,41 3225 1,29
                                                                                    grad II M 3750 1,50 3450 1,38 3150 1,26
debutant M 3610 1,44 3225 1,29 2950 1,18
6. Agent agricol                                                         grad I M 3850 1,54 3525 1,41 3225 1,29
grad II M; G 3750 1,50 3450 1,38 3150 1,26
debutant M; G 3610 1,44 3225 1,29 2950 1,18

 

 

 

 Amendamente lege v10

Comentarii

comentarii