Ce trebuie sa faca angajatii din administratia publica locala in urma intrarii in vigoare a legii salarizarii 153/2017 pentru a nu pierde drepturi salariale

Legea 153/2017

Art. 11. — (1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.

(2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV.

(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.

(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.

(5) Angajarea, promovarea, avansarea în gradaţie a personalului prevăzut la alin. (1) se fac cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi a celorlalte reglementări specifice funcţionarilor publici şi personalului contractual.

 

Nota Pro Lex:

Liderii grupelor sindicale Pro Lex cu reprezentativitate la nivelul institutiei din care fac parte, trebuie sa solicite consiliului judetean, consiliului local sau consiliului general al municipiului Bucuresti, dupa caz, demararea consultarilor pentru stabilirera veniturilor angajatilor.

Liderii grupelor sindicale Pro Lex fara reprezentativitate la nivelul institutiei din care fac parte, trebuie sa organizeze sedinte pentru alegerea reprezentantilor angajatilor (functionari publici, personal contractual, dupa caz) in vederea reprezentarii la consultarile pentru stabilirera veniturilor angajatilor. Daca tot se fac alegeri pentru desemnarea reprezentantilor angajatilor, recomandam sa se desemneze angajati si pentru negocierea acordului colectiv (penmtru functionarii publici)/contractului colectiv de munca (pentru personalul contractual), comisia paritara (care vegheaza la respectarea acordului colectiv) si comisia de disciplina.

Atentie! Bugetul de cheltuieli cu personalul trebuie sa cuprinda veniturile salariale (salariile la nivelul maxim al familiei ocupationale si sporurile), norma de hrana prevazuta in Legea salarizarii 153/2017 sau in Legea nr. 155/2010 si HG 171/2015), voucherele de vacanta, impozitele pe venituri, sumele aferente promovarilor in clasa sau grade profesionale, sumele aferente trecerii intr-o alta gradatie de vechime.

Cei ce au deja hotarari judecatoresti, la fond sau ramase definitiv, care obliga institutia la salarizarea personalului la nivelul maxim al familiei ocupationale, le vor folosi in cadrul consultarilor.

Vor fi avantajati cei care fac parte din institutii care au aplicat corect Legea 171/2015 si Decizia CCR nr. 794/2016, de buna voie sau ca urmare a hotararii instantei (vor pastra ceea ce au deja la nivelul maxim).

 

Reîncadrarea personalului

Art. 36. — (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, reîncadrarea personalului salarizat potrivit prezentei legi se face pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă şi vechime în specialitate/vechime în învăţământ avute, cu stabilirea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare şi indemnizaţiilor lunare potrivit art. 38.

(…)

Nota Pro Lex:

Este foarte posibil ca, in aplicarea art. 36. sa se emita decizii de reîncadrare a personalului cu stabilirea salariilor de bază.

Deciziile trebuie contestate ca fiind nelegale, pentru ca:

  • salariile nu au fost majorate la nivelul maxim al functiei/gradului profesional conform Legii nr. 71/2015 si OUG nr. 57/2015 cu modificarile ulterioare (OUG nr. 20/2016);
  • salariile au fost stabilite prin HCL avand ca temei legal art. 11 din Legea salarizarii nr. 153/2017, care este neconstitutional (se ataca de Pro Lex cu exceptia de neconstitutionalitate);
  • optional, daca salariile scad, se ataca decizia si pentru ca are la baza art. 38 alin. 6 din Legea salarizarii nr. 153/2017, care este neconstitutional (se ataca de Pro Lex cu exceptia de neconstitutionalitate).

 

Potrivit Legii nr. 71/2015 si OUG nr. 57/2015 salariile bugetarilor trebuiau majorate la nivelul maxim al functiei, gradului profesional, gradatiei de vechime, nivelului studiilor. Pro Lex are procese pe rolul instantelor si a castigat toate procesele pentru angajatii din administratia publica locala si ANAF.

Necontestatea deciziilor in termenul prevazut la art. 37, conduce la decaderea din termen a celor ce se hotarasc ulterior ca salarizarea nu a fost corecta/legala.

 

Soluţionarea contestaţiilor

Art. 37. — (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare, a sporurilor, a creşterilor salariale, a premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competenţa ordonatorilor de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile calendaristice.

(4) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. Instanţa se pronunţă de urgenţă şi cu precădere.

 

Aplicarea legii

Art. 38. — (1) Prevederile prezentei legi se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017.

(2) Începând cu data de 1 iulie 2017:

a) se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;

b) prin excepţie de la lit. a), salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 11 se stabilesc în conformitate cu prevederile acestui articol;

 

Nota Pro Lex:

 

In situatia actuala, in care cotizatia sindicala de 12 lei este aceeasi din 2007, iar cele 8 persoane din cadrul compartimentului juridic Pro Lex (dintre care 3 sunt avocati si unul este jurist) abia fac fata sutelor de dosare aflate pe rol, reprezentarea in instanta pentru noile procese se va face in limita posibilitatilor materiale si umane actuale.
Recomandarea Pro Lex este ca membrii sa se adreseze instantei, chiar si prin avocati platiti personal de catre reclamanti, intrucat sunt sanse reale de castig (pe neconstitutionalitate), iar miza este mare (sumele sunt importante).

Comentarii

comentarii