Proiectul OUG de modificare a pensiilor de serviciu si militare

Text nou:
se introduc noi litere la art 3, cu urmatorul cuprins:
l) solda/salariul net – solda/salariul brut prevazut la art. 28 alin. (1) din care se deduce contributia la bugetul de stat, contributia individuala la bugetul asigurarilor sociale de sanatate si impozitul pe venit, potrivit legislatiei in vigoare;
m) pensia militara de stat neta – pensia militara de stat stabilita in cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivt legislatiei in vigoare.
Text nou:
Art. VII din OUG pct 2
Art. 59 – Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizeaza, din oficiu, in fiecare an, cu rata medie anuala a inflatiei, inidicator definitiv, cunoscut la data de 01 ianuarie a fiecarui an in care se face actualizarea si comunicat de Institutul National de Statistica. Daca in urma actualizarii rezulta un cuantum al pensiei mai mic, se pastreaza cuantumul pensiei alfat in plata” anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. 

Text actual:

Art. 59. –   (1) Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. 

   *) Potrivit art. 12, alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016, în anul 2017, pensiile reglementate de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 5,25%.
    Derogare în Ordonanţă de urgenţă 57/2015 la 11/12/2015.
   (2) Indicatorii prevăzuţi la alin. (1) sunt cei definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.
   (3) În situaţia în care unul dintre indicatorii prevăzuţi la alin. (1) are valoare negativă, la indexarea cuantumului pensiilor militare de stat se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă.
   (4) În situaţia în care indicatorii prevăzuţi la alin. (1) au valori negative, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată.
   (5) Prevederile alin. (1) se aplică şi drepturilor de pensie deschise în cursul anului.
   (6) Începând cu anul 2021, cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 45% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, realizate pe anul precedent.
   (7) Începând cu anul 2030, cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata inflaţiei realizată pe anul precedent.
Text nou, modificat:
Art. VII din OUG pct 3
Art. 60 – Cuantumul net al pensiei militare de stat, nu poate fi mai mare decat media soldelor/salariilor nete corespunzatoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse in baza de calcul a pensiei.
Text actual:

Art. 60. –   (1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional şi/sau solda de funcţie/salariul de funcţie al militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 şi 108 şi în funcţie de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie, astfel: 

   a) potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu şi a mediei soldelor de funcţie/salariilor de funcţie îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, la cererea persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost deschise înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;
   b) în funcţie de gradul militar/profesional deţinut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu şi media soldelor de funcţie/salariilor de funcţie deţinute în cele 6 luni alese conform prevederilor art. 28 pentru drepturile de pensie deschise în baza prezentei legi.
   (2) «abrogat» În situaţia în care, în termen de 6 luni de la data primei majorări, persoanele îndreptăţite nu depun cerere în acest sens, actualizarea se face, din oficiu, pe baza mediei soldelor de funcţie/salariilor de funcţie din ultimele 6 luni de activitate. 
    Alineatul a fost abrogat prin Ordonanţă de urgenţă 57/2015 la 01/01/2016.
   (3) În anul în care pot fi aplicate atât prevederile art. 59, cât şi cele ale alin. (1), se aplică dispoziţiile cele mai favorabile.
(4) Procedura de actualizare prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, emis în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Dispozitii tranzitorii:
Cererile de pesnionare inregistrate si nesolutionate pana la data de 15 septembrie 2017 se solutioneaza conform normelor legale existenyte la data deschiderii drepturilor de pensii si asigurari sociale.
Dispozitii finale:
Prevederile art. VII pct 3 din prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 15 septembrie 2017.

Nota Pro Lex:

Textul OUG este cel transmis de catre ministerul muncii pentru dezbaterea in cadrul Comisiei de dialog social programata pentru data de 03 august 2016 ora 15
L 153 art. 7 f) solda lunara/salariul lunar cuprinde solda de funcţie/salariul de funcţie, solda de grad/salariul gradului profesional deţinut, gradaţii şi, după caz, solda de comandă/salariul de comandă, indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi alte drepturi salariale în bani;
Principalele modificari:
– pensia nu se mai actualizeaza cu creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat;
– pensia neta este plafonata la media salariilor nete corespunzatoare salariilor lunare brute luate ca baza de calcul a pensiei.

Comentarii

comentarii