Evaluarea polițiștilor

3.5. Evaluarea polițiștilor

    Evaluarea activităţii profesionale individuale şi a conduitei poliţistului, se realizează o dată pe an.

   Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea (evaluare de serviciu anuală), iar în cazul personalului didactic şi didactic auxiliar perioada evaluată este corespunzătoare anului de învăţământ.  . 

   Prin excepţie, evaluarea de serviciu se realizează şi pentru o perioadă mai mică(evaluare de serviciu parțială), în următoarele situaţii:

la acordarea gradului profesional următor;

la modificarea sau suspendarea raportului de serviciu, care produce consecinţe pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice, sau la încetarea raportului de serviciu;

la modificarea sau suspendarea raportului de serviciu, care produce consecinţe pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice, sau la încetarea raportului de serviciu, în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. g), h), i) sau l) din Legea 360/2002, al persoanei care are competenţa de a întocmi evaluarea;

în alte situaţii ,atunci când activitatea desfăşurată de poliţist este mai mare de 30 de zile.

 

 

Poliţistului i se întocmeşte evaluare de serviciu anuală numai dacă perioada de activitate desfăşurată este, cumulat, de cel puţin 6 luni inclusiv.   În situaţia în care această perioadă este rezultatul mai multor perioade de activitate profesională însumate, evaluate între 1 ianuarie și 31 decembrie , rezultatul evaluării de serviciu anuale se stabileşte pe baza punctajului obţinut ca medie ponderată a punctajelor obţinute la evaluările de serviciu parţiale.

      Evaluarea de serviciu anuală se realizează între 1 ianuarie şi 15 februarie din anul următor perioadei evaluate.

În cazul personalului didactic şi didactic auxiliar, evaluarea de serviciu anuală se realizează între 1 octombrie şi 15 noiembrie.

       Evaluarea de serviciu se întocmeşte de către şeful nemijlocit şi se aprobă de şeful ierarhic al acestuia. Au competenţe de evaluare a personalului exclusiv şefii care îndeplinesc atribuţiile funcţiilor prevăzute cu salariu de comandă, persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi prefecţii.

. 

Nu poate realiza evaluarea de serviciu persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. a) este soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu poliţistul evaluat;
 2. b) i-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) g), h), i) sau l) din Legea 360/2002.

        Evaluarea de serviciu se realizează în baza următoarelor criterii:

 1. a) modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor înscrise în fişa postului;
 2. b) legalitatea exercitării competenţelor conferite de funcţie;
 3. c) nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor specifice, raportat la cerinţele postului;
 4. d) aptitudini personale şi respectarea normelor de etică şi deontologie aplicabile poliţistului;
 5. e) aptitudini organizatorice sau, exclusiv pentru personalul care îndeplineşte atribuţiile funcţiilor prevăzute cu salariu de comandă, capacităţi manageriale demonstrate în îndeplinirea atribuţiilor.

Pentru fiecare dintre aceste criterii ,în formularul de evaluare de serviciu se prevăd indicatori de evaluare. Pe baza punctajului acordat fiecărui indicator de evaluare se calculează punctajul general.

În funcţie de punctajul general obţinut, poliţistului i se acordă unul dintre următoarele calificative: «foarte bine», «bine», «satisfăcător», «nesatisfăcător».

        Punctajul acordat fiecărui indicator de evaluare, punctajul general, constatările şi concluziile evaluării de serviciu şi calificativul se consemnează în formularul de evaluare de serviciu.

    Rezultatul evaluării de serviciu se aduce la cunoştinţă poliţistului în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării.

Poliţistul nemulţumit de rezultatul evaluării de serviciu poate formula contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă.

   

Contestaţia formulată, cu precizarea motivelor contestării şi a argumentelor corespunzătoare, se depune la secretariatul unităţii din care face parte persoana care a aprobat evaluarea. 

 

Cercetarea contestaţiei se realizează pe baza datelor înscrise în formularul de evaluare de serviciu, fişei postului poliţistului evaluat, rapoartelor evaluatorilor ,a interviului realizat de comisie cu poliţistul care a contestat rezultatul evaluării şi, dacă este cazul, cu persoanele care au întocmit/aprobat evaluarea, precum şi a oricăror documente în baza cărora comisia îşi poate formula un punct de vedere obiectiv asupra activităţii profesionale şi conduitei avute în perioada evaluată de poliţistul care a contestat rezultatul evaluării.

Contestaţia se soluţionează în termenul prevăzut de lege , iar rezultatul cercetării se consemnează într-un proces-verbal şi constă în una din următoarele soluţii:

 1. a) respingerea contestaţiei ca tardiv formulată;
 2. b) respingerea contestaţiei ca nemotivată;
 3. c) respingerea contestaţiei ca neîntemeiată şi menţinerea rezultatului evaluării de serviciu;
 4. d) admiterea contestaţiei cu precizarea noului calificativ care urmează să fie trecut în formularul de evaluare.

 

O copie a procesului-verbal întocmit de comisie, precum şi formularul de evaluare de serviciu, se transmit poliţistului care a contestat rezultatul evaluării în vederea luării la cunoştinţă, pe bază de semnătură.

 

Poliţistul nemulţumit de rezultatul contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. În această situaţie, procedura administrativă prealabilă prevăzută la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se mai efectuează.

 

 

 

 

ATENȚIE!

„Pro Lex” a atacat la Curtea Constituțională reglementarea organizării și desfășurării activității de evaluare prin acte normative interne ale MAI. Ca urmare, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile atacate, fapt pentru care s-a procedat la modificarea Legii nr. 360/2002.

ACTE NORMATIVE RELEVANTE

– Legea nr. 360/2002;

-Ordinul MAI nr.140/2016  

Comentarii

comentarii