Munca suplimentara

Definire

Muncă suplimentară – este considerată munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal (CM art. 117 alin. (1).

  • Dispoziția scrisă pentru ore suplimentare. În situaţii neprevăzute, care impun desfăşurarea de activităţi peste durata normală a programului de lucru, şeful unităţii dispune în scris, cu justificarea temeinică a hotărârii sale, efectuarea de ore suplimentare (OMAI nr. 577/2008, a 8.alin. (2).

Nota Pro Lex:

Potrivit adresei ministerului muncii nr. 7267RG/501DJLMC/24.03.2014: Articolul 2 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, defineşte timpul de muncă ca fiind orice perioadă în care lucrătorul se află la locul de muncă, la dispoziţia angajatorului şi îşi exercită activitatea sau funcţiile, în conformitate cu legislaţiile şi practicile naţionale. Orice perioadă care nu este timp de lucru este considerată „perioadă de repaus”.

Aceste definiţii au o importanţă deosebită, având în vedere faptul că, în funcţie de ele se stabileşte şi durata maximă a săptămânii de lucru, precum şi perioadele minime de repaus.

De altfel, şi Curtea Europeană de Justiţie a subliniat faptul că între timpul de muncă şi perioada de repaus nu poate exista o categorie suplimentară: timpul de muncă este plasat în opoziţie cu perioada de repaus, cele două noţiuni excluzându-se reciproc.

Observaţie Pro Lex:

Riscul lipsei dispoziției scrise prealabile.

În lipsa dispoziţiei scrise prealabile sau a dispoziţiei verbale consemnate în scris a şefului unităţii, munca desfăşurată peste durata normală a programului de lucru nu se consideră a fi muncă suplimentară!!! În această situaţie, nu este compensată cu timp liber sau în bani, iar poliţistului nu beneficiază de protecţia legii.

Ca urmare, solicitați să vi se transmită/să vi se aducă la cunoștință dispoziția scrisă a șefului în drept să o emită, notați numărul și data acesteia. Dacă dispoziţia a fost verbală, trebuie să fie consemnată în scris la ofiţerul de serviciu şi reţineţi numărul de înregistrare.

 

Compensarea muncii suplimentare.

Sporul pentru munca suplimentară ,potrivit prevederilor Legii 153/2017 : 

       Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum şi munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal şi în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.

   În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul de 60 de zile calendaristice, munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru va fi plătită în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de funcţie, corespunzător orelor suplimentare efectuate.

         În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul de 60 de zile calendaristice, munca suplimentară prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, va fi plătită în luna următoare cu un spor de 100% din salariul de funcţie, corespunzător orelor suplimentare efectuate.

Plata muncii, în ambele situatii prezentate, se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic în scris, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore  anual, este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii. 

    La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

 

 

OMAI nr. 4/2015 (modificat si completat prin OMAI nr. 157/2015,OMAI 210/2016 și OMAI  28/2017,prevede la art.5

(2) Majorarea se acordă personalului M.A.I. dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  1. a)există o programare în ture, schimburi sau altă formă de organizare a programului normal de lucru şi/sau există ordinul/dispoziţia şefului, de desfăşurare a activităţii peste durata normală a timpului de muncă, scris(ă) sau verbal(ă), dar consemnat(ă) ulterior în scris, emis(ă) conform competenţelor şi regulilor stabilite la nivelul fiecărei unităţi;
  2. b)nu beneficiază de alte drepturi salariale sub formă de majorări, sporuri sau compensaţii ori de cuantumul acestora, prevăzute expres pentru activităţile desfăşurate în zilele de repaus săptămânal şi/sau în zilele de sărbători legale;
  3. c)se încadrează în cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul ordonatorilor de credite.

 

2.2.1. Munca suplimentară, inclusiv în cadrul echipei operative

ATENȚIE!

Polițiștii din grupele operative, de regulă, sunt chemați pentru participarea la activități fără vreo dispoziţie scrisă!

  • Dispoziție scrisă pentru grupa operativă. Faptul că polițistul este planificat în grupa operativă dă doar aparenţa de legalitate a muncii sale peste durata normală a programului de lucru. Se creează, astfel, confuzia că dacă planificarea în grupa operativă este înscrisă în dispoziția zilnică, nu mai este necesară emiterea dispoziţiei scrise distincte pentru participarea, spre exemplu, la o intervenție punctuală, ceea ce este total eronat.

Întrucât activitatea se desfăşoară în afara duratei normale a programului de lucru, ca ore suplimentare, se impune, fără nici un dubiu, emiterea dispoziţiei scrise din partea şefului ierarhic.

ATENȚIE!

  • Riscul lipsei dispoziției scrise.

Au fost cazuri în care poliţiştii care au efectuat munca în afara programului normal de lucru, la cererea verbală/telefonică a şefului, au fost cercetaţi penal pentru că nu au putut face dovada desfășurării de activități din dispoziţia scrisă a şefului unităţii.

De asemenea, cei care s-au accidentat în timpul în care lucrau în afara programului normal de muncă, dar la cererea verbală/telefonică a şefului, însă fără dispoziţia scrisă a acestuia, nu au fost încadraţi cu accident de muncă.

În aceste situaţii nu a fost relevant dacă erau sau nu erau planificaţi în grupa operativă.

  • Nu omiteți, așadar, transmiterea dispozițiilor scrise la subordonați, dacă sunteți șefi, și solicitați-le de la șefi, dacă sunteți subordonați!

Instituția nu vă protejează și, frecvent, încearcă să se sustragă de la răspundere invocând absența dispozițiilor scrise !!!

Comentarii

comentarii