Observaţii cu privire la proiectul de lege privind Statutul poliţistului local aflat în dezbaterea Parlamentului, proiect depus de UDMR şi susţinut de FNSPLR şi USPLR

Proiectul Statutul Polițistului Local iniţat de UDMR cu susţinerea USPLR, Federaţia Columna şi FNPLR Observaţiile Pro Lex
   1. ART. 1

(1)       Poliţistul local de regulă este funcţionar public civil, înarmat, conform legii, ce poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru poliţia locală prin lege, ca instituţie specializată a statului.

(2)       Prin excepţie de la prevederile alin. (1) în structura poliţiei locale poate fî încadrat şi personal contractual, acestuia sunt aplicabile prevederile Codului Muncii.

(3)       Exercitarea profesiei de poliţist local implică, prin natura sa, îndatoriri şi riscuri deosebite

Cuprinde prevederi în contradicţie cu legislaţia naţională

Proiectul de statut redefineşte noţiunea de “poliţist local”

Dacă potrivit Legii nr. 155/2010

Art. 14. –   (1) Personalul poliţiei locale este compus din: 

   a) funcţionari publici care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local; 

   b) funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale; 

   c) personal contractual. 

unde poliţistul local este funcţionarul public care ocupă o funcţie publică specifică în cadrul personalului poliţiei locale, prin proiectul de Statut al poliţistului local, noţiunea “personalul poliţiei locale” devine “poliţişti locali”, care la rândul lor pot fi funcţionari publici şi personal contractual, eliminându-se funcţiile publice specifice.

 

Potrivit legii nr. 188/1999, statutul funcţionarilor publici reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi stat sau administraţia publică locală, prin autorităţile administrative autonome ori prin autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, denumite în continuare raporturi de serviciu.

Nu există vreo prevedere în Codul Muncii potrivit căreia personalul contractual să aibă posibilitatea reglementării unui statut special şi cu atât mai puţin să existe o lege care să reglementeze un statut special atât pentru funcţionari publici, cât şi pentru personal contractual.

 

Contradicţie cu prevederile altor acte normative:

–       Contravenţiile pot fi constatate şi sancţionate doar de către funcţionarii publici. Proiectul de statut nu face diferenţa între categoriile de angajaţi (funcţionari publici şi personal contractual) în ceea ce priveşte atribuţiile.

 

Contradicţie între articolele Proiectului

–       Art. 1 alin. (2) “Prin excepţie de la prevederile alin. (1) în structura poliţiei locale poate fi încadrat şi personalul contractual, acestuia sunt aplicabile prevederile Codului Muncii.” coroborat cu art. 13 alin. (3) “Poliţistului local încadrat pe un post contractual se aplică prevederile legale în vigoare pentru această categorie.”

vs art. 39 lit. e) “destituirea din funcţia publică de poliţist local” Pe de-o parte se precizează că poliţist local este şi personalul contractual, iar pe de altă parte, poliţist local ocupă o funcţie publică.

   2. ART. 2

(1)       Poliţistul local este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege, şi beneficiază de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

(2)       Autoritatea funcţiei nn poate fi exercitată în interes personal.

Generează confuzie în ceea ce priveşte natura funcţiei de politist local, funcţionar public vs personal contractual

Potrivit art. 2 alin. (1) din Proiect ,,Poliţistul local este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege, şi beneficiază de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce împlică exerciţiul autoritătii de stat.”

Legiuitorul a făcut distincţia între funcţia publică şi postul ocupat de personalul contractual, tocmai prin atribuţiile acestora şi autoritatea acestora, o egalitate între acestea, nu mai justifică nicio distincţie între cele două, sub toate aspectele legale.

       Potrivit Legii nr. 188/1999, funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome. 

A se observa diferenţa între cele două noţiuni: „putere publică” şi „autoritate publică” care pot duce la următoarele concluzii:

–       fie există o diferenţă între cele două noţiuni şi poliţistul local nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 pentru a mai fi funcţionar public;

–       fie nu există nicio diferenţă între cele două noţiuni şi poliţistul local este funcţionar public, caz în care expresia de personal contractual nu se mai justifică (natura funcţiei/postului este dată de atribuţii şi exercitarea puterii publice)

–       în orice variantă nu poate exista şi identitate şi diferenţă, în acelaşi timp, între funcţionari publici şi personal contractual, ar fi nonsens.

   3. ART. 3

(1)       Poliţistul local îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualitaţii.

(2)       Poliţia locală, respectiv poliţistul local pot colabora pe bază de acord de parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale de pe raza unităţii administrativ teritoriale, în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu în limitele competenţelor stabilite prin lege şi acord.

   4. ART. 4

(1)       Poliţistul local este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile tării, jurământul de credinţă, prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, precum şi ale regulamentelor interne şi să îndeplinească ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici privind activitatea sa profesională.

(2)       Poliţistul local răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi execută atribuţiile de serviciu.

   5. ART. 5

Şefii ierarhici din cadrul poliţiei locale răspund pentru legalitatea dispoziţiilor date subordonaţilor, aceştia fiind obligaţi să verifice dacă acestea au fost transmise şi înţelese corect precum şi să controleze modul de îndeplinire a acestora.

   6. ART. 6

(1)       Poliţistul local beneficiază de încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, în funcţie de specificul fiecărei activităţi desfăşurate.

(2)        Poliţistul local care are atribuţii, conform fişei postului, pe liniile de ordine publică şi circulaţie rutieră se încadrează în categoria de activităţi de condiţii speciale.

(3)       Poliţistul local care este încadrat în celelalte structuri prevăzute de lege, să încadrează în categoria de activităţi de condiţii deosebite de muncă, sau alte condiţii de muncă.

–       Înseamnă că toţi politiştii locali, indiferent de încadrare, funcţionar public sau personal contractual vor fi încadraţi în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă;

–       Neexistând vreo diferenţiere în lege, poliţist cu atribuţii de rutier, ordine publică sau din alte domenii, pot fi, după cum vrea angajatorul, atât funcţionari publici, cât şi personal contractual;

–       Legea prevede posibilitatea înfiinţării poliţiei locale, ceea ce înseamnă că atribuţiile din domeniul comercial, disciplină în construcţie şi mediu sunt îndeplinite de funcţionari publici din aparatul de specialitate al primarului. În aceste condiţii, proiectul de statut generează o situaţie de discriminare între aceste categorii care desfăşoară aceeaşi activitate, dar sunt încadrate în conditii de muncă diferite.

–       Dacă pentru poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul rutier şi ordine publică se prevede expres încadrarea în condiţii speciale, pentru cei care îndeplinesc alte atribuţii, situaţia va rămâne nereglementată, ca şi în prezent.

   7. ART. 7

Calitatea de poliţist local se dobândeşte şi se pierde în condiţiile prevăzute de lege.

   8. ART. 8

Profesia de poliţist local poate fi exercitată numai de către persoana care a dobândit această calitate, în condiţiile prezentei legi.

   9. ART. 9

Încadrarea funcţiilor vacante din cadrul Poliţiei Locale se realizează conform Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,

Generează confuzie în ceea ce priveşte natura funcţiei de politist local, funcţionar

Prevede faptul că legislaţia specifică funcţionarilor publici se aplică şi personalului contractual public vs personal contractual

Contradicţie între articolele Proiectului

–       Art. 10 alin. (2) vs art. 9 referitor la încadrarea funcţiilor vacante

 

 10. ART. 10

(1)       La concursul de admitere, pentru posturile vacante, în poliţia locală are acces orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie, avere sau origine socială, care îndeplineşte, pe lângă condiţiile generale legale prevăzute pentru funcţionarii publici, şi următoarele condiţii speciale;

a)      să fie aptă din punct de vedere medical, fizic şi psihic;

b)      să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

c)      să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate.

(2)        De regulă, în comisia de concurs prin care se încadrează pe funcţia publică specifică de poliţist local trebuie va face parte şi un reprezentant al Poliţiei Române.

(3)       În primul an de activitate, poliţiştii locali încadraţi trebuie să urmeze un curs de formare în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, potrivit legii.

(4)       În măsura în care numărul de locuri aprobat de către Ministerul Afacerilor Interne nu asigură şcolarizarea poliţiştilor locali deja încadraţi în efectivele Poliţiei Locale, cursul de formare poate fi efectuat în maxim 3 ani de la încadrare.

(5)       În comunele sau oraşele respectiv municipiile în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor se vor aloca proporţional locuri cetăţenilor români aparţinând minorităţii naţionale respective.

(6)       Persoanele care urmează să fie încadrate în poliţia locală nu pot avea calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

(7)       Dacă în perioada desfăşurării activităţii de poliţist local intervine vreuna dintre situaţiile prevăzute la art 24 alin. (2) şi alin. (3) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, se ia măsura destituirii celui în cauză. In situaţiile în care poliţistul local se află în curs de cercetare penală ori de judecată, măsura destituirii se ia după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a instanţei de judecată.

Generează confuzie în ceea ce priveşte natura funcţiei de politist local, funcţionar public vs personal contractual

Prevede faptul că legislaţia specifică funcţionarilor publici se aplică şi personalului contractual.

 

Confuzie între noţiunile „funcţii” şi „posturi”

–       Art. 10 funcţii vacante, art. 11 posturi vacante, art. 20 posturi de conducere, art. 23 funcţiile poliţiştilor locali, art. 39 destituirea din funcţia publică de poliţist local

 

–       Art. 10 alin. (2) prevede ca din comisia de concurs să facă parte şi un reprezentant al Poliţiei Române, articol fără corespondent în legea nr. 360/2002 şi derogatoriu de la Legea nr. 188/1999, contradictoriu cu art. 9 din Proiect.

 

Contradicţie între articolele Proiectului

–       Art. 10 alin. (2) vs art. 9 referitor la încadrarea funcţiilor vacante

 

Articole repetitive

– Art. 10 alin. (6) “Persoanele care urmează să fie încadrate în politia locală nu pot avea calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.” vs. art 27 alin. (3) lit. a) Poliţistului local îi este interzis să facă parte din partide politice. (…)

 

Articolul este discriminator

–          În poliţia locală se pot încadra orice persoană cu cetăţenia română, indiferent de etnie. A stabili locuri distincte petru minorităţi, în conditiile în care acestea pot participa, neîngrădit, la concursurile pentru ocuparea oricărui post vacant, generează o discriminare pentru cei de naţionalitate română

 11. ART. 11

(1)       În unităţile şi subdiviziunile administrative – teritoriale în care persoanele aparţinând unor minorităţi naţionale deţin o pondere de peste 20% se vor angaja direct proporţional şi poliţişti locali care cunosc limba respectivă.

(2)       Drepturile şi obligaţiile prevăzute în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu privire la minorităţile naţionale se aplică în mod corespunzător.

Confuzie între noţiunile „funcţii” şi „posturi”

–       Art. 10 funcţii vacante, art. 11 posturi vacante, art. 20 posturi de conducere, art. 23 funcţiile poliţiştilor locali, art. 39 destituirea din funcţia publică de poliţist local

Articolul este discriminator

–          În poliţia locală se pot încadra orice persoană cu cetăţenia română, indiferent de etnie. A stabili locuri distincte petru minorităţi, în conditiile în care acestea pot participa, neîngrădit, la concursurile pentru ocuparea oricărui post vacant, generează o discriminare pentru cei de naţionalitate română

 12. ART, 12

(1)       Şcolarizarea poliţiştilor locali se realizează prin structurile de profil ale Ministerului Afacerilor Interne, în limita numărului de locuri aprobat de către acesta.

(2)       Categoriile, formele de pregătire şi modul de desfăşurare, precum şi durata de perfecţionare a pregătirii poliţistului local sunt stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Contradicţie cu prevederile altor acte normative:

–       Practic, printr-o lege ce nu priveşte activitatea MAI şi a structurilor subordonate se prevede emiterea unor norme metodologice de către un ministru din alt minister decât MDRAP.

 

 13. ART. 13

(1)       Poliţiştii locali încadraţi ca funcţionar public civil pot fi debutanţi sau definitivi.

(2)       Poliţiştii locali debutanţi sunt persoanele care ocupă, pe durata perioadei de stagiu, un post în cadrul poliţiei locale.

(3)       Poliţistului local încadrat pe un post contractual se aplică prevederile legale în vigoare pentru această categorie.

Generează confuzie în ceea ce priveşte natura funcţiei de politist local, funcţionar public vs personal contractual
 14. ART. 14

(1)       Poliţiştii locali se încadrează în trei categorii, definite în raport cu nivelul studiilor necesare, după cum urmează:

a)    categoria A – Poliţist Local clasa 1 – cuprinde poliţiştii locali cu studii superioare de lungă durată;

b)   categoria B – Poliţist Local clasa 2 – cuprinde poliţiştii locali cu studii superioare de scurtă durată;

c)    categoria C – Poliţist Local clasa 3 – cuprinde agenţii de poliţie locală cu studii liceale sau postliceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat.

(2)       Categoriile de poliţişti locali se împart pe grade profesionale, după cum urmează:

L Poliţişti Locali clasa 1 (I):

a)        superior;

b)        principal;

c)        asistent;

d)       debutant;

II.      Poliţişti Locali clasa 2 (a Il-a):

a)        superior;

b)        principal;

c)        asistent;

d)       debutant;

III.   Poliţişti Locali clasa 3 (a III-a):

a)        superior;

b)        principal;

c)        asistent;

d)       debutant;

(3)       Gradele profesionale de poliţist local clasa I pot fi obţinute numai de către funcţionarii publici cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă.

(4)       Gradele profesionale de poliţist local clasa a II-a pot fi obţinute numai de către funcţionarii publici cu studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă.

(5)       Gradele profesionale de poliţist local clasa a III-a pot fi obţinute numai de către funcţionarii publici cu studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Generează confuzie în ceea ce priveşte natura funcţiei de politist local, funcţionar public vs personal contractual

 

Contradicţie între articolele Proiectului

–        Art. 14 alin. (1) şi (2) se referă la încadrarea poliţiştilor locali fără distincţie dacă sunt funcţionari publici sau personal contractual vs art. 14 – alin (3) –(5) care fac referire la alin. anterioare cu precizarea că pot fi obţinute numai de funcţionari publici.

 

Articole repetitive

– Art. 14 (1) Poliţiştii locali se încadrează în trei categorii, definite în raport cu niveluil studiilor necesare, după cum urmează:  (…)

(2) Categoriile de poliţişti locali se împart pe grade profesionale, după cum urmează: (…)

vs. art 23 (1) Funcţiile poliţiştilor locali se diferenţiază prin categorie şi grad profesional.

 

 15. ART. 15

(1)       Acordarea gradelor profesionale se realizează în conformitate cu dispoziţiile prezentului statut.

(2)       Pentru obţinerea gradului profesional următor, poliţistul local trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a)      să aibă împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut sau să îl împlinească în cursul anului calendaristic respectiv;

b)      să fi fost apreciat pe întreaga perioadă a stagiului minim în grad cu calificativul de cel puţin „bine”. Anii în care poliţistului local i s-au acordat calificative inferioare acestuia sau nu a fost evaluat nu intră în calculul stagiului minim în grad,

Generează confuzie în ceea ce priveşte natura funcţiei de politist local, funcţionar public vs personal contractual
 16. ART. 16

Stagiul minim în gradele profesionale este:

I.     Poliţist Local            clasa 1:

a)    Poliţist Local              superior – 7    ani;

b)   Poliţist Local principal – 5 ani;

c)    Poliţist Local asistent – 3 ani;

d)   Poliţist Local debutant -1              an.

II.  Poliţist Local           clasa. 2:

e)    Poliţist Local              superior – 7   ani;

f)    Poliţist Local principal – 5 ani;

g)   Poliţist Local asistent – 3 ani;

h)   Poliţist Local debutant – 1 an.

III.     Poliţist Local clasa. 3:

i)     Poliţist Local superior – 7 ani;

j)     Poliţist Local principal – 5 ani;

k)   Poliţist Local asistent – 3 ani;                           ;

l)     Poliţist Local debutant – 1 an

Generează confuzie în ceea ce priveşte natura funcţiei de politist local, funcţionar public vs personal contractual

 

Reglementează norme imposibil de aplicat

–       Art. 16 prevede stagiul minim în gradul profesional de asistent de 3 ani. Practic legea 188/1999 prevede că după ieşirea din debut, funcţionarul public este încadrat în gradul profesional asistent, iar potrivit Proiectului, de la 1- 3 ani funcţionarul public nu mai are niciun grad profesional.

 

 17. ART. 17

(1)       Descrierea uniformei de poliţist local se stabileşte prin hotărâre de Guvern.

(2)       însemnele distinctive de ierarhizare

A. în raport de funcţiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au următoarele forme şi lăţimi:

a) Director General (Şeful poliţiei locale) – trei stele tip octogon metalică sau textilă, cu lăţimea de 30 mm, de culoare gri-argintiu, aşezate pe epolet;

b) Director General Adjunct — două stele tip octogon metalice sau textile, cu lăţimea de 30 mm, de culoare gri-argintiu, aşezate pe epolet;

c) Director executiv – o stea tip octogon metalică sau textilă, cu lăţimea de 30 mm, de culoare gri-argintiu, aşezate pe epolet;

d)Director executiv adjunct – trei stele tip octogon metalică sau textilă, cu lăţimea de 20 mm, de culoare gri-argintiu, aşezate pe epolet;

e) Şeful de serviciu – două stele tip octogon metalice sau textile, cu lăţimea de 20 mm, de culoare gri-argintiu, aşezate pe epolet;

f)  Şeful de birou – o stea tip octogon metalic sau textil, cu lăţimea de 20 mm, de culoare gri-argintiu, aşezată pe epolet;

g) Poliţist local superior, clasa I – trei stele tip hexagon metalice sau textile, cu lăţimea de 15 mm, de culoare gri-argintiu, aşezate pe epolet;

h) Poliţist local principal, clasa I – două stele tip hexagon metalice sau textile, cu lăţimea de 15 mm, de culoare gri-argintiu, aşezate pe epolet;

i)   Poliţist local asistent, clasa I – o stea tip hexagon metalică sau textilă, cu lăţimea de 15 mm, de culoare gri-argintiu, aşezată pe epolet;

j)   Poliţist local superior, clasa II – o stea tip hexagon metalică sau textilă, cu lăţimea de 10 mm, de culoare gri-argintiu, aşezată pe epolet spre interior lângă trei trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu vârful spre exterior, de culoare gri-argintiu, cu lăţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având între ele o distanţă de 3 mm;

k) Poliţist local principal, clasa II – o stea tip hexagon metalică sau textilă, cu lăţimea de 10 mm, de culoare gri-argintiu, aşezată pe epolet spre interior lângă două trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu vârful spre exterior, de culoare gri-argintiu, cu lăţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având între ele o distanţă de 3 mm;

l)   Poliţist local asistent, clasa II – o stea tip hexagon metalică sau textilă, cu lăţimea de 10 mm, de culoare gri-argintiu, aşezată pe epolet spre interior lângă o tresă din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu vârful spre exterior, de culoare gri-argintiu, cu lăţimea de 5 mm;

m)                      Poliţist local superior, clasa III – trei trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lăţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, cu vârfurile spre exterior, având între ele o distanţă de 3 mm;

n) Poliţist local principal, clasa III – două trese din metal sau textil, de culoare gri- argintiu, în formă de V, cu lăţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, cu vârfurile spre exterior, având între ele o distanţă de 3 mm;

o) poliţist local asistent, clasa III – o tresă din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lăţimea de 5 mm, aşezată pe epolet, cu vârful spre exterior;

Generează confuzie în ceea ce priveşte natura funcţiei de politist local, funcţionar public vs personal contractual

 

 18. ART. 18

Plata drepturilor băneşti cuvenite poliţiştilor locali, prevăzute în prezenta lege, se face din fondurile alocate de la bugetul local.

 
 19. ART. 19

(1)       Procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţistului local sunt cele stabilite de prezentul statut, precum şi de legislaţia aplicabilă funcţionarilor publici stabilită de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

(2)       Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când poliţistul local se află în una dintre următoarele situaţii:

a)     este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică, pentru perioada respectivă,

b)     este încadrat la cabinetul unui demnitar,

c)     este desemnat de către autoritatea sau instituţia publică să desfăşoare activităţi în cadrul unor misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale, pentru perioada respectivă;

d)    desfăşoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea în condiţiile legii;

e)     efectuează stagiul militar, serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat, este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu;

f)      efectuează tratament medical în străinătate, dacă poliţistul local nu se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru însoţirea soiului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude până la gradul I inclusiv, în condiţiile legii;

g)     se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, pe o perioadă mai mare de o lună, în condiţiile legii;

h)     carantină, în condiţiile legii;

i)       concediu de maternitate, în condiţiile legii;

j)       este dispărut, iar dispariţia a fost constatată prin hotărâre judecătorească irevocabilă;

k)     forţă majoră;

l)       în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

m)   pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care poliţistul local a săvârşit o abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, la propunerea motivată a comisiei de disciplină;

n)     în alte cazuri expres prevăzute de lege.

(3)       în termen de 15 zile calendaristice înainte de data încetării motivului de suspendare de drept, dar nu mai târziu de data luării la cunoştinţă de motivul încetării suspendării de drept, poliţistul local este obligat să informeze în scris persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică despre acest fapt. Neinformarea persoanei respective atrage încetarea de drept a raportului de serviciu al poliţistului local, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (1) e), g), h), j) şi k).

(4)       Persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică are obligaţia să asigure, în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), condiţiile necesare reluării activităţii de către poliţistul local.

(5)       Modificarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor locali are loc prin:

a)        delegare;

b)        detaşare;

c)        transfer;

d)       mutarea în cadrul autorităţii sau instituţiei publice ori în cadrul altei structuri Iară personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile prezentei legi;

e)        exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere.

(6)       Pe baza unei proceduri stabilite prin Ordin al ministrului afacerilor interne, poliţistul local cu o vechime de cel puţin 5 ani, poate fi încadrat în cadrul Poliţiei Române pe baza unei proceduri simplificate de selecţie.

Prevede faptul că legislaţia specifică funcţionarilor publici se aplică şi personalului contractual

 

Contradicţie cu prevederile altor acte normative:

–       La art. 19 alin. (6) se prevede reglementarea unei proceduri prin ordin MAI prin care poliţistul local poate fi încadrat în cadrul Poliţiei Române, acest lucru fiind în contradicţie cu prevederile Legii nr. 360/2002.

–       La art. 19 alin. (2) lit. m), prevederea tocmai a fost abrogată din Legea nr. 188/1999

 

 20. ART, 20

Posturile de conducere se ocupă prin examen sau concurs, după caz, în situaţiile şi în condiţiile stabilite de prezentul statut şi de legislaţia aplicabilă funcţionarilor publici.

Prevede faptul că legislaţia specifică funcţionarilor publici se aplică şi personalului contractual

 

Confuzie între noţiunile „funcţii” şi „posturi”

–       Art. 10 funcţii vacante, art. 11 posturi vacante, art. 20 posturi de conducere, art. 23 funcţiile poliţiştilor locali, art. 39 destituirea din funcţia publică de poliţist local

 21. ART. 21

Acordarea gradelor profesionale următoare în cadrul aceleiaşi categorii se face în ordinea ierarhică a gradelor, prevăzut de legislaţia aplicabilă funcţionarilor publici.

Prevede faptul că legislaţia specifică funcţionarilor publici se aplică şi personalului contractual
 22. ART. 22

(1)       Poliţiştilor locali prevăzuţi la art 9 alin. (2) li se acordă gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului, încadrarea acestora se face pe o perioadă de probă de 6 luni, 8 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din care fac parte şi cu gradul profesional acordat.

(2)       La expirarea perioadei de stagiu sau de probă, poliţistul local susţine examenul de definitivare în profesie. Poliţistul local declarat necorespunzător este eliberat din funcţia publică.

(3)       Poliţistul local care a promovat examenul de definitivat este încadrat în gradul profesional obţinut.

(4)       Perioada de stagiu şi cea de probă constituie vechime în poliţia locală respectiv în specialitatea studiilor conform fişa postului.

(5)       Condiţiile pentru îndeplinirea perioadei de stagiu şi a celei de probă, precum şi metodologia organizării şi desfăşurării examenului de definitivare în profesie se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

 
 23. ART. 23

(1)       Funcţiile poliţiştilor locali se diferenţiază prin categorie şi grad profesional.

(2)       Funcţiile poliţiştilor locali, după natura lor, sunt de execuţie şi de conducere, iar după nivelul studiilor absolvite sunt funcţii din categoria A, funcţii din categoria B şi funcţii din categoria C.

(3)       Fiecare dintre cele trei categorii de funcţii se împart în grade profesionale, conform structurii ierarhice prevăzute la art. 13.

(4)       Funcţiile şi modul de salarizare ale poliţiştilor locali se stabilesc prin lege, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(5)       Pentru motive temeinic justificate, poliţiştii locali pot fi numiţi, la solicitarea acestora, în funcţii inferioare gradelor profesionale pe care le au.

(6)       Funcţiile de conducere din cadrul poliţiei locale sunt:

a)       Director general;

b)       Director general adjunct;

c)       Director executiv;

d)      Director executiv adjunct;

e)       Şef de serviciu;

f)        Şef de birou;

Confuzie între noţiunile „funcţii” şi „posturi”

–       Art. 10 funcţii vacante, art. 11 posturi vacante, art. 20 posturi de conducere, art. 23 funcţiile poliţiştilor locali, art. 39 destituirea din funcţia publică de poliţist local

 

Contradicţie cu prevederile altor acte normative:

 

–       La art. 23 alin. (4) se prevede faptul că funcţiile şi modul de salarizare ale poliţiştilor locali se stabilesc prin lege, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Acest lucru este în contradicţie cu Legea nr. 153/2017 în ceea ce priveşte salarizarea, cât şi cu art. 27 alin. (2) lit a) “poliţistul local are dreptul la salariu lunar, compus din salariu de bază, indemnizaţii, sporuri, premii şi prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin Legea cadru nr. 153/2017”). De asemenea, articolul este în contradicţie cu celelalte prevederi în ceea ce priveşte stabilirea funcţiilor.

 

Reglementează norme imposibil de aplicat

–       Art. 23 alin. (4) Funcţiile şi modul de salarizare ale poliţiştilor locali se stabilesc prin lege, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Funcţiile sunt deja stabilite în Proiect, iar salarizarea este deja reglementată.

 

Articole repetitive

– Art. 14 (1) Poliţiştii locali se încadrează în trei categorii, definite în raport cu niveluil studiilor necesare, după cum urmează:  (…)

(2) Categoriile de poliţişti locali se împart pe grade profesionale, după cum urmează: (…)

vs. art 23 (1) Funcţiile poliţiştilor locali se diferenţiază prin categorie şi grad profesional.

 24. ART. 24

(1)       La acordarea primului grad profesional poliţistul local încadrat direct, depune jurământul de credinţă în faţa şefului poliţiei locale şi în prezenţa a doi poliţişti locali, în calitate de martori.

(2)       Jurământul de credinţă are următorul conţinut:

„Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să-mi îndeplinesc cu răspundere şi buna credinţă îndatoririle ce-mi revin potrivit funcţiei şi să păstrez secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

(3)       Jurământul de credinţă se poate depune şi fără formula religioasă de încheiere.

(4)       Jurământul de credinţă este semnat de către poliţistul local încadrat direct şi, după caz, de către şeful unităţii de poliţie locală, precum şi de către poliţiştii locali asistenţi.

Refuzul depunerii jurământului de credinţă, consemnat prin încheierea unui proces-verbal, semnat de persoanele prevăzute la alin. (1), atrage anularea deciziei de numire în funcţia publică.

 
 25. ART. 25

Fiecare poliţist local are un dosar profesional care sa cuprindă documentele obligatorii conform prevederilor legale aplicabile funcţionarilor publici.

 
 26. ART. 26

(1)       Activitatea şi conduita poliţistului local sunt evaluate o dată pe an, iar concluziile se consemnează în evaluarea anuală de serviciu, cu acordarea uneia dintre următoarele calificative: „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător”, „nesatisfăcător”.

(2)       în cazul în care poliţistul local nu a desfăşurat activitate pe durata întregului an, calificativul acordat ca urmare a evaluării întocmite pentru perioada sau perioadele lucrate constituie calificativ anual numai dacă activitatea desfăşurată depăşeşte cumulat 6 luni.

 
 27. ART. 27

(1)      Poliţistul local are următoarele îndatoriri:

a)         să fie loial instituţiei din care face parte, să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;

b)         să dovedească solicitudine şi respect faţă de orice persoană, în special faţă de grupurile vulnerabile, să îşi consacre activitatea profesională îndeplinirii cu competenţă, integritate, corectitudine şi conştiinciozitate a îndatoririlor specifice de serviciu prevăzute de lege;

c)         să îşi perfecţioneze continuu nivelul de instruire profesională şi generală;

d)        să fie disciplinat şi să dovedească probitate profesională şi morala în întreaga activitate;

e)         să fie respectuos, cuviincios şi corect faţă de şefi, colegi sau subalterni;

f)          să acorde sprijin colegilor în executarea atribuţiilor de serviciu;

g)         să informeze şeful ierarhic şi celelalte autorităţi abilitate cu privire la faptele de corupţie săvârşite de alţi poliţişti locali, de care a luat cunoştinţa;

h)         prin întregul său comportament, sa se arate demn de consideraţia şi încrederea impuse de natura profesiei de poliţist local.

(2)       Poliţistul local are dreptul la:

a)       salariu lunar, compus din salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, premii şi prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi Legea poliţiei locale nr. 155/2010. Salariul de bază cuprinde salariul corespunzător funcţiei îndeplinite, gradului profesional deţinut, gradaţiile, spor pentru misiune permanentă şi, după caz, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit;

b)      ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege;

c)       uniforma, echipament specific, asistenţă medicală şi psihologică, proteze, precum şi medicamente gratuite, în condiţiile stabilite prin lege. Alocaţia de hrană se acordă în limita bugetului aprobat.

d)       concediu de odihnă, concediu de odihnă suplimentar, concediu de studii, concediu fără plată, concediile medicale pentru: caz de boală, prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea şi întărirea sănătăţii, accidente produse în timpul şi din cauza serviciului,

e)        concediu de maternitate, concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap

f)         bilete de odihnă, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;

g)        pensii, în condiţiile stabilite prin lege;

h)        decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului;

i)          încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă;

j)          portul armamentului din dotare;

k)        asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri, în condiţiile stabilite prin art 34-36 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 şi reglementărilor legale în vigoare;

l)          suportarea de către imitate a sumelor necesare asigurării asistenţei juridice a poliţistului local, pentru fapte săvârşite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu;

m)      asistenţă medicală şi medicamente în cadrul sistemului de asigurări de sănătate al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

n)        poate candida orice poliţist local, care se autosuspendă din funcţie pentru o funcţie în autorităţile administraţiei publice locale, Parlamentul României şi pentru funcţia de Preşedinte al României.

(3)       Poliţistului local îi este interzis:

a)    să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora;

b)   să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;

c)    să exprime în public opinii contrare intereselor României;

d)   să declare sau să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;

e)    să adere la alte organizaţii interzise prin lege;

f)    să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale, cu excepţia calităţii de acţionar;

g)   să exercite activităţi cu scop lucrativ de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului local sau a instituţiei din care face parte;

h)   să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este retribuit, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică.

(4)       Datele şi informaţiile clasificate, potrivit legii, obţinute de poliţistul local în timpul exercitării atribuţiilor profesionale nu pot fi făcute publice pe o perioada de 5 ani de la încetarea raporturilor sale de serviciu, dacă legea nu prevede altfel.

(5)       Poliţiştii locali pot primi:

a)       numai echipament;

b)      echipament pentru completarea uniformei şi diferenţa în bani.

(6)      în cazul în care acordarea alocaţiilor de hrană în natură nu este posibilă, valoarea financiară a alocaţiilor de hrană acordată poliţiştilor locali va fi cea prevăzută, conform prevederilor legale.

Poliţiştii locali de regulă beneficiază de sporurile stabilite de lege, conform prevederilor de la art 25 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

–          Generează confuzie în ceea ce priveşte natura funcţiei de politist local, funcţionar public vs personal contractual

 

–       La art. 27 alin. 2) lit. a) se reglementează o nouă structură a salariului de bază care cuprinde: salariul corespunzător funcţiei îndeplinite, gradului profesional deţinut, gradaţiile, spor pentru misiune permanentă şi, după caz, indemnizaţie de conducere şi salariul de merit. Această structură este specifică militarilor şi funcţionarilor publici cu statut special, sediul materiei este în legea nr. 153/2017, proiectul nu reglementează suficient făcându-l inaplicabil chiar şi în situaţia în care nu poate reglementa drepturile de natură salarială, reglemenetează drepturi care au fost abrogate (spor pentru misiune permanentă şi salariu de merit), este în contradicţie cu prevederile Legii nr. 153/2017 unde salariul de funcţie este echivalent cu salariul de bază,  afectează sistemul de pensii (cei din sistemul de apărare are o lege specială de pensii, armonizat cu salarizarea specifică).

 

–       Legea nr. 161/2003, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 284/2010,referitoare la incompatibilităţi.

–       Art. 27 alin (7) “Poliţiştii locali de regulă beneficiază de sporurile stabilite de lege, conform prevederilor de la art. 25 din Lgea nr. 153/2017” Cum adică de regulă? Sporurile, conditiile de acordare şi cuantumul acestora sunt prevăzute expres în lege şi nu sunt la aprecierea subiectivă a cuiva.

–       Art. 27 alin. (2) lit. c) (…) Alocaţia de hrană se acordă în limita bugetului aprobat. vs art. 18 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 unde se prevede în mod expres faptul că personalul poliţiei locale beneficiază de normă de hrană, nu alocaţie de hrană, iar cuantumul este prevăzut în acte normative, nu stabilit în limita bugetului

Art. 18. – Indemnizaţia de hrană 

  (1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

Contradicţie între articolele Proiectului

–       Art. 27 alin. (2) lit. c) Poliţistul local are dreptul la uniformă, echipament specific (…) vs. art. 27 alin. (5) lit. a) Poliţiştii locali pot primi: a) numai uniformă, b) echipament pentru completarea uniformei şi diferenţa în bani. Pe de-o parte precizează dreptul la uniformă, iar pe de altă parte se prevede posibilitatea (pot primi) uniformă şi diferenţa în bani.

Reglementează norme imposibil de aplicat

–       Art. 27 alin (2) “Poliţistul local are dreptul la: b) uniformă, echipament specific, asistenţă medicală şi psihologică, proteze, precum şi medicamente gratuite, în condiţiile stabilite prin lege.” Care lege? Se va mai da o lege special în acest sens? Poate prin norme metodologice de puterea HG.

 

Articole repetitive

– Art. 10 alin. (6) “Persoanele care urmează să fie încadrate în politia locală nu pot avea calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.” vs. art 27 alin. (3) lit. a) Poliţistului local îi este interzis să facă parte din partide politice. (…)

– Art. 27 alin. (2) lit. c) Poliţistul local are dreptul la uniformă, echipament specific (…) vs. art. 27 alin. (5) lit. a) Poliţiştii locali pot primi: a) numai uniformă, b) echipament pentru completarea uniformei şi diferenţa în bani. vs art.30 “Poliţistului local i se asigură gratuit echipamentul de protecţie …”

 

 

 28. ART. 28

(1)      Condiţiile privind pensionarea şi drepturile de pensii ale poliţiştilor locali se stabilesc prin lege, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi;

(2)      Limitele de vârstă în gradul profesional până la care poliţiştii locali pot fi menţinuţi în serviciu sunt vârstele standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legislaţia de asigurări sociale şi pensii care reglementează sistemul public de pensii.

(3)      în raport cu nevoile de încadrare, poliţiştii locali pot fi menţinuţi în serviciu după împlinirea vârstei standard de pensionare cu aprobarea anuală a şefului poliţiei locale sau a primarului, după caz.

(4)      încadrare poliţistului local în condiţii deosebite şi speciale de muncă prevăzute la art. 3, alin. (1), punctul g) şi h) din Legea nr, 263/2010 privind sistemul unitar de pensiile publice, asigură dreptul la un stagiu de cotizare realizat, în condiţii deosebite sau în condiţii speciale de muncă pe baza căruia se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după cum urmează:

a)       3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;

b)      6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă.

Reglementează norme imposibil de aplicat

–       Art. 28 (1) Condiţiile privind pensionarea şi drepturile de pensii ale poliţiştilor locali se stabilesc prin lege, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Există deja o lege a pensiilor care se aplică şi poliţiştilor locali. Potrivit articolului, Parlamentul va fi obligat să adopte o nouă lege a pensiilor special pentru poliţiştii locali. Acest lucru generează confuzie, fie se aplică actuala lege a pensiilor şi se ţine cont de încadrarea în conditiile speciale de muncă, fie acest drept nu se valorifică şi se aşteaptă ca Parlamentul să adopte o nouă lege specială (foarte puţin probabil).

 

 29. ART. 29

în exercitarea atribuţiilor de serviciu poliţistul local beneficiază de protecţie specială, în condiţiile art. 37 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010.

 
 30. ART. 30

Poliţistului local i se asigură gratuit echipamentul de protecţie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care, ca uimare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, i s-a degradat sau distrus îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, are dreptul la despăgubiri corespunzătoare.

Articole repetitive

– Art. 27 alin. (2) lit. c) Poliţistul local are dreptul la uniformă, echipament specific (…) vs. art. 27 alin. (5) lit. a) Poliţiştii locali pot primi: a) numai uniformă, b) echipament pentru completarea uniformei şi diferenţa în bani. vs art.30 “Poliţistului local i se asigură gratuit echipamentul de protecţie …”

 

 31. ART. 31

(1)      Copiii aflaţi în întreţinerea poliţistului local decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi soţul sau soţia acestuia pot fi numiţi în funcţii de poliţist local ori angajaţi ca personal contractual, fără examen sau concurs, în unitatea de poliţie locală, dacă îndeplinesc condiţiile legale.

(2)      Identificarea funcţiei în vederea numirii, respectiv angajării potrivit alin. (1) se face ţinând cont de studiile solicitantului şi de cerinţele postului.

(3)      Prin hotărâre a consiliului local, consiliului general al municipiului Bucureşti se stabilesc condiţiile şi procedura de aplicare a prevederilor prezentului articol.

 
 32. ART. 32

La decesul unui poliţist local, unitatea administrativ teritorială acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu de trei ori salariul de bază avut

 33. ART. 33

(1)      Serviciul poliţistului local are caracter permanent şi obligatoriu.

a)      Poliţistul local este obligat să se prezinte la programul de lucru stabilit, precum şi în afara acestuia, în situaţii temeinic justificate, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu compensarea timpului lucrat, potrivit legii.

b)      în situaţii de catastrofe, calamităţi sau tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice ori alte asemenea evenimente poliţistul local este obligat să se prezinte de îndată la unitatea de poliţie locală din care face parte.

c)      La instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi de război poliţistul local va acţiona conform legii

(2)      Durata programului de lucru al poliţistului local este de regulă de 8 ore pe zi şi 5 zile pe săptămână, stabilită astfel încât să se asigure continuitatea serviciului poliţienesc şi refacerea capacităţii de muncă, în condiţiile prevăzute de lege.

(3)       Dacă interesele serviciului o impun, acordarea zilelor de odihnă săptămânale ce se cuvin poliţistului local poate fi amânată, în mod excepţional, cel mult de două ori într-o lună.

Confuzie între noţiunile “serviciul poliţistului local” şi “serviciul poliţienesc”

Art. 33 alin. (1) Serviciul poliţistului local are caracter permanent şi obligatoriu (…) (2) Durata programului de lucru al poliţistului local este de regulă de  ore pe zi şi 5 zile pe săptămână, Se confundă serviciul angajatului cu asigurarea continuităţii serviciului poliţienesc care este în sarcina instituţiei.

Niciun angajat nu poate avea serviciu permanent şi obligatoriu. Se confundă serviciul angajatului cu asigurarea continuităţii serviciului poliţienesc care este în sarcina instituţiei. Nici continuitatea serviciului nu se poate asigurara la comune şi la alte structuri cu efective reduse, la multe dintre acestea nefiind nevoie de aisiurarea continuităţii serviciului, mai ales că nu este vorba de un serviciu public descentralizat.

 34. ART. 34

Poliţistul local şi membrii familiei sale au dreptul la protecţie din partea structurilor specializate ale statului faţă de ameninţările sau violenţele la care ar putea fi supuşi ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu sau în legătura cu acestea.

 
 35. ART. 35

(1)       Pentru contribuţii deosebite la apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi Ia prevenirea faptelor antisociale, poliţistului local i se pot conferi decoraţii, în condiţiile legii.

(2)       Pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu poliţiştilor locali li se pot acorda recompense morale sau materiale, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

(3)       Pentru merite excepţionale în atingerea unor obiective deosebite în activitatea poliţiei locale, poliţistul local poate fi avansat în gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim.

Reglementează norme imposibil de aplicat

–       Art. 35 alin. (1) “Pentru contribuţii deosebite la (…), poliţistului local i se pot conferi decoraţii, în conditiile legiiCare lege? Se va emite o lege specială se va moficia vreo lege în vigoare?

 

 36. ART. 36

încălcarea de către poliţistul local, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, materială, civilă sau penală, după caz.

 37. ART. 37

Este absolvit de răspundere poliţistul local care, prin exercitarea exclusivă a atribuţiilor de serviciu, în limitele legii, constrâns de o situaţie excepţională a cauzat suferinţe sau vătămări unor persoane, a adus prejudicii patrimoniului acestora.

 38. ART. 38

Constituie abateri disciplinare, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fíe considerate infracţiuni, următoarele fapte săvârşite de poliţistul local, comise cu vinovăţie:

a)        comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului local sau prestigiului instituţiei;

b)        neglijenţa manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici sau de la autorităţile anume abilitate de lege;

c)        întârzierea repetată sau nejustificată a soluţionării lucrărilor;

d)       depăşirea atribuţiilor de serviciu ori lipsa de solicitudine în relaţiile cu cetăţenii;

e)        absenţă nemotivată ori întârzierea repetată de la serviciu;

f)         producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau patrimoniului consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

g)        încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate;

h)        nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă;

i)          imixtiunea ilegală în activitatea altui poliţist local;

j)          intervenţia pentru influenţarea soluţionării unor cereri privind satisfacerea intereselor oricărei persoane.

k)        încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţiile stabilite prin lege;

l)          nerespectarea prevederilor cuprinse în fişa postului. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului de Ordine Interioară;

m)      refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu.

Generează confuzie în ceea ce priveşte natura funcţiei de politist local, funcţionar public vs personal contractual
 39. ART. 39

Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate poliţistului simt:

a)    mustrare scrisă;

b)      diminuarea drepturilor salaríale pentru funcţia îndeplinită cu 5-20% pe o perioada de 1-3 luni;

c)       suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;

d)      retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an;

e)    destituirea din funcţia publica de poliţist local.

Confuzie între noţiunile „funcţii” şi „posturi”

–       Art. 10 funcţii vacante, art. 11 posturi vacante, art. 20 posturi de conducere, art. 23 funcţiile poliţiştilor locali, art. 39 destituirea din funcţia publică de poliţist local

 

Contradicţie între articolele Proiectului

–       Art. 39 lit. e) Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate poliţistului sunt: destituirea din funcţia publică de poliţist local vs Art. 47 alin (1) lit f) încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului local (…) are loc la destituirea din poliţia locală”, ori este destituit din funcţia publică, ori din poliţia locală.

–       Art. 1 alin. (2) “Prin excepţie de la prevederile alin. (1) în structura poliţiei locale poate fi încadrat şi personalul contractual, acestuia sunt aplicabile prevederile Codului Muncii.” coroborat cu art. 13 alin. (3) “Poliţistului local încadrat pe un post contractual se aplică prevederile legale în vigoare pentru această categorie.”

vs art. 39 lit. e) “destituirea din funcţia publică de poliţist local” Pe de-o parte se precizează că poliţist local este şi personalul contractual, iar pe de altă parte, poliţist local este o funcţie publică.

 

Reglementează norme imposibil de aplicat

–       Art. 39 Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate poliţistului sunt:

d) retrogradarea în treptele de salarizare (…). Din 2010 s-a schimbat sistemul de salarizare şi nu mai există trepte de salarizare, deci nu poţi fi retrogradat din ceva în care nu eşti.

–        Art. 39 Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate poliţistului sunt:

e) destituirea din funcţia publică de poliţist local  Tocmai asta modifică proiectul de lege, poliţistul local nu mai este funcţie publică, ci angajat în cadrul politiei locale. Întrucât, potrivit proiectului, poliţist local este şi personalul contractual, această sanctiune nu se poate aplica. Nu poate fi destituită din funcţia publică o persoană care are contract individual de muncă.

 

 

 

 40. Art. 40

(1) Sancţiunile disciplinare se stabilesc şi se aplică numai după cercetarea prealabilă şi după consultarea raportului comisiei de disciplină.

(2) Cercetarea prealabilă se efectuează de îndată în condiţiile Legii nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare. Cercetările referitoare la abateri, din care rezultă date şi inidcii că au fost săvârşite fapte prevăzute de legea penală, în raport de constatări vor fi sesizate organiele judiciare.

(3)  Ascultarea celui în cauză şi consemnarea susţinerilor sale sunt obligatorii.

(4) Poliţistul local cercetat are dreptul să cunoască în întregime actele cercetării şi să solicite probe în apărare.

(5) In faţa comisiilor de disciplină poliţistul local are dreptul de a fi asistat de un membru desemnat al organizaţiei sindicale ori un alt poliţist local, ales de către acesta sau de avocat.

(6) La stabilirea sancţiunii se tine seama de activitatea desfăşurată anterior, de împrejurările în care abaterea disciplinară a fost săvârşită, de cauzele, gravitatea şi consecinţele acesteia, de gradul de vinovăţie a poliţistului local, precum şi de preocuparea pentru înlăturarea urmărilor faptei comise.

(7) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovătie şi consecintele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a poliţistului local, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile legii.

(8) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data  sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare.

(9) Pentru aceeaşi abatere nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară.

(10) în cazul în care fapta poliţistului local a fost sesizată ca abatere disciplinară şi ca infracţiune, procedra angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea clasării ori renunţării la urmărirea penală sau până la data la care instanţa judecătorească dispune achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau încetarea procesului penal.

–       Art. 40 (1) “Sancţiunile disciplinare se stabilesc şi se aplică numai după cercetarea prealabilă ş idupă consultarea raportului comisiei de disciplină”. În ceea ce priveşte regimul disciplinar, există legislaţie separată pentru funcţionarii publici şi personalul contractual. Nu se poate constitui o comisie care să cerceteze faptele disciplinare ale ambelor categorii profesionale.

 

La alin. 6 se întelege că poliţistul local care să-l asiste p ecel cercetat, poate fi ales de către avocat.

 41. ART.41

Sancţiunile disciplinare nu pot fî aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea poliţistului local. Audierea poliţistului local trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul poliţistului local de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează intr-un proces-verbal.

 
 42. Art. 42

Dispoziţiile privind cercetarea prealabilă sau administrativă, după caz, a poliţistului local se completează cu dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, numai în măsura în care în prezenta lege nu sunt reglementate

 
 43. ART. 43

Poliţistul local nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ.

 
 44. ART. 44

(1)       Poliţistul local răspunde pentru pagubele cauzate patrimoniului unităţii, potrivit legislaţiei în vigoare.

(2)       Poliţistul local nu răspunde de pagubele cauzate patrimoniului unităţii dacă acestea sunt consecinţa unei acţiuni desfăşurate în limitele legii.

Există prevederi care derogă de la legea generală prin agravarea situaţiei şi în contradicţie cu prevederile Constituţiei

–       Art. 44 (1) Poliţistul local răspunde pentru pagube cauzate patrimoniului unităţii, potrivit legislaţiei în vigoare. Orice persoană răspunde penal, civil sau disciplinar dacă a încălcvat legea cu vinovăţie. Articolul face trimitere la legislaţia în vigoare, omiţând faptul că exsită legislaţie diferită în functie de categroiile profesionale.

 

 45. ART. 45

(1)       În cazul în care împotriva poliţistului local s-a început urmărirea penală sau acesta a fost trimis în judecată, menţinerea sa în activitate se hotărăşte după soluţionarea definitivă a cauzei, cu excepţia situaţiei în care a comis şi alte abateri disciplinare, când operează procedura disciplinară obişnuită.

(2)       Poliţistul local faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală sau care este judecat în stare de libertate ori liberat provizoriu pe cauţiune este pus la dispoziţie.

(3)       Poliţistul local arestat preventiv sau aflat în arest la domiciliu se suspendă din funcţie.

(4)       În perioada suspendării poliţistul local conform prevederilor alin.(3) nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute în prezentul statut şi este obligat să predea armamentul, legitimaţia şi insigna.

(5)        În cazul în care s-a dispus clasarea sau renunţarea la urmărirea penală, ori achitarea sau renunţarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal, suspendarea din funcţia publică încetează iar poliţistul local respectiv îşi va relua activitatea în funcţia publică deţinută anterior şi îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.

Reglementează norme imposibil de aplicat

– Art. 45 (2) Poliţistul local faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală sau care este judecat în stare de libertate ori liberat provizoriu pe cauţiune este pus la dispoziţie.

Nu există instituţia punerii la dispoziţie. Textul a fost reprodus din legislaţia specifică altor categorii profesionale cu statut special. Mai mult, textul este în contradicţie cu art. 19 alin  (2) lit. l) care prevede suspendarea de drept a raporturilor de serviciu când a fost trimis în judecată.

 

 46. ART. 46

(1)       Stabilitatea poliţistului local la locul de muncă este garantată, în condiţiile prezentei legi,

(2)       Raportul de serviciu al poliţistului local ia naştere o dată cu acordarea primului grad profesional.

Reglementează norme imposibil de aplicat

– art. 46 (1) “Stabilitatea poliţiostului local la locul de muncă este garantată, în conditiile prezentei legi.”

Legea nu cuprinde prevederi referitoare la condiţiile de garantare a locului de muncă. Garantarea nu este posibilă, având în vedere faptul că prin HCL se poate înfiinţa, desfiinţa sau reorganiza poliţia locală.

 

 47. ART. 47

(1) Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului local se dispune în mod corespunzător de către persoana care are competenta legală de numire în funcţia publică de poliţist local şi are loc:

a)     la împlinirea vârstei şi a vechimii în serviciu, necesare pensiei de serviciu;

b)    la pierderea capacităţii de muncă, în condiţiile legii;

c)     la cerere;

d)    la numirea într-o altă funcţie publică;

e)     prin demisie;

f)   la destituirea din poliţia locală;

g)  la acordarea calificativului nesatisfacător;

h)  când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei închisorii sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică de poliţist local;

i)    când, în urma reorganizării activităţii politiei locale ori a reducerii unor posturi de natura celui ocupat de poliţistul local respectiv, nu sunt posibilităţi pentru ca acesta să fie încadrat într-o funcţie similară în aceeaşi unitate sau în alte unităţi;

j)    când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţia locală, chiar dacă această situaţie a fost depistată ulterior;

k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);

(2) Raporturile de serviciu ale poliţistului local nu pot înceta prin demisie la instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi de război.

Contradicţie între articolele Proiectului

–       Art. 39 lit. e) Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate poliţistului sunt: destituirea din funcţia publică de poliţist local vs Art. 47 alin (1) lit f) încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului local (…) are loc la destituirea din poliţia locală”, ori este destituit din funcţia publică, ori din poliţia locală.

 

 48. ART. 48

Plata drepturilor băneşti cuvenite poliţiştilor locali, prevăzute în prezenta lege, se face din fondurile alocate de la bugetul local.

 
 49. ART. 49

(1)       Hotărârile Consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Consiliilor locale, precum şi Dispoziţiile de Primar, date în aplicarea prezentei legi se vor emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

(2)       Până la adoptarea hotărârilor prevăzute la alin. (1) poliţiştii beneficiază de drepturile corespunzătoare prevăzute în actele normative în vigoare pentru poliţiştii locali.

 
 50. ART. 50

(1)       Prezenta lege va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)       La aceeaşi dată orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

 
 51. Observaţii cu caracter general:

1.  Lipsa temeiului de drept

Adoptarea unui statut special, diferit faţă de Legea nr. 188/1999, printr-un act normativ distict, este fără temei legal.

Legea nr. 188/1999 prevede ce instituţii pot beneficia de statut special

Art. 5. –  (1) Pot beneficia de statute speciale funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul următoarelor servicii publice: 

   a) structurile de specialitate ale Parlamentului României; 

   b) structurile de specialitate ale Administraţiei Prezidenţiale; 

   c) structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ; 

   d) serviciile diplomatice şi consulare; 

   e) autoritatea vamală; 

   f) poliţia şi alte structuri ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; 

   g) alte servicii publice stabilite prin lege. 

 

2.  Act normativ nejustificat

Poliţiştii locali au un statut stabilit prin legea nr. 155/2010 capitolul IV.

Existenţa statutului poliţistului local în Legea nr. 155/2010 are ca temei de drept art. 5 alin (1) lit. g) din Legea nr. 188/1999. Orice aspecte ce necesită o reglementare cu privire la statutul poliţistului local se poate face chiar în Legea nr. 155/2010.

 

3.    Legea salarizării prevede echivalearea salarială a funcţiilor publice specifice cu cele generale din aparatul de specialitate al primarului. Calitatea duală a funcţiei de poliţist local, de funcţionar public sau personal contractual face inaplicabile prevederile legii nr. 153/2017

4.    Legislaţia în vigoare care reglementează acordarea normei de hrană, prevede norme de hrană diferite între funcţionarii publici cu statut specific de poliţist local şi angajaţii pe bază de contract individual de muncă.

5.    Teoretic, deşi inaplicabil, proiectul prevede existenţa poliţiştilor locali funcţionari publici şi personal contractual cu drepturi diferite, în anumite situaţii sau cu drepturi specifice unei categorii, contrar legislaţiei din România.

 

 

Nota:

Proiectul de Statut al politistului local este sustinut de UDMR, Federatia Columna, USPLR, FNPLR si SNF Meridian.

Observatiile Pro Lex la proiectul de Statut al politistilor locali varianta UDMR

Pro Lex a creat si sustine un proiect de modificare a Legii nr. 155/2010 Pentru adoptarea proiectului, Pro Lex a angajat experti, a organizat intalniri pentru consultare si dezbatere cu lideri de sindicat si sefi de structuri ale politiei locale (directori, sefi de serviciu, sefi de birou), a pus in dezbatere publica si a integrat observatiile si propunerile primite, a fost in contact permanent cu Asociatia Municipiilor din Romania pentru o sustinere comuna.

PROIECT MODIF L 155 V14 – 01.03.2019

Cele doua proiecte reprezinta dovada diferentei intre zeci de sindicate si asociatii profesionale afiliate in diferite federatii si Pro Lex care are mai multi membri decat toate celalalte la un loc.

Unirea angajatilor intr-o organizatie reprezentativa, permite angajarea unor experti, specialisti, avocati, precum si centralizarea informatiilor, propunerilor, observatiilor unui numar important de membri.

Pro Lex este sindicatul care a unit politistii comunitari/locali de la diferite autoritati publice locale, de la municipii si pana la comune.

Pro Lex este cel care a integrat sindical politistii locali in familia politistilor, contribuind decisiv la reglementarea actuala a normei de hrana pe zile calendaristice, la valoarea celor primita de politisti, precum si la acordarea normei 12B. Pro Lex este singurul sindicat care a organizat miting de protest pentru reglementarea normei de hrana in conditii similare politistilor.

Pro Lex este singurul sindicat care a organizat miting de protest pentru reglementarea conditiilor de munca care sa conduca la scaderea varstei de pensioare a politistilor locali.

 

Comentarii

comentarii