Solicitare catre Min Educatiei de modificare soft contabilitate pentru cadrele didactice

Nr. 1925/11.06.2021

 

Către

Ministerul Educației

 

Stimate domnule Sorin Mihai Cîmpeanu, ministru al educației

 

 

Având în vedere Decizia nr. 7/2021 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care a reținut la pct. 131-132, 134-135 că, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea nr. 153/2017 „personalul didactic din învățământ, inclusiv personalul didactic din bibliotecile centrale universitare, beneficiază de gradație de merit, acordată prin concurs. Această gradație se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului școlar, bibliotecilor centrale universitare, respectiv al instituției de nivel superior și reprezintă o creștere cu 25% a salariului de bază deținut. Gradația de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.

Interpretarea logică și gramaticală a acestor prevederi legale conduce la concluzia că acordarea gradației de merit are ca efect majorarea cu 25% a salariului de bază, ea nereprezentând un element salarial distinct de salariul de bază, ci un drept ce are ca efect direct majorarea acestui salariu. Prin urmare, în armonie cu înțelesul noțiunii de “salariu lunar” oferit de art. 7 lit. e) din Legea-cadru nr. 153/2017, gradația de merit nu aparține categoriei compensațiilor, indemnizațiilor, sporurilor, adaosurilor, primelor, premiilor ori altor elemente ale sistemului de salarizare care, deși integrate salariului (brut) lunar, sunt privite de legiuitor ca distincte de salariul de bază….

 

De asemenea, în aceeași decizie, Înalta Curte de Casație și Justiție a reținut că, potrivit prevederilor art. 8 din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea nr. 153/2017 Personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învăţământul primar, profesorii pentru învăţământul preşcolar beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază. Şi de această dată, la fel ca în cazul gradaţiei de merit, majorarea evocată de lege vizează în mod direct salariul de bază, atrăgând creşterea acestuia, astfel că ea nu reprezintă un element salarial distinct de salariul de bază, asimilabil sporurilor, indemnizaţiilor, primelor ş.a. la care se referă, diferenţiindu-le de salariul de bază, art. 7 lit. e) din Legea-cadru nr. 153/2017.

Ținând seama de cele sus-arătate, rezultă că, întrucât dispozițiile art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 se referă la salariul brut lunar, ele nu sunt aplicabile în cazul personalului didactic care beneficiază de gradația de merit la care se referă art. 5 sau de majorarea de 10% instituită prin art. 8 din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017. Pe cale de consecință, trebuie considerat că sunt incidente prevederile art. 38 alin. (41) din Legea-cadru nr. 153/2017, drepturile salariale ale personalului didactic beneficiar trebuind calculate, începând cu data de 1 ianuarie 2019, prin raportare la aceste dispoziții legale”.

Prin urmare, „în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 38 alin. (41) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, drepturile salariale reglementate de art. 5, respectiv de art. 8 din anexa nr. I – Familia ocupațională de funcții bugetare “Învățământ” capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017, intră sub incidența prevederilor art. 38 alin. (41) din această lege”.

 

Având în vedere faptul că Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 7/2021 este obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă;

Având în vedere faptul că acțiunile din instanță aduc prejudicii materiale atât cadrelor didactice cât și unităților de învățământ;

Având în vedere faptul că situația de nelegalitate și discriminatorie este generată de aplicația soft pusă la dispoziția structurilor de contabilitate de către Ministerul Educației;

 

Prin prezenta vă solicităm să dispuneți modificarea softului pentru contabilitate în sensul calculării creșterii/majorării pentru gradație de merit, cea acordată personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învăţământul primar, profesorii pentru învăţământul preşcolar, respectiv pentru predarea simultană să fie calculate conform Deciziei nr. 7/2021 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, la salariul de bază în plată.

 

Cu stimă,

Președinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii