S-a semnat Acordul Colectiv

 

Extras din acord

ART. 14 – (1) MAI se obligă să asigure polițiștilor condiții de natură să le ocrotească sănătatea, integritatea fizică și psihică, precum și să aplice prevederile legale privind măsurile de prevenire a riscurilor profesionale și protecție a lucrătorilor la locurile de muncă, inclusiv cele de prevenire a incendiilor.

(2)    În situații de urgență, MAI se obligă să asigure, cu prioritate, materiale de protecție personalului implicat direct în realizarea misiunilor specifice.  

(3)     MAI se obligă să asigure, prin servicii proprii de inspecția muncii și de prevenire și protecție, securitatea și sănătatea personalului în toate aspectele legate de muncă.

(4)     Persoanele cu atribuții de securitate și sănătate în muncă sunt obligate să efectueze instruirile de securitate și sănătate în muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu respectarea normelor interne emise în acest sens. Instruirea se va efectua ori de câte ori polițistul își schimbă locul de muncă, precum și în toate situațiile prevăzute în legislația în vigoare. În acest caz, instruirea se realizează efectiv, înainte de începerea activității de la noul loc de muncă. După fiecare instruire, polițiștii semnează fișa de instruire.

(5)  MAI/structurile subordonate asigură, pentru folosirea la locul de muncă, gratuit și nenormat, materiale igienico-sanitare, în mod obligatoriu, tuturor polițiștilor.

 

ART. 16 (1) La cererea organizațiilor sindicale, MAI va comunica acestora, în termen de până la 60 de zile, informațiile solicitate referitoare la situația echipării cu uniforma de serviciu și cu privire la asigurarea cu echipament specific.

 • Modificarea modelului uniformei de serviciu se face cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative.
 • Drepturile de echipament se stabilesc anual, sub forma echivalentului valoric al cotei părți anuale a articolelor prevăzute gratuit în norme și se acordă în conformitate cu prevederile legale.
 • Articolele de echipament, nedistribuite în anul pentru care au fost solicitate, precum și sumele de bani, neprimite în cadrul drepturilor cuvenite, constituie restanță și se asigură cu prioritate în anul următor.

ART. 19 – (1) În situația în care nu se poate asigura procurarea de medicamente compensate și gratuite prin farmaciile proprii, polițistul le poate ridica gratuit de la farmaciile aflate în relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, MAI fiind obligat să deconteze farmaciei contribuția personală a polițistului, pe bază de documente justificative, în condițiile contractului/convenției încheiate în acest scop, în termen de cel mult 90 zile de la data depunerii.

 • În situația în care bugetul alocat pentru medicamente CMDTA, implicit farmaciilor cu care acesta are contract/convenție, este epuizat, polițistul poate achiziționa medicamente de la orice farmacie, contribuția personală a acestuia la prețul medicamentelor, stabilită conform prevederilor legale în vigoare, urmând a fi decontată de CMDTA, pe bază de documente justificative, în ordinea cronologică a înregistrării cererilor.

În aplicarea prevederilor alin. (l) – (2), CMDTA din rețeaua medicală a MAI vor întreprinde măsurile necesare în vederea asigurării unor relații contractuale cu un număr cât mai mare de farmacii, la nivelul ariei de competență

 

ART. 23 – (1) În situația în care au avut loc avarii, MAI asigură reparațiile necesare pentru mijloacele de mobilitate din dotare, din fonduri proprii, cu excepția situațiilor în care polițistul:

 1. a) a folosit mijlocul de mobilitate în scop personal;
 2. b) a condus mijlocul de mobilitate sub influența alcoolului ori a altor substanțe psihoactive sau fără a deţine permisul de conducere ori, după caz, atestatul sau brevetul prevăzut pentru categoria mijlocului respectiv ori fără a deține atestat de conducător auto aparținând MAI;
 3. c) s-a abătut, după caz, de la traseul de deplasare stabilit, fără motive justificate;
 4. d) nu a parcat mijlocul de mobilitate după orele de program sau după terminarea misiunii de serviciu, în locul stabilit de către conducerea unității;
 5. e) în alte situații prevăzute de lege.

(2) MAI, prin unitățile subordonate, se obligă să asigure servicii pentru spălarea/dezinfectarea autospecialelor, în condițiile legii, ori de câte ori spălarea/dezinfectarea se impune. Este interzisă impunerea spălării autospecialelor MAI din fondurile personale ale polițiștilor.

ART. 24 – (1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, la solicitarea scrisă, polițistul beneficiază de protecția legii, prin serviciile de specialitate ale MAI.

(2)     Polițistul are dreptul la suportarea, de către unitate, a sumelor necesare asigurării asistenței juridice în condițiile prevăzute de Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3)     Șefii structurilor MAI încheie contract/convenție cu un avocat sau mai mulți avocați pentru asigurarea asistenței juridice a polițiștilor prevăzuți la alin. (2), în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. Datele de identificare a cabinetelor de avocatură şi cuantumul maxim al sumelor care pot fi decontate vor fi aduse la cunoștința polițiștilor din structura respectivă, prin afișarea la avizier sau prin rețeaua de intranet.

(4)     Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) – (3), unitățile au obligația de a solicita prevederea în buget a fondurilor necesare.

(5) Polițiștii au dreptul la asistență juridică gratuită pentru situațiile în care au calitatea de persoană vătămată în cazul unei fapte de ultraj, precum și calitatea de pârât, în procese civile inițiate împotriva sa, pentru fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu,  în condițiile legii.

 

ART. 27 – (1) Durata normală de lucru pentru polițiști este de 8 ore pe zi și 5 zile pe săptămână, potrivit legii.

(2)     Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Prin excepție, durata timpului de muncă, inclusiv orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pentru o perioadă de referință de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână.

(3)     Prin derogare de la prevederile alin. (2), în situații deosebite, determinate de motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, perioada de referință de 4 luni se poate stabili până la cel mult 12 luni, cu respectarea strictă a reglementărilor privind protecția sănătății și securității în muncă a personalului.

(4)     La stabilirea perioadelor de referință prevăzute la alin. (2) – (3), nu se iau în calcul durata concediului de odihnă anual și situațiile de suspendare a raportului de serviciu.

(5)    Programul de lucru se poate organiza de către șefii unităților, cu consultarea organizațiilor sindicale, în condițiile prevăzute în art. 26, astfel:

 1. a) 8 ore program de lucru, de luni până vineri;
 2. b) 8 ore program de lucru – 16 ore timp liber, cu acordarea de zile libere în decursul lunii (numărul de zile libere este egal cu numărul zilelor de sâmbătă și duminică din luna respectivă, precum și al zilelor de sărbători legale ori declarate nelucrătoare);
 3. c) 12 ore program de lucru (în cursul zilei) – 24 de ore timp liber, urmate de 12 ore program de lucru (în cursul nopții) – 48 de ore timp liber;
 4. d) 24 de ore program de lucru – 72 de ore timp liber.

(6)     În cazul în care polițistul face parte din cadrul grupei operative sau a echipei de cercetare la fața locului, constituite la nivelul unității, iar programul de lucru este de 24 de ore, cu prezența la sediul unității/subunității, timpul liber de care beneficiază se stabilește astfel:

– după un schimb în cursul săptămânii, timpul de odihnă este de 48 de ore;

– după un schimb în zilele de sâmbătă, duminică sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare, timpul liber este de 72 de ore.

(7)     Pentru personalul care efectuează activitatea în schimburi de 8 ore, programarea serviciului va urmări ca, în decursul unei luni, să se asigure cel puțin 1 repaus săptămânal, sâmbăta şi duminica, în zile consecutive. După trei ture de noapte consecutive se acordă, de regulă, un repaus de 32 de ore.

(11)   Polițiștii prevăzuți la alin. (5) lit a) și b) nu vor putea fi solicitați la ore suplimentare mai devreme de 8 ore de la încheierea programului, cu excepția unor situații temeinic justificate și motivate în scris.

(12)   Polițiștii prevăzuți la alin. (5) lit c) nu vor putea fi solicitați la ore suplimentare mai devreme de 12 ore de la încheierea programului, cu excepția unor situații temeinic justificate și motivate în scris.

(13)   Polițiștii prevăzuți la alin. (5) lit d) nu vor putea fi solicitați la ore suplimentare mai devreme de 24 ore de la încheierea programului, cu excepția unor situații temeinic justificate și motivate în scris.

(14) Planificarea în serviciu va fi întocmită pentru luna următoare, până cel târziu în data de 24 a lunii în curs, cu posibilitatea actualizării acesteia săptămânal sau ori de câte ori situația operativă o impune.

(15)   În situația în care ambii soți lucrează în aceeași unitate, în vederea concilierii vieții familiale cu cea profesională, se va ține cont de solicitarea acestora, în sensul planificării, în aceleași intervale orare sau în schimburi diferite.

(16)   Asigurarea continuității conducerii unității/structurii se realizează în condițiile  OMAI nr. S/108/2011 privind serviciul de permanență și accesul în unitățile/structurile MAI.

 

ART. 29 – (1) În cursul programului de lucru, polițiștii au dreptul la pauză de masă, care nu poate fi mai mică de 30 de minute.

 • Pauza de masă cu durata de 30 de minute se include în programul de lucru.
 • În cazul în care șefii unităților, împreună cu organizațiile sindicale reprezentative, stabilesc pauza de masă mai mare de 30 de minute, programul de lucru se prelungește cu durata stabilită peste cele 30 minute incluse în programul de lucru.
 • Polițiștii care își desfășoară activitatea 12 sau 24 de ore consecutiv beneficiază de pauze de masă în fracții proporționale, potrivit regulii – 30 de minute pauză de masă pentru fiecare 8 ore lucrate, incluse în programul de lucru, fără să afecteze desfășurarea normală a activităţii.
 • Polițiștii, care în timpul programului de lucru folosesc, neîntrerupt, echipamente cu ecran de vizualizare (monitor, night vision etc.), au dreptul la întreruperea activității în fața ecranului, la fiecare 50 de minute, pentru un interval de 10 minute, perioadă în care sunt desfășurate alte activități prevăzute în fișa postului.

ART. 30 (6) Polițiștii beneficiază de o zi liberă pentru ziua de naștere, la cerere, în următoarele 60 de zile, fără să afecteze desfășurarea normală a activităţii, începând cu ziua de naștere, cu recuperare obligatorie. Ziua liberă corespunde programului de lucru al solicitantului, stabilit la nivelul unității. Recuperarea se va face în următoarele 60 de zile de la data acordării zilei libere și presupune că, pentru numărul de ore libere, se lucrează același număr de ore, la nivel similar de salarizare.

ART. 40 – (1) Atribuțiile polițistului sunt cele prevăzute în fișa postului.

 • O copie a fișei postului se comunică polițistului, în condițiile legii.
 • Polițistul are dreptul de a refuza în scris și motivat executarea unor dispoziții primite de la șefii ierarhici superiori, dacă acestea au fost date cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare.
 • Descrierea sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților fiecărui post se face în ordinea importanței acestora, a frecvenței de desfășurare și a gradului de încărcare cu activitatea/sarcina respectivă; se interzice formula „execută și alte sarcini”.

ART. 41 – (1) Pe timpul efectuării controalelor pe linia raporturilor de serviciu, a sănătății și securității în muncă, organizațiile sindicale reprezentative, la solicitarea membrilor de sindicat, pot desemna un reprezentant care să asiste la aceste controale, în calitate de observator.

ART. 46 Pe parcursul procedurii disciplinare, polițiștii – membri de sindicat pot fi apărați, la cerere, de un apărător ales în condițiile legii, cu respectarea regimului prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

Comentarii

comentarii