Proiectul legii salarizarii dupa amendamentele aprobate la comisia de munca Camera Deputatilor

Legea salarizarii trimisa spre promulgare

Amendamente aprobate la comisia de munca camera deputatilor

Extras prevederi specifice politistilor

Art. 7 b) solda de funcţie/salariul de funcţie reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, corespunzător funcţiei îndeplinite, stabilită/stabilit conform anexelor nr.I-IX la prezenta lege, care nu poate fi mai mică/mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

Art. 25 (1) Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz.

(2) Prin excepție de la prevederile alin.(1), pentru instituțiile din sistemul sanitar și cele din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă şi a indemnizaţiilor lunare, după caz.

Art.26 alin.(1) Art.26. – Premii și prime

 • Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelență pentru personalul care a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiilor sau autorităților publice, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile şi soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare şi indemnizaţiile lunare aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, sub condiția încadrării în fondurile aprobate prin buget.
 • Premiile de excelență se pot acorda în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei/autorității publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activități cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepțional ori a avut un volum de activitate ce depășește în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, ținându-se seama de evaluarea criteriilor prevăzute la art.8 alin.(2) din prezenta lege. Sumele neutilizate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
 • Premiile de excelen­ţă individuale lunare nu pot depăşi, anual, două salarii de bază minim brute pe țară garantate în plată și se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate în buget cu această destinaţie, în condiţiile legii, avându-se în vedere elementele prevăzute la alin.(2), cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizaţii sindicale.
 • Începând cu data de 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă, obligatoriu, o indemnizaţie de vacanţă. Modalitatea de acordare se stabilește prin hotărâre a Guvernului.
 • Valoarea anuală a indemnizaţiei de vacanţă este la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în cursul anului calendaristic.
 • Indemnizaţia de vacanţă prevăzută la alin.(4) şi (5) se acordă cu încadrarea în prevederile art.25 alin.(1). (7) Indemnizaţia de vacanţă nu se acordă persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite.

 

Art.37. – Aplicarea legii

Prevederile prezentei legi se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017.

Începând cu data de 1 iulie 2017:

a) se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de functie/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale:

a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita prevăzută la art.25, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;

(4) În perioada 2019-2022 se va acorda anual o creştere a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, fiecare creştere reprezentând 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2018. Creşterea respectivă şi data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art.6 lit.h) din prezenta lege.

(5) Prin legea privind plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar se pot stabili anual alte majorări salariale decât cele prevăzute de prezentul articol.

(6) În situația în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare sunt mai mari decât cele stabilite potrivit prezentei legi pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate, se acordă cele stabilite pentru anul 2022.

 

Amendamente respinse:

La art. 37 se modifică lit. b. şi c. de la alin. (2), după cum urmează: b. pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor drepturile salariale se stabilesc potrivit dispoziţiilor prezentei legi, cu excepţia soldelor de funcţie/salariilor de funcţie care se stabilesc şi se acordă în procent de 75% din soldele de funcţie/salariile de funcţie prevăzute în Cap. I la Anexa nr. VI. c. în situaţia în care soldele de funcţie/salariile de funcţie ale personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, determinate conform lit. b. sunt mai mici decât cele aflate în plată în luna iunie 2017 se menţin în plată soldele de funcţie/salariile de funcţie aferente lunii iunie 2017.

Autor: deputat PNL Cezar Preda

La art. 37 se introduce la alin. (3) o nouă literă, lit. d¹), se modifică lit. c) şi d) de la alin. (3), după cum urmează:

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creşteri salariale:

 1. c) soldele de funcţie/salariile de funcţie ale personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor se stabilesc şi se acordă în procent de 80% din soldele de funcţie/salariile de funcţie prevăzute în Cap. I la Anexa nr. VI.
 2. d) salariile de bază/indemnizaţiile de încadrare ale personalului salarizat potrivit prezentei legi, cu excepţia celui prevăzut la literele a), b) şi c) se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017;

d¹) indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică prevăzute în Anexa IX la prezenta lege se stabilesc pe baza coeficienţilor şi a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.

Autor: deputat PNL Cezar Preda

Art. 37 (5) În situația în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază/soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază/indemnizațiile de încadrare sunt mai mari decât cele prevăzute în anexele la prezenta lege pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor se acordă salariul cel mai mare.”

Autori: Deputati PNL Dumitru Oprea şi Mara Calista

(5) In situatia in care, incepand cu 1 ianuarie 2018, salariile de baza/soldele functiilor de baza/salariile functiilor de baza/indemnizatiile de incadrare sunt mai mari decat cele prevazute in anexele la prezenta lege pentru anul 2022, atunci se menţin în plată salariile de baza/soldele functiilor de baza/salariile functiilor de baza/indemnizatiile de incadrare avute în plată.

Autor: deputat ALDE Mihai Niţă

Art. 37, alin. (5), se modifică după cum urmează: În situația în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază/soldele de funcție/salariile de funcție/indemnizațiile de încadrare sunt mai mari decât cele prevăzute în anexele la prezenta lege pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor se acordă cele prevăzute pentru anul 2022, cu excepția situației în care acestea din urmă nu sunt mai mici decât cele pentru luna Martie 2017, caz în care salariatului nu i se vor diminua veniturile salariale.

Autor: grup USR

 

(5) În situația în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază/soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază/indemnizațiile de încadrare sunt mai mari decât cele prevăzute în anexele la prezenta lege pentru anul 2022 se menţin în plată salariile de bază avute.

Autor : deputat Petru MOVILĂ, PMP

 

 

Extras prevederi lege pentru politisti

Anexa nr. VI – Familia ocupațională de funcții bugetare „APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ” Capitolul I Soldele/salariile de funcţie pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională Se modifică după cum urmează:

 

8 Funcţii corespunzătoare gradului de colonel, comandor, comisar-şef de poliţie/penitenciare 5791 maxim în 2022: 6844 Coeficienti de ierarhizare 2,32 -2,74

9 Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent-colonel, căpitan– comandor, comisar de poliţie/penitenciare 5212 maxim în 2022: 5528 Coeficienti de ierarhizare 2,08 -2,21

10 Funcţii corespunzătoare gradului de maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliţie/ penitenciare 4819  maxim în 2022: 5110 Coeficienti de ierarhizare 1,93 -2,04

11 Funcţii corespunzătoare gradului de căpitan, inspector principal de poliţie/penitenciare 4561  maxim în 2022: 4819 Coeficienti de ierarhizare 1,82- 1,93

12 Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent, inspector de poliţie/ penitenciare 4302 maxim în 2022: 4561 Coeficienti de ierarhizare 1,72-1,82

13 Funcţii corespunzătoare gradului de sublocotenent, aspirant, subinspector de poliţie/penitenciare 4087 maxim în 2022: 4259 Coeficienti de ierarhizare 1.63-1.70

14 Funcţii corespunzătoare gradului de subinspector de poliţie/penitenciare debutant maxim în 2022: 3950 Coeficienti de ierarhizare 1.58

20 Funcţii corespunzătoare gradului de agent – agent şef principal de poliţie/penitenciare (şef formaţiune*)

studii superioare 4259 maxim în 2022: 4345 Coeficienti de ierarhizare 1.70 1.74

studii medii maxim în 2022: 3950-4130 Coeficienti de ierarhizare 1.58-1.65

21 Funcţii corespunzătoare gradului de agent – agent şef principal de poliţie/penitenciare

studii superioare 4173 maxim în 2022: 4259 Coeficienti de ierarhizare 1.67-1.70

studii medii maxim în 2022: 3900-4087 Coeficienti de ierarhizare 1.56-1.63

 

Anexa nr. VI – FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ” CAPITOLUL I Soldele/salariile de funcţie pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională

Capitolul II Reglementări specifice personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională

SECŢIUNEA 1 Soldele personalului militar şi salariile poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Art.1.- (1) Personalul încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională este salarizat în raport cu statutul, activităţile şi organizarea stabilite prin lege, cu îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce îi revin, potrivit jurământului depus, cu responsabilităţile, atribuţiile, rolul, complexitatea şi importanţa socială a funcţiei exercitate, cu gradul de efort şi risc, cu pregătirea şi competenţa profesională, precum şi cu interdicţiile şi restrângerea exerciţiului unor drepturi prevăzute pentru personalul din aceste instituţii de legislaţia în vigoare.

(2) Personalul instituţiilor publice prevăzute la alin.(1) beneficiază de solde, salarii, indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi alte drepturi salariale.

(3) Drepturile băneşti cuvenite militarilor în termen, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti care urmează modulul instruirii individuale, elevilor şi studenţilor instituţiilor militare de învăţământ, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, respectiv ale cursanţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt prevăzute în Secţiunea a 7-a din prezentul capitol.

Art.2.- (1) Personalul încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională este format din personal militar, poliţişti, funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, personal civil.

(2) Prin personal militar, în sensul prezentei legi, se înţelege cadrele militare în activitate, precum şi soldaţii şi gradaţii profesioniști în activitate.

(3) Prin poliţişti, în sensul prezentei legi, se înţelege funcţionarii publici cu statut special din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, aflaţi sub incidenţa Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Prin funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, în sensul prezentei legi, se înţelege funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi din Ministerul Justiţiei, aflaţi sub incidenţa Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată.

(5) Prin personal civil, în sensul prezentei legi, se înţelege funcţionarii publici şi personalul contractual.

SECŢIUNEA a 2-a Soldele de funcţie şi salariile de funcţie

Art.3.- (1) Personalul militar are dreptul la soldă lunară.

 • Solda lunară se compune din solda de funcţie, solda de grad, gradaţii şi, după caz, solda de comandă, indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi din alte drepturi salariale.

Art.4.- (1) Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la salariu lunar.

 • Salariul lunar se compune din salariul de funcţie, salariul gradului profesional deţinut, gradaţii şi, după caz, salariul de comandă, indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi din alte drepturi salariale.

Art.5.- (1) Soldele de funcţie, respectiv salariile de funcţie sunt diferenţiate în raport cu nivelul studiilor, pregătirea profesională, atribuţiile ce revin fiecărei funcţii, solicitările la efort, complexitatea şi gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia, precum şi cu eşalonul la care se desfăşoară activitatea, prevăzute în prezenta anexă la cap.I.

(2) Pentru personalul militar, precum şi pentru poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, soldele de funcţie corespunzătoare gradelor militare şi nivelului studiilor, respectiv salariile de funcţie corespunzătoare gradelor profesionale şi nivelului studiilor sunt prevăzute în prezenta anexă la cap.I.

(3) Soldele de funcţie/salariile de funcţie şi nivelul studiilor pentru funcţiile de comandă, respectiv de execuţie ale personalului militar pe grade militare, respectiv ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe grade profesionale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în limitele prevăzute în prezenta anexă la cap.I, în raport cu eşalonul la care se desfăşoară activitatea.

(4) Solda de funcţie se acordă de la data prevăzută în ordinul de numire. Pentru persoanele chemate sau rechemate în activitate, solda de funcţie se acordă de la data prezentării la serviciu.

(5) Salariul de funcţie se acordă de la data prevăzută în ordinul/dispoziţia/ decizia de numire. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, salariul de funcţie se acordă de la data prezentării la serviciu.

Art.6.- Solda de funcţie, respectiv salariul de funcţie, sunt prevăzute în prezenta anexă la cap.I.

Art.7.- (1) Pentru gradul militar pe care îl deţine, ca drept al titularului şi recunoaştere în plan social, personalul militar, respectiv poliţistul şi funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, beneficiază de soldă de grad, respectiv de salariul gradului profesional deţinut.

(2) Cuantumurile soldelor/salariilor de grad sunt următoarele:

Ofiţeri:

– General, amiral, chestor general de poliţie 410 lei

– General-locotenent, viceamiral, chestor-şef de poliţie 390 lei

– General-maior, contraamiral, chestor principal de poliţie 380 lei

– General de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliţie/penitenciare 370 lei

– Colonel, comandor, comisar-şef de poliţie/penitenciare 360 lei

– Locotenent-colonel, căpitan–comandor, comisar de poliţie/penitenciare 340 lei

– Maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliţie/penitenciare 330 lei 432

– Căpitan, inspector principal de poliţie/penitenciare 320 lei

– Locotenent, inspector de poliţie/penitenciare 310 lei

– Sublocotenent, aspirant, subinspector de poliţie/penitenciare 300 lei

Maiştri militari

– Maistru militar principal 290 lei

– Maistru militar clasa I 280 lei

– Maistru militar clasa a II-a 270 lei

– Maistru militar clasa a III-a 260 lei

– Maistru militar clasa a IV-a 250 lei

– Maistru militar clasa a V-a 240 lei

Subofiţeri şi agenţi de poliţie/penitenciare

– Plutonier adjutant principal/şef, agent-şef principal de poliţie/penitenciare 290 lei

– Plutonier adjutant, agent-şef de poliţie/penitenciare 280 lei

– Plutonier major, agent-şef adjunct de poliţie/penitenciare 270 lei

– Plutonier, agent principal de poliţie/penitenciare 260 lei

– Sergent major, agent de poliţie/penitenciare 250 lei

– Sergent 240 lei

Soldaţi şi gradaţi profesioniști

– Caporal clasa I 235 lei

– Caporal clasa a II-a 225 lei

– Caporal clasa a III-a 220 lei

– Fruntaş 210 lei

Soldat 200 lei.

(3) Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional deţinut se actualizează proporţional cu evoluţia salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prin hotărâre a Guvernului.

(4) Solda de grad se plăteşte de la data acordării gradului, respectiv a înaintării în grad. Pentru persoanele chemate sau rechemate în activitate, solda de grad se plăteşte de la data prezentării la serviciu.

(5) Salariul gradului profesional deţinut se plăteşte de la data obţinerii gradului profesional, respectiv a avansării în gradul profesional. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, salariul gradului profesional deţinut se plăteşte de la data prezentării la serviciu.

Art.8.- (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îndeplinesc funcţii de comandă beneficiază lunar de solda de comandă/salariul de comandă de până la 25% din solda de funcţie/salariul de funcţie.

(2) Funcţiile pentru care se acordă solda de comandă/salariul de comandă, mărimea concretă a procentului, precum şi normele de acordare/suspendare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(3) Solda de comandă/salariul de comandă se acordă de la data numirii în funcţiile cu drept la solda de comandă/salariul de comandă şi încetează la data schimbării din funcţie.

Art.9.- (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care îndeplinesc, prin împuternicire, atribuţiile funcţiilor prevăzute cu solda de comandă/salariul de comandă beneficiază, pe perioada împuternicirii, de solda de funcţie/salariul de funcţie şi de solda de comandă/salariul de comandă corespunzător funcţiilor în care sunt împuternicite.

(2) Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, împuternicite să asigure îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor de execuţie vacante sau ai căror titulari lipsesc temporar, beneficiază, pe perioada împuternicirii, de solda de funcţie corespunzătoare funcţiilor în care sunt împuternicite.

(3) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare împuternicite/împuterniciţi îşi menţin soldele de funcţie/salariile de funcţie şi, după caz, soldele de comandă/salariile de comandă avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate în baza prevederilor alin.(1) şi (2).

(4) Normele metodologice privind împuternicirea pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor de comandă şi de execuţie se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art.10.- Cadrele militare în activitate, numite în funcţii inferioare gradelor pe care le au, ca urmare a situaţiilor prevăzute la art.81 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, primesc soldele de funcţie minime corespunzătoare gradelor militare deţinute.

Art.11. – (1) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la 1-7 gradaţii, în raport cu timpul servit în calitate de personal militar, poliţist şi funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

(2) Soldele de funcţie/salariile de funcţie prevăzute la cap. I din prezenta anexă sunt la gradaţia 0.

(3) Intervalul de timp cuprins între data acordării gradului militar şi data absolvirii instituţiei militare de învăţământ se ia în calcul la stabilirea de gradaţii. Perioada modulului instruirii individuale nu se ia în calcul la stabilirea de gradaţii.

(4) Intervalele de timp în funcţie de care se acordă cele 7 gradaţii, precum şi procentele corespunzătoare acestora, calculate la solda de funcţie/salariul de funcţie avută/avut la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în solda de funcţie/salariul de funcţie, sunt următoarele:

 1. a) gradaţia I – de la 3 la 6 ani – şi se determină prin majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie prevăzut la cap.I din prezenta anexă cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al soldei de funcţie/salariului de funcţie;
 2. b) gradaţia a II-a – de la 6 la 9 ani – şi se determină prin majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al soldei de funcţie/salariului de funcţie; c) gradaţia a III-a – de la 9 la 12 ani – şi se determină prin majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al soldei de funcţie/salariului de funcţie; d) gradaţia a IV-a – de la 12 la 15 ani – şi se determină prin majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al soldei de funcţie/salariului de funcţie; e) gradaţia a V-a – de la 15 la 18 ani – şi se determină prin majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al soldei de funcţie/salariului de funcţie; f) gradaţia a VI-a – de la 18 la 21 ani – şi se determină prin majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al soldei de funcţie/salariului de funcţie; g) gradaţia a VII-a – peste 21 ani – şi se determină prin majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al soldei de funcţie/salariului de funcţie. (5) Persoanele chemate sau rechemate în activitate, precum şi rezerviştii concentraţi beneficiază de gradaţii în raport cu vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat, legal stabilit, prin aplicarea succesivă a cotelor procentuale prevăzute la alin. (4), după cum urmează:
 3. a) 3-6 ani, gradaţia I;
 4. b) 6-10 ani, gradaţia a II-a;
 5. c) 10-15 ani, gradaţia a III-a;
 6. d) 15-20 ani, gradaţia a IV-a;
 7. e) 20-25 ani, gradaţia a V-a;
 8. f) peste 25 de ani, gradaţia a VI-a.

(6) Personalul militar trecut în rezervă care este rechemat în activitate beneficiază de numărul de gradaţii avut înainte de trecerea în rezervă, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit prin aplicarea prevederilor alin. (5), luându-se în calcul pentru acordarea gradaţiei următoare şi vechimea scursă de la acordarea ultimei gradaţii până la data schimbării poziţiei de activitate.

(7) Prevederile alin. (5) şi (6) se aplică şi absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ pentru vechimea în serviciu avută, respectiv pentru stagiul de cotizare realizat până la data intrării în aceste instituţii şi, după caz, soldaţilor şi gradaţilor voluntari profesionişti în corpul cadrelor militare în activitate pentru vechimea în serviciu avută, respectiv pentru stagiul de cotizare realizat până la data schimbării poziţiei de activitate.

(8) Prevederile alin. (5)-(7) se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

(9) Gradaţia obţinută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condiţiile de acordare.

Art.12.- (1) Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care lucrează în condiţii de pericol în unităţile de fabricare, experimentare, analiză sau depozitare a muniţiilor, pulberilor, explozivilor şi substanţelor toxice speciale sau care execută operaţiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora, precum şi cel care desfăşoară activităţi specifice la calamităţi naturale beneficiază de o primă pentru condiţii periculoase de muncă, diferenţiată în funcţie de gradul de pericol şi/sau de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, calculată la solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază, astfel:

– locuri de muncă sau operaţiuni deosebit de periculoase – 37 – 50%;

– locuri de muncă sau operaţiuni foarte periculoase – 16 – 30%;

– locuri de muncă sau operaţiuni periculoase – până la 16%.

(2) Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil beneficiază de următoarele sporuri, în funcţie de condiţiile de muncă: a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

 1. b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
 2. c) pentru activităţile care solicită o încordare psihică foarte ridicată, un spor de până la 15% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.

(3) Locurile, condiţiile de muncă şi operaţiunile, precum şi procentele de acordare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite, în limita prevederilor din Regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

Art.13.- (1) Dispoziţiile legale prin care sunt stabilite sporuri, indemnizații şi alte drepturi de natură salarială pentru personalul din alte domenii de activitate din sectorul bugetar se aplică şi personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil care se află în situaţii similare, indiferent de tipul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

(2) Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art.14.- (1) Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, după caz, în condiţii de pericol deosebit, desfăşurată în exercitarea atribuţiilor funcţionale, stabilite potrivit domeniilor de responsabilitate ale unităţii, personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor de operaţii speciale, misiunilor și/sau activităților deosebite ori de specialitate, misiunilor operative de protecţie a demnitarilor, a acţiunilor de gardare, protecţie şi control antiterorist, supraveghere operativă, a procedurilor speciale şi activităţilor de pază, supraveghere, escortare, reeducare, integrare şi asistenţă medicală şi psihologică pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobândit o formă de protecţie în România, culegere, prelucrare, centralizare, verificare şi valorificare a informaţiilor sau datelor/situaţiilor/ documentelor/actelor, investigaţii, acţiuni şi intervenţie, efectuarea actelor de cercetare penală specială, beneficiază de o compensaţie de risc/pericol deosebit de până la 30% calculată la solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.

(2) Compensația prevăzută la alin.(1) se acordă și personalului din structurile din domeniile informații pentru apărare, cercetare sau operații speciale ale Ministerului Apărării Naționale.

(3) Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care desfăşoară activităţi privind prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului propriu beneficiază de o compensaţie de 30% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.

(4) Prevederile alin.(3) nu se aplică personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil care beneficiază de compensaţia prevăzută la alin.(1).

(5) Unităţile, categoriile de personal, condiţiile, criteriile şi mărimea compensaţiei se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art.15.- (1) Pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care execută lucrări de excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, se acordă o majorare de până la 50% calculată la solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.

(2) Dreptul prevăzut la alin.(1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, în limita a 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor, soldelor de comandă/salariilor de comandă şi a indemnizaţiilor de încadrare, cumulat pe total buget, pentru fiecare ordonator principal de credite.

(3) Condiţiile de acordare a dreptului prevăzut la alin.(1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art.16.- Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil, trimişi în interesul serviciului în delegare sau detaşaţi la aplicaţii, trageri, instrucţie în tabără sau în alte misiuni în alte localităţi decât cele în care se află sediul unităţii din care fac parte, au dreptul la indemnizaţia de delegare sau de detaşare, precum şi la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar. Art.17.- Drepturile de transport ale personalului militar în activitate, ale poliţiştilor, ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, ale elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor şi cursanţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi ale personalului civil sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului.

Art.18.- (1) Personalul care lucrează cu cifru de stat beneficiază de o indemnizaţie de 15-20% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.

(2) Funcţiile pentru care se acordă indemnizaţia de cifru şi mărimea concretă a procentului se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(3) Funcţiile cu drept la indemnizaţie de cifru se prevăd prin statele de organizare.

 

SECŢIUNEA a 3-a Drepturi specifice activităţii desfăşurate în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională

Art.19.- Pentru realizarea prerogativelor constituţionale de apărare, ordine publică şi securitate naţională, personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil beneficiază de majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie/salariului de bază cu 7,5%.

Art.20.- (1) Pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în localităţi sau în zone izolate ori în unităţi situate în localităţi sau zone unde atragerea personalului se face cu greutate, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil beneficiază de un spor de până la 20% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.

(2) Criteriile de stabilire a localităţilor şi zonelor izolate, a localităţilor şi zonelor unde atragerea personalului se face cu greutate, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc conform actelor normative în vigoare, prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art.21.- (1) Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, mutaţi sau transferaţi, în interes de serviciu, într-o altă localitate decât cea de domiciliu, individual sau împreună cu unitatea sau subunitatea, au dreptul la: a) o indemnizaţie de mutare egală cu solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenită/cuvenit pentru noile funcţii în care au fost încadraţi;

 1. b) o indemnizaţie pentru fiecare membru de familie aflat în întreţinere, egală cu 1/4 din solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenită/cuvenit, în luna schimbării domiciliului membrilor de familie;
 2. c) rambursarea costului transportului pentru personalul militar, membrii de familie şi gospodăria lor; d) o permisie, respectiv o învoire plătită de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordată la cerere. (2) Indemnizaţia de mutare prevăzută la alin.(1) lit.a) se acordă personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare în luna schimbării domiciliului.

(3) Rambursarea costului transportului pentru personalul militar se efectuează la data prezentării la unitate, iar pentru membrii de familie şi gospodăria lor se efectuează la data schimbării domiciliului, în condiţiile prevăzute prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(4) Drepturile prevăzute la alin.(1) se acordă şi persoanelor chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate ori cărora li se acordă gradul la absolvirea cursului de formare a cadrelor militare în activitate, persoanelor nou-încadrate sau reintegrate în rândul poliţiştilor sau, după caz, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. Indemnizaţia se calculează în raport cu solda de funcţie/salariul funcţie, stabilită/stabilit pentru funcţiile în care acestea sunt numite.

(5) Cadrele militare în activitate care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ militar beneficiază, după absolvire, de indemnizaţia de mutare şi de decontarea costului transportului, prevăzute la alin.(1).

(6) La absolvirea instituţiilor de învăţământ militar, elevii şi studenţii militari cărora li se acordă grade de ofiţeri, maiştri militari sau subofiţeri ori cei care au obţinut asemenea grade pe timpul şcolarizării au dreptul, la prezentarea la unităţi, la o indemnizaţie de instalare egală cu solda de funcţie/salariul de funcţie stabilită/stabilit pentru funcţiile în care au fost numiţi şi la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei, membrii de familie şi gospodăria lor.

(7) Prevederile alin.(6) se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

(8) Soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate care au obţinut grade de subofiţeri ca urmare a absolvirii unor cursuri beneficiază de indemnizaţie de instalare numai în situaţia în care nu au beneficiat de indemnizaţie în condiţiile alin.(10).

(9) În localităţile izolate sau în zonele unde atragerea personalului se face cu greutate, stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite, indemnizaţia prevăzută la alin.(6) poate fi la nivelul a două solde de funcţie/salarii de funcţie.

(10) Soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate, la semnarea primului contract, beneficiază de o indemnizaţie de instalare egală cu solda de funcţie cuvenită.

(11) Personalul militar care a beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care, ulterior, şia prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituţiilor de învăţământ, respectiv de la semnarea primului contract va restitui indemnizaţia primită, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani. Această prevedere se aplică în mod corespunzător şi personalului care a urmat cursul de formare a cadrelor militare în activitate.

(12) Cadrelor militare trecute în rezervă sau direct în retragere, în baza art.85 alin.(1) lit.a)-f) din Legea nr.80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, care îşi schimbă domiciliul în termen de 12 luni de la data schimbării poziţiei de activitate, li se rambursează cheltuielile de transport pentru ele, membrii lor de familie şi gospodărie, până la localitatea unde îşi stabilesc domiciliul.

(13) Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior şi-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituţiilor de învăţământ vor restitui indemnizaţia primită, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani.

(14) În cazul decesului personalului militar, familia acestuia are dreptul la rambursarea costului transportului prevăzut la alin.(1) lit.c), dacă în termen de 12 luni de la data decesului îşi stabileşte domiciliul în altă localitate.

Art.22.- Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil care au în primire cai sau câini de serviciu au dreptul, pe perioada respectivă, la un spor de până la 5% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază. Art.23.- Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care sunt încadraţi în structurile centrale ale instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau în structuri militare ale NATO sau UE dislocate pe teritoriul României, beneficiază de majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie/salariului de bază cu 12,5%.

Art.24.- Pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în structurile instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, preoţii militari sunt asimilaţi ofiţerilor şi beneficiază de solda de funcţie/salariul de funcţie, solda de grad/salariul gradului profesional deţinut, gradaţii şi, după caz, solda de comandă/salariul de comandă, de compensaţiile, primele, sporurile, indemnizaţiile şi de alte drepturi salariale prevăzute de prezenta lege.

Art.25.- Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care asigură paza, escortarea şi supravegherea deţinuţilor, reţinuţilor, arestaţilor preventiv şi a minorilor condamnaţi în penitenciare sau internaţi în centre de reeducare minori, în spitale-penitenciare, în secţii sau ateliere de producţie, în puncte de lucru ori în perioada în care se află în mijloace de transport au dreptul, pe timpul efectiv prestat în astfel de condiţii, la o indemnizaţie pentru pază şi supraveghere de 5% din salariul de funcţie.

Art.26.- De indemnizaţia prevăzută la art.25 beneficiază şi membrii grupelor de intervenţie, precum şi cei care sunt desemnaţi să-şi desfăşoare activitatea în cadrul grupelor de intervenţie la unităţile unde funcţiile prevăzute în statele de organizare nu sunt încadrate.

Art. 27.- Guvernul României este abilitat să stabilească şi alte drepturi salariale specifice pentru personalul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, la propunerea conducătorilor acestora.

Art. 28.- (1) Pentru asigurarea condiţiilor de îndeplinire a misiunilor specifice instituţiilor de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în raport cu standardele de performanţă profesională, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalului civil, li se poate acorda titlul de specialist de clasă/domeniu funcţional.

(2) Titlul de specialist de clasă/domeniu funcţional este ierarhizat, în ordinea crescătoare a calificării, pe trei niveluri: clasa a 3-a, clasa a 2-a, clasa 1. Acesta se obţine/menţine potrivit condiţiilor, criteriilor şi standardelor de performanţă stabilite pentru clasa respectivă, prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(3) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil, pentru titlurile de specialist de clasă/domeniu funcţional deţinute în specialitate, beneficiază de majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie/salariului de bază cu 2,5%, 5%, respectiv 7,5%, corespunzător clasei a 3-a, clasei a 2-a sau clasei 1.

(4) Specialităţile, condiţiile de acordare şi de retragere a titlului de specialist de clasă/domeniu funcţional, retrogradarea dintr-o clasă superioară într-una inferioară, criteriile şi standardele de performanţă se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art.29.- Maiştrii militari, subofiţerii, soldaţii şi gradaţii profesioniști, agenţii de poliţie şi cei din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul contractual care desfăşoară activităţi de conducători de autovehicule, inclusiv cei care conduc motociclete cu ataş, care, prin natura muncii, lucrează peste programul normal de lucru, inclusiv în zilele de repaus săptămânal sau în zilele în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, şi cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător, au dreptul la o compensaţie de 5-25% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

SECŢIUNEA a 11-a Alte dispoziţii

Art.79.- Personalul militar, militarii în termen, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, rezervişti, pe timpul concentrării, beneficiază de drepturile băneşti prevăzute de prezenta lege pentru personalul militar, militari în termen, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, de la unităţile unde sunt concentraţi.

Art.80.- Funcţiile personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională sunt prevăzute în statele de organizare elaborate de aceste instituţii, pe baza structurilor organizatorice aprobate, şi cuprind, după caz, prevederile referitoare la gradul militar/profesional sau treapta profesională, nivelul studiilor, solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.

Art.81.- Pe timp de mobilizare sau război se aplică prevederile prezentei legi, precum şi unele reglementări specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art.82.- Prevederile anexei nr.X la Decretul nr.163/1975 se aplică în continuare, până la data intrării în vigoare a actului normativ care reglementează modul de stabilire a drepturilor pe timp de mobilizare sau război.

Art.83.- (1) Prevederile referitoare la contribuţiile pentru asigurări sociale de stat nu se aplică personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (2) Prevederile referitoare la contribuţiile pentru asigurările de şomaj nu se aplică personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 452 (3) Prevederile referitoare la contribuţiile privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu se aplică personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil. (4) Prevederile referitoare la contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate nu se aplică personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. Art.84.- (1) Drepturile prevăzute de prezenta lege se acordă în condiţiile exercitării, potrivit reglementărilor în vigoare, a controlului financiar preventiv propriu. (2) Controlul financiar preventiv propriu se exercită, prin viză, de persoanele din cadrul structurilor de specialitate, desemnate potrivit reglementărilor în vigoare. (3) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv propriu şi, după caz, de audit, beneficiază de majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie cu până la 10%, în condiţiile prevăzute prin ordin al ordonatorului principal de credite. Art.85.- (1) Ofiţerii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care ocupă funcţii de demnitate publică beneficiază, pe lângă drepturile salariale cuvenite acestei funcţii, şi de solda de grad/salariul gradului profesional deţinut, ca drept al titularului acestuia. (2) Persoanele prevăzute la alin.(1) pot opta pentru drepturile salariale cuvenite pentru calitatea de cadru militar în activitate, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (3) Ofiţerii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care ocupă funcţii asimilate celor de secretar de stat/subsecretar de stat pot opta pentru indemnizaţiile lunare stabilite pentru funcţiile de demnitate publică.

Art.86.- (1) Cuantumul zilnic/orar al elementelor soldei lunare cuvenite personalului militar se determină prin raportare la numărul zilelor lucrătoare corespunzătoare fiecărei luni a anului/durata normală a timpului de lucru. (2) Cuantumul zilnic/orar al elementelor salariului lunar cuvenit poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se determină prin raportare la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă/durata normală a timpului de lucru, cu excepţia situaţiilor pentru care drepturile cuvenite sunt prevăzute a fi acordate pentru zile calendaristice. (3) Soldele lunare/salariile lunare ale personalului se plătesc o dată pe lună, în perioada stabilită potrivit reglementărilor în vigoare, pentru luna precedentă. (4) Soldele lunare ale personalului militar, respectiv salariile lunare ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt confidenţiale, instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii. (5) Soldele lunare ale personalului militar în activitate, respectiv salariile lunare ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare nu pot fi urmărite decât în cazurile şi în limitele prevăzute de reglementările în vigoare. (6) Pe timpul absenţelor nejustificate de la unitate/serviciu nu se acordă solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază şi nici alte drepturi salariale. (7) În Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne, structura financiară centrală, prin componenta organizaţională specializată în domeniul salarizării, asigură îndeplinirea sarcinilor ordonatorului principal de credite din domeniile reglementării, implementării, coordonării metodologice, asistenţei de specialitate, monitorizării şi gestiunii sistemului de salarizare. (8) În Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, alocarea şi scoaterea la şi de la solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază şi la şi de la alte drepturi salariale se fac prin ordin de zi pe unitate.

Art.87.- (1) Drepturile băneşti stabilite a fi acordate, prin alte acte normative, în raport cu solda de bază sau solda lunară, se vor calcula faţă de solda de funcţie aflată în plată. (2) Drepturile băneşti stabilite a fi acordate poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prin alte acte normative, în raport cu salariul de bază se vor calcula faţă de salariul de funcţie aflat în plată.

Art.88.- (1) Prin excepţie de la prevederile art.21 din prezenta lege, pentru activitatea desfăşurată de personalul militar, poliţişti, funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă un spor de până la 100% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază. (2) Dreptul prevăzut la alin. (1) se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat în zilele respective şi se determină pe baza raportului dintre baza de calcul şi durata normală a timpului de lucru, iar condiţiile de acordare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. (3) Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.

Art.89.- Acordarea drepturilor băneşti reglementate prin prezenta lege se face în limita fondurilor bugetare aprobate anual cu această destinaţie în bugetele instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Art.90.- În aplicarea prezentei legi, instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională emit norme metodologice, aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art.91.- În caz de deces al personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, soţia sau soţul supravieţuitor ori copiii iar, în lipsa acestora, părinţii, beneficiază de un ajutor egal cu 12 solde de funcţie/salarii de funcţie, fără a fi necesară îndeplinirea condiţiilor referitoare la trecerea în rezervă sau direct în retragere/încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, a celor decedaţi.

Art.92.- (1) Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care deţin grad didactic şi îşi desfăşoară activitatea în instituţii militare de învăţământ sau în instituţii de învăţământ pentru formarea poliţiştilor ori în instituţii de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare – personal de specialitate medico-sanitar – din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, indiferent de funcţia pe care este încadrat, pot opta, în locul soldei lunare brute/salariului lunar brut, pentru salariul lunar brut stabilit potrivit prevederilor din familiile ocupaţionale Învăţământ şi Sănătate şi asistenţă socială, la care se adaugă solda de grad/salariul gradului profesional deţinut. (2) Pensia şi alte drepturi specifice care se acordă, potrivit legii, se stabilesc în raport cu soldele lunare brute/salariile lunare brute cuvenite în calitate de personal militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, corespunzătoare funcţiilor încadrate, potrivit legii.

Art.93. – Drepturile specifice prevăzute la art.32, 33, 34 și 45 alin.(2) – (5) din prezenta anexă nu se iau în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzută la art.25 alin.(2) din prezenta lege.

Comentarii

comentarii