Contestarea deciziilor de salarizare

 

Legea cadru de salarizare a personalului bugetar nr. 153/2017

Art. 11. –   (1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.

(2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV.

(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.

(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.

(5) Angajarea, promovarea, avansarea în gradaţie a personalului prevăzut la alin. (1) se fac cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi a celorlalte reglementări specifice funcţionarilor publici şi personalului contractual.

Art. 37. – Soluţionarea contestaţiilor  Derogare în în Lege 153/2017 la 01/07/2017.

(1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare, a sporurilor, a creşterilor salariale, a premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competenţa ordonatorilor de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite. 

(3) Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile calendaristice.

(4) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. Instanţa se pronunţă de urgenţă şi cu precădere.

 

Nota Pro Lex:

Drepturile salariale ale personalului politiei locale nu pot fi mai mici decat cele stabilite pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului.

Legea nr. 155/2010

 Art. 34. –   Drepturile salariale ale personalului poliţiei locale se stabilesc potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al primarului general al municipiului Bucureşti. 

Model de contestatie impotriva deciziilor care stabiliesc pentru politistii locali salarii mai mici decat angajatii din alte structuri/servicii ale primariei (pentru functii echivalente).

 

Recomandam membrilor sa conteste si HCL prin care se stabileste salariu mai mic pentru politistii locali fata de ceilalti angajati din aparatul de specialitate al primarului.

 

Către

______________________

 

Subsemnatul(a) ______________________, domiciliat(a) în  _________________, CNP _________, angajat(a) în funcţia de ____________________, în cadrul ___________________________, prin prezenta formulez contestaţie împotriva Deciziei nr. _______________, în temeiul art. 37 din Legea nr. 153/2017 şi a Legii nr. 554/2004 solicitându-vă revocarea acesteia pentru următoarele motive:

  • Prin decizie contestată mi s-au stabilit drepturi salariale mai mici decât cele prevăzute pentru alţi funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului care au funcţie echivalentă, acelaşi grad profesional şi aceeaşi gradaţie de vechime, nerespectând astfel nomenclatorul funcţiilor prevăzut de Legea nr. 153/2017 şi art. 34 din Legea nr. 155/2010;
  • Prin decizie contestată mi s-au stabilit drepturi salariale mai mici decât cele la care aş fi avut dreptul potrivit Legii nr. 71/2015, OUG nr. 57/2015 cu modificările aduse prin OUG nr. 20/2016, coroborate cu Decizia ICCJ nr. 23/2016 şi Decizia CCR nr. 794/2016.

 

Nume şi prenume                                                        Data

 

Semnătura

Model contestatie Decizie salarizare

Raspunsul Ministerului Muncii cu privire la salarizarea politistilor locali

Comentarii

comentarii