Acordul colectiv

7.1. Acordul colectiv

Rezumatul Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale poliţiştilor nr. 6873 din 22.05.2013 :

Art. 11. MAI este obligat să asigure, în limita fondurilor aprobate prin buget, condiţii optime de muncă, atât din punct de vedere al logisticii, cât şi din punct de vedere al dotărilor şi amenajării spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea poliţiştii, precum şi a spaţiilor unde se primeşte public.

 Art. 17. (4) Poliţiştii care, prin fişa postului, efectuează muncă de noapte, beneficiază, în condiţiile legii, de un examen medical periodic gratuit, prin reţeaua sanitară proprie a MAI.

(5) Poliţistului a cărui capacitate de muncă a fost afectată prin boală profesională sau accident de muncă, i se va asigura mutarea într-o altă funcţie, corespunzătoare gradului, pregătirii profesionale şi a recomandărilor medicale din Fişa de aptitudine sau din Certificatul de decizie medicală emis de comisiile de expertiză medico-militare, după caz.

Art. 18. (1) În situaţia în care nu se poate asigura procurarea de medicamente compensate şi gratuite prin farmaciile proprii, poliţistul le poate ridica gratuit de la farmaciile aflate în relaţie contractuală cu CASAOPSNAJ, MAI fiind obligat să deconteze farmaciei contribuţia personală a poliţistului, pe bază de documente justificative, în condiţiile contractului de prestări servicii încheiat în acest scop.

(2) În situaţia în care bugetul alocat pentru medicamente centrului medical, implicit farmaciilor cu care acesta are contract, este epuizat, poliţistul poate achiziţiona medicamente de la orice farmacie agreată de centrul medical din reţeaua medicală proprie, contribuţia personală a acestuia la preţul medicamentelor, stabilită conform prevederilor legale în vigoare, urmând a fi decontată de centrul medical pe bază de documente justificative (reţetă în original sau copie, chitanţă/bon fiscal şi factură, în original), în ordinea cronologică a înregistrării cererilor.

(3) În localităţile în care prin reţeaua sanitară proprie a MAI nu se poate asigura asistenţă medicală de urgenţă, poliţiştii vor beneficia de aceasta prin reţeaua Ministerului Sănătăţii, decontarea medicamentelor prescrise cu această ocazie efectuându-se  în condiţiile alin. (1) sau (2), după caz.

Art. 21. (1) MAI va încheia contracte de asigurare facultativă pentru mijloacele de mobilitate , navală şi terestră,  din parcul propriu, în condiţiile legii.

(2) În situaţia în care a avut loc o avarie şi nu au fost încheiate asigurări facultative pentru mijloacele de mobilitate, navală şi terestră prevăzute la alin. (1), poliţiştii răspund material doar în următoarele situaţii:

  1. a)  acestea au fost folosite în scop personal;
  2. b) acestea au fost conduse sub influenţa alcoolului sau fără a deţine permisul de conducere ori, după caz, atestatul sau brevetul prevăzut  pentru categoria mijlocului respectiv ori fără a deţine atestat de conducător auto aparţinând MAI;
  3. c) poliţistul s-a abătut de la traseul de deplasare stabilit, fără motive justificate;
  4. d) poliţistul nu a parcat autoturismul după orele de program sau după terminarea misiunii de serviciu, în locul stabilit de către conducerea unităţii;
  5. e) alte situaţii prevăzute de lege.

 Art. 25. (2) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Prin excepţie, durata timpului de muncă poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pentru o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.

(5) Pentru personalul care efectuează activitatea în schimburi de 8 ore, programarea serviciului va urmări, ca în decursul unei luni, să se asigure cel puţin 2 repausuri săptămânale, sâmbăta şi duminica, în zile consecutive.

(6) Şeful structurii este obligat să asigure o planificare echilibrată pe ture/schimburi a tuturor salariaţilor, în cadrul aceleiaşi formaţiuni.

Art. 26. (7) Efectuarea orelor suplimentare peste limita stabilită potrivit art. 25 alin. (2) din prezentul acord este interzisă.

Art. 27. (1) În cursul programului de lucru  poliţiştii au dreptul la pauză de masă, care nu poate fi mai mică de 20 de minute.

(2) Pauza de masă cu durata de 20 de minute se include în programul de lucru, fără să afecteze desfăşurarea normală a activităţii.

(4) Poliţiştii care îşi desfăşoară activitatea 24 de ore consecutiv, beneficiază de pauze de masă totalizând cel mult o oră, inclusă în programul de lucru, fără să afecteze desfăşurarea normală a activităţii.

Art. 37. (3) Poliţistul are dreptul de a refuza în scris şi motivat executarea unor dispoziţii, primite de la şefii ierarhici superiori, dacă acestea au fost date cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor fiecărui post  se face în ordinea importanţei acestora, a frecvenţei de desfăşurare şi a gradului de încărcare cu activitatea/sarcina respectivă; se interzice formula „execută şi alte sarcini”.

Art. 38. (1) Pe timpul efectuării controalelor pe linia raporturilor de serviciu, a sănătăţii şi securităţii în muncă, organizaţiile sindicale reprezentative, la solicitarea membrilor de sindicat, pot desemna un reprezentant, poliţist, care, cu acordul lui, să asiste la aceste controale, în calitate de observator.

(3) Prezentarea rezultatelor controalelor se va face numai în prezenţa personalului controlat şi a observatorului.

Art. 40. (3) Evaluarea performanţelor profesionale ale poliţiştilor cu funcţii de conducere va fi obiectivă, fără tendinţe de discriminare, subapreciere sau supraapreciere, ţinându-se seama, pe lângă celelalte criterii obiective de evaluare stabilite conform normelor în vigoare, şi de sondajele de opinie interne şi externe, specificul unităţii şi efectivul de poliţişti avut la dispoziţie.

Art. 44. (1) Poliţiştii care deţin funcţii de conducere în cadrul organizaţiilor sindicale reprezentative şi lucrează nemijlocit în cadrul unităţilor, au dreptul la desfăşurarea de activităţi sindicale în limita a cel mult 40 de ore pe lună în timpul programului normal de lucru, fără a fi degrevaţi de sarcinile de serviciu. Numărul de ore  pe lună este alocat în total pentru întreaga structură de conducere a organizaţiei sindicale reprezentative.

Art. 45. (1) Întâlnirile sindicale au loc, de regulă, în afara orelor de program. Prin excepţie, întâlnirile sindicale pot fi organizate şi în timpul orelor de program, fără afectarea sarcinilor de serviciu, pe baza înţelegerii dintre şeful unităţii şi organizaţia sindicală.

(2) La şedinţele organizate de conducerile unităţilor MAI cu poliţiştii încadraţi în respectivele structuri, liderii organizaţiilor sindicale, cu acordul prealabil al persoanelor desemnate să conducă activităţile, pot face anumite precizări sau pot realiza informări pentru participanţi în domeniile profesionale, economice, sociale sau cultural-sportive.

 Art. 51. Personalul cu funcţii de conducere sau de coordonare are obligaţia de a respecta personalitatea şi demnitatea poliţiştilor subordonaţi, în cadrul relaţiilor de muncă şi conexe cu munca, respect datorat, prin reciprocitate, şi din partea poliţiştilor faţă de şefii lor ierarhici.

 

Acord colectiv privind raporturile de serviciu 2017

Comentarii

comentarii