Medierea în penal

6.1.2. Medierea în penal

Definire

  • Împăcarea părților în domeniul penal se poate realiza și în cadrul procedurii de mediere, finalizată cu un acord (Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator).

Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în Secțiunea a 2-a, stabilește o serie de dispoziții speciale privind medierea în cauzele penale.

  • Procedura medierii se va aplica, în mod corespunzător şi în cauzele penale care privesc infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, cu condiția ca persoana vătămată şi făptuitorul să accepte de bună-voie această alternativă de soluționare a conflictului, fără a exista niciun fel de constrângere.
  • Soluționarea conflictului de natură penală pe calea medierii este prevăzută și de art. 16 alin. (1) lit. g) din Codul de procedura penală, în sensul că încheierea unui acord de mediere are același efect de împiedicare a punerii în mișcare și a exercitării acțiunii penale ca și retragerea plângerii prealabile sau împăcarea, în cazul infracțiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală.

Pe parcursul derulării procedurii de mediere, mediatorul este obligat să asigure dreptul la asistență juridică și interpret, dacă este cazul sau dacă părțile o cer. De asemenea, trebuie respectate garanțiile prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului penal în cazul minorilor. Toate aceste aspecte vor fi consemnate în procesul-verbal prin care se închide procedura medierii.

 

ATENȚIE!

  • Momentul medierii. Medierea poate interveni atât înainte de începerea procesului penal, cât și după declanșarea acestuia.
  1. În prima situație, declanșarea procedurii de mediere va determina suspendarea termenului înlăuntrul căruia partea vătămată poate formula plângerea prealabilă, iar dacă părțile nu s-au împăcat, acest termen își va relua cursul din momentul încheierii procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare, în cazul în care părţile nu s-au înţeles (art. 69 alin. 2 din Legea 192/2006)

 

Încheierea acordului de mediere va avea ca efect imposibilitatea părții vătămate de a formula o altă plângere pentru aceeași faptă.

2.În a doua situație, urmărirea penală sau judecata se suspendă din momentul prezentării, de către părți, a contractului de mediere. Aceasta va fi reluată, din oficiu, în cazul în care părțile nu s-au împăcat, din momentul prezentării procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere, dar nu mai târziu de trei luni de la data semnării contractului de mediere.

Suspendarea urmăririi penale și a judecății pe timpul mediererii este prevăzută și de art. 312 alin. (3), respectiv art. 367 alin. (3) din Codul de procedură penală penală, iar termenul maxim de 3 luni este menționat de art. 313 alin. (4), respectiv art. 367 alin. (7) din Codul de procedură penală.

  • Medierea poate fi o modalitate de soluționare a laturii civile în toate cazurile penale.

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Codul de procedură penală în cursul procesului penal, cu privire la pretențiile civile, inculpatul, partea civilă și partea responsabilă civilmente pot încheia o tranzacție sau un acord de mediere, potrivit legii. 

De asemenea, prin mediere, părțile pot dispune asupra modului de plată a urmatoarelor categorii de cheltuieli judiciare:

  1. a) cheltuielile judiciare avansate de stat, dar numai în cazul încetării procesului penal (art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. c) din Codul de procedură penală – părţile implicate pot stabili persoana ce va suporta aceste cheltuieli)
  2. b) cheltuielile judiciare făcute de părți (art. 276 alin. (3) din Codul de procedură penală – instanţa dispune asupra cheltuielilor conform înţelegerii părţilor stabilită şi printr-un acord de mediere).

În cazul în care procurorul dispune ca suspectul sau inculpatul să îndeplinească obligaţiile prevăzute la art. 318 alin. 6, stabileşte prin ordonanţă termenul până la care acestea urmează a fi îndeplinite, care nu poate fi mai mare de 6 luni sau de 9 luni pentru obligaţii asumate prin acord de mediere încheiat cu partea civilă şi care curge de la comunicarea ordonanţei (art. 318 alin. 7 din CPP).

 

ATENȚIE!

Înțelegerea părților va fi menționată în acordul de mediere ce va fi transmis de către mediator organelor în drept care vor lua act de voința acestora și vor dispune în consecință.

ACTE NORMATIVE RELEVANTE

– Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator;

– Codul Penal;

– Codul de procedură penală.

Comentarii

comentarii