Ocuparea posturilor vacante. Fisa postului

3.2. OCUPAREA POSTURILOR VACANTE.FIȘA POSTULUI

3.2.1 OCUPAREA POSTURILOR VACANTE

Postul vacant se ocupă de poliţistul care îndeplineşte condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, precum şi condiţiile prevăzute de Statutul polițistului.

       La absolvirea şcolii de formare a agenţilor de poliţie, poliţistului i se acordă gradul profesional de agent de poliţie şi este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 6 luni.

La absolvirea cu diplomă de licenţă a programelor de studii de ordine şi siguranţă publică, respectiv drept, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă sau frecvenţă redusă în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne, absolventului care urmează a fi repartizat în unităţi de poliţie i se acordă gradul profesional de subinspector de poliţie şi este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 12 luni.

   

        După definitivarea în profesie, poliţistul debutant este încadrat în funcţie potrivit gradului profesional deţinut, în funcţia imediat superioară celei de debutant în cadrul postului ocupat.

 

            Postul de execuţie vacant se ocupă prin:

 1. a) numirea absolventului instituţiei de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne sau care pregăteşte personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne;
 2. b) mutare, la cerere sau în interesul serviciului;
 3. c) concurs sau examen, după caz, în situaţiile prevăzute de Legea 360/2002

      Postul de conducere vacant se ocupă prin:

 1. a) concurs sau examen, după caz;
 2. b) mutare, la cerere sau în interesul serviciului, când funcţia este prevăzută cu coeficient de ierarhizare egal sau inferior celui anterior deţinut;
 3. c) numire directă pe acelaşi post sau, cu acordul scris al poliţistului, pe un post prevăzut cu coeficient de ierarhizare egal sau inferior celui anterior deţinut;
 4. d) alte cazuri prevăzute de lege.

   

 

 

 

 

 

 Numirea directă în posturi de conducere poate fi aplicată în următoarele situaţii:

 1. a) ca urmare a reorganizării unităţii;
 2. b) ca urmare a reintegrării, prin hotărâre judecătorească definitivă, a altui poliţist în funcţia de conducere ocupată;
 3. c) la încetarea numirii în statul anexă, dacă anterior poliţistul a ocupat o funcţie de conducere;
 4. d) ca urmare a punerii la dispoziţie din motive neimputabile.

 

 

ATENȚIE!

 • Poliţistul este trecut anual în funcţia imediat superioară în cadrul postului ocupat, dacă la evaluarea de serviciu pentru anul anterior a obţinut calificativul de cel puţin «bine» şi nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare.
 • Încadrarea poliţistului în funcţia imediat superioară, în cadrul postului ocupat, se realizează în condiţiile prevăzute la art. 22 (43) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, în al doilea semestru al anului. 

 

 

 

3.2.2 FISA POSTULUI –pe scurt

 1. Nu este definită noţiunea de „fişa postului” în niciun document legislativ, dar obligaţia angajatorului de a întocmi fişa postului la angajare rezultă din mai multe acte normative:

Codul muncii

 • 17 alin. 3 lit. d) persoana selectată în vederea angajării va fi informată cu privire la „…fişa postului”
 • 39 alin. 2 lit. a) „salariatul are obligaţia specifică de a respecta fişa postului

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

 • 13 lit. d) „să stabilească, pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate

Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • mai multe articole
 • HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
 • 10 prevede elementele ce definesc şi delimitează fişa postului, iar principalele elemente ce trebuie să fie conţinute sunt menţionate în Anexa 1 la HG

 

 1. Anexa 1 al OMAI 140/2016 prevede:

şeful nemijlocit al titularului postului:

 • stabileşte sarcinile, îndatoririle şi responsabilităţile postului care se vor include în modulul D din fişa postului
 • întocmeşte forma finale a fişei postului

stabilirea, de către membrii comisiei de analiză:

 • a condiţiilor specifice de muncă care se vor include în modulul C din fişa postului, conform Structurii fişei postului şi Instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 14 la ordin
 • în funcţie de datele analizate până la această etapă, a cerinţelor postului, care se vor include în modulul B din fişa postului, şi a standardelor de performanţă asociate postului, care se vor include în modulul E din fişa postului

 

 1. OMAI 140/2016 introduce notiunea de fisa cadru:

fişa cadru

– este elaborată de către comisii constituite în acest sens

– este avizată de unitatea aparatului central al MAI care coordonează pe linie de specialitate sau în subordinea căreia se regăsesc structurile ce încadrează posturile sau categoriile de posturi vizate;

– dacă în fişa postului se stabilesc cerinţe diferite de cele din fişa cadru, atunci este necesar avizul inspectoratului general/similar care a elaborat fişa cadru.

Pentru posturile pentru care se aplică o fişă cadru nu se vor mai realiza etapele desfăşurării analizei postului (art. 6 alin. 1 lit. b – e şi alin. 2 lit. a –g),altfel spus se va constitui comisia de analiză a postului care va avea în vedere fişa cadru

 

 

 

ATENȚIE !

 

Se interzice modificarea sau completarea aleatorie a elementelor de conţinut ale fişei postului, pentru ca aceasta să corespundă criteriilor conjuncturale pe care le îndeplineşte o persoană propozabilă pentru numirea în acel post. 

             

NOTA Pro Lex :

-La numirea pe post ,solicitați șefilor să vă prezinte fișa postului pentru luare la cunoștință și semnare,iar,ulterior înregistrării,să vă înmâneze un exemplar în copie.

-Verificați ca în fișa postului ,la capitolul „ descrierea sarcinilor ,indatoririlor și responsabilităților postului” ,să nu fie inserată formula „execută și alte sarcini „

 

ACTE NORMATIVE RELEVANTE  

-Legea 360/2002 

 -Ordinul MAI 140/2016

Comentarii

comentarii