Transparenta decizionala

6.3. TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

Definire

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică stabilește regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, alese sau numite, precum și al altor instituții publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele, cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora.

În sensul Legii 52/2003, termenii de mai jos se definesc astfel:

 1. a) act normativ – actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală;
 2. b) luarea deciziei – procesul deliberativ desfășurat de autoritățile publice;
 3. c) elaborarea de acte normative – procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior supunerii spre adoptare;
 4. d) recomandare – orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către autoritățile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor și în procesul de elaborare a actelor normative;
 5. e) obligația de transparență – obligația autorităților administrației publice de a informa și de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative și la minutele ședințelor publice;
 6. f) asociație legal constituită – orice organizație civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică;
 7. g) minută – documentul scris în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință, precum și rezultatul dezbaterilor;
 8. h) ordine de precădere – ordinea care determina prioritatea participării la ședințele publice, în raport cu interesul manifestat față de subiectul ședinței;
 9. i) ședință publică – ședința desfășurată în cadrul autorităților administrației publice și la care are acces orice persoană interesată.

Observații

 • Transparența decizională are drept scop:
 1. a) să sporească gradul de responsabilitate a administrației publice față de cetățean, ca beneficiar al deciziei administrative;
 2. b) să stimuleze participarea activă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative și în procesul de elaborare a actelor normative;
 3. c) să sporească gradul de transparență la nivelul întregii administrații publice.
 • Autoritățile administrației publice obligate să respecte privind transparența decizională sunt:
 1. a) autoritățile administrației publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale administrației publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale acestora, precum și autoritățile administrative autonome;
 2. b) autoritățile administrației publice locale: consiliile județene, consiliile locale, primării, instituțiile și serviciile publice de interes local sau județean.

ATENȚIE!

 • Când nu se aplică transparența decizională. Prevederile prezentei legi nu se aplică procesului de elaborare a actelor normative și ședințelor în care sunt prezentate informații privind:
  a)
  apărarea națională, siguranța națională și ordinea publica, interesele strategice economice și politice ale țării, precum și deliberările autorităților, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii;
 1. b) valorile, termenele de realizare și datele tehnico-economice ale activităților comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, potrivit legii;
 2. c) datele personale, potrivit legii.
 • În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administrației publice are obligația să publice un anunț referitor la aceasta acțiune în site-ul propriu, să-l afișeze la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, și să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administrației publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații.

ATENȚIE!

 • Informarea publicului. Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare de către autoritățile publice.

La publicarea anunțului autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

 • Organizarea întâlnirilor. Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

ATENȚIE!

În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfășoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizate. Autoritatea publică în cauza trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuție.

 • Participarea persoanelor interesate la lucrările ședințelor publice se va face în următoarele condiții:
 1. a) anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, inserat în site-ul propriu și se transmite către mass-media, cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurare;
 2. b) acest anunț trebuie adus la cunoștința cetățenilor și a asociațiilor legal constituite care au prezentat sugestii și propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează sa fie abordat în ședința publică;
 3. c) anunțul va conține data, ora și locul de desfășurare a ședinței publice, precum și ordinea de zi.

ATENȚIE!

Participarea persoanelor interesate la ședințele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de ședințe, în ordinea de precădere dată de interesul asociațiilor legal constituite în raport cu subiectul ședinței publice, stabilită de persoana care prezidează ședința publică.

Ordinea de precădere nu poate limita accesul mass-media la ședințele publice.

 • Dreptul la intervenție al participanților. Persoana care prezidează ședința publică oferă invitaților și persoanelor care participă din proprie inițiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

ATENȚIE!

 • Adoptarea deciziilor administrative ține de competența exclusivă a autorităților publice.
 • Punctele de vedere exprimate în cadrul ședințelor publice au valoare de recomandare.
 • Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de Legea transparenței decizionale, poate face plângere în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările și completările ulterioare.
 • Plângerea și recursul se judecă în procedură de urgență și sunt scutite de taxa de timbru.
 • Abateri disciplinare. Constituie abatere disciplinară și se sancționează, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, potrivit legislației muncii, fapta funcționarului care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la ședințele publice sau împiedică implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor normative de interes public.

ACTE NORMATIVE RELEVANTE

– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Comentarii

comentarii