MAI: Majorarea de 75% pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal se va acorda si in 2016

Reprezentantii MAI si liderii sindicatelor reprezentative au convenit ca prevederile OMAI nr. 4/2015 sa se aplice si in 2016, urmand ca ministru sa emita un ordin in acest sens.

 

Ordinul nr. 4/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează

 

 

(…)

    viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

 

   Art. 1. – Prezentul ordin reglementează condiţiile de acordare, în anul 2015, a majorării salariale prevăzute de art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare majorare, pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.

   Art. 2. – În sensul prezentului ordin, prin personalul M.A.I. se înţelege personalul militar, poliţiştii şi personalul civil din Ministerul Afacerilor Interne, astfel cum este definit de lege.

   Art. 3. – (1) Majorarea se acordă pentru personalul care desfăşoară activităţi:

  1. a)în zilele de sâmbătă, duminică, precum şi în zilele de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, denumite în continuare zile de sărbători legale, în cadrul duratei normale a timpului de muncă;
  2. b)în zilele de sâmbătă, duminică, precum şi în zilele de sărbători legale, peste durata normală a timpului de muncă.

   (2) Majorarea se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat în zilele respective şi se determină pe baza raportului dintre solda lunară/salariul de bază prevăzut(ă) de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009 şi durata normală a timpului de muncă din luna în care s-au desfăşurat activităţile.

   (3) Pentru activitatea care se desfăşoară în cadrul timpului normal de lucru, inclusiv în ture sau schimburi, în zilele de sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale, în cadrul duratei normale a timpului de lucru, majorarea calculată potrivit alin. (2) se plăteşte prin adăugare la drepturile salariale cuvenite în luna în care se efectuează plata.

   (4) Pentru activitatea desfăşurată peste durata normală a timpului de lucru, în zilele de sâmbătă, duminică, precum şi în zilele de sărbători legale, indiferent de modul de organizare a programului de lucru, majorarea calculată potrivit alin. (2) se plăteşte prin adăugare, după caz:

  1. a)la drepturile salariale plătite în luna următoare expirării termenului prevăzut la  122 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă pentru munca efectuată în zilele de sâmbătă şi/sau duminică peste durata normală a timpului de lucru a fost acordat timp liber corespunzător;
  2. b)la drepturile salariale plătite în luna următoare expirării termenului prevăzut la  122 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi la drepturile salariale corespunzătoare activităţii desfăşurate în zilele de sâmbătă şi/sau duminică peste durata normală a timpului de lucru, dacă pentru munca astfel prestată nu a fost acordat timp liber corespunzător;
  3. c)la drepturile salariale plătite în luna următoare expirării termenului prevăzut la art. 142  (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă pentru munca efectuată în zilele de sărbători legale peste durata normală a timpului de lucru a fost acordat timp liber corespunzător;
  4. d)la drepturile salariale plătite în luna următoare expirării termenului prevăzut la art. 142  (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi la drepturile salariale corespunzătoare activităţii în zilele de sărbători legale peste durata normală a timpului de lucru, dacă pentru munca astfel prestată nu a fost acordat timp liber corespunzător.

   Art. 4. – Timpul liber corespunzător se acordă pentru munca desfăşurată în zilele de sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale peste durata normală a timpului de lucru şi presupune că pentru numărul de ore lucrate se acordă acelaşi număr de ore libere plătite.

   Art. 5. – (1) Pentru acordarea majorării, întregul personal din cadrul unităţii se nominalizează în ordin/dispoziţie de personal întocmit(ă) în acest scop de structura de resurse umane.

   (2) Majorarea se acordă personalului M.A.I. dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  1. a)există o programare în ture, schimburi sau altă formă de organizare a programului normal de lucru şi/sau există ordinul/dispoziţia şefului, de desfăşurare a activităţii peste durata normală a timpului de muncă, scris(ă) sau verbal(ă), dar consemnat(ă) ulterior în scris, emis(ă) conform competenţelor şi regulilor stabilite la nivelul fiecărei unităţi;
  2. b)nu beneficiază de alte drepturi salariale sub formă de majorări, sporuri sau compensaţii ori de cuantumul acestora, prevăzute expres pentru activităţile desfăşurate în zilele de repaus săptămânal şi/sau în zilele de sărbători legale;
  3. c)se încadrează în cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul ordonatorilor de credite.

   Art. 6. – (1) Plata majorării se face pe baza centralizatorului lunar al orelor prestate, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

   (2) Centralizatorul lunar prevăzut la alin. (1) se întocmeşte de şeful nemijlocit ori de către persoanele desemnate de conducătorul unităţii, de regulă din cadrul compartimentului cabinet/secretariat/similar, se aprobă de conducătorul unităţii sau, după caz, de persoanele delegate potrivit competenţelor şi se comunică structurii financiar-contabile, până la data de 5 a lunii.

   (3) În cazul personalului M.A.I. delegat să desfăşoare activităţi la unităţi ale M.A.I. sau la instituţii din afara M.A.I., precum şi al personalului militar detaşat în alte unităţi ale M.A.I., plata majorării se face pe baza centralizatorului lunar întocmit şi aprobat conform alin. (2), potrivit documentelor doveditoare eliberate şi transmise de aceste instituţii, din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a) şi b).

   (4) Pentru personalul M.A.I. ale cărui raporturi de serviciu/muncă au încetat sau au fost suspendate, precum şi pentru cel transferat, plata majorării pentru munca efectuată în zilele de sâmbătă, duminică şi/sau în zilele de sărbători legale peste durata normală a timpului de lucru, precum şi a drepturilor corespunzătoare muncii astfel prestate pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzător până la data emiterii actului administrativ se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale.

   (5) Pentru personalul M.A.I. detaşat, mutat, împuternicit pe o funcţie de conducere sau pus la dispoziţie la o unitate, alta decât cea la nivelul căreia a fost dispusă desfăşurarea activităţii, plata majorării pentru munca efectuată în zilele de sâmbătă, duminică şi/sau în zilele de sărbători legale peste durata normală a timpului de lucru, precum şi a drepturilor corespunzătoare muncii astfel prestate pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzător până la data emiterii actului administrativ se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale, de către ordonatorul de credite cedent.

   Art. 7. – Structurile cu atribuţii de control din M.A.I. verifică modul de respectare a dispoziţiilor prezentului ordin, conform competenţelor.

   Art. 8. – Conducătorii unităţilor/structurilor centrale şi teritoriale ale M.A.I. dispun măsurile necesare pentru aplicarea dispoziţiilor prezentului ordin.

   Art. 9. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea

    Bucureşti, 23 ianuarie 2015.

    Nr. 4.

Comentarii

comentarii