Anunt concurs pentru ocuparea unui număr de 1853 posturi vacante de agenți, prin încadrare din sursă externă

A  N  U  N  Ţ     I G P R

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2^2) și (5) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul m.a.i. nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI și Ordinul m.a.i. nr. II/4831 din 23.03.2016,

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

C  O  N  C  U  R  S :

Secțiunea I – Posturile scoase la concurs

Pentru ocuparea unui număr de 1853 posturi vacante de agenți  existente în statele de organizare ale Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, denumită în continuare D.G.P.M.B., respectiv ale inspectoratelor de poliţie judeţene, prin încadrare din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

La D.G.P.M.B., toate posturile scoase la concurs sunt în specialitatea ordine publică, fiind prevăzute în cadrul secţiilor de poliţie, la formaţiunile de siguranţă publică şi patrulare, conform Anexei nr. 1 .

La inspectoratele de poliţie judeţene, toate posturile scoase la concurs sunt în specialitatea ordine publică, fiind prevăzute în cadrul posturilor de poliție comunale sau polițiilor comunale, după caz, conform Anexei nr. 2.

Secțiunea a-II-a – Condiții de participare

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”;
l) îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.
m) trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;
n) să dețină permis de conducere categoria „B”.

Nu pot fi încadrate din sursă externă ca poliţişti persoanele care au avut această calitate, dacă:
a) au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
b) au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

Secțiunea a-III-a – Desfășurarea concursului (probele de concurs)

Concursul va consta  în  desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:
a) Evaluarea performanţei fizice;
b) Test scris, de tip grilă;
c) Interviu pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă finală şi nu au putut fi departajaţi prin aplicarea celorlalte criterii prevăzute de Ordinul M.A.I. nr. 665/2008, cu modificările şi completările ulterioare).

a) Proba de evaluare a performanţei fizice se susţine utilizându-se baze sportive corespunzătoare.

Data, ora și locul unde se va desfășura proba de evaluare a performanței fizice se vor stabili, în funcție de numărul candidaților, și se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul și pe pagina de Internet a unităților teritoriale de recrutare.
Atenție! – Candidații care nu se prezintă la data, ora și locul indicate pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice, vor fi declarați „neprezentat” și vor fi eliminați din concurs. Atragem atenția cu privire la respectarea strictă de către candidați a prevederilor prezentului anunț, în vederea bunei desfășurări a procedurii de concurs.

Probele la evaluarea performanţei fizice sunt, în ordine:
a) flexie abdominală, pentru toţi candidaţii, bărbaţi şi femei;
b) alergare de rezistenţă pe distanţa 1000 m pentru candidaţii-bărbaţi, respectiv 800 m pentru candidaţii – femei.
Baremele la probele de flexie abdominală şi alergare de rezistenţă se stabilesc pe grupe de vârstă atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, conform prevederilor legale în materie, precizate în Anexa nr. 3 după cum urmează:
– grupa I – până la 30 de ani, inclusiv ;
– grupa a II-a – de la 31 de ani până la 35 de ani, inclusiv;
– grupa a III-a – de la 36 de ani până la 40 de ani, inclusiv;
– grupa a IV-a – de la 41 de ani până la 45 de ani, inclusiv;
– grupa a V-a – de la 46 de ani până la 50 de ani, inclusiv;
– grupa a VI-a – peste 51 de ani.

La proba de evaluare a performanţei fizice pot participa numai candidaţii a căror candidatură a fost validată de comisia de recrutare şi care sunt declaraţi „apt” medical şi psihologic.

Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie şi este luată în calcul la stabilirea notei finale, prin efectuarea mediei aritmetice cu nota la proba scrisă.

Este declarat „Admis” candidatul care îndeplineşte baremul stabilit pentru fiecare probă, corespunzător notei 5 şi obţine, la final, minimum nota 6, reprezentând media aritmetică a notelor acordate la probele de flexie abdominală şi alergare de rezistenţă.

Candidatul care nu promovează prima probă sportivă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge cealaltă probă, fiind declarat „Respins”.

Candidaţii declaraţi „respins” la proba de evaluare a performanţei fizice nu vor fi planificaţi la proba „test scris”.

Proba de evaluare a performanţei fizice nu se repetă, nu se reexaminează şi nu poate fi contestată.

Rezultatele la proba de evaluare a performanţei fizice se afişează la sediul unităţii unde s-a desfășurat proba şi pe pagina de Internet a Poliţiei Române www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Metodologia desfăşurării probei de evaluare a performanţei fizice, care include baremele stabilite la fiecare probă, pe grupe de vârstă, este prevăzută în Anexa nr. 3.

Atenție! – Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la notele obținute la probele concursului și la data, ora și locul la care va avea loc următoarea probă, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet indicate mai sus.

Atenție! Candidații care nu se prezintă la data, ora și locul stabilite pentru această probă, vor fi declarați „neprezentat” și vor fi eliminați din concurs. Atragem atenția cu privire la respectarea strictă de către candidați a prevederilor prezentului anunț, în vederea bunei desfășurări a procedurii de concurs.

b) Proba test scris, va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul IGPR din tematica și bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le candidații și va avea loc la data de 14.05.2016.
Testul constă în 60 de întrebări, cu trei variante de răspuns din care doar una este corectă. Fiecare răspuns corect va fi apreciat cu 0,15 puncte, iar la punctajul final se adaugă un punct din oficiu, obținându-se nota la testul scris.
Durata de rezolvare a testului este de 3 ore, începând cu ora stabilită în graficul de concurs.
Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obțină minimum nota 7,00. Candidații care nu au obținut minimum nota 7,00 vor fi declarați „respins”.

Ora și locul unde se va desfășura proba test scris se vor stabili, în funcție de numărul candidaților, și se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul și pe pagina de Internet a unităților teritoriale de recrutare.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba test scris se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R., se soluţionează de către comisia constituită în acest scop şi sunt comunicate candidaţilor în termen de maxim 48 de ore de la depunerea acestora.

Admiterea/respingerea contestației se vor comunica prin postare pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul IGPR.
Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.
Nota acordată după contestaţie rămâne definitivă.

Atenție! Notele acordate la proba test scris și rezultatele finale se comunică candidaţilor după finalizarea corectării lucrărilor şi se afişează la avizierul unității unde s-a susținut proba cu menționarea orei de afișare, de la care se calculează termenul de depunere a contestației, ulterior se postează pe Internet.

Secțiunea a-IV-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului și exercitarea opțiunilor de către candidați

Nota finală reprezintă media notelor obţinute la proba de evaluarea a performanţei fizice şi la proba test scris.

Sunt declarați „admis” la concurs candidații care au fost declarați „admis” la toate probele concursului în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul, potrivit opțiunii formulate, după cum urmează :

– în situația în care candidații au concurat pe un singur post, este declarat „admis” candidatul care a fost declarat „admis” la toate probele concursului și a obținut nota finală cea mai mare, dintre candidații înscriși pe post;

– în situația în care candidații au concurat pe mai multe posturi din cadrul aceleiași structuri, sunt declarați „admis”, în ordinea descrescătoare a notei finale, candidații care au fost declarați „admis” la toate probele concursului și au obținut notele finale cele mai mari, în limita posturilor vacante din structură, potrivit opțiunii formulate de către aceștia.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală aceştia vor fi departajaţi prin aplicarea succesivă a următoarelor criterii:
a) nota la proba test scris;
b) nota la proba de evaluare a performanţei fizice, dacă au aceeaşi notă la proba scrisă;
c) nota la bacalaureat, dacă au aceeaşi notă la proba scrisă şi la proba de evaluare a performanţei fizice;
d) nota la interviul pe subiecte profesionale, pe baza aceloraşi tematici şi bibliografii stabilite pentru testul scris, dacă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute la lit. a) – c), doi sau mai mulţi candidaţi sunt la egalitate. Interviul, ca și criteriu de departajare, se susţine în termen de cel mult 3 zile de la data expirării termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceleiași tematici şi bibliografii stabilite la testul scris.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și la avizierul IGPR.

Atenție! Candidaţii declaraţi “respins” la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

Candidaților declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliția Română, li se vor acorda, gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceştia sunt încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni.

După încadrarea ca polițiști, acestora nu le pot fi modificate raporturile de serviciu prin delegare, detaşare, mutare şi transfer timp de cel puţin trei ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.

Secțiunea a-V-a – Reguli privind înscrierea la concurs

Cu ocazia înscrierii, candidații sunt obligați să opteze, prin cererea de înscriere, pentru a candida la concurs pentru ocuparea postului/posturilor din cadrul unei structuri, după cum urmează :
– candidații care se înscriu la concursul în vederea ocupării unui număr de 194 de posturi de agent de poliție la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, menționează structura pentru care candidează, respectiv D.G.P.M.B.;
– candidații care se înscriu la concursul în vederea ocupării posturilor de agent de poliție de la nivelul inspectoratelor de poliție județene, menționează expres :
a) postul pentru care candidează, în situația în care există un singur post vacant scos la concurs din cadrul unui Post de poliție comunal sau Poliții comunale (ex. : Vă rog să-mi aprobați participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului de ajutor șef post, prevăzut la poziția _____, din cadrul Postului de poliție comunal _____);
b) structura pentru care candidează, respectiv Postul de poliție comunal sau Poliția comunală, în situația în care în cadrul aceleiași structuri, există mai multe posturi scoase la concurs (ex. : Vă rog să-mi aprobați participarea la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de ajutor șef post din cadrul Postului de poliție comunal ____).

Este interzisă înscrierea la concurs la mai multe structuri sau posturi, după caz, candidații fiind obligați să opteze, cu ocazia depunerii cererii de înscriere, pentru o singură structură, sau un singur post, după caz, la care concurează.

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, depusă până la data de 08.04.2016, în zile lucrătoare, la sediile unităților care efectuează recrutarea.
Adresele unde se efectuează înscrierea sunt evidențiate detaliat, separat pentru fiecare unitate cu sarcini de recrutare, în Anexa nr. 4.

Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, până la data de 15.04.2016, în zile lucrătoare, la structura de resurse umane a unităţii unde s-au înscris şi vor cuprinde următoarele documente:
• cererea de înscriere (Anexa nr. 5 ) şi CV;
• copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (copii legalizate a diplomei de bacalaureat și a foii matricole);
• copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
• copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
• autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
• cazierul judiciar;
• caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
• 3 fotografii tip buletin de identitate;
• două fotografii color 9 x 12 cm;
• fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
• declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 6);
• copia permisului de conducere;

Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul și doar la unitățile de recrutare în al căror stat de organizare se regăsește postul/structura pentru care optează fiecare candidat (exemplu, candidații care doresc să se înscrie la concurs la un inspectorat de poliție județean, nu pot depune cerere la alt inspectorat de poliție județean sau la D.G.P.M.B.).

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

De asemenea, și completarea dosarelor de recrutare se face personal.

Atenție! După  data limită de înscriere, respectiv data de 08.04.2016, orele 16.00, comisiile de recrutare nu vor mai primi alte cereri de înscriere, iar după data limită de completare a dosarelor, respectiv 15.04.2016, comisiile de recrutare nu vor mai primii documente, analizarea dosarelor în vederea validării/invalidării candidaturii urmând a se face strict pe baza actelor depuse până în acel moment.

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de recrutare va analiza candidaturile, urmând a se pronunța cu privire la validarea/invalidarea acestora, lista candidaților ale căror dosare au fost acceptate, precum și lista candidaților a căror candidatură a fost invalidată, urmând a fi postată pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul și pagina de Internet a unităților teritoriale de recrutare.
La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 
Secțiunea a-VI-a – Reguli privind examinarea psihologică

Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate și vor fi comunicate candidaților prin postare pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) precum și la avizierul și pagina de Internet a unităților teritoriale de recrutare.

Rezultatele la testarea psihologică se afișează pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) precum și la avizierul și pagina de Internet a unităților teritoriale de recrutare.

De asemenea lista finală cu candidații care îndeplinesc toate condițiile pentru a susține proba de evaluarea performanţei fizice va fi comunicată în aceleași modalități.

Atenție! Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus și consultarea avizierului unității unde s-a constituit comisia de recrutare.

Atenție! Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea testării psihologice și nu vor putea solicita o reprogramare.

Secțiunea a-VI-a – Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului

– Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului;
– Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea și depunerea dosarului în volum complet, susținerea probei de concurs;
– După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisiile de recrutare transmit comisiei de concurs lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată, însoţită de procesul-verbal întocmit în acest sens;
– Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, precum și la avizierul și pagina de Internet a unităților teritoriale de recrutare, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în aceste modalități. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informații privind mai multe concursuri, situație în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunțurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoștință de către candidați a unor informații legate de concurs.
– La proba de evaluare a performanţei fizice candidaţii se vor prezenta în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening) şi vor prezenta actul de identitate.
– În cadrul probei test scris, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și un pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări, precum și cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale unde s-au constituit comisiile de recrutare vor asigura mediatizarea în mod corespunzător a prezentului anunţ, atât pe pagina de Internet a unității, dacă este funcțională, cât și  la avizierul acesteia, însoțit de precizări privind intervalul orar și a punctul/punctele unde se va realiza înscrierea candidaților, dacă apar modificări ale adreselor menționate în Anexa nr. 4

Comentarii

comentarii