Lamuiri cu privere la interpretarea si aplicarea OUG nr. 20/2016

Stimate domnule presedinte,

Urmare a numeroaselor solicitari adresate Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) cu privire la punerea corecta în aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, va transmitem alaturat situatia întocmita de Directia Politici Salariale din cadrul (MMFPSPV) cu privire la raspunsurile formulate în urma analizarii acestora.

 

SITUAŢIE
Cu privire la răspunsurile formulate în urma solicitărilor primite în baza O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Situatie raspunsuri OUG 20-2016

 

Nr. crt. Articolul din O.U.G. nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv ale O.U.G. nr. 20/2016 Problema solicitată Răspuns

1
Art. 31 alin. (1)
Definirea termenului de autoritate publică/ instituție publică
Instituția publică este aceea instituție care are personalitate juridică, definită și de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (neavând o definiție a instituției publice în prevederile legislative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice).

Fiecare instituție publică se raportează la propriul ordonator de credite, având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice.

Astfel, prevederile art.3¹ din OUG nr. 57/2015 cu privire la salarizarea la nivel maxim al salariului de bază/ indemnizației de încadrare din cadrul instituției sau autorității publice respective, se vor aplica în cadrul fiecărei instituții în parte.

2 Art. 31 alin. (1) Cum se stabileşte nivelul maxim al salariului de bază în situaţia în care, în interiorul unei instituții, există funcții unice, salarizate la nivel maxim al salariului de bază, care însă beneficiază și de sporuri/sume compensatorii adiționale ? ( de exemplu, personalul care beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare şi personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu și beneficiază de o majorare salarială în conformitate cu art. 20 din Legea – cadru nr. 284/2010, precum și alte categorii.)

În aceste situaţii, funcțiile publice care sunt la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective se vor considera ca etalon pentru uniformizarea salarială, pentru aceeași funcție, grad/treaptă, gradație, dar se va lua în considerare doar nivelul salariului de bază sau a indemnizației, fără sumele/sporurile adiționale, aplicându-se art. 31, alin. (1) din OUG nr. 20/2016.

Acestea din urmă sunt sume acordate în baza unei legislații specifice, dar care este aplicată după stabilirea salariului de încadrare inițial, fiind o particularitate, de aceea le putem considera situații tranzitorii care pot înceta oricând și care nu condiționează salariul de bază al funcției generale.

3 Art. 31 alin. (1) Cum se stabileşte nivelul maxim al salariului de bază în situaţia personalului nou angajat ?
În situația personalului nou angajat, la încadrare se va acorda salariul de bază maxim existent în plată, în conformitate cu art. 4, alin. (1) din OUG nr. 57/2015 “în anul 2016, pentru personalul nou încadrat pe funcții, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate public pe funcții de același fel, precum și pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare din instituția/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituțiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcție similar în plată” și art. 4, alin. (2) din OUG nr. 57/2015 “Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare se înţelege acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum şi sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii – medii, superioare, postuniversitare, doctorale, de vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării”.

4 Art. 31 alin. (1) Cum se defineşte funcţia publică echivalentă/similară ? Sintagma “aceeaşi funcţie “ nu trebuie să se refere stricto sensu la denumirea unei funcţii, ci la identificarea activităţii desfăşurate în aceleaşi condiţii, respectiv prerogativa de putere publică, aşa cum se precizează în punctul de vedere al ANFP înregistrat sub nr. 42644/2016, anexat prezentei Situaţii.

5 Art. 31 alin. (1) Cum se stabileşte nivelul maxim al salariului de bază din cadrul instituției, în situația existenței unui salariat care beneficiază de un nivel maxim, prin punerea în executare a unor hotărâri judecătorești ?
Au existat situații când instanța a hotărât acordarea sumelor solicitate de către o persoană sau un grup, dar totodată au fost și cazuri când acest lucru nu s-a întâmplat, cu toate că situațiile erau similare, hotărârile au fost diferite.
Hotărârile judecătorești își produc efectul doar în mod individual, modul de dobândire a beneficiilor dând caracterul de excepție.
Astfel, drepturile obținute vor fi aplicate nominal şi se va lua în calcul nivelul maxim a salariului stabilit în condițiile legii aflate în vigoare.

6 Art. 31 alin. (8) Care este cuantumul sumei compensatorii aferentă titlului ştiinţific de doctor acordată salariaţilor care au obţinut acest titlu după anul 2010 şi pentru care nu există în prezent funcţie similară în plată în cadrul institiţiei? În această situație, instituția va face o solicitare către alte instituții aflate la același nivel ierarhic, pentru a fi transmis cuantumul sumei compensatorii, dacă acesta este identificat, neexistând posibilitatea legală de a proceda la reconstituire salarială.
Prin intermediul solicitării menționate se dorește obținerea informațiilor necesare referitoare la nivelul salarial maxim existent în respectiva instituție care va fi apoi aplicat în instituția solicitantă.

7 Aplicabilitatea prevederilor O.U.G. nr. 20/2016
Referitor la aplicabilitatea acestei ordonanțe, aceasta produce efecte și ulterior lunii august 2016, până la termenul final prevăzut.

8 Art. 31 alin. (1)
Nivelul maxim al salariului de bază prevăzut de alin. (1) al art. 3 din O.U.G. nr. 20/2016 se referă la aceeaşi instituţie publică sau se referă şi la instituţii diferite?

Alin. (1) al art. 3 din O.U.G. nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Față de aspectele legale mai sus-menționate, rezultă că nivelul maxim al salariului de bază pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie este cel stabilit în cadrul aceleiaşi instituţii/autorităţi publice, şi nu între instituţii/autorităţi publice diferite.

Prin urmare, nivelul maxim se stabileşte la nivelul fiecărei instituţii în parte.

9 Art. 31 alin. (1) Cum se stabileşte nivelul maxim al salariului de bază în situaţia în care în instituţie există salarii de bază diferite pentru aceeaşi funcţie, grad/treaptă şi aceeaşi gradaţie?
Nivelul maxim al salariului de bază se referă la salariul de bază cel mai mare aferent aceleiași funcții, grad/treaptă, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, după caz, stabilit și acordat conform actului administrativ intern, dacă personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

10 Art. 31 alin. (1) Cum se stabileşte nivelul maxim al salariului de bază în situaţia avansării în gradaţie aferentă tranşei de vechime în muncă?
În situația în care, în urma avansării în gradație, salariul rezultat prin înmulțirea salariului avut cu numărul de clase de salarizare multiplicate cu procentul de 2,5% este mai mic decât salariul de bază prevăzut pentru aceeași funcție, grad și gradație, se va acorda salariul cel mai mare.

11 Art. 31 alin. (1) Cum se stabileşte nivelul maxim al salariului de bază în situaţia în care în instituţie există mai multe trepte de salarizare?
În situaţia în care, în cadrul instituţiei/autorităţii publice există salarii de bază diferite pentru aceeaşi funcţie publică, grad/treaptă şi gradaţie, determinate de treptele diferite de salarizare, se va lua în calcul salariul cel mai mare, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Astfel, salariile de bază mai mici pentru aceeaşi funcţie publică, grad/treaptă şi gradaţie vor fi aduse la nivelul maxim al salariului de bază, la nivelul treptei 1 de salarizare, dacă aceasta există în cadrul instituţiei dumneavoastră și dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
12 Art. 31 alin. (1) Cum se stabileşte nivelul maxim al salariului de bază în situaţia personalului care beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004?
În ceea ce priveşte acordarea procentului de 75% reglementat prin Legea nr. 490/2004, în locul celor 25 de clase de salarizare suplimentare, precizăm că Legea-cadru nr. 284/2010 prevede că începând cu data de 1 ianuarie 2011, în locul majorării de până la 75% se acordă o majorare de până la 25 de clase de salarizare suplimentare.

În concluzie, şi pentru această categorie de personal, nivelul maxim al salariului de bază se referă la salariul de bază cel mai mare aferent aceleiași funcții, grad/treaptă, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, după caz, stabilit și acordat conform actului administrativ intern, dacă personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

13 Art. 31 alin. (1) Cum se stabileşte nivelul maxim al salariului de bază în situaţia funcţiilor de conducere?
Sintagma “fiecare funcție” prevăzută la art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare, se referă la toate categoriile de funcții, atât la funcții de conducere, cât şi de execuție, atât la funcții publice, cât și la funcții contractuale.

Prin urmare, şi în situaţia funcţiilor de conducere, nivelul maxim în plată al salariului se stabileşte pentru fiecare funcţie, grad, gradaţie şi aceleaşi condiţii de desfăşurare a activităţii.
De asemenea, precizăm că, potrivit alin. (2) al art. 5 din O.U.G. nr.57/2015, în anul 2016, prevederile referitoare la avansarea personalului în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă pentru personalul de execuţie se aplică în mod corespunzător şi personalului de conducere.

14 Art. 31 alin. (1) Cum se stabileşte nivelul maxim al salariului de bază în situaţia în care în instituţie sunt posturi unice pentru care nu există funcţie similară în plată?
În situaţia în care, în cadrul instituţiei există funcţii unice, cu un singur nivel al salariului de bază, acestea rămân cu salariul de bază actual.

15 Art. 31 alin. (1) La instituția publică locală unde lucrez urmează a fi angajată o persoană în funcția publică de inspector clasa I gradul superior gradația 3. In statul de functii nu exista o functie similară si nici nu exista un alt funcționar public similar în plată. Ce salariu va primi persoana care va fi nou angajată?
În situația în care, în aceeași instituție publică și în instituțiile publice subordonate acesteia, nu se regăsește o funcție similară în plată celei pe care urmează să fie încadrată acea persoană, salariul pentru acea funcție va fi determinat pornind de la nivelul salariului prevăzut pentru acea funcție în luna decembrie 2009, care va fi actualizat potrivit actelor normative care au reglementat salarizarea în perioada 2010-2016.

16 Art. 31 alin. (1) Anul acesta -2016 – un funcționar public din instituția publică locală – inspector clasa I gradul principal, gradația 3 va promova în funcția publică de inspector clasa I gradul superior, gradația 3. OUG 57/2015 cu noile modificări spune la art.3² alin.(4) ca salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcțiile similare. În cazul în care nu există o funcție similară ce se va întâmpla?
În situația în care, în aceeași instituție publică și în instituțiile publice subordonate acesteia, nu se regăsește o funcție similară celei pe care urmează să fie încadrată acea persoană, salariul pentru acea funcție va fi determinat pornind de la nivelul salariului prevăzut pentru acea funcție în luna decembrie 2009, care va fi actualizat potrivit actelor normative care au reglementat salarizarea în perioada 2010-2016.

17 Art. 31 alin. (1) Referitor la posibilitatea de reconstituire a salariului de bază la nivel maxim prevăzut de lege, în situația în care, în instituția publică nu există o persoană care să fie încadrată la nivel maxim
Nivelul maxim al salariului de bază pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, nu poate fi determinat prin aplicarea succesivă a legilor anuale de salarizare aplicabile începând cu anul 2011.
Nivelul maxim al salariului de bază se referă la salariul de bază cel mai mare aferent aceleiași funcții, grad/treaptă, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, după caz, stabilit și acordat conform actului administrativ intern, dacă personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

18 Art. 31 alin. (1) Ce se înţelege prin sintagma “dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii” ?
Prin sintagma „își desfășoară activitatea în aceleași condiții” se înțelege aceeași funcție, același nivel al funcțiilor, același grad, aceeași treaptă, același act normativ în temeiul căruia a fost stabilit salariul de bază.

19 Art. 31 alin. (1) În care situaţii la stabilirea nivelului maxim în plată se ţinea seama de “vechimea în specialitate “ ? Vechimea în specialitate prevăzută de textul ordonanţei de urgenţă se referă la anumite categorii de personal din sistemul justiţiei ale căror drepturi salariale se stabilesc în raport de vechimea în specialitate, şi nu în raport de vechimea în muncă.

20 Art. 31 alin. (8) Care sunt condiţiile pe care o persoană trebuie să la îndeplinească pentru a beneficia, începând cu august 2016, de suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor ? Din textul de lege rezultă existenţa a următoarelor condiţii pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru acordarea, începând cu luna august 2016, a sumei compensatorii aferentă titlului ştiinţific de doctor, respectiv:
– să deţină titlul ştiinţific de doctor;
– să îşi desfăşoare activitatea în domeniul în care a obţinut acest titlu(cum este, de exemplu, un funcţionar public absolvent de studii superioare de lungă durată în inginerie, a obţinut doctoratul în medicină veterinară şi îşi desfăşoară activitatea într-o structură cu atribuţii de medicină veterinară);
– să nu beneficieze de suma compensatorie aferentă acestui titlu;
– sã existe în instituţia sau autoritatea publicã respectivã sau, dupã caz, într-o instituţie sau autoritate publicã similarã, o funcție similarã în platã cu acelaşi grad/treaptă profesională şi gradaţie al cărui salariu de bază să cuprindă şi suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor, inclusă în anul 2010 în acesta.

21 Art. 31 alin. (8) Care este cuantumul sumei compensatorii aferentă titlului ştiinţific de doctor în situaţia unei persoane care se detaşează ? În ceea ce priveşte suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor, începând cu luna august 2016, se aplică prevederile alin. (8) al art. 31 din O.U.G. nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut acest titlu şi nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, beneficiază de această sumă compensatorie stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă din instituţia sau autoritatea publică respectivă sau, după caz, într-o instituţie sau autoritate publică similară.
Prin urmare, nu există un anumit cuantum al sumei compensatorii pe care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să îl comunice diferitelor instituţii.

Această sumă compensatorie se stabileşte, începând cu luna august 2016, la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă din instituţia respectivă sau dintr-o instituţie similară, dar numai dacă persoana detaşată respectă condiţiile prevăzute la alin. (8) al art. 31 din O.U.G. nr. 20/2016, respectiv dacă deţine titlul ştiinţific de doctor, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut acest titlu şi nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază.

22 Art. 32 alin. (2) şi
art. 33alin. (3) Incepând cu luna august 2016 este necesară reîncadrarea întregului personal sau se vor emite acte administrative de stabilire a salariului de bază doar pentru persoanele care înregistrează modificări ale acestuia?
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 prevede reîncadrarea personalului prevăzut în anexele nr. 1 şi nr. 2 la aceasta.

Prin urmare, apreciem că pentru restul personalului se vor emite acte administrative de stabilire a salariului de bază, doar dacă acesta se modifică, în urma aplicării prevederilor O.U.G. nr. 20/2016.

23 Art. 33 Anexa 2 la OUG nr. 20/2016 se aplică şi muzeelor? Funcţiile de conservator, restaurator, muzeograf, bibliotecar, custode sală, desenator artistic, cercetător ştiinţific principal I, analist prevăzute în Anexa nr. 2 la O.U.G. nr. 20/2016, se referă la acele funcţii care se regăsesc în sistemul de învăţământ ( şcoli, licee, facultăţi ).
Prin urmare, Anexa nr. 2 la O.U.G. nr. 20/2016 nu se aplică instituţiilor din domeniul culturii.

Comentarii

comentarii