Pentru prima data in istorie, politistii isi vor alege membrii in comisia paritara

Nr. 99249/26.08.2016

 

 

 

Către

Ministerul Afacerilor Interne

Direcţia Generală Management Resurse Umane

 

Spre ştiinţa

doamnei subsecretar de stat Cristina Manda

 

 

 

 

Având în vedere faptul că reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative la nivelul grupurilor de unităţi nu au ajuns la un acord în ceea ce priveşte desemnarea membrilor titulari şi a membrului supleant în cadrul comisiei paritare;

Având în vedere faptul că semnarea acordului colectiv este foarte importantă pentru poliţişti;

Având în vedere faptul că semnarea acordului colectiv la nivelul grupurilor de unităţi nu depinde de constituirea comisiei paritare, astfel cum nu a depins nici când s-a semnat primul acord colectiv la nivelul MAI;

Având în vedere faptul că, potrivit art. 3 din HG nr. 833/2007. – „Comisiile paritare se constituie în cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, prin act administrativ al conducătorului autorităţii ori instituţiei publice”, iar MAI este unitate/angajator doar pentru Aparatul central, nu şi pentru celelalte structuri subordonate care sunt autorităţi publice care au personalitate juridică şi pot constitui comisii paritare proprii;

Având în vedere faptul că nu se poate constitui comisie paritară la nivelul grupurilor de unităţi;

Prin prezenta vă solicităm să stabiliţi un calendar pentru începerea negocierilor pentru semnarea unui nou acord colectiv, având ca proiect acordul colectiv care a expirat.

 

Dacă totuşi insistaţi pe constituirea comisiei paritare la nivelul grupurilor de unităţi, vă solicităm să faceţi demersurile pentru alegerea membrilor titulari din partea sindicatelor, conform HG nr. 833/2007 art. 6 alin. (4) coroborat cu art. 6 alin. (1) lit. b), respectiv prin votul secret al funcţionarilor publici.    

Precizăm faptul că propunerea Uniunii Sindicatelor Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual „Forţa Legii”, formulată prin reprezentantul legal, Lincu Vasile, cf. împuternicirii nr. 816/16.08.2016, pentru funcţia de membru titular în comisia paritară a fost domnul Păscuţ Emil.

Întrucât fiecare federaţie a formulat o propunere pentru un membru titular, solicităm ca toate cele patru persoane să fie supuse alegerii tuturor funcţionarilor publici cu statut special, indiferent de apartenenţa sindicală.

Pe de o parte regretăm că se întârzie, în mod nejustificat, negocierea acordului colectiv sub pretextul lipsei acordului între reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative, dar pe de altă parte apreciem faptul că toţi poliţiştii au posibilitatea să-şi aleagă membrii titulari în comisia paritară.

Menţionăm că se putea evita această procedură dacă şi ceilalţi reprezentanţi ai federaţiilor sindicale reprezentative acceptau ca desemnarea membrilor titulari să se facă pe criteriul numărului de membri – poliţişti afiliaţi la federaţiile sindicale sau după pregătirea şi reputaţia profesională a celor nominalizaţi.

Ţinem totuşi să apreciem faptul că celelalte federaţii sindicale au înţeles să înlocuiască persoanele desemnate iniţial şi care nu îndeplineau condiţiile legale, fie pentru că nu avea calitatea de funcţionar public definitiv (Coarnă Dumitru – FSNPPC), fie că nu avea o bună reputaţie profesională (Vîlnei Florin Ilie – SedLex).

 

Cu stimă,

 

Preşedinte

Vasile Lincu

Extras HG nr. 833/2007

Art. 6.(1) Membrii titulari ai comisiei paritare sunt desemnaţi astfel: a) jumătate, de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice; b) jumătate, de către organizaţia sindicală reprezentativă a funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii, ori prin votul majorităţii funcţionarilor publici din respectiva autoritate sau instituţie publică, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat. Alegerea reprezentanţilor funcţionarilor publici se face prin vot secret.

   (2) Membrii supleanţi sunt desemnaţi cu respectarea principiului parităţii şi al asigurării reprezentativităţii părţilor.

   (3) În cazul în care la nivelul autorităţii sau instituţiei publice sunt constituite cel puţin două sindicate reprezentative ale funcţionarilor publici, desemnarea reprezentanţilor în comisia paritară se face prin acord scris, încheiat între toate sindicatele reprezentative.

   (4) În cazul în care, cu 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor comisiei paritare, sindicatele reprezentative nu au încheiat un acord în condiţiile prevăzute la alin. (3), alegerea reprezentanţilor funcţionarilor publici se face dintre candidaţii propuşi de fiecare organizaţie sindicală reprezentativă, procedura de alegere fiind cea prevăzută la alin. (1) lit. b).

 

Atribuţiile comisiilor paritare

 

   Art. 13.(1) Comisia paritară este consultată în situaţiile prevăzute la art. 74 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată. În acest sens, comisia paritară are următoarele atribuţii principale:

a) propune periodic măsuri de îmbunătăţire a activităţii autorităţii sau instituţiei publice;

b) analizează şi avizează planul anual de perfecţionare profesională, precum şi orice măsură privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici, în condiţiile în care aceasta implică utilizarea fondurilor bugetare ale autorităţii sau instituţiei publice;

c) analizează şi, dacă este cazul, formulează propuneri privind flexibilizarea programului de lucru al funcţionarilor publici, pe care le supune spre aprobare conducerii autorităţii sau instituţiei publice;

d) participă, cu rol consultativ, la negocierea acordurilor colective de către autoritatea sau instituţia publică cu sindicatele reprezentative ale funcţionarilor publici sau cu reprezentanţii acestora şi elaborează proiectul acordului colectiv;

e) urmăreşte permanent realizarea acordurilor colective încheiate între autoritatea sau instituţia publică cu sindicatele reprezentative sau cu reprezentanţii funcţionarilor publici;

f) întocmeşte rapoarte trimestriale cu privire la respectarea acordurilor încheiate în condiţiile legii, pe care le comunică conducerii autorităţii sau instituţiei publice, precum şi conducerii sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici sau reprezentanţilor funcţionarilor publici;

g) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege.

 

Nota Pro Lex:

Printr-un concurs de imprejurari generat de MAI, din comisia paritara a caror mandat a expirat, Uniunea Sindicatelor Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual „Forţa Legii” la care este afiliat Pro Lex, nu a avut membru.

A auzit cineva de comisia paritara si atributiile acesteia pana in prezent?

A auzit cineva de vreun demers al comisiei paritare in indeplinirea atributiilor legale mai sus mentionate?

USFPPC “forta Legii” vrea sa aiba un membru titular, tocmai pentru a se asigura ca aceasta comisie nu este formala si ca isi va indeplini atributiile prevazute de HG.  In acest sens, Pro Lex si SPR Diamantul si-au unit fortele pentru a avea oameni activi si profesionisti atat in comisia paritara (la redactarea proiectului de acord colectiv), cat si la negocierea acordului colectiv (cei din comisia paritara nu pot fi si la negocieri).

Comentarii

comentarii