Important! Ce inseamna salarizare la nivelul maxim, conform ultimelor hotarari judecatoresti? Ce va face Pro Lex? Ce trebuie sa faca membrii de sindicat?

Nota Pro Lex:

  • salarizarea trebuie facuta la nivelul maxim al functiei din categoria, familia profesionala din care face parte;
  • diferenta de la salariul efectiv platit si pana la nivelul maxim al functiei trebuia achitata de la data intrare in vigoare a Legii nr. 71/2015 astfel cum a decis Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în dosarul nr. 1733/1/2016
  • Pro Lex are foarte multe actiuni pe rolul instantei pentru salarizarea la nivelul maxim al functiei cf Legii nr. 71/2015. In toate aceste dosare vom formula precizari cf Deciziei CCR nr. 794/2016, la nivel maxim al categoriei/familiei ocupationale;
  • Pro Lex a facut demersuri pentru identificarea nivelului maxim al salariilor pentru fiecare funcţie prevăzuta în aceeaşi anexă, capitol, literă, număr şi număr curent în Legea-cadru nr. 284/2010
  • Pro Lex face apel catre toti cei interesati, sa identifice nivelul maxim al salariilor din familia ocupationala administratie publica si sa ne comunice pentru a  folosi in procesele aflate pe rol.
  • Toti membrii care au primit decizii de stabilire a salariului cf OUG nr. 2/2017 sunt rugati sa completeze si sa depuna la institutie contestatii dupa modelul atasat Contestatie OUG 2-2017 . Este foarte important sa se depuna contestatia cat mai repede, cu numar de inregistrare pe exemplarul 2 (copia care ramane la angajat). Contestatia este utila, atat pentru cei ce au deja actiuni pe rolul instantelor, cat si pentru cei ce urmeaza sa le depuna prin intermediul Pro Lex.

 

SITUAŢIE

Cu privire la răspunsurile formulate în urma solicitărilor primite în baza O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

 

 

Nr. crt. Articolul din O.U.G. nr. 57/2015, cu modificările prin O.U.G. nr. 20/2016 şi OUG nr. 43/2016 Problema solicitată Răspuns
 

1

Art. 31 alin. (1) Definirea termenului de autoritate publică/ instituție publică Instituția publică este aceea instituție care are personalitate juridică, definită și de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (neavând o definiție a instituției publice în prevederile legislative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice).

 

Fiecare instituție publică se raportează la propriul ordonator de credite, având în vedere   prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice.

 

Astfel, prevederile  art.3¹ din OUG nr. 57/2015 cu privire la salarizarea la nivel maxim al salariului de bază/ indemnizației de încadrare din cadrul instituției sau autorității publice respective, se vor aplica în cadrul fiecărei instituții în parte.

 

 

2

 

Art. 31 alin. (1)

Cum se stabileşte nivelul maxim al salariului de bază în situaţia în care, în interiorul unei instituții, există funcții unice, salarizate la nivel maxim al salariului de bază, care însă beneficiază și de sporuri/sume compensatorii adiționale ? ( de exemplu, personalul care beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare şi  personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu și beneficiază de o majorare salarială în conformitate cu art. 20 din Legea – cadru nr. 284/2010, precum și alte categorii.)

 

În aceste situaţii, funcțiile publice care sunt la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective se vor considera ca etalon pentru uniformizarea salarială, pentru aceeași funcție, grad/treaptă, gradație, dar se va lua în considerare doar nivelul salariului de bază sau a indemnizației, fără sumele/sporurile adiționale, aplicându-se art. 31, alin. (1) din OUG nr. 20/2016.

 

Acestea din urmă sunt sume acordate în baza unei legislații specifice, dar care este aplicată după stabilirea salariului de încadrare inițial, fiind o particularitate, de aceea le putem considera situații tranzitorii care pot înceta oricând și care nu condiționează salariul de bază al funcției generale.

 

 

 

 

 

3 Art. 31 alin. (1) Cum se stabileşte nivelul maxim al salariului de bază în situaţia personalului nou angajat ?

 

În situația personalului nou angajat, la încadrare se va acorda salariul de bază maxim existent în plată, în conformitate cu art. 4, alin. (1) din OUG nr. 57/2015 “în anul 2016, pentru personalul nou încadrat pe funcții, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate public pe funcții de același fel, precum și pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare din instituția/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituțiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcție similar în plată” și art. 4, alin. (2) din OUG nr. 57/2015 “Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare se înţelege acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum şi sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii – medii, superioare, postuniversitare, doctorale, de vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării”.

 

4 Art. 31 alin. (1) Cum se defineşte funcţia publică echivalentă/similară ?  Sintagma “aceeaşi funcţie“ nu trebuie să se refere stricto sensu la denumirea unei funcţii, ci la identificarea activităţii desfăşurate în aceleaşi condiţii, respectiv prerogativa de putere publică, aşa cum se precizează în punctul de vedere al ANFP înregistrat sub nr. 42644/2016, anexat prezentei Situaţii.

 

OUG nr. 43/2016 (11) Sintagma «fiecare funcţie» prevăzută la alin. (1) reprezintă funcţiile prevăzute în aceeaşi anexă, capitol, literă, număr şi număr curent în Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

5 Art. 31 alin. (1) Cum se stabileşte nivelul maxim al salariului de bază din cadrul instituției, în situația existenței unui salariat care beneficiază de un nivel maxim, prin punerea în executare a unor hotărâri judecătorești ?

Au existat situații când instanța a hotărât acordarea sumelor solicitate de către o persoană sau un grup, dar totodată au fost și cazuri când acest lucru nu s-a întâmplat, cu toate că situațiile erau similare, hotărârile au fost diferite.

 

Hotărârile judecătorești își produc efectul doar în mod individual, modul de dobândire a beneficiilor dând caracterul de excepție.

Astfel, drepturile obținute vor fi aplicate nominal şi se va lua în calcul nivelul maxim a salariului stabilit în condițiile legii aflate în vigoare.

Nota Pro Lex:

Art. 31 alin. 12 (În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, se iau în considerare numai drepturile salariale prevăzute în actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi nu se includ drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti) a fost declarat neconstituţional prin Decizia CCR nr. 794/15.12.2016.

Decizia CCR nr. 794/2016 prevede:

nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare”, care trebuie să includă şi drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile/definitive, urmează să se stabilească prin raportare la aceeaşi funcţie, grad, gradaţie, vechime în muncă şi în specialitate, aceleaşi condiţii de studii, din cadrul întregii categorii profesionale, respectiv familii ocupaţionale, indiferent de instituţie sau autoritate publică.

 

6 Aplicabilitatea prevederilor O.U.G. nr. 20/2016 Referitor la aplicabilitatea acestei ordonanțe, aceasta produce efecte și ulterior lunii august 2016, până la termenul final prevăzut.

 

 

7

 

Art. 31 alin. (1)

 

Nivelul maxim al salariului de bază prevăzut de alin. (1) al art. 3 din O.U.G. nr. 20/2016 se referă la aceeaşi instituţie publică sau se referă şi la instituţii diferite?

 

 

Alin. (1) al art. 3 din O.U.G. nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Față de aspectele legale mai sus-menționate, rezultă că nivelul maxim al salariului de bază pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie este cel stabilit în cadrul aceleiaşi instituţii/autorităţi publice, şi nu între instituţii/autorităţi publice diferite.

Prin urmare, nivelul maxim se stabileşte la nivelul fiecărei instituţii în parte.

Nota Pro Lex:

Decizia CCR nr. 794/2016 prevede:

nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare”, care trebuie să includă şi drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile/definitive, urmează să se stabilească prin raportare la aceeaşi funcţie, grad, gradaţie, vechime în muncă şi în specialitate, aceleaşi condiţii de studii, din cadrul întregii categorii profesionale, respectiv familii ocupaţionale, indiferent de instituţie sau autoritate publică.

 

8 Art. 31 alin. (1) Cum se stabileşte nivelul maxim al salariului de bază în situaţia în care în instituţie există  salarii de bază diferite pentru aceeaşi funcţie, grad/treaptă şi aceeaşi gradaţie?

 

Nivelul maxim al salariului de bază se referă la salariul de bază cel mai mare aferent  aceleiași  funcții,  grad/treaptă, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, după caz, stabilit și acordat conform actului administrativ intern, dacă personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

 

9 Art. 31 alin. (1) Cum se stabileşte nivelul maxim al salariului de bază în situaţia avansării în gradaţie aferentă tranşei de vechime în muncă?

 

În situația în care, în urma avansării în gradație, salariul rezultat prin înmulțirea salariului avut cu numărul de clase de salarizare multiplicate cu procentul de 2,5% este mai mic decât salariul de bază prevăzut pentru aceeași funcție, grad și gradație, se va acorda salariul cel mai mare.

 

10 Art. 31 alin. (1) Cum se stabileşte nivelul maxim al salariului de bază în situaţia în care în instituţie există mai multe trepte de salarizare?

 

În situaţia în care, în cadrul instituţiei/autorităţii publice (Nota Pro Lex: Decizia CCR nr. 794/2016 “din cadrul întregii categorii profesionale, respectiv familii ocupaţionale, indiferent de instituţie sau autoritate public”) există salarii de bază diferite pentru aceeaşi funcţie publică, grad/treaptă şi gradaţie, determinate de treptele diferite de salarizare, se va lua în calcul salariul cel mai mare, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

 

Astfel, salariile de bază mai mici pentru aceeaşi funcţie publică, grad/treaptă şi gradaţie vor fi aduse la nivelul maxim al salariului de bază, la nivelul treptei 1 de salarizare, dacă aceasta există în cadrul instituţiei dumneavoastră și dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

 

11 Art. 31 alin. (1) Cum se stabileşte nivelul maxim al salariului de bază în situaţia funcţiilor de conducere?

 

Sintagma “fiecare funcție” prevăzută la art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare, se referă la toate categoriile de funcții, atât la funcții de conducere, cât şi de execuție, atât la funcții publice, cât și la funcții contractuale.

 

Prin urmare, şi în situaţia funcţiilor de conducere, nivelul maxim în plată al salariului se stabileşte pentru fiecare funcţie, grad, gradaţie şi aceleaşi condiţii de desfăşurare a activităţii.

De asemenea, precizăm că, potrivit alin. (2) al art. 5 din O.U.G. nr.57/2015, în anul 2016, prevederile referitoare la avansarea personalului în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă pentru personalul de execuţie se aplică în mod corespunzător şi personalului de conducere.

 

12 Art. 31 alin. (1) Cum se stabileşte nivelul maxim al salariului de bază în situaţia în care în instituţie sunt posturi unice pentru care nu există funcţie similară în plată?

 

În situaţia în care, în cadrul instituţiei există funcţii unice, cu un singur nivel al salariului de bază, acestea rămân cu salariul de bază actual.

 

13 Art. 31 alin. (1) La instituția publică locală unde lucrez urmează a fi angajată o persoană în funcția publică de inspector clasa I gradul superior gradația 3. In statul de functii nu exista o functie similară si nici nu exista un alt funcționar public similar în plată. Ce salariu va primi persoana care va fi nou angajată?

 

În situația în care, în aceeași instituție publică și în instituțiile publice subordonate acesteia, nu se regăsește o funcție similară în plată celei pe care urmează să fie încadrată acea persoană, salariul pentru acea funcție va fi determinat pornind de la nivelul salariului prevăzut pentru acea funcție în luna decembrie 2009, care va fi actualizat potrivit actelor normative care au reglementat salarizarea în perioada 2010-2016.

Nota Pro Lex:

     Având în vedere Decizia CCR nr. 794/2016 salariul pentru acea funcție va fi determinat pornind de la nivelul salariului maxim prevăzut pentru acea funcție prin raportare la aceeaşi funcţie, grad, gradaţie, vechime în muncă şi în specialitate, aceleaşi condiţii de studii, din cadrul întregii categorii profesionale, respectiv familii ocupaţionale, indiferent de instituţie sau autoritate publică.     

 

14 Art. 31 alin. (1) Anul acesta -2016 – un funcționar public din  instituția publică locală – inspector clasa I gradul principal, gradația 3 va promova în funcția publică de inspector clasa I gradul superior, gradația 3. OUG 57/2015 cu noile modificări  spune la art.3² alin.(4) ca salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcțiile similare. În cazul în care nu există o funcție similară ce se va întâmpla?  

 

În situația în care, în aceeași instituție publică și în instituțiile publice subordonate acesteia, nu se regăsește o funcție similară celei pe care urmează să fie încadrată acea persoană, salariul pentru acea funcție va fi determinat  pornind de la nivelul salariului prevăzut pentru acea funcție în luna decembrie 2009, care va fi actualizat potrivit actelor normative care au reglementat salarizarea în perioada 2010-2016.

Nota Pro Lex:

     Având în vedere Decizia CCR nr. 794/2016 salariul pentru acea funcție va fi determinat pornind de la nivelul salariului maxim prevăzut pentru acea funcție prin raportare la aceeaşi funcţie, grad, gradaţie, vechime în muncă şi în specialitate, aceleaşi condiţii de studii, din cadrul întregii categorii profesionale, respectiv familii ocupaţionale, indiferent de instituţie sau autoritate publică.          

 

15 Art. 31 alin. (1) Referitor la posibilitatea de reconstituire a salariului de bază la nivel maxim prevăzut de lege, în situația în care, în instituția publică nu există o persoană care să fie încadrată la nivel maxim

 

Nivelul maxim al salariului de bază pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, nu poate fi determinat prin aplicarea succesivă a legilor anuale de salarizare aplicabile începând cu anul 2011.

 Nivelul maxim al salariului de bază se referă la salariul de bază cel mai mare aferent  aceleiași  funcții,  grad/treaptă, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, după caz, stabilit și acordat conform actului administrativ intern, dacă personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Nota Pro Lex:

     Având în vedere Decizia CCR nr. 794/2016 salariul maxim va fi determinat prin raportare la aceeaşi funcţie, grad, gradaţie, vechime în muncă şi în specialitate, aceleaşi condiţii de studii, din cadrul întregii categorii profesionale, respectiv familii ocupaţionale, indiferent de instituţie sau autoritate publică.     

 

16 Art. 31 alin. (1) Ce se înţelege prin sintagma “dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii” ?

 

Prin sintagma „își desfășoară activitatea în aceleași condiții” se înțelege aceeași funcție, același nivel al funcțiilor, același grad, aceeași treaptă, același act normativ în temeiul căruia a fost stabilit salariul de bază.

 

17 Art. 31 alin. (1) În care situaţii la stabilirea nivelului maxim în plată se ţinea seama de “vechimea în specialitate“? Vechimea în specialitate prevăzută de textul ordonanţei de urgenţă se referă la anumite categorii de personal din sistemul justiţiei ale căror drepturi salariale se stabilesc în raport de vechimea în specialitate, şi nu în raport de vechimea în muncă.

 

18 De când se aplică salarizarea la nivelul maxim? Dreptul la stabilirea salarizarii la nivelul maxim s-a nascut la data de 09 aprilie 2015 prin intrarea in vigoare a Legii nr. 71/2015

Legea nr. 71/2015, art. 1 (51) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), personalul din aparatul de lucru al Parlamentului şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice, salarizat la acelaşi nivel (Potrivit deciziei pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în dosarul nr. 1733/1/2016, la solicitarea subscrisului, a stabilit că prin expresia “salarizat la acelaşi nivel” se are în vedere personalul din aparatul de lucru al Parlamentului şi personalul din cadrul Consiliului Concurenţei şi al Curţii de Conturi, precum şi din cadrul celorlalte autorităti şi instituţii publice enumerate de art. 2 alin. (1) lit. a) din legea cadru nr. 284/2010), precum şi personalul din cadrul Consiliului Concurenţei şi al Curţii de Conturi, inclusiv personalul prevăzut la art. 5 din aceste instituţii, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază şi al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, va fi salarizat la nivelul maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”

19 Sumele compensatorii se iau în calculul salariului de bază pentru raportare la nivelul maxim? Potrivit OUG nr. 1/2010 Art. 6

(1) In cazul in care drepturile salariale determinate in conformitate cu Legea-cadru nr. 330/2009 si cu prezenta ordonanta de urgenta sunt mai mici decat cele stabilite prin legi sau hotarari ale Guvernului pentru functia respectiva pentru luna decembrie 2009 se acorda o suma compensatorie cu caracter tranzitoriu care sa acopere diferenta, in masura in care persoana isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii. Aceasta suma se include in salariul de baza, solda/salariul functiei de baza sau indemnizatia lunara de incadrare, dupa caz

 

Circulara ref OUG 20-situatie intrebari-raspunsuri

DECIZIA CCR nr 794-2016 ref salariu maxim la nivel de familie ocupationala

M Muncii & ProLex- Situatie raspunsuri salarizare la nivel maxim

Comentarii

comentarii