Sindicatele au convenit membrii in comisia paritara. Negociem acordul colectiv

Cele 5 federatii reprezentative la nivelul MAI au convenit membrii in Comisia Paritara de la nivelul MAI.

Desemnarea membrilor s-a facut prin tragere la sorti.

Federatia Forta Legii l-a desemnat ca membru titular pe dl Ciulu Alexandru, membru Pro Lex.

Acord sindicate cu privire la comisia paritara

 

Saptamana viitoare vom definitiva prouiectul de acord colectiv, drept pentru care facem apel catre membrii de sindicat sa ne comunice observatii si propuneri.

 

ACORD COLECTIV

privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special – poliţişti din Ministerul Afacerilor Interne

 

 

În temeiul art. 72 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, art. 22-31 din Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările ulterioare, art. 136 din Legea nr. 62/2011 a Dialogului Social, republicată, cu modificările ulterioare,

se încheie prezentul Acord colectiv privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special – poliţişti din Ministerul afacerilor Interne, denumit în continuare Acord colectiv, pentru structurile unde se aplică Legea nr. 60/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, între următoarele părţi:

 1. Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I., cu sediul în Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, reprezentat prin ministru Carmen Daniela Dan;
 2. Federaţia Sindicatelor Democratice a Poliţiştilor din România „Alexandru Ioan Cuza”;
 3. Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România;
 4. Uniunea Sindicatelor Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual „Forţa Legii”
 5. Federatia Nationala a Sindicatelor din Politie Sed Lex
 6. Federaţia PUBLISIND

 

CAPITOLUL 1

Dispoziții generale

ART. 1

(l) Părțile semnatare recunosc și acceptă pe deplin că sunt egale și libere în negocierea acordului în limitele prevederilor legale și se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.

 • A.I. recunoaște libera exercitare a dreptului sindical, conform reglementărilor legale în vigoare.
 • Prezentul acord colectiv, cuprinde dispoziții referitoare la:
 1. constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor de muncă;
 2. sănătatea și securitatea în muncă;
 3. programul zilnic de muncă;
 4. perfecționarea profesională;
 5. alte măsuri de protecție, în afara celor prevăzute in Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările ulterioare, pentru cei aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale, în condițiile legii.

(4) În situația în care intervin alte reglementări legale, prevederile prezentului acord colectiv vor fi adaptate la acestea.

ART. 2

Prevederile prezentului acord colectiv produc efecte pentru funcționarii publici cu statut special — polițiști din Ministerul Afacerilor Interne, denumiți în continuare polițiști.

 

ART. 3

(l) În cadrul relațiilor de serviciu funcționează principiul egalității de tratament față de toți polițiștii.

 • Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârsta, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, funcție sau apartenență la o anumită categorie profesională, precum și emiterea oricărui ordin sau dispoziție în măsură de a discrimina o persoană.
 • Pentru prevenirea și eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare, M.A.I. are obligațiile prevăzute de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ART. 4

(l) Prezentul acord colectiv poate fi modificat sau completat, în condițiile legii, prin acte adiţionale.

 • Orice solicitare de modificare a prezentului acord colectiv se comunică în scris Comisiei Paritare, care va întocmi proiectul de Act adițional ce va face obiectul negocierii.
 • Negocierile cu privire la modificare nu vor putea începe mai târziu de 30 zile de la comunicare.

ART. 5

M.A.I. va aduce la cunoștința publicului și angajaților, din oficiu, prezentul acord colectiv prin afișarea la sediile M.A.I., precum și prin publicare pe paginile de internet ale structurilor unde se aplică Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, la secțiunea dedicată informațiilor de interes public.

ART. 6

Suspendarea prezentului acord colectiv poate interveni oricând, în interiorul termenului de valabilitate, în caz de forță majoră sau prin acordul părților, în condițiile legii.

ART. 7

(1) M.A.I. va consulta obligatoriu, potrivit reglementărilor în vigoare, organizațiile sindicale reprezentative, în toate cazurile în care inițiază proiecte de acte normative, cu incidență asupra prevederilor prezentului acord colectiv și a drepturilor profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale polițiștilor, organizațiile sindicale reprezentative având obligația de a comunica răspuns în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de consultare.

(2) Organizaţiile sindicale reprezentative au obligaţia de a comunica un răspuns în 5 zile lucrătoare de la data primirii.

 

ART. 8

 • Structurile financiare care deservesc unităţile din care fac parte poliţiştii, vor efectua reţinerea pe statul de plată a cotizaţiei pentru toţi membrii sindicatelor, în baza acordului de voinţă exprimat în scris de aceştia şi o vor vira în contul indicat de sindicate.
 • Cererile de retragere din sindicat se depun la sindicatul din care făcea parte poliţistul/personalul contractual, sistarea cotizaţiei sindicale urmând a se face pe baza adresei transmisă de sindicat. Orice cerere de retragere sau de sistare a cotizaţiei depusă la instituţie se redirecţionează către sindicatul din care a făcut parte poliţistul/ personalul contractual.
 • La mutarea de la un ordonator de credite la altul, unitatea cedentă va evidenţia reţinerea cotizaţiei de membru de sindicat şi denumirea organizaţiei sindicale din care face parte în Certificatul de alocare şi scoatere de la drepturi şi va transmite datele către noua unitate.
 • Unităţile de poliţie vor înştiinţa sindicatele cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale membrilor prin pensionare, demisie sau deces, în termen de 5 zile de la constatarea motivelor de încetare a raporturilor de serviciu.

 

ART. 9

(1) Structurile financiare care deservesc unităţile din care fac parte poliţiştii vor efectua reţinerea pe statul de plată a contravalorii facturilor telefonice ale membrilor de sindicat, în calitate de utilizatori ai abonamentelor încheiate prin intermediul sindicatelor. Sumele astfel reţinute vor fi virate în contul indicat de sindicate, la data la care se face şi plata drepturilor salariale.

(2) Reţinerea contravalorii facturilor telefonice se face pe baza adreselor comunicate de sindicate, care vor cuprinde: numele şi prenumele abonatului, codul numeric personal, sumele datorate.

(3) Sumele nedatorate, virate eronat cu titlu de cotizaţie sau contravaloare factură telefonică se restituie de către organizaţiile sindicale, direct în contul poliţiştilor/personalului contractual, pe baza cererii formulate de către aceştia, adresei instituţiei sau referatului de restituire aprobat de reprezentantul sindicatului.

 

ART. 10

 • În limita posibilităţillor şi în condiţiile legii, M.A.I. prin unităţile subordonate, pune la dispoziţia tuturor organizaţiilor sindicale reprezentative spaţii necesare desfăşurării activităţii sindicale, având aproximativ aceeaşi suprafaţă utilă, aceleaşi facilităţi şi, pe cât posibil, în aceleaşi imobile.
 • Organizaţiile sindicale reprezentative au obligaţia de a nu schimba destinaţia spaţiilor atribuite pentru desfăşurarea activităţii sindicale.

 

 

CAPITOLUL 2

Constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condiţiilor la locul de muncă

ART. 11

(l) Potrivit legii, M.A.I. este obligat să prevadă în proiectul de buget fonduri destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă.

(2) Informațiile cu privire la fondurile alocate în condițiile alin. (l), precum și modul de folosire a acestora, vor fi comunicate la solicitarea semestrială a organizațiilor sindicale reprezentative.

ART. 12

M.A.I. este obligat să asigure, în limita fondurilor aprobate prin buget, condiții optime de muncă, atât din punct de vedere al logisticii, cât și din punct de vedere al dotărilor și amenajării spațiilor în care își desfășoară activitatea polițiștii, precum și a spațiilor unde se primește public.

ART. 13

M.A.I. împreună cu organizațiile sindicale se vor preocupa pentru îmbunătățirea condiţiilor de muncă.

CAPITOLUL 3

Securitatea și sănătatea în muncă

ART. 14

(l) M.A.I se obligă să asigure polițiștilor condiții de natură să le ocrotească sănătatea, integritatea fizică și psihică, precum și să aplice prevederile legale privind măsurile de prevenire a riscurilor profesionale și protecție a lucrătorilor la locurile de muncă, inclusiv cele de prevenire a incendiilor.

 • A.I. se obligă să asigure, prin servicii proprii de inspecția muncii și de prevenire și protecție, securitatea și sănătatea personalului în toate aspectele legate de muncă.
 • Persoanele cu atribuții de securitate și sănătate în muncă sunt obligate să facă instruirile de securitate și sănătate în muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu respectarea normelor interne în acest sens. Instruirea se va efectua ori de câte ori polițistul își schimbă locul de muncă, precum și în toate situațiile prevăzute în legislația în vigoare. În acest caz, instruirea se face înainte de începerea activității la noul loc de muncă. După fiecare instruire, polițiștii semnează fișa de instruire.
 • În elaborarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă M.A.I se consultă cu sindicatele sau după caz, cu reprezentanții salariaților, precum și cu comitetul de securitate și sănătate în muncă.

 

ART. 15

M.A.I. va comunica la solicitarea organizațiilor sindicale reprezentative modul de folosire a fondurilor destinate îmbunătățirii securității și sănătății în muncă.

ART. 16

(l) La cererea organizațiilor sindicale, M.A.I. va comunica acestora, în termen de până la 60 de zile, informațiile solicitate referitoare la situația echipării cu uniforme de serviciu și echipament de protecție.

 • Modificarea modelului uniformei de serviciu se face cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative.
 • Drepturile de echipament se stabilesc anual sub forma echivalentului valoric al cotei părți anuale a articolelor prevăzute gratuit în norme și se acordă în anul de echipare.
 • Articolele de echipament nedistribuite în anul pentru care au fost solicitate, precum și sumele de bani neprimite în cadrul drepturilor cuvenite, constituie restanță și se asigură cu prioritate în anul următor.

ART. 17

(l) În vederea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității la locurile de muncă, M.A.I. se obligă să asigure, de comun acord cu organizațiile sindicale, următoarele cerințe minime:

 1. asigurarea condițiilor de spațiu în conformitate cu normele legale de sănătate publică;
 2. amenajarea ergonomică a locului de muncă;
 3. asigurarea condițiilor de mediu pentru spațiile de lucru – iluminat, microclimat, temperatură optimă în spațiile destinate activității, ventilație, igienizare periodică;
 4. amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă (vestiare, grupuri sanitare, locuri special amenajate pentru fumători etc.).

(2) M.A.I. se obligă ca, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, să adopte măsurile legale pentru adaptarea programului de lucru în funcție de condițiile climaterice de la locul de muncă, în cazul temperaturilor extreme.

ART. 18

(l) Polițiștii au dreptul la medicamente și asistență medicală gratuită, conform legii.

 • În funcție de riscurile profesionale identificate și evaluate la locurile de muncă, la solicitarea unităților sau a organizațiilor sindicale, medicii de medicina muncii din rețeaua sanitară a M.A.I. pot face recomandări cu privire la modificarea duratei timpului de lucru și acordarea concediilor de odihnă suplimentare, în limitele prevăzute de dispozițiile legale.
 • În cazul prezenței unor afecțiuni medicale ce modifică temporar aptitudinea în muncă sau capacitatea de muncă a polițiștilor, angajatorul este obligat să respecte recomandările medicale înscrise în fișa de aptitudine în muncă sau în Certificatul de decizie medicală emis de comisiile de expertiză medico-militare, după caz.
 • Polițiștii care, prin fișa postului, efectuează muncă de noapte, beneficiază, în condițiile legii, de un examen medical periodic gratuit, prin rețeaua sanitară proprie a M.A.I.
 • Polițistului a cărui capacitate de muncă a fost afectată prin boală profesională sau accident de muncă, i se va asigura mutarea într-o altă funcție, corespunzătoare gradului, pregătirii profesionale și a recomandărilor medicale din Fișa de aptitudine sau din Certificatul de decizie medicală emis de comisiile de expertiză medico-militare, după caz.

 

ART. 19

(l) În situația în care nu se poate asigura procurarea de medicamente compensate și gratuite prin farmaciile proprii, polițistul le poate ridica gratuit de la farmaciile aflate în relație contractuală cu CASAOPSNAJ, M.A.I. fiind obligat să deconteze farmaciei—contribuția personală a polițistului, pe bază de documente justificative, în condițiile contractului de prestări servicii încheiat în acest scop.

 • În situația în care bugetul alocat pentru medicamente centrului medical, implicit farmaciilor cu care acesta are contract, este epuizat, polițistul poate achiziționa medicamente de la orice farmacie agreată de centrul medical din rețeaua medicală proprie, contribuția personală a acestuia la prețul medicamentelor, stabilită conform prevederilor legale în vigoare, urmând a fi decontată de centrul medical pe bază de documente justificative (rețetă în original sau copie, chitanță/bon fiscal și factură, în original), în ordinea cronologică a înregistrării cererilor.
 • În localitățile în care prin rețeaua sanitară proprie a M.A.I. nu se poate asigura asistență medicală de urgență, polițiștii vor beneficia de aceasta prin rețeaua Ministerului Sănătății, decontarea medicamentelor prescrise cu această ocazie efectuându-se în condițiile alin. (1) sau (2), după caz.
 • În aplicarea prevederilor alin. (l) – (3) centrele medicale din rețeaua medicală proprie vor întreprinde măsurile necesare în vederea asigurării unor relații contractuale cu un număr cât mai mare de farmacii la nivelul ariei de competență.

ART. 20

In cazul producerii unor accidente de muncă, în țară sau străinătate, polițistul beneficiază de asistență medicală, proteze și medicamente gratuite, suportate de M.A.I. și de decontarea cheltuielilor de spitalizare, în condițiile legii.

ART. 21

In cazul decesului polițistului, membrii familiei sau moștenitorii legali, după caz, primesc drepturile prevăzute în Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte drepturi prevăzute de actele normative în vigoare.

ART. 22

(l) M.A.I. va încheia contracte de asigurare facultativă pentru mijloacele de mobilitate, navală și terestră, din parcul propriu, în condițiile legii.

(2) În situația în care a avut loc o avarie și nu au fost încheiate asigurări facultative pentru mijloacele de mobilitate, navală și terestră prevăzute la alin. (l), polițiștii răspund material doar în următoarele situaţii:

 1. a) a folosit autoturismul de serviciu în scop personal;
 2. b) a condus autoturismul de serviciu în stare de ebrietate sau fără a deţine permisul de conducere pentru categoria mijlocului respectiv;
 3. c) s-a abătut, după caz, de la traseul de deplasare stabilit, fără motive justificate;
 4. d) nu a parcat autoturismul după orele de program sau după terminarea misiunii de serviciu, în locul stabilit de către conducerea unităţii;

 

ART. 23

(l) În exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, la solicitarea scrisă, polițistul beneficiază de protecția legii, prin serviciile de specialitate ale M.A.I.

 • Polițistul are dreptul la suportarea de către unitate a sumelor necesare asigurării asistenței juridice pentru fapte săvârșite de acesta, în exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu. In acest sens, unitățile vor solicita prevederea în buget a fondurilor necesare și vor asigura condițiile aplicării cadrului normativ în materie.
 • Șefii structurilor M.A.I. au obligația să dispună toate măsurile necesare în vederea încheierii contractului/convenției cu un avocat sau mai mulți avocați pentru asigurarea asistenței juridice a polițiștilor prevăzuți la alin. (2), în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. Datele de identificare ale cabinetelor de avocatură vor fi aduse la cunoştinţa poliţiştilor din respectiva structură de poliţie.
 • A.I. are obligația să îl despăgubească pe polițist, în condițiile legii, în situația în care acesta a suferit un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

ART. 24

(l) Stabilitatea polițistului la locul de muncă este garantată în condițiile și potrivit actelor normative care guvernează raporturile de serviciu.

 • Polițistul delegat sau detașat beneficiază de drepturile stabilite conform prevederilor legale în vigoare.
 • Polițistul aflat în delegare beneficiază de compensarea cu timp liber corespunzător a orelor lucrate peste durata normală a timpului de lucru, și a orelor lucrate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru. Acestea se acordă pe bază de solicitare scrisă și aprobare a conducerii unității din care face parte.
 • Polițistul poate refuza delegarea sau detașarea dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
 1. graviditate;
 2. își crește singur copilul minor;
 3. starea sănătății, dovedită cu certificat medical, eliberat/avizat de structurile medicale ale M.A.I., face contraindicată delegarea sau detașarea;
 4. este singurul întreținător de familie;
 5. măsura presupune desfășurarea activității într-o localitate în care nu i se asigură condiții corespunzătoare de cazare;
 6. alte motive personale temeinice.

CAPITOLUL 4

Programul zilnic de lucru

ART. 25

Modul de planificare a programului de lucru pe ore și zile se stabilește de șefii unităților prin dispoziții sau regulamente interne, cu consultarea sindicatelor reprezentative și se afișează la sediile unităţilor.

ART. 26

(l) Durata normală de lucru pentru polițiști este de 8 ore pe zi și 5 zile pe săptămână, potrivit legii.

(2) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Prin excepție, durata timpului de muncă poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pentru o perioadă de referință de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână.

 • Programul de lucru se poate organiza de către șefii unităților, astfel:

— 8 ore program de lucru 16 ore timp liber, cu acordarea de zile libere în decursul lunii (numărul de zile libere este egal cu numărul zilelor de sâmbătă și duminică din luna respectivă, precum și a zilelor de sărbători legale ori declarate nelucrătoare);

12 ore program de lucru (în cursul zilei) — 24 de ore timp liber urmate de 12 ore program de lucru (în cursul nopții) — 48 de ore timp liber;

24 de ore program de lucru — 72 de ore timp liber.

 • În cazul în care polițistul face parte din cadrul grupei operative constituită la nivelul unității, iar programul de lucru al grupei este de 24 de ore, timpul liber de care beneficiază se stabilește astfel:
 • după un schimb în cursul săptămânii, timpul de odihnă este de 48 de ore;
 • după un schimb în zilele de sâmbătă, duminică sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare, timpul liber este de 72 de ore.
 • Pentru personalul care efectuează activitatea în schimburi de 8 ore, programarea serviciului va urmări să se asigure repausuri săptămânale, în zile consecutive.
 • Șeful structurii este obligat să asigure o planificare echilibrată pe ture/schimburi a tuturor salariaților, în cadrul aceleiași formațiuni.
 • Munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul programului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător, în condițiile legii, fără afectarea drepturilor salariale.
 • Munca prestată în intervalul dintre orele 22.00-06.00 este considerată muncă de noapte.

ART. 27

(l) Polițistul este obligat să se prezinte la programul de lucru stabilit, precum și în afara acestuia în situații temeinic justificate pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu cu compensarea timpului lucrat, potrivit legii.

 • Pentru situațiile neprevăzute care impun desfășurarea activității peste programul normal de lucru șeful unității/șeful nemijlocit dispune, în scris sau verbal consemnat în scris în Registrul aflat la ofiţerul de serviciu, cu justificarea temeinică a hotărârii sale privind efectuarea orelor suplimentare.
 • Pentru polițiștii al căror program de lucru normal se efectuează în schimburi sau ture, planificarea serviciilor se face lunar, cu posibilitatea actualizării acesteia săptămânal sau ori de câte ori situația operativă o impune.
 • Polițiștii aflați în timpul liber, după efectuarea serviciului, nu participă la executarea ședințelor de tragere cu armamentul din dotare, la activități de pregătire fizică, la analize profesionale sau orice alte activități care nu sunt impuse de o stare excepțională sau de necesitate.
 • Șeful unității/șeful nemijlocit răspunde disciplinar sau material, după caz, pentru legalitatea dispozițiilor date.
 • În situații de catastrofe, calamități sau tulburări de amploare ale ordinii și liniștii publice ori alte asemenea evenimente, polițistul are obligația să se prezinte de îndată la unitatea de poliție din care face parte.
 • Efectuarea orelor suplimentare peste limita stabilită potrivit art. 25 alin. (2) din prezentul acord este interzisă.
 • Orele suplimentare se compensează cu timp liber corespunzător acordat în următoarele 60 de zile fără a fi afectate drepturile salariale, în condițiile legii.
 • Evidențierea orelor lucrate suplimentar se va face în conformitate cu prevederile din ordinul M.A.I. care reglementează programul de lucru al polițiștilor, formele de organizare a acestuia și acordarea repausului săptămânal.

(IO) Zilele de sărbători legale în care nu se lucrează sunt: -l și 2 ianuarie;

 • prima și a doua zi de Paști;
 • 1 Mai; prima și a doua zi de Rusalii;
 • Adormirea Maicii Domnului;
 • Sfântul Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României; – I Decembrie;
 • prima și a doua zi de Crăciun;
 • 2 zile pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestor culte.

ART. 28

(l) În cursul programului de lucru polițiștii au dreptul la pauză de masă, care nu poate fi mai mică de 20 de minute.

 • Pauza de masă cu durata de 20 de minute se include în programul de lucru, fără să afecteze desfășurarea normală a activității.
 • În cazul în care șefii unităților, împreună cu organizațiile sindicale reprezentative, stabilesc pauza de masă mai mare de 20 de minute, programul de lucru se prelungește cu durata stabilită peste cele 20 minute incluse în programul de lucru.
 • Polițiștii care își desfășoară activitatea 24 de ore consecutiv, beneficiază de pauze de masă totalizând cel mult o oră, inclusă în programul de lucru, fără să afecteze desfășurarea normală a activităţii.

ART. 29

(l) Polițiștii au dreptul, potrivit legii, la învoiri plătite cu durata de 5 zile calendaristice în cazul următoarelor evenimente familiale:

 1. căsătoria polițistului;
 2. nașterea sau căsătoria unui copil;
 3. decesul soțului sau al unei rude de până la gradul al II-Iea a polițistului sau soţului/soţiei acestuia.

(2) De asemenea, polițiștii pot beneficia de învoiri plătite cu durata de cel mult 5 zile calendaristice, în următoarele situații:

 1. în caz de accidentare sau îmbolnăvire gravă a unuia dintre membrii familiei;
 2. în situația unor dezastre care au afectat domiciliul polițistului, al părinților, socrilor sau copiilor acestuia;
 3. pentru alte situații sau evenimente excepționale, de natură să justifice învoirea solicitată.

(3) Învoirile plătite se aprobă de conducerea unității, la cererea polițistului.

ART. 30

(l) Dreptul la concediu de odihnă este garantat de lege, acordându-se până la sfârșitul anului sau, dacă nu este posibil, în următorul an calendaristic.

 • Durata concediului de odihnă al fiecărui polițist însumează, în funcție de vechimea în serviciu, următorul număr de zile:

Până la 10 ani vechime                 32 zile calendaristice

Peste 10 ani vechime                  – 38 zile calendaristice.

 • Vechimea în serviciu care se ia în considerare la determinarea duratei concediului de odihnă este aceea pe care polițiștii o împlinesc în cursul anului calendaristic pentru care li se acordă concediul și se stabilește potrivit prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 31

(l) Programarea de principiu a concediului de odihnă se aprobă de conducerea unității, avându-se în vedere opțiunile fiecărui polițist, la sfârșitul fiecărui an, pentru anul următor.

(2) În situația în care ambii soți lucrează în aceeași unitate, se va urmări asigurarea programării concediului de odihnă în aceeași perioadă.

(3) Perioada de concediu începe după timpul liberul corespunzător serviciului efectuat.

ART. 32

În perioada concediului de odihnă, în afara programului de lucru zilnic și în zilele libere, polițistul are dreptul de a se deplasa liber, oriunde în țară și străinătate.

ART. 33

Întreruperea concediului de odihnă se poate realiza numai în condițiile prevăzute de H.G. 1578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament si recuperare  cu modificările și completările ulterioare.

ART. 34

(l) Polițiștii beneficiază de concedii de studii numai pentru frecventarea primei instituții de învățământ superior de la dobândirea statutului de personal al M.A.I., potrivit prevederilor legale.

 • Polițiștii care urmează cursuri ale unor instituții de învățământ superior de stat sau particulare acreditate ori autorizate, de lungă sau scurtă durată, cursuri serale, cu frecvență redusă și la distanță, în condițiile alin. (l ), au dreptul la un concediu de studii plătit de 30 de zile calendaristice, acordat la cerere, integral sau fracționat, în fiecare an universitar.
 • De aceleași drepturi beneficiază și polițiștii absolvenți cu diplomă ai colegiilor universitare de scurtă durată care își continuă studiile în învățământul superior de lungă durată, în instituții de învățământ superior de stat sau particulare autorizate ori acreditate.
 • Concediul prevăzut la alin. (2) se acordă polițiștilor pentru frecventarea unei singure instituții de învățământ superior, în situația în care urmează simultan cursurile mai multor facultăți/colegii.
 • Polițiștii care în ultimul an de învățământ superior nu și-au finalizat studiile prin examen de licență/absolvire și nu au beneficiat de concediu de studii îl pot solicita ulterior, o singură dată.
 • Polițiștilor aflați în situația prevăzută la alin. (5), dar care au beneficiat parțial de concediu de studii în ultimul an de învățământ superior li se poate aproba efectuarea diferenței de concediu de studii pentru susținerea ulterioară a examenului de licență/absolvire.
 • Nu au dreptul la concediu de studii polițiștii înmatriculați la instituții de învățământ superior de stat sau particulare, autorizate ori acreditate, de lungă sau scurtă durată, pentru repetarea anului de studii.
 • Concediul de studii neefectuat nu se poate efectua în anul universitar următor, cu excepția situației prevăzute la alin. (6).
 • De prevederile alin. (l) și (2) beneficiază și polițistul înscris la doctorat.

(IO) Nu se consideră concediu de studii participarea polițiștilor la cursuri sau alte forme de pregătire cu scoatere de la locul de muncă, cu aprobarea șefilor unităților.

CAPITOLUL 5

Perfecționarea profesională

ART. 35

(l) Părțile sunt de acord că pregătirea profesională constituie o modalitate ce contribuie la îmbunătățirea activității specifice.

 • A.I. recunoaște rolul organizațiilor sindicale în activitatea de pregătire profesională prin implicarea activă a acestora, cât și prin desemnarea de comun acord a categoriilor de polițiști care vor beneficia de programele de pregătire, în funcție de specialitate.
 • Părțile convin asupra necesității și obligativității perfecționării profesionale a tuturor categoriilor de polițiști.
 • Planul anual de pregătire profesională se prezintă spre analiză și avizare comisiei paritare.
 • Organizațiile sindicale pot să organizeze și să desfășoare cursuri de pregătire și calificare profesională, în condițiile prevăzute în statutele proprii și potrivit legii.
 • Desemnarea participanților la cursurile prevăzute la alin. (5) se va face de comun acord cu angajatorul.

ART. 36

(l) M.A.I. va aloca fonduri pentru organizarea cursurilor de pregătire și perfecționare profesională a polițiștilor în cadrul instituțiilor de învățământ sau centrelor de pregătire din subordinea acestuia.

(2) M.A.I. va comunica la solicitarea organizațiilor sindicale reprezentative, modul de folosire a fondurilor destinate pregătirii și perfecționării profesionale a polițiștilor.

ART. 37

Polițiștii beneficiază de decontarea contravalorii cursurilor obligatorii de urmat pentru buna desfășurare a activității profesionale, dacă legea prevede astfel.

ART. 38

(l) Atribuțiile polițistului sunt cele prevăzute în fișa postului.

 • Potrivit legii, un exemplar din fișa postului se comunică polițistului.
 • Polițistul are dreptul de a refuza în scris și motivat executarea unor dispoziții, primite de la șefii ierarhici superiori, dacă acestea au fost date cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare.
 • Descrierea sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților fiecărui post se face în ordinea importanței acestora, a frecvenței de desfășurare și a gradului de încărcare cu activitatea/sarcina respectivă; se interzice formula „execută și alte sarcini”.

 

ART. 39

(l) Pe timpul efectuării controalelor pe linia raporturilor de serviciu, a sănătății și securității în muncă, organizațiile sindicale reprezentative, la solicitarea membrilor de sindicat, pot desemna un reprezentant, polițist, care, cu acordul lui, să asiste la aceste controale, în calitate de observator.

 • Pe perioada cât polițistul are calitatea de observator se va abține de la orice conduită neconformă și nu va influența modul de desfășurare a controlului. Observatorul are obligația să respecte regimul informațiilor de care ia la cunoștință pe timpul controlului, să asigure confidențialitatea acestora și trebuie să dețină autorizație de acces corespunzătoare la documente clasificate.
 • Prezentarea rezultatelor controalelor se va face numai în prezența personalului controlat și a observatorului.
 • Eventualele obiecții ale persoanelor prevăzute la alin. (3), prezentate în scris la actul de control, vor fi anexate obligatoriu la acesta.

ART. 40

(l) Funcțiile de conducere se ocupă prin examen sau concurs, după caz, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

 • Prin excepție de la prevederile alin. (l ), polițistul care din motive neimputabile a fost eliberat dintr-o funcție de conducere, poate ocupa fără examen sau concurs, după caz, în condițiile legii, cu acordul lui, un post de conducere vacant prevăzut cu un coeficient de ierarhizare al funcției egal sau inferior celei deținute.
 • În sălile unde se susțin probele de examen sau concurs pentru ocuparea posturilor vacante de polițiști, pot fi prezenți în calitate de observatori, reprezentanți ai organizațiilor profesionale/sindicale reprezentative ale polițiștilor, a căror identitate a fost comunicată cu cel puțin trei zile înainte de desfășurarea examenului/concursului, la fiecare probă în parte.

ART. 41

(l) Evaluarea pregătirii profesionale individuale a polițiștilor se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • La evaluarea pregătirii profesionale individuale a polițiștilor se ține cont de cerințele postului, precum și de descrierea sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților cuprinse în fișa postului. La evaluarea pregătirii individuale se vor avea în vedere cunoștințele și deprinderile dobândite ca urmare a parcurgerii programelor de formare profesională continuă.
 • Evaluarea performanțelor profesionale ale polițiștilor cu funcții de conducere va fi obiectivă, fără tendințe de discriminare, subapreciere sau supraapreciere, ținându-se seama, pe lângă celelalte criterii obiective de evaluare stabilite conform normelor în vigoare, și de sondajele de opinie interne și externe, specificul unității și efectivul de polițiști avut la dispoziție.

ART. 42

(l) La repartizarea nominală a biletelor de odihnă în spațiile de cazare ale M.A.I. participă, în calitate de invitat, câte un reprezentant al organizațiilor sindicale reprezentative la nivelul unităţii.

(2) În comisiile teritoriale de repartiție a locuințelor participă, în calitate de invitați, și reprezentanți ai organizațiilor sindicale reprezentative, după caz.

 

CAPITOLUL 6

Alte măsuri de protecție, în afara celor prevăzute de art. 10 și art. 11 din Legea nr.

62/2011 a dialogului social, pentru cei aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale, în condițiile legii

ART. 43

În timpul mandatului, poliţiştilor care fac parte din organele de conducere centrale şi teritoriale, prevăzute în statutul sindicatului, nu li se pot modifica sau nu le pot înceta raporturile de serviciu, din voinţa exclusivă a instituţiei, pentru motive neimputabile lor, decât cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizaţiei sindicale.

 

ART. 44

 • Liderii de sindicat pot reprezenta membrii de sindicat în faţa consiliilor de disciplină şi de cercetare administrativă, în timpul orelor de program, cu informarea şefului nemijlocit. În situaţia în care situaţia operativă nu permite liderilor de sindicat să asiste membrii de sindicat în faţa consiliilor de disciplină sau de cercetare administrativă, la cererea poliţistului cercetat se va acorda alt termen.

(2) Liderii de sindicat care îşi desfăşoară activitatea în ture/schimburi, la cerere, pot beneficia de  învoiri pentru desfăşurarea de activităţi sindicale, în limita a 8 ore într-o lună, cu reducerea programului de lucru, fără afectarea drepturilor salariale.

(3) Perioada în care se acordă învoirea pentru desfăşurarea de activităţi sindicale se stabileşte de liderul de sindicat împreună cu şeful nemijlocit, în funcţie de situaţia operativă şi interesul organizaţiei sindicale.

(4) Orele destinate desfăşurării activităţii sindicale neutilizate într-o lună nu se reportează.

 

 

ART. 45

(l) Întâlnirile sindicale au loc, de regulă, în afara orelor de program. Prin excepție, întâlnirile sindicale pot fi organizate și în timpul orelor de program, fără afectarea sarcinilor de serviciu, pe baza înțelegerii dintre șeful unității și organizația sindicală.

(2) La ședințele organizate de conducerile unităților M.A.I. cu polițiștii încadrați în respectivele structuri, liderii organizațiilor sindicale, cu acordul prealabil al persoanelor desemnate să conducă activitățile, pot face anumite precizări sau pot realiza informări pentru participanți în domeniile profesionale, economice, sociale sau cultural-sportive.

 

ART. 46

(l) La ședințele colegiului de conducere al M.A.I., atunci când se discută probleme de interes profesional, economic, social, cultural-sportiv, va fi invitat câte un reprezentant al organizațiilor sindicale reprezentative.

 • La nivelul unităților M.A.I., atunci când se discută probleme de interes profesional, economic, social, cultural-sportiv, angajatorul va invita președintele organizației teritoriale sindicale reprezentative la nivelul unității respective.
 • Reprezentanții care participă la ședințele de conducere, indiferent de nivelul la care au loc, trebuie să posede autorizație de acces la documente clasificate în corelare cu documentele ce se pun în dezbatere și să asigure confidențialitatea informațiilor.

ART. 47

(l) La solicitarea președintelui organizației teritoriale sindicale reprezentative sau a înlocuitorului acestuia, membrii aleși în organele de conducere ale sindicatului, au acces la șeful unității, pentru probleme privind activitatea sindicală.

(2) Problemele privind activitatea sindicală vor fi ridicate conform nivelului ierarhic competent să le soluționeze.

CAPITOLUL 7

Dispoziții finale

ART. 48

M.A.I comunică, la cererea organizațiilor sindicale semnatare, pentru documentare și analize statistice, date cu privire la salarizarea polițiștilor, execuția bugetară la anumite perioade, recompensele acordate, sancțiunile disciplinare aplicate, promovările în funcții, în măsura în care acestea nu constituie informații clasificate sau de interes personal, potrivit legii

ART. 49

(l) M.A.I. va permite organizațiilor sindicale reprezentative să monteze, în mod gratuit, aviziere în incinta instituției. Locul de amplasare și dimensiunea avizierului va fi stabilită de comun acord între conducerea organizației sindicale și conducerea instituției.

 • La aviziere se vor afișa numai materiale cu caracter sindical sau profesional, asumate prin semnare și ștampilare de către organele de conducere sindicale.
 • Organizațiilor sindicale le este interzis să afișeze materiale conținând expresii sau informații ce pot aduce atingere imaginii M.A.I. și autorităților sau instituțiilor publice aflate în subordonarea sau coordonarea acestuia, a altor instituții sau autorități publice sau a persoanelor. De asemenea, este interzisă afișarea de materiale care prezintă opinii sau preferințe cu caracter politic sau comercial.
 • Nerespectarea prevederilor alin. (3) duce la interzicerea dreptului de amplasare a avizierelor sau de afișaj.

ART. 50

Părțile semnatare promovează un climat normal în raporturile de serviciu, respectând prevederile legii și prezentului acord.

ART. 51

Personalul cu funcții de conducere sau de coordonare are obligația de a respecta personalitatea și demnitatea polițiștilor subordonați, în cadrul relațiilor de muncă și conexe cu munca, respect datorat, prin reciprocitate, și din partea polițiștilor față de șefii lor ierarhici.

 

ART. 52

(l) Interpretarea clauzelor acordului colectiv se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, clauzele se interpretează potrivit dreptului comun.

(2) Neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul acord colectiv atrage răspunderea părților semnatare, în condițiile legii.

ART. 53

(l) Prezentul acord intră în vigoare după semnarea de către ambele părţi şi este valabil un an, prelungindu-se de drept cu câte un an, dacă niciuna dintre părţi nu solicită renegocierea cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului.

(2) Prezentul acord colectiv s-a încheiat în șase exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

Nota:

Mai rămâne de reglementat serviciul de permanenta de la domiciliu, conform noului ordin MAI privind programul de lucru.

 

Comentarii

comentarii