OMAI privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul MAI planificat să asigure continuitatea serviciului de la domiciliu

MINUTA 14 06 2017 OMAI ref 40 la 100

 

Proiect OMAI

nr.­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­             din           .2017

 

privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum şi activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice

 

 

 

Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (32) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului       nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 115/2017,

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Ministrul afacerilor interne emite următorul

 

 

O R D I N :

 

Art. 1. – Prezentul ordin reglementează condiţiile de acordare a majorării salariale, denumită în continuare majorare, precum şi activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice prevăzute de art. 1 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 115/2017, în cazul personalului Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.

 

Art. 2. – În sensul prezentului ordin, expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) personalul M.A.I. – personalul militar, poliţiştii şi personalul civil din M.A.I., astfel cum este definit de lege;

b)     volumul de timp lunar calendaristic – produsul dintre numărul de zile calendaristice ale lunii şi numărul de 24 de ore aferent unei zile calendaristice;

c)     volumul de timp lunar planificat – numărul de ore aferent perioadei în care personalul M.A.I. a fost planificat în luna respectivă să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, cu excepţia orelor în care s-au desfăşurat efectiv activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice.

 

Art. 3. – Majorarea se acordă personalului M.A.I. care asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, pentru următoarele activități:

a) intervenţia în mediul rural efectuată de personalul din cadrul secţiilor de poliţie rurală, polițiilor comunale și posturilor de poliție comunală, la sesizările Sistemului Unic Naţional pentru Apeluri de Urgenţă şi alte evenimente semnalate privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, când nu se poate asigura îndeplinirea atribuţiilor specifice în program de lucru în ture sau schimburi;

b) cercetarea la faţa locului efectuată de către personalul M.A.I. din structurile de poliţie judiciară şi de criminalistică, când nu se poate asigura îndeplinirea atribuţiilor specifice în program de lucru în ture sau schimburi.

Propunerile Pro Lex

c) interventia personalului specializat pentru repunerea si mentinerea in stare de functionare a echipamentelor de comunicatii si informatica.

d) intervenţia medicală efectuată de personalul medical din MAI;

e) intervenţia în cadrul misiunilor de protecţie civilă

 

 

Art. 4. – (1) Majorarea se acordă personalului M.A.I. dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) există o planificare a personalului să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, care se încadrează în activitățile prevăzute la art. 3, întocmită conform competenţelor şi regulilor privind circuitul documentului stabilite la nivelul unităţii;

b) se asigură încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul fiecărui ordonator de credite.

(2) Pentru acordarea majorării, personalul M.A.I. prevăzut la alin. (1) lit. a) se nominalizează în ordin/dispoziţie de personal întocmit(ă) în acest scop de structura de resurse umane.

(3) Personalul M.A.I. prevăzut la alin. (1) lit. a) nu beneficiază de majorare în perioada în care desfășoară efectiv activităţile prevăzute la art. 3. În această situație se acordă drepturile corespunzătoare activităţilor desfăşurate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Art. 5. – Cuantumul majorării se determină prin aplicarea următoarei formule:

în care:

M = cuantumul majorării acordate lunar;

Sb/Sf = cuantumul lunar al salariului de bază sau al salariului de funcţie ori, după caz, al soldei de funcţie;

Vtlp = volum de timp lunar planificat;

Vtlc = volumul de timp lunar calendaristic.

Propunerea Pro Lex:

Formala de calcul sa fie cea prevazuta de lege pentru medici.

Art. 6. – (1) Cuantumul majorării determinat potrivit art. 5 se plăteşte lunar.

(2) Plata se face pe baza centralizatorului lunar al numărului de ore aferent perioadei în care personalul M.A.I. a fost planificat în luna respectivă să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Centralizatorul lunar se întocmeşte de şeful nemijlocit, se avizează de către persoanele abilitate conform competenţelor şi regulilor privind circuitul documentului stabilite la nivelul unităţii, se aprobă de conducătorul unităţii sau, după caz, de persoanele delegate potrivit competenţelor şi se comunică structurii financiar-contabile, până la data de 5 a lunii pentru luna precedentă.

 

Propunerea Pro Lex: Art. 7. Șeful structurii este obligat să asigure o planificare echilibrată a personalului desemnat să asigure serviciul de continuitate de la domiciliu.

Art. 8. – (1) Structurile cu atribuţii de control din M.A.I. verifică modul de respectare a dispoziţiilor prezentului ordin, conform competenţelor.

(2) Conducătorii unităţilor/structurilor centrale şi teritoriale ale M.A.I. dispun măsurile necesare pentru aplicarea dispoziţiilor prezentului ordin.

 

Art. 8. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

CARMEN DANIELA DAN

Nota Pro Lex:

Proiectul este in dezbatere publica. Orice persoana interesata poate formula propuneri scrise catre MAI

 

 

M I N U T A

şedinţei Comisiei de Dialog social a Ministerului Afacerilor Interne

 din data de 14 iunie 2017

 

 

În cadrul activităţilor de dialog social desfăşurate de Ministerul Afacerilor Interne şi partenerii sociali din domeniul de activitate al ministerului şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 a Dialogului Social şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 90/2013, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în ziua de miercuri, 14 iunie 2017, ora 11.00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne din Piaţa Revoluţiei nr. 1A, a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog social.

Şedinţa a fost condusă de doamna MANDA Maria-Cristina, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

 

                               ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

 

 1. 1. Proiectul Instrucţiunilor viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne;
 2. Proiectul de ordin al ministrului afacerilor interne privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum şi activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice.

 

În deschiderea şedinţei, doamna subsecretar de stat Manda Maria-Cristina, preşedintele Comisiei, a solicitat acordul celor prezenţi pentru a conduce şedinţa de Dialog social organizată la sediul Ministerului Afacerilor Interne în data de 14 iunie 2017, ora 11.00, precum şi asupra temelor aflate pe Ordinea de zi a şedinţei. Totodată, doamna subsecretar de stat a solicitat acordul celor prezenţi ca, în cazul în care va trebui să participe la o activitate cu caracter de urgentă, lucrările şedinţei să se desfăşoare sub coordonarea domnului DRĂGULIN Stelică, consilier al ministrului afacerilor interne.

În continuare, preşedintele Comisiei de Dialog social a acordat cuvântul domnului comisar-şef de poliţie MINOIU Valentin, directorul general adjunct al D.G.M.R.U. care, în calitate de iniţiator al primului act normativ aflat pe ordinea zi, a prezentat aspecte referitoare la:

 • Obiectul proiectului de act normativ care este reprezentat de Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne.
 • Contextul care a impus reevaluarea actului normativ este determinat de impedimentele pe care le-au întâmpinat instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne în aplicarea actului normativ menționat, pe de o parte, iar pe de altă parte, cadrul normativ intern referitor la condițiile de ocupare a funcțiilor de instructor.
 • Modificările propuse prin proiectul prezentat alăturat , vizează:
 1. Prevederea în mod expres a condiției de aptitudine medicală și psihologică pentru accesul, menţinerea și promovarea în cadrul Corpului.
 2. identificarea în mod concret a personalului care poate desfășura activitate de instructor personal didactic.
 3. precizarea în mod concret a modalităților de ocupare a funcţiilor de instructor personal didactic din instituțiile de învățământ superior, respectiv concurs sau, după caz, prin alegeri (potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare).
 4. reevaluarea normelor referitoare la activitatea de dirigenție, valoarea normei didactice s.a.

Totodată, interlocutorul a mai precizat faptul că modificările aduse Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, de prevederile Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare și ale O.m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, au impus reevaluarea condiţiilor de ocupare a funcţiilor didactice, mai exact a celor referitoare la studiile necesare ocupării posturilor, precum și la vechimea – în funcții de instructor/formator, de conducere sau în Ministerul Afacerilor Interne, astfel încât acestea să devină mai accesibile prin lărgirea bazei de recrutare.

De asemenea, domnul comisar-şef de poliţie MINOIU Valentin a precizat faptul că a fost instituită o normă care exceptează de la îndeplinirea condițiilor de studii, instructorii care dețin titlul științific de doctor în specialitățile corespunzătoare cerințelor postului, sens în care, condițiile prevăzute în anexele 1 și 2 la actul normativ vor fi înlocuite.

În finalul alocuţiunii, interlocutorul a menţionat faptul că proiectul de act normativ a fost supus consultării structurilor Ministerului Afacerilor Interne interesate, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de acte normative în Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul m.a.i. nr. 533/2003, dintre propunerile şi observaţiile formulate de acestea preluându-se în cuprinsul proiectului acelea care au fost pertinente şi argumentate în mod corespunzător.

Doamna subsecretar de stat MANDA Maria-Cristina a acordat cuvântul partenerilor sociali, prezenţi la şedinţă, pentru a exprima eventualele propuneri de modificare sau completare a Proiectului de Instrucţiune a viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afcerilor Interne, supus dezbaterii în cadrul şedinţei de Dialog social.

Domnul LINCU Vasile, reprezentantul Confederaţiei Sindicale Naţionale „Meridian” a solicitat, argumentat, prin prevederile art. 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, următoarele:

– eliminarea punctului 13 şi implicit eliminarea propunerilor de modificare a art. 37 din I.m.a.i. nr. 45/2015;

– introducerea unui alineat nou la art. 15 (completarea pct. 7 din proiect) cu următorul conţinut – „Funcţiile de instructor pot fi ocupate cu prioritate de către formatorii din instituţiile de învăţământ ale M.A.I., confom pregătirii acestora.”

Propunerile formulate în cadrul şedinţei de către domnul Lincu Vasile au fost transmise şi în scris la secretarul Comisiei de Dialog social, documentul fiind înregistrat cu nr. 13153 din 14.06.2017.

Domnul consilier MIROIU George din cadrul Direcţiei Generale pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului a propus completarea primei teze a alin. 13 a art. 14 în sensul introducerii funcţionarilor publici în categoria de personal asupra căreia se aplică actul normativ supus dezbaterii. Răspunsul la această solicitare a fost oferit, în timpul şedinţei, de către domnul comisar-şef MINOIU Valentin, în sensul că proiectul respectă cadrul legal superior, iar această categorie profesională nu constituie o omisiune.

Neexistând propuneri sau observaţii cu privire la primul punct aflat pe ordinea de zi a şedinţei, preşedintele Comisiei a acordat cuvântul domnului comisar-şef de poliţie GRECU Răzvan, directorul general adjunct al Direcţiei Generale Financiare, care, în calitatea sa de iniţiator al actului normativ aflat pe ordinea de zi a şedinţei, respectiv, proiectul de ordin al ministrului afacerilor interne privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum şi activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, a prezentat următoarele aspecte:

 • Cadrul normativ intern care a determinat elaborarea proiectului de ordin, respectiv, art. 1 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 115/2017, care acordă personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, pentru această perioadă o majorare de 40% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie, acordată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • Obligaţiile care revin M.A.I.- Conform prevederilor alin. (32) al aceluiași articol, “condiţiile de acordare a majorării prevăzute la alin. (31), inclusiv activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, se stabilesc prin ordin al conducătorilor instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională”.
 • Modul de elaborare al proiectului de ordin al ministrului afacerilor interne, respectiv:

– pentru punerea în aplicare a acestor dispoziții legale, în vederea elaborării proiectului de ordin anterior menționat, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, au fost organizate ședințe de lucru cu reprezentanții inspectoratelor generale/similare;

– la elaborarea proiectului de ordin, au fost centralizate tipurile de activități care pot face obiectul măsurii de asigurare a continuității îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu;

– în urma unei analize complexe realizată la nivelul conducerii ministerului asupra tipurilor de activități circumscrise prevederilor legale de referință, raportat la natura şi complexitatea acestora, modalitatea de organizare a programului de lucru prin prisma asigurării îndeplinirii misiunilor pe fondul deficitului de personal, precum și la încadrarea în sumele aprobate în bugetul pentru cheltuieli de personal al ministerului, au rezultat următoarele activități:

 1. a) intervenţia în mediul rural efectuată de personalul din cadrul secţiilor de poliţie rurală, poliţiilor comunale şi posturilor de poliţie comunală, la sesizările Sistemului Unic Naţional pentru Apeluri de Urgenţă şi alte evenimente semnalate privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, când nu se poate asigura îndeplinirea atribuţiilor specifice în program de lucru, în ture sau schimburi;
 2. b) cercetarea la faţa locului efectuată de către personalul M.A.I. din structurile de poliţie judiciară şi de criminalistică, când nu se poate asigura îndeplinirea atribuţiilor specifice în program de lucru, în ture sau schimburi.
 • Domeniul de reglementare:

– condiţiile de acordare a majorării, respectiv existența unei planificări a personalului care să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice și asigurarea încadrării în cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul fiecărui ordonator de credite, precum și nominalizarea personalului planificat prin ordin/dispoziţie de personal întocmit(ă) în scopul alocării la acest drept;

– formula de determinare a acestui drept salarial;

– modalitatea de plată în baza documentelor justificative specificate.

            Doamna subsecretar de stat, MANDA Maria-Cristina a acordat cuvântul partenerilor sociali, prezenţi la şedinţă, pentru a exprima eventualele propuneri de modificare sau completare a proiectului de ordin al ministrului afacerilor interne privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum şi activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice.

Domnul Coarnă Dumitru, reprezentantul Confederaţiei Naţionale Sindicale „Cartel Alfa”, a precizat contextul în care a fost elaborat proiectul de ordin, discuţiile care au avut loc în legătură cu acesta la Ministerul Finanţelor Publice, categoriile de personal cărora le sunt aplicabile prevederile ordinului, precum şi caracterul tranzitoriu al actului normativ, respectiv, până la 31.12.2017.

Totodată, interlocutorul a solicitat modificarea/completarea următoarelor articole,astfel:

 • 3, lit. b – completarea cu sintagma „intervenţie rapidă”;
 • formula de calcul să se raporteze la timpul liber pentru care lucrătorul este ţinut în ecuaţia juridică.

Domnul Andreica Cosmin, reprezentantul Blocului Naţional Sindical a solicitat:

– completarea categoriilor de personal cărora le sunt aplicate prevederile proiectului cu lucrătorii de C.R.A.P. (Centrele de Reţinere şi Arest Preventiv) şi cei de la intervenţie rapidă;

– completarea art. 4 alin. (1) prin introducerea lit. c) privind un acord scris al lucrătorului, anterior efectuării planificării lunare, cu privire la disponibilitatea pentru aceste servicii;

De asemenea, interlocutorul a precizat că, în accepţiunea sa, această nouă instituţie este în contradicţie cu toate măsurile de protecţie socială a angajatului în România şi cu toate reglementările privind timpul de refacere a capacităţii de muncă şi la repausul săptămânal. Totodată solicită ca sporul acordat să se aplice în aceeaşi manieră şi paradigmă în care se aplică şi celelalte sporuri acordate pe bază de pontaj (salariu de funcţie şi la norma de ore de lucru dintr-o lună). Domnul comisar-şef de poliţie GRECU Răzvan a oferit răspunsul solicitărilor formulate chiar în timpul şedinţei.

Domnul LINCU Vasile, reprezentantul Confederaţiei Sindicale Naţionale „Meridian” a solicitat, modificarea şi completarea art. 3, astfel:

– abrogarea literei c);

– introducerea unei alte litere c) cu următorul conţinut – „Intervenţia medicală de urgenţă efectuată de personalul medical din M.A.I.”.;

– introducerea literei d) cu următorul conţinut – „Intervenţia personalului specializat pentru repunerea şi menţinerea în stare de funcţionare a echipamentelor de comunicaţii şi informatică”;

– introducerea literei e) cu următorul conţinut – „Intervenţia pentru situaţii de urgenţă”;

– introducerea literei f) cu următorul conţinut – „Conducerea instituţiei”.

Totodată, interlocutorul a solicitat introducerea art. 7 cu următorul conţinut – „Şeful structurii este obligat să asigure o planificare echilibrată a personalului desemnat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice”.

Domnul Coarnă Dumitru, reprezentantul Confederaţiei Naţionale Sindicale „Cartel Alfa” a solicitat completarea art. 3 lit. a) cu un text referitoar la structurile teritoriale ale poliţiei de frontieră, C.F.L., migraţie ilegală, pe mare etc. Totodată, interlocutorul a solicitat să se consemneze propunerea organizaţiei pe care o reprezintă, în sensul introducerii unui nou articol cu următorul conţinut – „prevederile ordinului să se aplice întregului personal M.A.I., personalului contractual, funcţionarilor publici şi militarilor din minister, doar cu acordul scris al acestora”.

Domnul Babuş Ionel, reprezentantul Blocului Naţional Sindical a precizat că organizaţia sindicală pe care o reprezintă este de acord cu propunerile formulate de celelalte organizaţii sindicale.

Domnul Mihai Ioan reprezentantul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere din România – „Frăţia” a solicitat să se organizeze o comisie sub conducerea secretarului de stat pentru ordine şi siguranţă publică, cu participarea D.G.M.O. şi a şefilor inspectoratelor generale care să stabilească categoriile de personal cărora li se aplică prevederile acestui proiect de act normativ.

Domnul Vîlnei Florin, reprezentantul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere din România – „Frăţia”, a solicitat amânarea dezbaterii proiectului de ordin la un alt termen care să permită participarea şefilor de arme din M.A.I.

Domnul Drăgulin Stelică a reiterat participanţilor la şedinţă celeritatea pe care o incumbă adoptarea acestui proiect de ordin (termen limită 30 iunie 2017) din punct de vedere al alocării de resurse financiare.

În timpul şi la finalul şedinţei Comisiei de Dialog social a M.A.I. a fost depus de către domnul Lincu Vasile un document referitor la primul punct aflat pe ordinea de zi a şedinţei, care a fost înregistrat în timpul şedinţei cu numărul 13153 din 14.06.2017, care a fost transmis către D.G.M.R.U. şi domnului Drăgulin Stelică.

Neexistând propuneri sau observaţii, domnul Drăgulin Stelică a declarat închise lucrările şedinţei Comisiei de Dialog social organizate în data de 14.06.2017 la sediul Ministerului Afacerilor Interne.

Din conţinutul prezentei minute face parte integrantă o anexă neclasificată, conţinând 2 (două) file.

La şedinţă, au fost convocaţi membrii Comisiei (conform Anexei nr. 1 din Legea nr. 62/2011 a Dialogului Social) şi au participat următorii reprezentanţi:

 

 1. Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne:

– dna. Manda Maria-Cristina – subsecretar de stat;

– cst.pr. Olaru Mircea – Direcţia Secretariat General;

– cms. şef  Dragnea Florin  – Direcţia Generală Management Operaţional;

– cms. şef Nica Geani – Direcţia Generală Juridică;

– cms. şef  Vâlsan Sica  – Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile;

– cms. şef. Paraschiv Aurel – Corpul de Control al Ministrului;

– cms. şef  Mănescu Mariana – Direcţia Audit Public Intern;

– cms. şef.  Giulescu Cătălin – Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale;

– cms. şef  Udeanu Cătălina – Centrul de Coordonare a Protecţiei Infrastructurilor Critice;

– cms. şef Minoiu Valentin – Direcţia Generală Management Resurse Umane;

– cms. şef Dan Adelina – Direcţia Generală Management Resurse Umane;

– insp. pr. Mara Dumitraşcu – Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei;

– cms. şef Grecu Răzvan – Direcţia Generală Financiară;

– cms. şef Mahu Claudia – Direcţia Medicală;

– cms. şef Duţă Cristian – Direcţia Generală Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale;

– dl. Miroiu George – Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului;

– cms. şef Pătraşcu Ionuţ – Unitatea de Politici Publice;

–  cms. şef Comănescu Mihai – Direcţia Generală Logistică.

 

 1. Reprezentanţii confederaţiilor patronale şi sindicale:

–  cms.şef Babuş Ionel – Blocul Naţional Sindical;

–  domnul Andreica Cosmin – Blocul Naţional Sindical;

–  domnul Coarnă Dumitru – Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa”;

–  domnul Lincu Vasile – Confederaţia Sindicală Naţională Meridian;

–  domnul Mihai Ioan – Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – „Frăţia”;

–  domnul Vîlnei Ilie – Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – „Frăţia”;

 

 1. Invitaţi:
  • şef Comşa Ovidiu – Corpul Naţional al Poliţiştilor;
  • Gui Carmen – Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social;

 

 

 

 

        Secretarul Comisiei de Dialog Social

       a Ministerului Afacerilor Interne

                                                         Comisar-şef de poliţie        

                                                          CRAIU Ciprian-Mihail

Comentarii

comentarii