Proiect OMAI ref la programul de lucru. Termern de formulat si transmis propuneri 10.01.2018

Propuneri Pro Lex (prin Ghica Emanoil)

  PROIECT ORDIN MAI PROPUNERI ARGUMENTE
  b) programul de muncă – intervalul de timp, stabilit la nivelul conducerii unității, în care personalul M.A.I. îndeplinește sarcinile și atribuțiile de serviciu specifice locului de muncă b) programul de muncă – intervalul de timp, stabilit la nivelul conducerii unității, în care personalul M.A.I. îndeplinește sarcinile și atribuțiile de serviciu specifice locului de muncă si timpul pentru pauze legale Coroborare cu art. 20 unde se prevede ca in timpul programului de lucru personalul are dreptul la pauza de masă și cu Acordul colectiv
   c) munca suplimentară – munca prestată peste durata normală a timpului de muncă săptămânal; c) munca suplimentară – munca prestată in afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal; Asa este prevazut in Legea 53/2003, art. 120 (1)
ART. 6 – (2) Pe timpul executării unor misiuni/acțiuni ori activități cu caracter specific, programul de muncă poate fi modificat, temporar și numai pe durata destinată desfășurării acestora, prin dispoziție/ordin scrisă/scris a/al șefului unității, cu obligația asigurării timpului liber corespunzător. ART. 6 – (2) Pe timpul executării unor misiuni/acțiuni ori activități cu caracter specific, programul de muncă poate fi modificat, temporar și numai pe durata destinată desfășurării acestora, prin dispoziție/ordin scrisă/scris a/al șefului unității, cu obligația asigurării repausului corespunzător. Nu este definit timpul liber corespunzator
ART. 7 – (3) Personalul M.A.I. planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de muncă, de la domiciliu, beneficiază pentru această perioadă, de drepturile prevăzute de lege. Eliminare Drepturile prevazute de lege  nu mai exista incepand cu 01.01.2018
  ART. 9 – (1) Deplasarea personalului în afara județului, a municipiului București/județului Ilfov, în care își are sediul unitatea din care face parte, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu prevederile legale, nu se lucrează, se face cu înștiințarea șefului nemijlocit și a șefului unității. (2) Deplasarea se consemnează într-un registru special destinat, al cărui conținut este prevăzut în anexa nr. 1. (3) În cazul personalului a cărui unitate își are sediul în municipiul București sau în județul Ilfov, obligația prevăzută la alin. (1) subzistă numai dacă deplasarea depășește limita exterioară a județului Ilfov. (4) Personalul care se află într-o situație deosebită, de natură să justifice imposibilitatea consemnării deplasării în registrul prevăzut la alin. (2), are obligația de a informa, prin orice mijloace, pe șeful nemijlocit sau, după caz, pe ofițerul de serviciu/personalul aflat în serviciul de permanență al unității, cu privire la această situație. (5) Prevederile alin. (1) – (4) se aplică și în cazurile în care deplasarea personalului în afara județului, a municipiului București/județului Ilfov, în care își are sediul unitatea din care face parte, se desfășoară după programul de muncă, precum și pe timpul învoirilor prevăzute la art. 22 alin. (1). 6/15 (6) Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplică personalului M.A.I. care se deplasează zilnic la și de la locul de muncă în localitatea în care are domiciliul sau reședința. Eliminare Nu exista in legislatia actuala prevederi care sa justifice o astfel de prevedere
Art. 15 – (1) Programul de muncă, pe timpul executării misiunilor/acțiunilor/exercițiilor specifice sau participării la activități de control și evaluare se stabilește de către șeful unității, în condițiile art. 4. Eliminare Se repeta prevederile de la art. 6 alin. (2)
  Art. 15 – (2) Atunci când activitățile prevăzute la alin. (1) se desfășoară în mai multe zile consecutive, durata maximă a timpului de muncă poate fi prelungită, dacă se respectă prevederile art. 4 alin. (5) și alin. (8) Art. 15 – (1) Atunci când activitățile prevăzute la art.6 alin. (2) se desfășoară în mai multe zile consecutive, durata maximă a timpului de muncă poate fi prelungită, dacă se respectă prevederile art. 4 alin. (5) și alin. (8) Renumerotarea aliniatelor (2) si (3)
ART. 17 – (1) În situațiile care impun desfășurarea de activități peste durata normală a timpului de muncă ori chemarea personalului la unitate din perioada de repaus al acestora, inclusiv a celui planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, șeful 8/15 nemijlocit dispune în scris, cu justificarea temeinică a hotărârii sale, efectuarea muncii suplimentare, cu respectarea prevederilor art. 4. (2) Dispozițiile/ordinele verbale ale șefilor nemijlociți, prin care se dispune desfășurarea de activități în condițiile alin. (1), se comunică și se confirmă, în registrul/dosar cu note telefonice transmise și primite, prin ofițerul de serviciu/personalul aflat în serviciul de permanență. Registrul/dosarul cu note telefonice transmise și primite se întocmește potrivit legislației în vigoare. (3) Activitățile desfășurate în condițiile alin. (1) și (2) se consemnează, ulterior, în Situația privind munca suplimentară prestată peste durata normală a timpului de muncă, al cărei model este prevăzut la anexa nr. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducerea aliniatului (4), după cum urmeaza:

(4) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul personalului, cu excepţia situatiilor care impun prezentarea obligatorie a personalului in unitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exista prevedere în Legea 53/2003 la art. 120 (2)

Se coroboreaza cu prevederile art. 8

ART. 21 – (1) Pentru refacerea capacității de muncă, timpul de repaus se acordă astfel: a) după un program de muncă de 8 ore, 16 ore consecutive de perioadă de repaus; b) după un program de muncă de 12 ore în cursul zilei, 24 ore consecutive de timp de repaus, urmate de un program de muncă de 12 ore în cursul nopții și 48 de ore consecutive de timp de repaus; c) după un program de muncă de 24 ore, 72 de ore consecutive de timp de repaus. (2) În situația prevăzută la alin.(1) lit. a), perioada de repaus trebuie să corespundă numărului de zile de sâmbătă, duminică, zilelor de sărbătoare legală ori declarate nelucrătoare potrivit legii, din luna respectivă. (3) Prin excepție de la prevederile alin.(1) lit. a), în cazul muncii în schimburi, când se efectuează rotația personalului, timpul de repaus nu poate fi mai mic de 8 ore. (4) Prin excepție de la prevederile alin.(1) lit. c), în situațiile în care perioada de referință a fost prelungită potrivit art. 4 alin.(6), după un program de muncă de 24 ore se pot acorda, în condițiile legii, 48 de ore consecutive, timp de repaus. (5) În cazul în care personalul face parte din cadrul grupei operative constituită la nivelul unității, iar programul de lucru al grupei este de 24 de ore, timpul de repaus de care beneficiază se stabilește astfel: a) 48 de ore, după un schimb în cursul săptămânii; b) 72 de ore, după un schimb în zilele de sâmbătă, duminică sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducerea aliniatului (6), după cum urmeaza:

(6) In timpul programului de lucru personalul beneficiaza de 10 minute pauza, la fiecare ora de misiune, pentru refacerea capacitatii de munca, satisfacerea nevoilor fiziologice, organizarea activitatilor, intretinerea tehnicii si autovehiculelor din dotare, a armamentului si echipamentului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exista obligatia MAI, conform art. 14 (1) din Acordul colectiv privind raporturile de serviciu

De asemenea prevederea privind un astfel de repaus exista si in Regulamentul S 115/2001 privind serviciul politienesc la art. 74, referitor la patrulare.

Participarea personalului M.A.I. la activități profesionale

ART. 23 – Personalul aflat în perioada de repaus poate participa la activități de pregătire fizică sau orice alte activități de formare profesională continuă, organizate de unitate, numai cu acordul său și cu compensarea cu timp liber corespunzător sau, după caz, plata orelor suplimentare, potrivit legii.

Participarea personalului M.A.I. la alte activități

ART. 23 – Personalul aflat in perioada de repaus poate participa la activitati de formare pregatire profesionala continua, sedinte, convocari, bilanturi, organizate de unitate si care nu impun prezentarea obligatorie la programul de muncă, numai cu acordul său și cu compensarea cu timp liber corespunzător sau, după caz, plata orelor suplimentare, potrivit legii.

Este reglementat de art.27 (4) din Acordul colectiv privind raporturile de serviciu

 

Proiect OMAI program de lucru

 

ANUNȚ DE PRESĂ MAI

Nr. 288 din 21 decembrie 2017

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice  proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind programul de lucru al personalului Ministerului Afacerilor Interne, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal.

 
Textul  proiectului de act normativ este afişat şi poate fi consultat pe pagina de internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

 

 

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate pot fi transmise in termen de 20 de zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail dgj_transparenta@mai.gov.ro

Comentarii

comentarii