Propuneri Pro Lex pentru codul administrativ

Text proiect Propunere de modificare Argumente
1. La titlul “Definiţii generale” la Art. 5   La titlul “Definiţii generale” la Art. 5 se introduce litera hhh) cu următorul conţinut: În înţelesul prezentului Cod, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele accepţiuni:  hhh) Evaluator profesional al funcționarului public – este persoana cu experienţă în ocupaţiile din domeniul funcţiilor publice, ce deţine competente specifice activitatii de evaluare, descrise in standardul ocupaţional al evaluatorului si sunt certificati pentru acest tip de activitati in evaluarea performanțelor profesionale, al competențelor profesionale, respectiv al evaluării necesarului de instruire profesională. Anexa la Ordinul ministrului muncii nr. 960/2011, ”ART. 1. Evaluarea performanţelor profesionale individuale se bazează pe aprecierea în mod sistematic şi obiectiv a randamentului, a calităţii muncii, a comportamentului, a iniţiativei, a eficienţei şi creativităţii, pentru fiecare salariat.”Evaluatorul are rolul de a formula judecăţi clare, corecte și la obiect privind performanţele evaluării.Evaluarea, cuprinde trei operaţii principale: 1. măsurarea, cuantificarea; 2. aprecierea rezultatelor pe baza raportărilor la un sistem de valori, a unor criterii unitare,emiţându-se o judecată de valoare; 3. formularea concluziilor prin raportarea la scala de notare şi adoptarea deciziilor adecvate în urma interpretării rezultatelor obţinute.           Legea educație naționale:„Competenţa reprezintă capacitatea dovedită de a selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii constând în valori şi atitudini, pentru rezolvarea cu succes a unei anumite categorii de situaţii de muncă sau de învăţare, precum şi pentru dezvoltarea profesională ori personală în condiţii de eficacitate şi eficienţă“.
2 Art. 427 Funcţionarul public este persoana numită, în condiţiile legii, într-o funcţie publică. Se modifică şi va avea următorul conţinut:Art. 427 Funcţionarul public este angajatul numit, în condiţiile legii, într-o funcţie publică. L 62/2011 art.1 g) angajat – persoana fizică, parte a unui contract individual de muncă ori raport de serviciu, care prestează muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator şi beneficiază de drepturile prevăzute de lege, precum şi de prevederile contractelor sau acordurilor colective de muncă aplicabile; Se impune corelarea noţiunilor din diferite acte normative.Angajatul este persoana fizică.Persoană poate fi fizică şi /sau juridică.
3 Art. 433 (1) Pot beneficia de statute speciale funcţionarii publici care îndeplinesc activitățile prevăzute la art. 426 alin. (3) în cadrul următoarelor servicii publice:a)  structurile de specialitate ale Parlamentului României;b) structurile de specialitate ale Administraţiei Prezidenţiale;c)  serviciile diplomatice şi consulare;d) poliţia şi alte structuri ale ministerului cu atribuții în domeniul afacerilor interne;e)  Administraţia Naţională a Penitenciarelor;f)  structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;g) alte servicii publice stabilite prin lege, care îndeplinesc activități prevăzute la art. 426 alin. (3) lit.g).(2)Prin statutele speciale prevăzute la alin. (1) se pot reglementa:a) drepturi, îndatoriri şi incompatibilităţi specifice, altele decât cele prevăzute de prezenta Parte;b)     funcţii publice specifice.(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul statutelor speciale aplicabile serviciilordiplomatice şi consulare, poliţiştilor şi altor structuri ale ministerului cu atribuții în domeniul afacerilor interne precum şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor dispoziţiile speciale pot reglementa şi cadrul legal special al raporturilor de serviciu în domeniile specifice de competenţă. Se modifică şi va avea următorul conţinut:Art. 433 (1) Pot beneficia de statute speciale funcţionarii publici care îndeplinesc activitățile prevăzute la art. 426 alin. (3) în cadrul următoarelor servicii publice:h) structurile de specialitate ale Parlamentului României;i)   structurile de specialitate ale Administraţiei Prezidenţiale;j)   serviciile diplomatice şi consulare;k) poliţia şi alte structuri ale ministerului cu atribuții în domeniul afacerilor interne;l)   Administraţia Naţională a Penitenciarelor;m)     structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;n)     poliţia locală;o) alte servicii publice stabilite prin lege, care îndeplinesc activități prevăzute la art. 426 alin. (3) lit.g).(4)   Prin statutele speciale prevăzute la alin. (1) se pot reglementa:c) drepturi, îndatoriri şi incompatibilităţi specifice, altele decât cele prevăzute de prezenta Parte;d)     funcţii publice specifice.(5)   Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul statutelor speciale aplicabile serviciilor diplomatice şi consulare, poliţiştilor şi altor structuri ale ministerului cu atribuții în domeniul afacerilor interne, poliţiei locale, precum şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor dispoziţiile speciale pot reglementa şi cadrul legal special al raporturilor de serviciu în domeniile specifice de competenţă. Poliţiştii locali au atribuţii şi responsabilităţi cu caracter specific.Poliţiştii locali au un statut propriu, special, reglementat în Legea nr. 155/2010, capitolul IV.Poliţiştii locali, prin natura atribuţiilor îndeplinite, se compară cu funcţionarii publici cu statut special – poliţişti, îndeplinind misiuni asemănătoare sau complementare, uneori chiar în echipe mixte.Art. 436 (1) Funcţiile publice specifice reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter specific unor autorităţi şi instituţii publice, în vederea realizării competenţelor lor specifice, sau care necesită competenţe şi responsabilităţi specifice.
4 Art. 445

(1)      Funcţiile publice de execuţie sunt structurate pe grade profesionale.(2)      Gradele profesionale sunt următoarele:a)      debutant;b)     asistent;c)      principal;d)     superior, ca nivel maxim.

Se adaugă un nou alineat cu următorul conţinut:Art. 445

(1)    Funcţiile publice de execuţie sunt structurate pe grade profesionale.(2)    Gradele profesionale sunt următoarele:a)       debutant;b)      asistent;c)       principal;d)      superior, ca nivel maxim.(3)    Poliţiştii şi funcţionarii publici din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pot reglementa grade profesionale specifice.

Poliţiştii şi funcţionarii publici din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor au grade profesionale specificei, diferite de cele enumerate la acest articol.Art. 433 alin. 3 permite reglementarea carierei prin statut special.
5 Art.  453

(1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are următoarele atribuţii:d)monitorizează şi controlează modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică, funcţionarii publici și monitorizează aplicarea și respectarea normelor de conduită în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;

Se modifică şi va avea următorul conţinut:Art. 453

(1)   Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are următoarele atribuţii:b1) avizează stabilirea sau modificarea structurii de funcții publice pentru fiecare autoritate și instituție publică, precum și reorganizarea activităţii autorităţii sau instituţiei publice.d) monitorizează şi controlează modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici, controlează modul de aplicare a Planului de ocupare a funcţiilor publice  și monitorizează aplicarea și respectarea normelor de conduită în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;

Atribuţia derivă din obligaţia autoritătilor publice prevăzută la art. 460 alin. (1) lit. a)
6 Art. 459

(1)    Pentru respectarea drepturilor de carieră ale funcţionarilor publici, în cuprinsul actelor normative sau administrative privind modificări ale organigramei, reorganizări sau desfiinţări de structuri, în situația în care sunt afectate și funcţii publice, autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să prevadă un termen de minimum 30 de zile, în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de prezenta Parte.

Se modifică şi va avea următorul conţinut:Art. 459

(1)            Pentru respectarea drepturilor de carieră ale funcţionarilor publici, în cuprinsul actelor normative sau administrative privind modificări ale organigramei, reorganizări sau desfiinţări de structuri, în situația în care sunt afectate și funcţii publice, autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să ţină cont de funcţiile şi gradele profesionale în care sunt încadraţi funcţionarii publici şi să prevadă un termen de minimum 30 de zile, în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de prezenta Parte.(2)            …(3)            Procedura privind reorganizarea autorităţilor sau instituţiilor publice, precum şi regulamentul de desfăşurare a testării se aprobă prin Ordin al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

În acest moment, multe autorităţi publice nu ţin cont de funcţiile publice şi gradele profesionale în care sunt încadraţi funcţionarii publici, stabilind alte organigrame care modifică clasa şi gradele profesionale ale funcţiilor, conducând la o retrogradare profesională şi salarială a funcţionarilor publici.Procedura de reorganizare şi de testare trebuie să fie unitare. Practica a demonstrate că fiecare autoritate public are propria interpretare şi aplicare a prevederilor legale referitoare la reorganizare.
7 Procedura de revizuire a structurii de funcții publice și de modificare a calității posturilorArt. 460 Art. 460 alineat nou(6)               Pentru acordarea avizului prevăzut la alin (1), Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va analiza temeinicia şi legalitatea solicitării, ţinând cont şi de funcţiile şi gradele profesionale în care sunt încadraţi funcţionarii publici din respective structură. Legea nu prevede în ce constă verificarea documentelor de către ANFP cu ocazia solicitării avizului.ANFP are situaţia funcţiilor existent şi, prin comparaţie cu cea pentru care se solicit aviz, poate analiza temeinicia şi legalitatea solicitării.
8 Dreptul de asociere sindicală

Art. 467

3) În situaţia în care funcţionarii publici sunt aleşi în organele de conducere a organizaţiilor sindicale, în funcţii salarizate, aceştia au obligaţia ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale să opteze pentru una dintre cele două funcţii. În cazul în care funcţionarul public optează pentru desfăşurarea activităţii în funcţia de conducere în organizaţiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o perioadă egală cu cea a mandatului în funcţia de conducere din organizaţia sindicală.

Se modifică şi va avea următorul conţinut:Art. 467

3)        În situaţia în care funcţionarii publici sunt aleşi în organele de conducere a organizaţiilor sindicale, în funcţii pentru care sunt salarizaţi, aceştia au obligaţia ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale să opteze pentru una dintre cele două funcţii. În cazul în care funcţionarul public optează pentru desfăşurarea activităţii în funcţia de conducere în organizaţiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o perioadă egală cu cea a mandatului în funcţia de conducere din organizaţia sindicală.

Legea dialogului social sau statutele organizaţiilor sindicale nu prevăd funcţiile salarizate. Funcţiile de conducere sunt stabilite prin propriile Statute şi decizia de încheiere a contractelor individuale de muncă pentru persoanele alese în organele de conducere aparţine fiecărei organizaţii.
9 Art 468(1)   Funcţionarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă, în condiţiile legii.(2) Funcționarii publici care se află în grevă nu beneficiază de salariu și alte drepturi salariale pe durata grevei. Se adaugă un alineat nou ce va avea următorul conţinut:Art 468(3)   Legea stabileşte condiţiile şi limitele exercitării acestui drept, precum şi garanţiile necesare asigurării serviciilor esenţiale pentru societate. Poliţiştii sunt funcţionari publici. Dreptul la grevă prevăzut în lege, trebuie armonizat cu art 43 alin (2) din Constituţia României
10 Art. 470Funcţionarii publici care, potrivit legii, sunt obligaţi să poarte uniformă în timpul serviciului o primesc gratuit. Se modifică şi va avea următorul conţinut:Art. 470Funcţionarii publici care, potrivit legii, sunt obligaţi să poarte uniformă în timpul serviciului o primesc în natură, gratuit sau sub forma contravalorii financiare. Poliţiştii primesc norma de echipament sub forma de valoare financiară plătită lunar şi îşi cumpără singuri elementele de uniformă de care au nevoie.
11 Art. 4712)       Pentru orele lucrate din dispoziţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare funcţionarii publici au dreptul la recuperare sau la plata majorată cu un spor de 100% din salariul de bază. Numărul orelor plătite cu sporul de 100% nu poate depăşi 360 într-un an. În cazul în care orele suplimentare sunt efectuate în zilele de sărbători legale sau declarate zile nelucrătoare se acordă ca recuperare dublul orelor suplimentare. Propunem abrogarea alin (2) Locul de reglementare este în legea salarizării, respective L 153/2017.Anumiţi funcţionari publici primesc aceste drepturi sub formă de majorare, nu spor.Art 471 alin (2) este în contradicţie şi cu art.469 alin (3)
12 Art. 475Funcţionarii publici beneficiază de asistenţă medicală, proteze şi medicamente, în condiţiile legii. Propunem abrogarea Articolul nu reglementează nimic, face trimitere la lege, or legea se aplică fără a mai fi nevoie de o altă prevedere suplimentară.Mai mult, acest articol poate aduce prejudicii unor funcţionari publici întrucât, spre exemplu, dreptul poliţiştilor la asistentă medical potrivit (L 360/2002 art 28 alin 1 lit c), este reglementat prin HG
13 Art. 495.(1)   Funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările şi sarcinile repartizate. Se modifică şi va avea următorul conţinut:Art. 495.(1)     Funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de lege, lucrările şi sarcinile repartizate. Prevederea este prea “largă”, echivocă, termenele stabilite de şefi pot fi chiar absurd, imposibil de respectat raportat la volumul de muncă şi sarcina dispusă. Termenele sunt prevăzute de lege şi nu se poate deroga prin voinţa exclusivă a superiorului ierarhic.Mai mult, nu există noţiunea de superior ierarhic, ci de şef ierarhic. Funcţionarul public se subordonează persoanelor enumerate în fişa postului, nu a superiorilor.
14 Secțiunea a 5-a

Regimul incompatibilităților și conflictului de interese în exercitarea funcțiilor publiceArt. 509- 512

Propunem abrogarea Sediul materiei este Legea nr. 161/2003
15 Art. 513 (1)  Calitatea de funcţionar public se poate dobândi în condiţiile prezentei legi de către orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 514, astfel:a)            prin concurs;b)           prin transformarea posturilor de natură contractuală în posturi aferente funcţiilor publice, în condiţiile prevăzute la art. 457. Se modifică şi va avea următorul conţinut:Art. 513 (1)  Calitatea de funcţionar public se poate dobândi în condiţiile prezentei legi de către orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 514, astfel:a)     prin concurs;b)     prin transformarea posturilor de natură contractuală în posturi aferente funcţiilor publice, în condiţiile prevăzute la art. 457.c)         alte modalităţi prevăzute prin expres de lege. Poliţiştii, funcţionarii publici din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi alţii, pot dobândi calitatea de funcţionari publici după absolvirea şcolilor special (ex. Şcolile de poliţie)Chiar la art.433 se prevede posibilitatea reglementării carierei prin statut special
16 Ocuparea funcţiilor publice Art. 5155) Planul de ocupare a funcţiilor publice stabileşte:a)     numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici;b)    numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide;c)     numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;d)    numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate;e)     numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării;f)     numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade profesionale;g)    numărul maxim al funcţiilor publice de conducere şi al funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici. Se modifică şi va avea următorul conţinut:Ocuparea funcţiilor publice Art. 5155) Planul de ocupare a funcţiilor publice stabileşte:h)    numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici;i)      numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide;j)      numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin una din modalităţile de ocupare a funcţiilor publice prevăzute la art. 515 alin. (2);k)    numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate;l)      numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării;m)  numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade profesionale;n)    numărul maxim al funcţiilor publice de conducere şi al funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici. Enumerarea expresă şi limitativă este în contradicţie, face neaplicabil art. 515 alin. (2). Textul prevede doar ocuparea unei funcţii publice prin recrutare, excluzând celelalte modalităţi prevăzute de lege.
17 Art. 527 (2) Autorităţile sau instituţiile publice pot organiza examen de promovare în clasă pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 528, în măsura în care apreciază că transformarea postului ocupat de funcţionarul public într-un post cu atribuţii corespunzătoare studiilor de nivel superior este utilă autorităţii sau instituţiei publice. Se modifică şi va avea următorul conţinut:Art. 527 (2) Autorităţile sau instituţiile publice vor organiza examen de promovare în clasă pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 528, semestrial, dacă există funcţionari publici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. Perfecţionarea profesională este un drept şi o obligaţia a funcţionarului public.Cetăţenii sunt egali în drepturi, iar evoluţia în carieră nu poate depinde de voinţa subiectivă a unei persoane sau a unui organ colectiv de conducere.Prevederea este discriminatorie.
18 Art. 528 Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)           să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;b)          să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului Cod. Se modifică şi va avea următorul conţinut:Art. 528 Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)     să deţină o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;b)    să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului Cod. Este posibil ca la angajare s fie scoase la concurs de recrutare doar funcţii pentru a căror ocupare sunt necesare studiile medii. Interesul instituţiei este să aibă angajaţi pregătiţi profesional (aşa explică instituţia promovării în clasă). Promovarea se desfăşoară prin concurs, nu de drept.Este absurd să condiţionezi un funcţionar public uc studii superioare de a absolvi alte cursuri superioare, poate cu aceeaşi specializare, doar pentru a îndeplini condiţia ca acestea să fie după data dobândirii calităţii de funcţionar public.
19 Art. 532 (8) Calificativele obţinute în procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici sunt avute în vedere la:a)         promovarea într-o funcţie publică superioară;b)         acordarea de prime, în condițiile legii;c)         diminuarea drepturilor salariale cu maximum 20% până la următoarea evaluare semestrială a performanţelor profesionale individuale, pentru funcționarii publici care au obținut calificativul “satisfăcător”;  Propunem abrogarea Nu există o ierarhie a funcţiilor şi, prin urmare, nu există nici noţiunea de promovare în funcţie. Promovarea poate fi în grad profesional, în clasă, în funcţie de conducere.Diminuarea drepturilor salariale reprezintă o sancţiune disciplinară. Sancţiunea se aplică pentru abateri disciplinare. Este ilogic ca cineva să nu aibă abateri disciplinare, să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu, dispoziţiile şefilor ierarhici şi să  fie apreciat cu calificativul „satisfăcător”.Prevederea nu se încadrează nici la abatere disciplinară şi nici la sancţiune disciplinară, fiind în contradicţie cu art. 539 alin. (2) şi (3).
20 Art 538 alin (2) În cazul în care acţiunea se admite, plata daunelor se asigură din bugetul autorității sau instituției publice prevăzute la alin. (1). Dacă instanța judecătorească constată vinovăţia funcţionarului public, persoana respectivă va fi obligată la plata daunelor, solidar cu autoritatea sau instituţia publică. Se modifică şi va avea următorul conţinut:Art 538 alin (2) În cazul în care acţiunea se admite, plata daunelor şi a cheltuielilor de judecată se asigură din bugetul autorității sau instituției publice prevăzute la alin. (1). Prin hotărâre judecătorească instanța judecătorească poate constată vinovăţia funcţionarului public, caz în care această poate fi obligată la plata daunelor şi cheltuielilor de judecată în solidar cu autoritatea sau instituţia publică. Nu se poate stabili vinovăţia şi nici nu se poate trage la răspundere o persoană care nu a fost parte în proces, fiind lipsită astfel de dreptul de apărare. În situaţia în care se apreciază că funcţionarul public este vinovat, fie la cererea reclamantului, fie la cererea autorităţii publice, funcţionarul public poate fi chemat în proces. În situaţia în care autoritatea publică susţine actul administrativ întocmit de funcţionarul public, înseamnă că a achiesat la cele constatate de acesta şi preia răspunderea material.
21 Art. 552 (6) Funcţionarii publici cu statut special, precum şi funcţionarii publici care ocupă funcţii publice specifice pot fi detaşaţi pe funcţii publice generale, sau pe funcții specifice cu înștiințarea prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu 15 zile înainte de aplicarea măsurii. Se modifică şi va avea următorul conţinut:Art. 552 (6) Funcţionarii publici cu statut special, precum şi funcţionarii publici care ocupă funcţii publice specifice pot fi detaşaţi pe funcţii publice generale sau pe funcții specifice, echivalente,  cu înștiințarea prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu 15 zile înainte de aplicarea măsurii. Potrivit alin (3), detaşarea se face pe o funcţie public de acelaşi nivel, deci trebuie ca funcţiile să fie echivalente.
22 Art. 564 (4) Perioada în care funcţionarul public de execuţie a avut raporturile de serviciu suspendate potrivit alin. (1) lit. a)-d) constituie vechime în gradul profesional al funcţiei publice de execuţie pe care funcționarul public o deţine. Se modifică şi va avea următorul conţinut:Art. 564 (4) Perioada în care funcţionarul public de execuţie a avut raporturile de serviciu suspendate potrivit alin. (1) lit. a)-d) şi f) constituie vechime în gradul profesional al funcţiei publice de execuţie pe care funcționarul public o deţine. Constituţia României art 16 alin (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.Legea nr. 360/2002 art. 48 alin (2)Perioada în care raporturile de serviciu ale poliţiştilor sunt suspendate potrivit prevederilor art. 2725 lit. c) constituie vechime în serviciu. Pentru această perioadă funcţiile de conducere din organizaţia sindicală se echivalează cu funcţiile prevăzute în legislaţia privind salarizarea poliţiştilor, în vederea deschiderii drepturilor de pensie ca poliţist.” Liderii de sindicat care desfăşoară activitate sindicală remunerată, alţii decât poliţiştii, pierd vechimea în specialitate pe perioada suspendării.
23 Art. 568 alin (3)  În cazul în care există mai mulţi funcţionari publici, se organizează testare de către autoritatea sau instituţia publică, potrivit unui regulament aprobat prin act administrativ de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. Testarea se organizează anterior emiterii preavizului. Se modifică şi va avea următorul conţinut:Art. 568 alin (3)  În cazul în care există mai mulţi funcţionari publici, se organizează testare de către autoritatea sau instituţia publică, potrivit regulamentului aprobat de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Testarea se organizează anterior emiterii preavizului. Pentru o aplicare unitară a legii, în litera şi spiritual acesteia, se impune ca procedura să fie  reglementată de instituţia abilitată să gestioneze funcţiile publice.
24 Art. 576 (1)  Redistribuirea funcţionarilor publici se face de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, la solicitarea conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor publice, pe o funcţie publică vacantă sau temporar vacantă. Se modifică şi va avea următorul conţinut:Art. 576 (1)  Redistribuirea funcţionarilor publici se face de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, la solicitarea funcţionarilor publici din Corpul de rezervă sau a conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor publice, pe o funcţie publică vacantă sau temporar vacantă. Funcţionarii publici din Corpul de rezervă au fost eliberaţi din funcţie din motive neimputabile acestora. Aceştia au cunoştinte, experienţă şi interes să-şi desfăşoare activitatea în domeniul funcţiei publice. Funcţionarii publici sunt fiinţe umane şi nu bunuri, având interesul şi dreptul de-şi găsi un loc de muncă corespunzător, drept pentru care redistribuirea lor nu trebuie lăsată doar la aprecierea exclusivă a persoanelor juridice.
25 Art. 580 (1) Actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarului public trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente:a)       temeiul legal al modificării raporturilor de serviciu, identificat prin dispoziţia legală incidentă, precum şi actele doveditoare care stau la baza încadrării în textul de lege;b)       numele şi prenumele funcţionarului public;c)       denumirea funcţiei publice, individualizată prin categorie, clasă şi după caz, grad profesional;d)      data de la care urmează să fie modificate raporturile de serviciu şi modalitatea de modificare a raporturilor de serviciu;e)       perioada pentru care se dispune modificarea raporturilor de serviciu, dacă modalitatea de modificare a raporturilor de serviciu este temporară;f)        funcţia publică pe care se efectuează modificarea raporturilor de serviciu;g)       drepturile salariale;h)       locul de desfăşurare a activităţii;i)         termenul stabilit pentru aplicarea prevederilor art. 574 alin. (1). Se modifică şi va avea următorul conţinut:Art. 580 (1) Actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarului public trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente:a)      temeiul legal al modificării raporturilor de serviciu, identificat prin dispoziţia legală incidentă, precum şi actele doveditoare care stau la baza încadrării în textul de lege;a1) după caz, temeiul legal al echivalării funcţiilor publice specifice şi ale funcţionarilor publici cu statut special cu funcţiile publice generale pentru care se dispune modificarea raporturilor de serviciu;b)      numele şi prenumele funcţionarului public;c)      denumirea funcţiei publice, individualizată prin categorie, clasă şi după caz, grad profesional;d)     data de la care urmează să fie modificate raporturile de serviciu şi modalitatea de modificare a raporturilor de serviciu;e)      perioada pentru care se dispune modificarea raporturilor de serviciu, dacă modalitatea de modificare a raporturilor de serviciu este temporară;f)funcţia publică pe care se efectuează modificarea raporturilor de serviciu;g)      drepturile salariale;h)      locul de desfăşurare a activităţii;i) termenul stabilit pentru aplicarea prevederilor art. 574 alin. (1). Există posibilitatea ca modificarea raporturilor de serviciu să se facă de pe o funcţie public specific pe o funcţie public general, drept pentru care se justifică menţionarea temeiului de drept al echivalării funcţiilor.
26 Art. 586 Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public sunt de competenţa secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe. Se modifică şi va avea următorul conţinut:Art. 586 (1) Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public sunt de competenţa secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe.(2)              Regulile special de procedură prevăzute în Codul muncii la titlul XII capitolul III se aplică în mod corespunzător. Legea reglementează instanţa competent, nu şi procedura aplicabilă, În practică, din lipsa unei reglementări exprese, se aplică un hibrid între legea contenciosului şi legislaţia muncii, întrucât obiectul litigiilor, de cele mai multe ori, nu este un act administrative, ci drepturi salariale izvorâte din raporturile de serviciu.Codul munciiArt. 270. –  Cauzele prevăzute la art. 266 sunt scutite de taxa judiciară de timbru şi de timbrul judiciar.    Art. 271. –  (1) Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgenţă.    (2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile.    (3) Procedura de citare a părţilor se consideră legal îndeplinită dacă se realizează cu cel puţin 24 de ore înainte de termenul de judecată.    Art. 272. –  Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare.    Art. 273. –  Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgenţă, instanţa fiind în drept să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia.    Art. 274. –  Hotărârile pronunţate în fond sunt definitive şi executorii de drept.    Art. 275. –  Dispoziţiile prezentului titlu se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.

Amendamente Proiect cod administrativ Lincu v.1

Comentarii

comentarii