Proiectul Pro Lex de modificare a L 155/2010 transmis Asociatiei Municipiilor din Romania

Adresa AMR prin care ni s-a solicitat proiectul de modificare a L 155/2010

PROIECT MODIF L 155 V14 – 01.03.2019

Nr. 122968/01.03.2019

Către

Asociaţia Municipiilor din Romania
Domnului  Av Constantin Mitache Director General al AMR

Prin prezenta vă înaintăm proiectul de modificare a Legii nr. 155/2010, cu următoarele observaţii:

 • În realizarea proiectului, Pro Lex şi-a propus ca modificările să vizeze atât eficientizarea activităţii poliţiei locale, perfecţionarea pregătirii profesionale a poliţiştilor locali, clarificarea unor aspecte pentru aplicarea unitară a prevederilor legale, reducerea vârstei de pensionare prin încadrarea activităţii în condiţii speciale, crearea unei structuri în cadrul MDRAP cu rol de coordonare metodologică și sprijin de specialitate;
 • Proiectul a fost realizat de un grup de experţi format din următoarele persoane: g-ral rez. Andrei Gheorghe, fost subsecretar de stat pentru OP în MAI, col. rez Barbu Daniel, fost director pentru învăţământ în MAI şi consilier al ministrului de interne din Republica Moldova, av. Manda Cristina, fost subsecretar de stat în MAI pentru relaţia cu Parlamentul şi preşedinte a Comisiei de Dialog social a MAI, g-ral rez Jianu Dumitru, fost inspector general adjunct al IGPR şi director al direcţiei rutier din IGPR. Proiectul a fost coordonat de Lincu Vasile, preşedinte al subscrisului, fost şef serviciu juridic, director al direcţiei Resurse Umane, Organizare Generală şi Învăţământ din ANV. Toţi experţii şi coordonatorul proiectului au făcut parte din grupul de experţi angajaţi de SNSPA într-un proiect al MDRAP pentru realizarea standardelor de calitate pentru poliţia locală.
 • Pentru realizarea proiectului s-a efectuat o analiza a cadrului normativ a poliţiei locale, pe care o ataşăm;
 • Au fost consultaţi în faza de documentare, atât sub forma de focus grup, cât şi prin chestionare, un grup reprezentativ de poliţişti locali cu funcţii de execuţie, cât şi cu funcţii de conducere;
 • Pe timpul consultărilor în vederea realizării proiectului, dar şi după realizarea şi modificarea ulterioară dezbaterii publice, Pro Lex a beneficiat şi de consilierea reprezentantului AMR;
 • Proiectul a fost postat pe site-ul sindicatului pentru dezbatere publică şi a fost modificat în funcţie de observaţiile şi propunerile argumentate;
 • Proiectul a fost comunicat majorităţii structurilor de poliţie locală, pentru punct de vedere;
 • Într-o anumită variantă intermediară, proiectul a cuprins încă două domenii de activitate concepute după consultarea poliţiştilor locali de la Direcţia Control din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti. Atribuţiile din aceste domenii au fost preluate chiar din ROF-ul instituţiei:

Art. 11 Reformulat

În domeniul disciplina furnizării utilităţilor publice, conform competentelor unităţilor administrativ-teritoriale, poliţia locală are următoarele atribuţii: 

 1. controlează respectarea normelor specifice activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi a celor de transport local de persoane, bunuri și mărfuri pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
 2. controlează respectarea normelor de reglementare în domeniul furnizării de utilităţi publice către populaţie de către prestatorii de servicii de sub autoritatea Consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
 3. verifică respectarea reglementărilor privind furnizarea de agent termic şi apă caldă menajeră, apă potabilă şi canalizare;
 4. controlează modul de utilizare a serviciilor publice de către persoanele fizice şi juridice beneficiare, conform normelor tehnice specifice;
 5. verifică respectarea normelor de reglementare privind funcţionarea şi furnizarea serviciilor de iluminat public şi dispune măsurile legale ce se impun;
 6. verifică modul de respectare a reglementărilor referitoare la debranşările /deconectările ilegale de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a utilizatorului sau consumatorului de energie termică;
 7. verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale referitoare la furnizarea de utilităţi publice;
 8. constată contravenţii şi aplică sancţiuni în domeniul disciplina furnizării utilităţilor publice, conform legii şi în limita competenţelor şi sesizează instituţiile abilitate, după caz.

ART. 111 În  domeniul disciplina administrării proprietăţii publice şi private a statului precum şi si a unităţilor administrativ teritoriale, poliţia locală are următoarele atribuţii::

 1. verifică respectarea prevederilor legale privind închirierile, concesionările şi vânzările bunurilor proprietate publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale;
 2. verifică respectarea prevederilor privind legea locuinţei şi legea de organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor;
 3. verifică legalitatea atribuirii spaţiilor de locuit sau cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aflate în proprietatea sau administrarea unităţilor administrativ teritoriale;
 4. verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu modul de administrare a proprietăţii publice şi private a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale;
 5. constată contravenţii şi aplică sancţiuni cu privire la încălcarea prevederilor legale în domeniul proprietăţii publice şi private a statului sau a  unităţilor administrativ teritoriale şi sesizează instituţiile abilitate, după caz.
 • După consultarea structurilor de poliţie locală am tras concluzia că nu este o aplicare unitară a legii, multe structuri neavând atribuţii de natura celor menţionate mai sus;
 • Modificările propuse sunt evidenţiate cu roşu în proiectul ataşat.

De asemenea, ataşăm şi răspunsurile primite de la unele structuri de poliţie locală cu privire la proiectul de modificarea a Legii nr. 155/2010.

Cu deosebită consideraţie,

Preşedinte

Vasile Lincu

Modificarile sunt scrise cu rosu.

 

PROIECT

de modificare și completare a Legii nr. 155 din 12 iulie 2010

 

CAP. I     Dispoziţii generale

 

    ART. 1    Reformulat

(1) Poliţia locală este înființată ca organ de specialitate al administrației publice locale, componentă a forțelor de ordine și siguranță publică, în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea contravenţiilor şi infracțiunilor, potrivit competenţelor, în următoarele domenii:

a) ordinea şi liniştea publică; 

b) circulaţia pe drumurile publice; 

c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal; 

d) protecţia mediului şi salubritatea localităţii; 

e) disciplina activităţii comerciale; 

f) alte domenii stabilite prin lege.

(2) Poliţia locală îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor: legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.

ART. 2 (1) Poliţia locală îşi desfăşoară activitatea:

a) în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale;

b) în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

(2) Poliţia locală comunică, de îndată, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, de care a luat cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor şi activităţilor specifice.

(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, poliţia locală cooperează cu unităţile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontieră Române şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.

Alineate noi

(31) Modalitățile de cooperare între poliția locală și entitățile prevăzute la alin. (3) sunt prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

(32) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, structurile de poliție locală și cele teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne realizează periodic schimbul de informații operative și efectuează, cel puțin lunar, analize comune pe aspectele de interes reciproc.

(33) Categoriile de date și informații ce fac obiectul schimbului de informații și analizelor comune prevăzute la alin. (31), periodicitatea, modul de accesare și utilizare a acestora, sunt stabilite prin ordin comun între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministrul Afacerilor Interne și particularizate în planurile de cooperare . încheiate la nivel teritorial.

 

(4) Poliţia locală solicită intervenţia unităţilor/structurilor teritoriale competente ale Poliţiei Române sau ale Jandarmeriei Române pentru orice alte situaţii ce excedează atribuţiilor ce îi revin, potrivit prezentei legi.

(5) Poliţia locală poate încheia cu alte autorităţi, instituţii publice protocoale de cooperare având ca obiect detalierea modalităţilor prin care, în limitele competenţelor legale ale fiecărei structuri, acestea îşi oferă sprijin în îndeplinirea activităţilor sau a misiunilor specifice.

Alineate noi

(51) Activitatea structurilor de poliție locală pentru menținerea ordinii și siguranței publice  se organizează și se planifică pe baza Planului de ordine și siguranță publică al unității administrativ teritoriale.

(52) Planul de ordine și siguranță publică al unității administrativ teritoriale se elaborează, conform structurii cadru stabilită prin ordin comun al Minsterului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Afacerilor Interne, pe baza informațiilor cu privire la situația operativă puse la dispoziție de către structura teritorială a Poliției Române și se actualizează anual până la data de 31 ianuarie.

(53) După aprobare, planul de ordine și siguranță publică al localității este transmis inspectoratului județean de poliție pentru integrarea în Planul unic de ordine și siguranță publică, potrivit protocoalelor încheiate între administrația publică locală și structurile teritoriale ale Poliției Române.

(54) Documentele privind organizarea și desfășurarea activităților specifice întocmite de către poliția locală, denumirea, structura, conținutul de principiu, periodicitatea elaborării acestora și alte elemente de interes sunt stabilite unitar prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale.

(55)  Pentru îndeplinirea, în unitățile administrativ-teritoriale, a serviciului public de aceeași calitate de către structurile de poliție locală, sunt elaborate, pe domenii,  proceduri operaționale standard, general aplicabile.

(56) Procedurile operaționale standard sunt elaborate de structura de coordonare metodologică și sprijin de specialitate ale activității poliției locale, prevăzute la art. 132, cu consultarea Poliției Române şi se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

ART. 3     (1) La nivelul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, unde este înfiinţată poliţia comunitară conform prevederilor Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare**), aceasta se reorganizează ca structură de poliţie locală, potrivit prevederilor art. 4.

 

CAP. II     Organizarea poliţiei locale

 

ART. 4 Este completat astfel

(1) Poliţia locală se organizează şi funcţionează, prin hotărâre a autorităţii deliberative a administraţiei publice locale, ca un compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general sau ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică

(11) Poliţia locală se poate organiza şi funcţiona ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică numai la municipii, municipiul București și sectoarele acestuia.

(2) În municipiul Bucureşti, poliţia locală se organizează şi funcţionează după cum urmează:

a) prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti;

b) prin hotărâre a fiecărui consiliu local al sectorului municipiului Bucureşti, pentru poliţia locală a sectorului respectiv.

(3) Poliţia locală dintr-o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială poate detaşa poliţişti locali la poliţia locală dintr-o altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, în condiţiile prevăzute de hotărârile adoptate de consiliile locale interesate şi în baza acordurilor încheiate între unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale respective. Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială de la nivelul căreia se detaşează poliţiştii locali încheie acorduri cu fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială care beneficiază de serviciile poliţiştilor locali ce fac obiectul detaşării. Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială la care se detaşează poliţiştii locali prevede în buget sursele de finanţare.

Se completează după cum urmează

(4) Modul de organizare, structura funcţională, statul de funcţii, numărul de posturi, categoriile de personal, normele minime de înzestrare şi consum de materiale ale poliţiei locale sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, elaborat pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

Alineate noi

(41) Numărul de posturi ale structurilor de poliție locală este stabilit conform prevederilor legii privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Acesta poate fi majorat cu până la 10%, cu încadrarea în bugetul anual, pe baza hotărârii autorității publice locale, în funcție de dezvoltarea socio-economică; suprafața unității administrativ teritoriale; numărul populației cu domiciliul, respectiv a persoanelor cu reședința în localitate și specificul situației operative.

(42) Numărul de posturi pentru personalul ce încadrează funcții publice generale din structurile administrative se calculează separate de numărul polițiștilor locali, în funcție de numărul acestora, natura, volumul și complexitatea domeniului.

(5) SE ABROGĂ

(6) Poliţia locală din comunele, oraşele, municipiile şi sectoarele municipiului Bucureşti se organizează prin preluarea posturilor şi personalului poliţiei comunitare, precum şi ale structurilor din aparatul de specialitate al primarului/primarului general responsabil cu controlul privind disciplina în construcţii, protecţia mediului şi comerţ, după caz, cu încadrarea în numărul de posturi stabilit în condiţiile prevăzute la alin. (4), (41) şi (42)

Este reformulat și completat, astfel:

(7) Regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale este elaborat conform structurii stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a poliției locale și aprobat prin hotărâre a autorităţii deliberative a administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu avizul consultativ al comisiei locale de ordine publică, constituită potrivit prevederilor art. 28.

ART. 5     Poliţia locală se organizează pe compartimente funcţionale, la nivel de direcţii generale, direcţii, servicii şi/sau birouri, conform prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

Alin nou

Art. 51 Organizarea structurilor de poliție locală este realizată pe baza următoarelor criterii:

a) caracteristicile unităţii administrativ-teritoriale;

b) situaţia criminogenă;

c) numărul polițiștilor locali să fie adecvat necesarului și particularităților unității administrativ-teritoriale;

c) numărul populației cu domiciliul, respectiv a persoanelor cu reședința în localitate;

d) capacitatea financiară a unității administrativ-teritoriale.

Art. 52 Reorganizarea structurilor de poliţie locală este realizată în următoarele situaţii:

a) modificarea cadrului normativ specific;

b) modificarea numărului de posturi.

 

CAP. III     Atribuţiile poliţiei locale

 

ART. 6     În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locală are următoarele atribuţii: 

a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;

b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

f) Reformulat

însoțește şi asigură, la solicitare, protecţia personalului structurilor de specialitate din aparatul propriu al primarului in exercitarea atribuţiilor funcţionale;

g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

h) se abrogă

i) Reformulat

nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială, fumatul în locuri publice stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;

j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;

k) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

m) Reformulat

asigură, la solicitare, măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;

n) acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.

 

Art. 7. –   În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii: 

a) Reformulat

asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de dirijare a circulației și de oprire a conducătorilor de vehicule exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

f) Reformulat

acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului prin activități de dirijare a circulației;

g) Reformulat

în cazul accidentelor soldate cu victime, ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară; 

h) Reformulat

constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea de către conducătorii auto a normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

j) Reformulat

constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede, motocicluri şi vehicule cu tracţiune animală;

k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

n) Art. nou

constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind trecerea pe culoarea roșie a semaforului electric, depășirea coloanei de vehicule aflate în staționare, circulația pe benzile destinate exclusiv transportului în comun, blocarea centrului intersecției, nerespectarea indicatoarelor şi marcajelor de obligarea, circulaţia pe sens opus, nerespectarea indicaţiilor politistului, neacordarea de prioritate;

o) Art. nou

constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru depășirea vitezei legale, constată prin folosirea mijloacelor tehnice fixe şi mobile omologate şi verificate metrologic

p) Art. nou

constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiei proprieterului sau deținătorului mandatat al unui vehicul de a comunica identitatea persoanei căreia i-a incredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.

r) Art. nou

constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul al cărui termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat

s) Art. nou

constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru folosirea telefoanelor mobile in timpul conducerii, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive de tip “maini libere”

t) Art. nou

operează sistemele de supraveghere și management al traficului rutier instalate de autoritățile locale;

 

Art. 8. –      În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;

b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;

c) verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;

d) participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;

e) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean, primarului unităţii administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de aceştia.

 

Art. 9. Reformulat –   În domeniul protecţiei mediului şi al salubrităţii localităţilor, poliţia locală are următoarele atribuţii: 

a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;

a1) supraveghează depozitele de deşeuri aflate în circumscripţia teritorială a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea declanşării unor incendii, cu consecinţe negative pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale;

b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;

d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;

g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;

j) Reformulat

constată contravenţii şi aplică sancţiuni în domeniul protecţiei mediului şi al salubrităţii localităţilor, conform legii şi în limita competenţelor şi sesizează instituţiile abilitate, după caz.

 

Art. 10. –   În domeniul disciplinei activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii: 

a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;

g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale şi pe raza sectoarelor municipiului Bucureşti sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

i) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

k) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

l) Reformulat

constată contravenţii şi aplică sancţiuni în domeniul activităţii comerciale, conform legii şi în limita competenţelor şi sesizează instituţiile abilitate, după caz.

 

Art. 11 abrogat

ART. 12     În cazul infracţiunilor flagrante, personalul poliţiei locale procedează conform dispoziţiilor art. 293 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 13     Este reformulat și completat astfel:

(1)  În cazul executării în comun cu Poliţia Română sau Jandarmeria Română a misiunilor de menţinere sau asigurare a ordinii publice, ori pentru dirijarea circulaţiei rutiere, efectivele poliţiei locale acţionează, în mod independent sau în dispozitive integrate, sub coordonarea directă a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, după caz.

Alineate noi

(2) Pe timpul acțiunilor comune, structurile Poliției Locale și structurile teritoriale ale MAI fac schimb reciproc de date și informații necesare îndeplinirii misiunilor în sistem integrat.

 

Art. noi

Art. 131 Pentru îndeplinirea atribuţiilor, poliţia locală este operator de date cu caracter personal.

Art. 132 Coordonarea metodologică și sprijinul de specialitate ale activității poliției locale sunt asigurate de structura înființată în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Art. 133 Atribuțiile principale ale structurii pentru coordonare metodologică și sprijin de specialitate ale activității poliției locale sunt următoarele:

a) formulează propuneri de politici incidente poliției locale;

b) organizează elaborarea, coordonează metodologic și urmărește aplicarea unitară a reglementărilor comune incidente poliției Locale;

c) evaluează impactul cadrului de politici și reglementări comune incidente poliției locale și formulează propuneri în consecință;

d) coordonează activitatea grupurilor de lucru pentru elaborarea reglementărilor, normelor și metodologiilor comune aplicabile poliției locale;

e) verifică îndeplinirea standardelor de calitate la structurile de poliție locală și propune dezvoltarea sistemului standardelor de calitate;

f) coordonează implementarea în poliția locală a sistemului de management al performanței;

g) acordă sprijin de specialitate structurilor de poliție locală;

h) colaborează cu autoritățile publice locale, cu instituții/organizații competente în domeniile de responsabilitate ale poliției locale;

i) proiectează sistemul probelor specifice pentru recrutarea, selectarea și promovarea polițiștilor locali;

j) coordonează identificarea necesarului de formare profesională a polițiștilor locali;

k) proiectează sistemul de formare profesională inițială și continuă a polițiștilor locali și urmărește aplicarea sa unitară;

l) colaborează cu Ministerul Afacerilor Interne la elaborarea curriculumului standard pentru formarea inițială a polițiștilor locali, pe baza standardului ocupațional al polițistului local; reformulat

m) coordonează elaborarea, pe baza standardului ocupațional al polițistului local, a programelor obligatorii pentru formarea continuă a polițiștilor locali;

n) coordonează elaborarea/revizuirea, conform metodologiei specifice, a procedurilor operaționale standard comune incidente poliției locale, asigură diseminarea în teritoriu și urmărește aplicarea acestora;

o) efectuează, în limitele competențelor, studii, evaluări, analize, verificări privind activitatea poliției locale, calitatea serviciului public, satisfacția cetățenilor privind prestația profesională a personalului și formulează și propune măsuri pentru dezvoltarea capacităților instituționale specifice;

p) oferă autorităților publice locale informații privind atragerea finanțărilor pentru dezvoltarea poliției locale.

 

CAP. IV     Statutul personalului poliţiei locale

 

ART. 14 Reformulat

(1) Funcţiile ce pot fi ocupate de personalul poliţiei locale sunt următoarele:    

a) funcţii publice specifice de poliţist local,

b) funcţii publice generale

c) personal contractual

(2) Funcţiile publice specifice de poliţişti locali reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter specific activităţii de poliţie locală prevăzute în prezenta lege, îndeplinite de funcţionarii publici de execuţie şi de conducere.

(3) Funcţiile publice generale reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, îndeplinite de funcţionarii publici de execuţie şi de conducere, din cadrul structurilor de suport al poliţiei locale.

(4) Funcţiile publice specifice de poliţist local se echivalează cu funcţiile publice generale prevăzute în legea privind statutul funcţionarilor publici, după cum urmează:

a) funcţiile publice specifice de conducere – director general, director general adjunct, director executiv, director executiv adjunct, şef serviciu, şef birou – se echivalează cu funcţiile publice generale de conducere care au aceeaşi denumire;

b) funcţia publică specifică de conducere – şef de schimb, se echivalează cu funcţia publică de conducere şef de birou;

c) funcţia publică specifică de execuţie – poliţist local clasa I, se echivalează cu funcţia publică generală de inspector;

d) funcţia publică specifică de execuţie – poliţist local clasa II, se echivalează cu funcţia publică generală de referent de specialitate;

e) funcţia publică specifică de execuţie – poliţist local clasa III, se echivalează cu funcţia publică generală de referent.

 

Articole noi

ART. 141 (1) Polițistul local este funcționarul public care exercită în interesul persoanei şi comunităţii atribuțiile stabilite de lege pentru poliția locală.

(2) Natura profesională specifică a polițistului local este conferită de tipul şi condiţiile caracteristice de îndeplinire a atribuţiilor; portul, al uniformei, însemnelor, legitimaţiei şi dotarea cu armament, după caz; abilitarea de a folosi, în condiţiile legii, forța fizică, armamentul din dotare şi mijloacele specifice; probele de recrutare și formarea profesională specifice; îndeplinirea de atribuţii ce presupun conduita specială, privaţiuni, restricţii, grad ridicat de risc pentru viaţă şi sănătate, solicitări fizice şi psihice intense şi prelungite.     

(3) În considerarea naturii sale profesionale specifice, polițistul local beneficiază de drepturile profesionale şi compensatorii acordate în condiţiile legii.

(4) Calitatea de polițist local este dobândită și pierdută în condițiile legislației aplicabile funcționarilor publici şi a prevederilor prezentei legi. 

(5) Funcţiile publice de poliţist local sunt ocupate de funcţionarii publici care îndeplinesc atribuţiile prevăzute la art. 6 -10, precum şi funcţionarii publici de care conduc structurile de poliţie locală.

(6) Personalul care îndeplinește atribuții administrative în poliția locală ocupă funcții publice generale şi de personal contractual, similare celor din aparatul propriu al primarilor.

 (7) Încadrarea în clase şi pe grade profesionale a funcţiei publice specifice de poliţist local se face conform prevederilor referitoare la funcţiile publice generale din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. nou 142

Funcțiile publice ajunse la gradul profesional superior sau principal ca urmare a promovării funcționarilor publici și care devin vacante sunt transformate, în condițiile legii, în funcții publice cu grad profesional debutant sau asistent în cazul în care ocuparea acestora se realizează prin recrutare.

Art. 143 (1) Pe lângă condițiile generale legale prevăzute pentru funcționarii publici, polițiștii locali trebuie să fie apți din punct de vedere fizic și psihic.

Aptitudinea fizică și psihică este atestată pe baza verificărilor, respectiv a examenului de specialitate, desfășurate conform prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

Art. 144 

(1) Candidaţii înscrişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de specifice de poliţist local, sunt supuşi testării psihologice.

(2) Testarea psihologică a poliţiştilor locali este obligatorie o dată la 2 ani.

(3) Poliţiştii locali care prezintă, în mod repetat, comportamente dazadaptive şi suspiciuni de suprasolicitare psihică şi nervoasă care le afectează activitatea profesională, pot fi testaţi psihologic la solicitarea motivată a şefului ierarhc, cu aprobarea şefului structurii de poliţie locală.

(4) Refuzul nejustificat al polițistului local de a se prezenta la testarea psihologică prevăzută la alin. (3) atrage eliberarea din funcţia publică deţinută, în condiţiile Legii nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Testarea psihologică se efectuează de instituţii specializate ori de persoane autorizate în acest sens, în condiţiile legii.

 

ART. 15

Şeful poliţiei locale şi adjunctul acestuia sunt numiţi în funcţia de conducere în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 16

(1) Raporturile de serviciu ale poliţiştilor locali şi ale funcţionarilor publici care ocupă funcţii publice generale se stabilesc, se modifică, se suspendă şi încetează în condiţiile stabilite potrivit prevederilor prezentei legi şi ale Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Raporturile de muncă ale personalului contractual din cadrul poliţiei locale se stabilesc, se modifică, se suspendă şi încetează în condiţiile prevăzute de legislaţia muncii, iar cele ale personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată.

ART. 17

Reformulat

(1) În timpul serviciului, poliţiştii locali poartă uniformă, de regulă, şi exercită atribuţiile prevăzute în fişa postului, potrivit prevederilor legale.

(2) Poliţistul local este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi a îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege, şi beneficiază de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

ART. 18 Modificat, astfel:

(1) După numirea în funcţie, poliţiştii locali care au atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi cei cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere, proveniţi din structurile poliţiei comunitare, sunt obligaţi ca, în termen de un an, să urmeze programul de formare iniţială organizat în instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

 (2) După numirea în funcţie, poliţiştii locali sunt obligaţi ca, în termen de un an, să urmeze un program de formare iniţială organizat într-o instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

(21) Programul de formare iniţială este desfășurat pe baza curriculumului standard pentru formarea inițială a polițiștilor locali, elaborat conform standardului ocupațional al polițistului local.

(22) În termen de 6 luni de la adoptarea prezentei legi, sunt elaborate standardele ocupaționale ale polițiștilor locali de către structura de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în colaborarea cu structurile poliției locale.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) poliţiştii locali care provin din structurile de ordine şi siguranţă publică ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi cei care au urmat un program de pregătire iniţială într-o instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

(4) Este reformulat și completat, astfel:

Durata programului de formare prevăzut la alin. (1) și (2) este de 4 luni, din care o lună stagiu de practică la structurile de ordine și siguranță publică ale Poliției Române de pe raza unității administrativ-teritoriale la care polițistul local este numit. 

(5) Finalizarea programului de formare prevăzut la alin. (1) se face prin examen de absolvire, conform planului de învăţământ. În urma promovării examenului, poliţiştii locali obţin un certificat de absolvire eliberat, în condiţiile legii, de către instituţia organizatoare.

Alin. (6) este modificat, astfel:   

(6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poliţistul local care în termenul prevăzut la alin. (1) și (2) nu a absolvit din cauze imputabile acestuia programul de formare iniţială este eliberat din funcţia publică.  

(7) Acoperirea cheltuielilor pentru formarea profesională inițială și continuă a polițiștilor locali este realizată din bugetul poliţiei locale sau din bugetul local conform prevederilor legislației incidente funcționarilor publici.

(8) Modul de organizare a programului de formare prevăzut la alin. (1) și (2), precum şi structura curriculumului standard pentru formarea inițială a polițiștilor locali sunt stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.    

(9) se abrogă

(10)  se abrogă

Alineate noi

(11) Pe timpul carierei, polițiștii locali desfășoară, pe baza necesarului de pregătire identificat, formarea continuă, la locul de muncă și prin cursuri.

(12) Cadrul de organizare și desfășurare a formării continue a polițiștilor locali la locul de muncă, sistemul cursurilor, precum și modul de determinare a necesarului de pregătire, sunt stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

(13) Tragerile cu armamentul din dotare în poligoane omologate, pregătirea fizică, precum și evaluările periodice ale acestora, sunt reglementate pe categorii de funcții, vârstă și solicitare fizică prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

(14) Poliția locală poate folosi poligoanele de tragere și bazele de pregătire fizică ale Ministerului Afacerilor Interne și poate desemna personal la cursuri în instituții de învățământ ale acestuia, precum și la alți furnizori de formare profesională, pe baza protocoalelor încheiate între părțile interesate.

(15) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice poate înființa, cu participarea autorităților publice locale și altor entități relevante, instituții pentru formarea profesională a polițiștilor locali.

 

ART. 19 Pentru reprezentarea propriilor interese în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, funcţionarii publici şi personalul contractual din poliţia locală se pot asocia, în condiţiile legii.

 

CAP. V     Drepturile şi obligaţiile poliţistului local

 

ART. 20

(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul local are următoarele drepturi principale:

a) să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;

b) să invite la sediul poliţiei locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;

c) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravenţională;

d) să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare;

e) să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

f) să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

g) să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

h) să conducă la sediul poliţiei locale sau al unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.

Literă nouă

i) să solicite, în exercitarea atribuțiilor, documentul de identitate al participanților la trafic sau după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehicului condus, documente referitoare la bunurile transportate, precum și alte documente prevăzute de lege;

j) să solicite proprieterului sau deținătorului mandatat al unui vehicul să comunice identitatea persoanei căreia i-a incredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.

k) să aplice măsurile şi procedurile prevăzute de lege pentru poliţişti, în domeniul ordinii publice.

Este reformulat, astfel:

(2) Pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali au acces, în condiţiile legii, la bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne.

 (3) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Afacerilor Interne stabilesc prin ordin comun modul de realizare a accesului reciproc la bazele de date și la sistemele de supraveghere și de management al traficului rutier instalate de autoritățile administrației publice locale, infrastructura de comunicaţii utilizată, măsurile de securitate, protecţie şi asigurare a confidenţialităţii datelor, nivelul de acces şi regulile de folosire, acestea urmând a fi particularizate prin planurile de cooperare încheiate la nivel local. 

(31) Dispozițiile alin. (3) sunt particularizate în planurile de cooperare încheiate între structurile de poliție locală și structurile teritoriale ale ministerului afacerilor interne.

ART. 21     (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local este obligat:

a) să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

b) să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;

c) să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

d) să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;

e) să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;

f) să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist sau legitimaţia de serviciu, după caz, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie locală din care face parte;

g) să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;

h) să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;

i) să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;

j) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială.

(2) Poliţistului local îi este interzis:

a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora;

b) să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;

c) să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;

d) să adere la secte, organizaţii religioase sau la orice alte organizaţii interzise de lege;

e) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepţia calităţii de acţionar;

f) să exercite activităţi de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului local sau a instituţiei din care face parte;

g) se abrogă

h) să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activităţii specifice de poliţie;

i) să provoace suferinţe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obţinerii de la acestea ori de la o terţă persoană de informaţii sau mărturisiri;

j) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;

k) să rezolve cereri care nu sunt de competenţa sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. j);

l) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

m) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau ilegal.

Reformulat

(3) Poliţistul local cu funcţie de conducere răspunde pentru legalitatea ordinelor şi dispoziţiilor date subordonaţilor. El este obligat să verifice dacă acestea au fost transmise şi înţelese corect şi să controleze modul de ducere la îndeplinire.

(4) Poliţistul local cu funcţie de conducere este obligat să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii poliţiei locale în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.

(5) Poliţistul local răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi exercită atribuţiile de serviciu. Încălcarea de către poliţistul local a atribuţiilor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

(6) Poliţistul local are obligaţia să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului poliţiei locale şi/sau autorităţilor publice.

Articol nou

ART. 211 (1) ART. 21 1 (1) Poliţistul local este obligat să se prezinte la programul de lucru. Modul de planificare a programului de lucru pe zile și ore este stabilit prin dispoziții sau regulamente interne de către șefii structurilor de poliție locală, cu consultarea sindicatelor reprezentative, și este afișat la sediile structurilor.

(2) Planificarea serviciului polițiștilor locali al căror program de lucru normal este în schimburi sau ture este efectuată lunar, cu posibilitatea actualizării săptămânale sau când situația operativă impune.

(3) Șeful structurii de poliție locală este obligat să asigure o planificare echilibrată pe ture/schimburi a polițiștilor locali, în cadrul formațiunii, urmărind să asigure repausuri săptămânale, în zile consecutive.

(4) În situațiile care impun desfășurarea de activități peste durata normală a timpului de muncă, șeful nemijlocit dispune în scris, cu justificarea temeinică a hotărârii sale, efectuarea muncii suplimentare.

(5) Dispozițiile/ordinele verbale ale șefilor nemijlociți, prin care se dispune desfășurarea de activități în condițiile alin. (4), sunt comunicate și consemnate, în registrul/dosar cu note telefonice transmise și primite, prin ofițerul de serviciu/personalul aflat în serviciu la dispecerat. Registrul/dosarul cu note telefonice transmise și primite se întocmește potrivit Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

ART. 212  (a) În situaţii de catastrofe, calamitaţi sau tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice ori alte asemenea evenimente, poliţistul local este obligat să se prezinte de îndată la structura de poliţie locală din care face parte.    

(b) La instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu, ori în caz de mobilizare şi de război poliţistul local acţionează conform legii.

 

ART. 22     În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, personalul poliţiei locale îşi exercită competenţa pe raza unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale unde îşi desfăşoară activitatea.

ART. 23     Pentru contribuţii deosebite la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi la prevenirea faptelor antisociale, pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu, poliţiştilor locali li se pot acorda recompense morale sau materiale, în condiţiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

 

CAP. VI     Folosirea mijloacelor din dotare şi uzul de armă

 

ART. 24     (1) Pentru descurajarea, împiedicarea şi neutralizarea acţiunilor agresive ale persoanelor care tulbură ordinea şi liniştea publică, acţiuni ce nu au putut fi înlăturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace, poliţiştii locali pot folosi arme neletale destinate pentru autoapărare, bastoane din cauciuc sau tomfe, bastoane cu energie electrostatică, dispozitive cu substanţe iritantlacrimogene şi paralizante, cătuşe, câini de serviciu, precum şi alte mijloace de imobilizare care nu pun în pericol viaţa sau nu produc o vătămare corporală gravă.

(2) Mijloacele prevăzute la alin. (1) pot fi folosite împotriva persoanelor care:

a) întreprind acţiuni care pun în pericol integritatea corporală, sănătatea sau bunurile altor persoane;

b) blochează, în afara condiţiilor legii, căile publice de circulaţie, încearcă să pătrundă, pătrund fără drept sau refuză să părăsească sediile autorităţilor publice, ale partidelor politice, ale instituţiilor şi organizaţiilor de interes public ori privat, periclitează în orice mod integritatea sau securitatea acestora ori a personalului sau tulbură desfăşurarea normală a activităţii;

c) ultragiază persoanele cu funcţii ce implică exerciţiul autorităţii publice;

d) se opun sau nu se supun, prin orice mijloace, îndeplinirii solicitărilor legale ale poliţiştilor locali, numai dacă există o temere legitimă că prin acţiunile lor pot pune în pericol integritatea corporală sau viaţa poliţiştilor locali.

3) Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. (1) împotriva participanţilor la acţiunile agresive se va face în mod gradual, după avertizarea prealabilă asupra utilizării unor asemenea mijloace şi acordarea timpului necesar pentru încetarea acţiunilor şi conformarea la solicitările legale ale poliţiştilor locali. Orice acţiune în public se face prin anunţare: “Poliţia!”.

(4) Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. (1) nu trebuie să depăşească nevoile reale pentru împiedicarea sau neutralizarea acţiunilor agresive.

ART. 25     (1) Poliţistul local dotat cu arme letale de apărare şi pază poate face uz de armă în caz de legitimă apărare, stare de necesitate potrivit legii ori pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

Alin. (2) se abrogă

(3) În sensul prezentei legi, prin uz de armă se înţelege tragerea cu arma letală de apărare şi pază asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor.

(4) Atunci când folosirea altor mijloace de imobilizare sau constrângere nu a dat rezultate, poliţistul local poate face uz de armă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în următoarele situaţii:

Reformulat  

a) pentru asigurarea apărării oricărei persoane împotriva unor violenţe iminente, prin care se poate provoca moartea sau rănirea gravă ori care constituie ameninţare gravă asupra vieţii sau integrităţii corporale a unei persoane;

b) pentru imobilizarea sau reţinerea persoanelor cu privire la care sunt probe ori indicii temeinice că au săvârşit o infracţiune şi care ripostează ori încearcă să riposteze cu arma ori cu alte obiecte care pot pune în pericol viaţa ori integritatea corporală a persoanei; 

c) pentru imobilizarea unei persoane care ameninţă cu comiterea cu violenţă a unei fapte prevăzute de legea penală sau care, după comiterea acesteia, nu se supune imobilizării, somaţiilor sau încearcă să fugă, iar rămânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor;

d) împotriva animalelor care pun în pericol viaţa sau integritatea corporală proprie sau a altor persoane;

e) împotriva oricărui mijloc de transport folosit de persoanele prevăzute la lit. b) şi c);

f) împotriva grupurilor de persoane sau persoanelor izolate care încearcă să pătrundă fără drept în sediile sau în perimetrele autorităţilor şi instituţiilor publice;

g) în executarea intervenţiei în scopul eliberării persoanelor lipsite de libertate în mod ilegal de către persoane înarmate.

(5) Uzul de armă se face numai după somaţia: “Poliţia, stai!”. În caz de nesupunere, se somează din nou prin cuvintele: “Stai, că trag!”. Dacă cel în cauză nu se supune nici de această dată, se somează prin tragerea focului de armă în sus, în plan vertical.

(6) În cazul în care, după executarea somaţiei legale, potrivit alin. (5), persoana în cauză nu se supune, se poate face uz de armă împotriva acesteia.

(7) Uzul de armă, în condiţiile şi în situaţiile prevăzute de alin. (4)-(6), se face în aşa fel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se foloseşte arma, trăgându-se, pe cât posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea morţii acestora.

(8) În cazurile de legitimă apărare sau stare de necesitate se pot folosi armele letale de apărare şi pază, fără somaţie, dacă nu există timpul necesar pentru aceasta.

ART. 26     Fiecare situaţie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgenţă ierarhic. De îndată ce va fi posibil, raportul se întocmeşte în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică de îndată procurorului competent, potrivit legii.

ART. 27     (1) Se interzice folosirea mijloacelor prevăzute la art. 24 şi 25:     a) împotriva copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcină şi a persoanelor cu semne vizibile de invaliditate, cu excepţia cazurilor în care aceştia săvârşesc un atac armat sau în grup, care pune în pericol viaţa ori integritatea corporală a persoanei;     b) în situaţiile în care s-ar primejdui viaţa altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spaţiul aerian sau apele naţionale ale unui stat vecin.

(2) Folosirea mijloacelor prevăzute la art. 24 şi 25 pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile şi în situaţiile prevăzute de prezenta lege, înlătură caracterul penal al faptei.

Se modifica

(3) Poliţistul local care a făcut uz de armă este obligat să acţioneze în cel mai scurt timp posibil, pentru a se acorda primul ajutor şi asistenţă medicală persoanelor rănite.

 

CAP. VII     Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale în privinţa organizării şi funcţionării poliţiei locale

 

ART. 28     (1) La nivelul fiecărei comune, al fiecărui oraş, municipiu şi sector al municipiului Bucureşti unde funcţionează poliţia locală se organizează şi funcţionează comisia locală de ordine publică, prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, denumită în continuare comisia locală, care este un organism cu rol consultativ.

(2) Comisia locală este constituită, după caz, din: primar, respectiv primarul general în cazul municipiului Bucureşti, şeful unităţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române sau reprezentantul acestuia, şeful poliţiei locale, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi 3 consilieri locali, respectiv consilieri generali în cazul municipiului Bucureşti, desemnaţi de autoritatea deliberativă.

(3) Şedinţele comisiei locale sunt conduse de primar, respectiv de primarul general în cazul municipiului Bucureşti.

(4) Modul de funcţionare a comisiei locale se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia, adoptat de consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

ART. 29     (1) Comisia locală are următoarele atribuţii:

a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe care îl actualizează anual;

d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale;

f) prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităţilor administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

(2) Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atribuţii în acest sens din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al primarului general al municipiului Bucureşti.

(3) Comisia locală se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea primarului/primarului general al municipiului Bucureşti sau a unei treimi din numărul consilierilor locali/consilierilor generali.

ART. 30     În privinţa organizării şi funcţionării poliţiei locale, autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale are următoarele atribuţii:

a) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei legi;

b) stabileşte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procedurile şi criteriile pentru organizarea concursului, în vederea ocupării funcţiei de şef al poliţiei locale, acolo unde la data intrării în vigoare a prezentei legi nu este ocupată funcţia de şef al poliţiei comunitare, ca urmare a promovării concursului organizat în acest scop;

c) stabileşte, în condiţiile legii, criterii specifice pentru evaluarea activităţii poliţiei locale;

d) aprobă, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi financiare necesare pentru funcţionarea poliţiei locale;

e) analizează, împreună cu comisia locală, activitatea poliţiei locale, în condiţiile legii, şi stabileşte măsuri de îmbunătăţire a activităţii acesteia;

f) stabileşte, la propunerea comisiei locale, măsurile necesare pentru buna funcţionare a poliţiei locale şi pentru încadrarea activităţii acesteia în normele şi procedurile stabilite de unitatea de reglementare;

g) aprobă, la propunerea comisiei locale, planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

ART. 31 (1) În privinţa organizării şi funcţionării poliţiei locale, primarul/primarul general al municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:

a) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, ale raporturilor de muncă ale personalului poliţiei locale, inclusiv ale şefului acesteia, în cazul organizării poliţiei locale în aparatul propriu de specialitate, şi numai pentru şeful poliţiei locale şi adjunctul acestuia, în situaţia organizării acesteia ca instituţie publică de interes local;

b) supune spre aprobare autorităţii deliberative resursele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii poliţiei locale;

c) îndrumă, supraveghează, controlează şi analizează activitatea poliţiei locale, ca serviciu public de interes local;

d) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind organizarea şi funcţionarea poliţiei locale;

e) evaluează activitatea poliţiei locale, potrivit criteriilor specifice stabilite de autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale;

f) prezintă autorităţii deliberative, anual sau ori de câte ori este necesar, informări privind modul de funcţionare a poliţiei locale;

g) supune spre aprobare autorităţii deliberative regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

h) supune spre aprobare autorităţii deliberative procedurile şi criteriile pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei de şef al poliţiei locale;

i) organizează periodic consultări cu membrii comunităţii locale, cu participarea reprezentanţilor unităţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române şi ai organizaţiilor neguvernamentale, cu privire la priorităţile şi activitatea poliţiei locale;

j) primeşte şi soluţionează sesizările cu privire la deficienţele constatate în activitatea poliţiei locale, precum şi cu privire la îmbunătăţirea activităţii de pază şi menţinere a ordinii şi liniştii publice;

k) împuterniceşte, prin dispoziţie, poliţiştii locali ca agenţi constatatori, în oricare dintre situaţiile în care această calitate îi este stabilită, prin acte normative, primarului/primarului general al municipiului Bucureşti.

(2) În cazul poliţiei locale organizate ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, şeful poliţiei locale, în condiţiile legii, numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului, cu excepţia sa şi a adjunctului său.

 

CAP. VIII     Dotarea şi finanţarea poliţiei locale

 

ART. 32     (1) Poliţia locală poate deţine, administra şi/sau folosi, după caz, în condiţiile legii, imobile, mijloace de transport personalizate şi dotate cu dispozitive de avertizare sonore şi luminoase de culoare albastră, mijloace de transport anume destinate transporturilor bunurilor şi valorilor dotate potrivit legii, armament, muniţie, echipamente şi aparatură tehnică specifică, necesare pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege.

(2) Proprietatea asupra oricăror bunuri materiale din dotarea poliţiei locale aparţine unităţii administrativ-teritoriale, cu excepţia celor închiriate, luate în administrare sau în folosinţă de la alte entităţi publice sau private, după caz.

(3) Personalizarea echipamentelor, a mijloacelor, a uniformelor şi a însemnelor distinctive ale poliţiei locale cuprinde obligatoriu denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza căreia se organizează şi funcţionează.

Alineate noi

(31) Autovehiculele poliției locale au regim de circulație prioritară numai când se deplasează la intervenții și misiuni urgente. Pentru prioritatea de trecere, autovehiculele trebuie să aibă în funcțiune dispozitivele sonore și luminoase de culoare albastră.

(32)   Modul de amplasare și utilizare a dispozitivelor de avertizare luminoase și sonore sunt stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

(4) Poliţia locală poate constitui, în condiţiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, dispecerate pentru coordonarea activităţii personalului şi intervenţie, cu echipaje proprii la obiectivele date în competenţă.

Alineat nou

(41) Structurile de Poliție Locală pot organiza sisteme informatice proprii pentru stocarea, prelucrarea și valorificarea datelor operative, pentru schimb de date și informații cu alte sisteme informatice ale administrației publice locale sau cu structuri de cooperare.

ART. 33     (1) Personalul poliţiei locale este dotat cu uniformă, însemne distinctive şi, după caz, cu:

a) arme letale de apărare şi pază sau arme neletale destinate pentru autoapărare;

b) mijloace individuale de apărare, intervenţie şi imobilizare prevăzute la art. 24 alin. (1), în cazul poliţiştilor locali, sau cele prevăzute de art. 43*) din Legea nr. 333/2003, republicată, în cazul personalului contractual.

 

(2) Este reformulat astfel:

 Structurile de poliţie locală sunt autorizate să procure şi să deţină arme letale de apărare şi pază şi arme neletale destinate pentru autoapărare, precum şi muniţia corespunzătoare, pentru înarmarea personalului propriu, în condiţiile prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările ulterioare, aplicabile structurilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

 

Reformulat

(3) Poliţiştii locali care au obţinut certificatul de absolvire a programului de formare iniţială prevăzut la art. 18 alin. (1) şi (2), pot fi dotaţi cu arme letale de apărare sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în vederea desfăşurării activităţilor specifice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 70 şi 71**) din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

(4) Până la completarea prin achiziţii proprii a întregului necesar de armament şi muniţii, dotarea poliţiei locale cu aceste categorii de mijloace tehnice se poate asigura prin închiriere de la Ministerul Afacerilor Interne, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, sau de la Ministerul Apărării Naţionale, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(5) Este reformulat și completat după cum urmează:

Prin Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale sunt stabilite, potrivit legii, normele minime de dotare individuală a personalului, spațiilor de lucru, precum și a dispeceratelor, categoriile de personal și structuri dotate cu mijloace individuale de apărare, intervenţie, imobilizare, armament şi muniţie, mijloace de comunicații și IT, tipurile de arme și muniție, portul, modul de păstrare, manipulare, securitate şi evidenţă ale acestora.

ART. 34

Reformulat:

Drepturile salariale ale personalului poliţiei locale se stabilesc la nivelul funcţiilor publice generale echivalente din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al primarului general al municipiului Bucureşti, potrivit legii.

 

ART. 35     În afara drepturilor salariale prevăzute la art. 34, poliţistul local mai are dreptul şi la:

a) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului;

Reformulare:

b) încadrarea activităţii în condiţii speciale pe întreaga perioadă în care a avut calitatea de poliţist local;

c) asigurarea de către consiliul local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a asistenţei juridice a poliţistului local pentru fapte săvârşite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

d) asigurarea despăgubirilor de viaţă, de sănătate şi de bunuri în condiţiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi în limita bugetului aprobat de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Art. nou

ART. 351 (1) Autorităţile administraţiei publice locale acordă, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană personalului poliţiei locale conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Metodologia şi regulile de aplicare a drepturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

ART. 36 În cazul decesului unui poliţist local în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu 3 salarii de bază avute la data decesului.

ART. 37

(1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local beneficiază de protecţie specială, în condiţiile legii, similară cu a poliţistului din cadrul Poliţiei Române.

(2) Poliţistul local şi membrii familiei sale au dreptul la protecţie, în condiţiile legii, din partea structurilor specializate ale statului faţă de ameninţările sau violenţele la care ar putea fi supuşi ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.

ART. 38

Reformulare     

Poliţistului local i se asigură gratuit uniforma şi echipamentul de protecţie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care, ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, i s-a degradat sau distrus îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, are dreptul la despăgubiri corespunzătoare.

(2) Uniforma personalului prevăzut la alin. (1), forma şi conţinutul însemnelor, precum şi ale documentelor de legitimare ale acestuia sunt cele prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

(3) La încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă, personalul prevăzut la alin. (1) are obligaţia de a preda, de îndată, uniforma, însemnele, echipamentul de protecţie şi documentele de legitimare.

(4) Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului local din motive imputabile acestuia, în termen de 5 ani de la absolvirea programului de formare iniţială prevăzut la art. 18 alin. (1) şi (2), atrage plata de către acesta a contravalorii cheltuielilor de şcolarizare, proporţional cu perioada rămasă.

ART. 39

(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale poliţiei locale care funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local.

(2) În cazul în care poliţia locală se organizează ca un compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general al municipiului Bucureşti, activitatea acesteia se finanţează integral din bugetul local.

 

CAP. IX     Dispoziţii finale şi tranzitorii

ART. 40     (1) În vederea operaţionalizării structurilor de poliţie locală înfiinţate potrivit prevederilor prezentei legi, se pot detaşa funcţionari publici cu statut special, în condiţiile Statutului poliţistului***), de la unităţile teritoriale ale Poliţiei Române, până la ocuparea posturilor, pe o perioadă de până la un an.

(2) Numărul funcţionarilor publici cu statut special detaşaţi se stabileşte în urma unei analize comune efectuate de unitatea/structura teritorială a Poliţiei Române şi de autorităţile administraţiei publice locale respective.

(3) Detaşarea funcţionarilor publici cu statut special se face în baza protocolului încheiat între consiliul local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi unitatea/structura teritorială a Poliţiei Române, în conformitate cu prevederile Statutului poliţistului.

(4) Atribuţiile funcţionarilor publici cu statut special, detaşaţi potrivit alin. (1), se stabilesc în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(5) Funcţionarilor publici cu statut special, detaşaţi de la unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, li se aplică prevederile Statutului poliţistului şi ale actelor normative care reglementează salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor.

ART. 41     Poliţia locală din unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care aceasta se organizează ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică preia, în condiţiile legii, patrimoniul actualelor structuri de poliţie comunitară.

ART. 42     Bugetul poliţiei locale se stabileşte conform reglementărilor în vigoare şi se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative, la propunerea primarului/primarului general al municipiului Bucureşti.

ART. 43     (1) Poliţia locală care are în structură compartimente funcţionale cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere încheie protocoale cu administratorul bazei de date, asigură mijloacele tehnice necesare şi instruirea personalului destinat acestei activităţi, în vederea introducerii în baza de date a punctelor de penalizare aplicate ca urmare a constatării unor abateri la regimul circulaţiei rutiere, în termen de cel mult un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Până când compartimentele prevăzute la alin. (1) pun în aplicare măsurile prevăzute la alin. (1), procesele-verbale de constatare a contravenţiilor încheiate de poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere pentru abateri care presupun aplicarea de puncte de penalizare se comunică în termen de 24 de ore, în copie, la unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, pentru a fi introduse în baza de date, în baza protocolului încheiat între părţi. În municipiul Bucureşti, toate procesele-verbale care cuprind sancţiunile contravenţionale complementare, prin aplicarea de puncte de penalizare, în condiţiile legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice, se comunică brigăzii de poliţie rutieră, respectiv secţiilor de poliţie competente teritoriale, pentru a fi introduse în baza de date.

Alin nou (22)  În situaţia în care, potrivit legii, se aplică şi măsura complementară a reţinerii permisului auto sau certificatului de înmatriculare, acestea se transmit în original, în termen de 24 de ore, la unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, potrivit competenţelor.

(3) Structurile de poliţie locală desemnează personalul însărcinat cu introducerea punctelor de penalizare în baza de date, care va lucra timp de un an împreună cu persoanele desemnate din cadrul poliţiei rutiere, în vederea specializării.

(4) Poliţiştii locali specializaţi în domeniul circulaţiei rutiere îşi exercită atribuţiile împreună cu structurile specializate ale Poliţiei Române, pe o perioadă de un an de la data înfiinţării poliţiei locale în unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială respectivă.

(5) alin. nou

Poliţiştii locali cărora, ca urmare a reorganizării structurii de poliție locală, li se modifică atribuţiile din fişa postului şi dobândesc atribuţii în domeniul ordinii publice şi liniştii publice, respectiv al circulaţiei rutiere, sunt obligaţi ca, în termen de un an de la numirea în noua funcție, să urmeze un program de formare iniţială în condițiile prevederilor art. 18 alin. (2).

ART. 44     (1) În situaţia în care primarul/primarul general al municipiului Bucureşti apreciază că sarcinile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale pe linie de poliţie locală nu sunt îndeplinite corespunzător sau are indicii/sesizări cu privire la încălcarea prevederilor legale de către poliţiştii locali, poate solicita prefectului sprijinul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, în vederea efectuării unui control de specialitate.

(2) Controlul asupra activităţii poliţiei locale se poate dispune şi prin ordin al ministrului afacerilor interne, la iniţiativa acestuia, sau, după caz, a prefectului, a directorului general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori a inspectorului-şef al inspectoratului de poliţie judeţean, numai după încunoştinţarea prealabilă a primarului/primarului general al municipiului Bucureşti.

(3) Orice control se rezumă strict la asigurarea respectării principiilor constituţionale şi a legalităţii specifice. Rezultatele controlului se transmit primarului/primarului general al municipiului Bucureşti şi se prezintă în proxima şedinţă a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

ART. 44^1     (1) Ziua de 21 mai se declară Ziua poliţiei locale.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale şi organizaţiile neguvernamentale interesate pot sprijini organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi acestei zile.

 

ART. 45     (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.     (2) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Administraţiei şi Internelor elaborează, cu consultarea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului*).

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 27 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 20 şi 21 referitoare la serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes judeţean.

Comentarii

comentarii