MFP raspunde la problema orelor suplimentare

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată în Ministerul Finanţelor Publice, Biroul de informare publică cu nr.673442/2019, vă comunicăm următoarele: 

Excepţia referitoare la plata muncii suplimentare a fost introdusă în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 la propunerea Ministerului Afacerilor Interne,în calitate de coinitiator al acestui act normativ. 

În acest context şi având în vedere calitatea Ministerului Afacerilor Interne de autoritate a administraţiei publice centrale de specialitate care conduce şi coordonează în mod unitar activitatea forţelor principale şi de sprijin de ordine şi siguranţă publică, conform punctului 6 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Afacerilor Interne de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale, apreciem că includerea personalului din cadrul poliţiei locale în rândul benefeciarilor prevederilor art. 35 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 poate fi realizată numai la propunerea şi cu susţinerea acestui minister.        În acelaşi timp, menţionăm faptul că, din datele disponibile la nivelul instituției noastre, numai plata orelor suplimentare efectuate de personalul poliţiei locale peste programul normal de lucru, generează un impact suplimentar asupra cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, de cca. 27,5 milioane lei anual. 
        Supunem atenţiei faptul că, potrivit art. 14 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, după aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicaţii asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare aferente exerciţiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respective. 
        Sumele ce se alocă de la bugetul de stat pentru bugetele locale se aprobă prin legile bugetare anuale sau prin acte normative de rectificare a acestora, precum şi prin hotărâri ale Guvernului, potrivit prevederilor art.30 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâri ale Guvernului, în situaţia sumelor ce se alocă din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru acţiuni urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar. 

Potrivit prevederilor art.5 alin.(3) şi (4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale sunt cele care stabilesc priorităţile în finanţarea cheltuielilor publice locale, iar fundamentarea şi aprobarea acestora se efectuează în strictă corelare cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza, iar angajarea cheltuielilor se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.Conform prevederilor art.34 din Legea Poliţiei Locale, nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare, drepturile salariale ale personalului poliţiei locale se stabilesc potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al primarului general al municipiului Bucureşti.

Totodată, la art 39 din acelaşi act normativ se prevede ca finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale poliţiei locale care funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local. În cazul în care poliţia locală se organizează ca un compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general al municipiului Bucureşti, activitatea acesteia se finanţează integral din bugetul local.

În opinia noastră, măsurile propuse conduc la o serie de obligaţii pentru autorităţile administraţiei publice locale, iar promovarea acestora presupune un efort bugetar suplimentar din partea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, în special a celor cu venituri reduse şi care se confruntă frecvent cu situaţii de subfinanţare a cheltuielilor de funcţionare, inclusiv a celor pentru salarii.

Întrucât Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sunt iniţiatorii Legii Poliţiei locale nr. 155/2010, iar Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale este elaborat de asemenea, de către acestea, cu consultarea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, şi aprobat prin hotărâre a Guvernului, este necesar să solicitați punctele de vedere atât de la cele două instituţii menţionate mai sus, cât şi de la structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale.

Facem precizarea că, Ministerul Finanţelor Publice nu alocă sume de la bugetul de stat direct unităţilor administrativ-teritoriale, în lipsa unui act normativ care să reglementeze acest lucru.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
Biroul de informare publica
Str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti
Tel/Fax:  +40 21 319 96 83
E-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro
 

Comentarii

comentarii