Proiect OG pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. … /2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. 1. – (1) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice se înfiinţează Autoritatea Vamală Română, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul vamal, instituție publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare Autoritate.

(2) Autoritatea are sediul central, la înființare, în Bucuresti, str. Alexandru Ivasiuc nr. 34 – 40, Sector 6. Sediul se poate modifica prin hotărâre a Guvernului.

(3) Autoritatea Vamală Română este organ fiscal central în sensul prevederilor art.1 pct.31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 2. – (1) Autoritatea se înfiinţează prin preluarea atribuţiilor, a activităţii, a posturilor şi a personalului structurilor vamale, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare Agenție, şi a unităţilor subordonate acesteia, respectiv Direcţia Generală a Vămilor din cadrul aparatului propriu al Agenţiei, direcţiile regionale vamale şi birourile vamale de interior şi de frontieră din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

(2) Autoritatea Vamală Română este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finanțelor publice.

(3) Ministrul finanțelor publice solicită, potrivit legii, date și informații cu privire la persoana care urmează să fie nominalizată pentru numirea în funcția de Președinte al Autorității Vamale Române.

(4) Preşedintele Autorității are calitatea de ordonator secundar de credite şi poate delega această calitate altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării.

(5) Președintele Autorității reprezintă instituția în relația cu terții.

(6) Președintele Autorității emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

 

Art. 3. – (1) În activitatea sa, președintele este ajutat de un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii.

(2) Secretarul general al Autorității îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 61 alin. (1) şi (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

(3) Secretarul general poate îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al Autoritatii ori încredinţate de preşedinte.

 

Art. 4. – (1) Activitatea Autorităţii se exercită la nivel central şi teritorial.

(2) În subordinea Autorităţii se înfiinţează regionale vamale.

(3) Modul de organizare şi funcţionare al regionalelor vamale se stabileşte prin ordin al preşedintelul Autorităţii, iar conducerea acestora va fi numită prin ordin al președintelui Autorităţii, în condițiile legii.

(4) Pentru Autoritate, serviciile de specialitate în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor se asigură, cu titlu gratuit, de către Ministerul Finanțelor Publice prin Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare.

(5) Auditul public intern și controlul intern pentru activitățile Autorității se exercită de către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

(6) Achiziţiile de echipamente, bunuri şi servicii din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, necesare Autorității, se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice, punându-se la dispoziţia acesteia cu titlu gratuit, pe baza unor criterii de utilizare eficientă a funcţiilor sistemului informatic, agreate de Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare şi a Autorității.

(7) În litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată şi calitatea procesuală deţinută, Ministerul Finanţelor Publice, în nume propriu sau ca reprezentant al statului ori al altor instituţii, poate fi reprezentat şi de consilieri juridici din cadrul Autorității şi al unităţilor teritoriale ale acesteia, în baza mandatului acordat.

(8) În litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată şi calitatea procesuală deţinută de Autoritate sau de unităţile teritoriale ale acesteia, în nume propriu sau ca reprezentant al statului, reprezentarea acestora se poate realiza şi de consilierii juridici din Ministerul Finanţelor Publice, în baza mandatului acordat.

 

Art. 5. – (1) Preluarea personalului Direcţiei Generale a Vămilor din cadrul Agenţiei, precum şi a personalului din structurile vamale din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, se face în limita numărului de posturi aprobat, în condiţiile legii.

(2) Personalul preluat din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor şi al structurilor vamale teritoriale va fi încadrat pe funcţii publice generale sau specifice în limita numărului de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Autorității şi pentru structurile subordonate, cu respectarea termenelor şi procedurilor legale aplicabile.

(3) Personalul preluat de la Agenţie la Autoritate își pastreaza toate drepturile, inclusiv cele salariale.

 

Art. 6. – (1) Funcțiile utilizate la nivelul Autorității în realizarea atribuțiilor stabilite de lege sunt funcții publice specifice, funcții publice generale și funcții contractuale.

(2) Funcțiile publice specifice de execuție utilizate în cadrul Autorității pentru birourile vamale de frontieră și de interior sunt următoarele:

 1. a) funcții publice de execuție din clasa I: inspector vamal;
 2. b) funcții publice de execuție din clasa II: agent vamal;
 3. c) funcții publice de execuție din clasa III: controlor vamal.

(3) Funcțiile publice specifice de conducere utilizate în cadrul Autorității pentru birourile vamale de frontieră și de interior sunt următoarele:

 1. a) șef birou vamal;
 2. b) șef adjunct birou vamal;
 3. c) șef de tură.

(4) Echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale se realizează în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

Art. 7. – (1) Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data reorganizării şi orice alte bunuri ale Agenţiei şi ale direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice aferente structurilor vamale sunt preluate pe bază de protocoale de predare-preluare de către Autoritate şi de către regionalele vamale. Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 9. Protocolul de predare-preluare privind execuţia bugetară se efectuează pe baza instrucţiunilor aprobate prin ordin comun al preşedintelului Autorităţii şi al preşedintelui Agenţiei.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 9, procedurile în domeniul vamal aflate în derulare la nivelul Agenţiei, precum şi la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, se preiau și se continuă de Autoritate, respectiv de regionalele vamale, după caz, care se subrogă, în drepturile şi obligaţiile acestora, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.

 

 

Art. 8. – Până la încheierea protocoalelor prevăzute la art. 7 alin. (1), finanţarea Autorităţii şi a regionalelor vamale se asigură din bugetele ordonatorilor de credite existenţi înainte de reorganizarea Agenţiei potrivit prezentei ordonanţe.

 

Art. 9. – Organizarea, atribuțiile, modul de funcţionare, numărul maxim de posturi al Autorităţii, inclusiv cele ale structurilor aflate în subordine, precum şi alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta ordonanţă se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

 

Art. 10. – În cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri se înlocuiesc, după cum urmează :

 1. a) “Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor” cu ”Autoritatea Vamală Română”;
 2. b) “Direcţiile Generale Regionale ale Finanţelor Publice – Direcţiile Regionale Vamale”, cu ”Regionale Vamale”.

 

Art. 11. – Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 9 activitatea Direcţiei Generale a Vămilor, a direcţiilor regionale vamale, precum și a birourilor vamale de interior si a birourilor vamale de frontiera este supusă dispoziţiilor cuprinse în actele normative privind organizarea şi funcţionarea  Agenţiei.

 

Art. 12. – (1) Ordinele și instrucţiunile emise în temeiul actelor normative de organizare şi funcţionare a Agenţiei îşi păstrează valabilitatea, în măsura în care nu contravin dispoziţiilor prezentei ordonanţe.

(2) Orice alte acte normative se modifică corespunzător, conform prezentei ordonanţe.

 

Art. 13. – Prin atribuţiile încredinţate, Autoritatea asigură administrarea impozitelor, taxelor şi altor venituri bugetare date prin lege în competenţa sa, aplicarea politicii şi legislaţiei vamale, exercită atribuţiile de autoritate vamală şi asigură control operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care au ca efect frauda vamală, precum şi a altor fapte date prin lege în competenţa sa.

 

Art. 14. – Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 1. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

„(3) În punctele de trecere a frontierei de stat şi pe teritoriul ţării sunt organizate birouri și puncte vamale care funcţionează potrivit legii.”

 

 1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins :

“(1) Activitatea autorităţii vamale se exercită prin Autoritatea Vamală Română şi structurile subordonate.”

 

Art. 15. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 1. Alineatul (2) al articolului 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte şi semnalele poliţiştilor de frontieră, ale îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale, ale personalului echipelor mobile din cadrul autorității vamale, precum și ale organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aflate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, ale agenţilor căilor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor şcolare de circulaţie care acţionează în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ, precum şi ale nevăzătorilor, potrivit prevederilor din regulament.”

 1. La alineatul (2) al articolului 32, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) pentru lumina albastră – autovehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Autorității Vamale Române, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării Naţionale care însoţesc coloane militare, unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă;”.

 1. Alineatul (41) al articolului 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(41) Pe autovehiculele Autorității Vamale Române, precum și ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, inscripţionate vizibil cu denumirea şi sigla instituţiei din care fac parte, pot fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile, de care se poate face uz pentru oprirea în trafic a autovehiculelor în scopul exercitării atribuţiilor de control specifice, potrivit legii.”

 1. Alineatul (41) al articolului 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(41) Funcţionarii din cadrul Autorității Vamale Române, respectiv, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care în scopul exercitării atribuţiilor de control specifice efectuează semnale de oprire pentru conducătorii autovehiculelor, sunt obligaţi să poarte uniformă cu înscrisuri şi însemne distinctive şi mijloace de protecţie fluorescent-reflectorizante pe fond de culoare roşie, stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

 1. La alineatul (1) al articolului 100, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. nerespectarea semnalelor poliţiştilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale, ale personalului echipelor mobile din cadrul autorității vamale, precum și ale organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ale agenţilor de cale ferată, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaţiei, pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, precum şi cele ale patrulelor şcolare de circulaţie şi ale nevăzătorilor;”.

 

Art. 16. – Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 1. Alineatul (41) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

”(41) Preşedintele Agenţiei este ajutat în activitatea sa de 2 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului. Vicepreşedinţii exercită atribuţiile delegate de preşedintele Agenţiei. Răspunderile şi atribuţiile vicepreşedinţilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei.”

 1. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

”(1) Prin atribuţiile încredinţate, Agenţia asigură: administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri bugetare date prin lege în competenţa sa, precum şi controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care au ca efect frauda şi evaziunea fiscală, precum şi a altor fapte date prin lege în competenţa sa.”

 

Art. 17. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 1. Alineatul (2) al articolului 4 se abrogă.
 2. Alineatele (4) – (71) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

”(4) Poate fi numită în funcţia publică de inspector general antifraudă, inspector general adjunct antifraudă, inspector şef antifraudă şi inspector antifraudă persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (5) şi (7).

(5) Numirea în funcţia publică de inspector general antifraudă, inspector general adjunct antifraudă, inspector şef antifraudă și inspector antifraudă se face pe bază de concurs sau examen, organizat potrivit regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului. Preşedintele comisiilor de concurs sau de examen va fi vicepreşedintele Agenţiei care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală, iar vicepreşedintele va fi inspectorul general antifraudă.

(6) Numirea în funcţia publică specifică de inspector general antifraudă, inspector general adjunct antifraudă, inspector şef antifraudă şi inspector antifraudă se face potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

(7) Ocuparea funcţiilor publice specifice de inspector general antifraudă, inspector general adjunct antifraudă, inspector şef antifraudă şi inspector antifraudă se face cu respectarea următoarelor condiţii minime:

 1. a) absolvirea de studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori echivalentă;
 2. b) promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 3. c) promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii.

(71) Persoanele care ocupă funcţii de inspector general antifraudă, inspector general adjunct antifraudă, inspector şef antifraudă şi inspector antifraudă sunt supuse anual sau la solicitarea Agenţiei, dar nu mai mult de două ori într-un an calendaristic, evaluărilor prevăzute la alin. (7) lit. b) şi c). Costurile acestor evaluări se suportă din bugetul Agenţiei.”

 1. La articolul 7 alineatele (1), (2), (4), (5) și (6) se abrogă.

 

Art. 18. – (1) Prevederile art.17 pct.3 intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) La data prevăzută la alin. (1), deciziile prim-ministrului  de numire în funcţia de inspector general și inspector general adjunct antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

PRIM-MINISTRU

Vasilica Viorica Dăncilă

 

Comentarii

comentarii