Despre chirie și transformarea acesteia în rată

Urmare a adoptării Legii nr. 288/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative, ce a reglementat posibilitatea utilizării compensației lunare pentru chirie în scopul achitării ratei/fracțiunii din rată aferentă unui credit ipotecar/imobiliar contractat de polițiști pentru achiziționarea unei locuințe, am solicitat Ministerului Afacerilor Interne precizări cu privire la mai multe aspecte, ce ne-au fost comunicate prin adresa nr. 354299/27.06.2019:

 

 1. Dacă polițiștii menționați la art. 31 alin. (1^2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, pot utiliza compensația lunară pentru chirie și în scopul achitării ratei/fracțiunii din rată aferentă creditului pentru achiziționarea unei locuințe prin programul ”prima casă”.
 2. R. ”Potrivit art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, cu modificările şi completările ulterioare, „se aprobă programul „Prima casă”, denumit în continuare Programul, ca program guvernamental care are ca obiect facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziția sau construirea unei locuințe prin contractarea de credite garantate de stat”.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (7) din aceeași ordonanță de urgență, „în baza contractului de garantare, asupra imobilelor achiziționate în cadrul Programului se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, precum și în favoarea finanțatorilor, proporțional cu procentul de garantare, un drept de ipotecă legală de rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanției, potrivit legii, cu interdicția de înstrăinare a locuinței pe o perioadă de 5 ani și interdicția de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garanției”.

Cadrul de specialitate definește creditul ipotecar ca fiind acel credit care constă într-un împrumut pentru cumpărarea, construcția sau renovarea (modernizarea) unei locuințe și se garantează obligatoriu cu locuința respectivă – pentru a se asigura obligația plății creditului rezultată în urma acestui împrumut.

În consecință, în opinia noastră, achiziționarea unei locuințe prin programul „Prima casă” poate sta la baza acordării compensației lunare pentru chirie în accepțiunea art. 31 alin. (1^2) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții legale în acest sens.”

 

 1. Dacă prin ”rată bancară” se înțelege suma tuturor costurilor lunare generate de contractul de credit conform scadențarului de plată a ratelor lunare.
 2. R. ”Prin precizările transmise unităților din cadrul ministerului s-a menționat faptul că „prin rata lunară plătită pentru creditul ipotecar/imobiliar se înțelege suma tuturor costurilor lunare generate de contractul de credit conform scadențarului de plată a ratelor lunare, mai puțin cele legate de rambursările anticipate, eventuale dobânzi penalizatoare, precum și costurile impuse de instituția bancară (de ex. comision de schimb valutar) care nu se regăsesc în scadențar”.

 

 1. Ce documente trebuie să fie depuse pentru a beneficia de acest drept.
 2. R. ”Vis-a-vis de documentele ce trebuie depuse de către solicitant în vederea acordării compensației lunare pentru chirie, atât în situația unei locuințe închiriate, cât și în situația unei locuințe achiziționate prin contractarea unui credit ipotecar/imobiliar, instituția noastră a dispus măsuri cu privire la informarea corespunzătoare în acest sens, fiind transmise tuturor unităților din cadrul ministerului precizările/clarificările unitare.”

 

 1. Dacă beneficiază de compensația lunară pentru chirie și polițiștii menționați la art. 31 alin. (1^2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, care închiriază o locuință cu un contract de leasing imobiliar.
 2. Conform cadrului de specialitate, leasingul imobiliar reprezintă un instrument financiar de care firmele se folosesc pentru achiziția de birouri sau alte clădiri destinate desfășurării activității. Deși este destinat în mod special firmelor, în anumite condiții, leasingul  imobiliar este agreat și de către persoanele fizice. Procedural, clienții trebuie să identifice imobilul pe care intenționează să îl achiziționeze și să se adreseze apoi firmei de leasing. Spre deosebire de finanțarea imobilului prin intermediul unui credit bancar, în cazul finanțării prin leasing, utilizatorul devine proprietar abia după plata ultimei rate (numită și valoare reziduală).

Finanțarea prin intermediul leasingului imobiliar impune plata unui avans, dar și păstrarea unui anumit procent din valoarea proprietății pentru finalul contractului.

Astfel, nu identificăm contextul în care leasingul imobiliar poate fi asimilat contractului de închiriere pentru o locuință.”

 

 1. Dacă beneficiază de indemnizația lunară pentru chirie, polițiștii menționați la art. 31 alin. (1) și alin. (1^1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, aflați în următoarele situații:
 2. închiriază o locuință în localitatea în care unitatea are sediul principal, dar polițistul își desfășoară activitatea la sediul secundar din altă localitate (ex. DGPMB are sediul principal în București, dar are și un sediu secundar în localitatea Voluntari – Serviciul de Poliție Canină sau cum este cazul multor structuri de poliție de frontieră).
 3. Închiriază o locuință în localitatea în care unitatea are sediul secundar unde polițistul își desfășoară efectiv activitatea (ex. DGPMB are sediul principal în București, dar are și un sediu secundar în localitatea Voluntari – Serviciul de Poliție Canină sau cum este cazul multor structuri de poliție de frontieră).
 4. Închiriază o locuință în altă localitate decât cea în care își are sediul unitatea în care a fost numit în prima funcție/mutat în interesul serviciului și în care își desfășoară efectiv activitatea.
 5. Dacă polițiștii menționați la art. 31 alin. (1^2) din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului, pot utiliza compensația lunară pentru chirie și în scopul achitării ratei/fracțiunii din rată aferentă creditului pentru achiziționarea unei locuințe aflată în altă localitate decât cea în care se află unitatea în care sunt numiți în prima funcție/mutați în interesul serviciului, iar în caz contrar să fie indicat articolul din lege care nu permite acest lucru.
 6. Prin prevederile legale de la art. 31 alin. (1) și alin. (1^1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului ”s-a urmărit acordarea unor drepturi compensatorii care să acopere eventualele cheltuieli generate de situația locativă, de disconfortul creat de angajator, mai ales în cazul în care polițiștii sunt mutați în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință, cărora nu li se pot asigura locuințe în localitatea în care au fost mutați.

         Cu privire la momentul nașterii, respectiv al încetării dreptului la compensația lunară pentru chirie, apreciem că acesta nu poate fi stabilit decât prin prisma analizării situației fiecărui cadru în parte, raportat la condițiile prevăzute de reglementările incidente în materie, fiind esențial pentru nașterea dreptului la compensația lunară pentru chirie în cazul mutării în interesul serviciului, ca această mutare să se facă dintr-o localitate în alta și nu doar de la un loc de muncă la altul în cadrul aceleiași localități.

         Potrivit art. 27^19 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, ”polițistul poate fi mutat în aceeași unitate sau într-o altă unitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, din aceeași localitate sau din altă localitate, cu acordul șefului unității în care este încadrat, precum și al șefului unității în care urmează să se mute”.

         În context, este clar faptul că identificarea localității vizate de procedura de acordare a compensației lunare pentru chirie se corelează și cu aceste prevederi ale art. 27^19 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, adică în localitatea respectivă trebuie să se afle unitatea în care polițistul a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului.

În altă ordine de idei, pentru acordarea compensației pentru chirie este absolut necesară prezentarea ”unui contract de închiriere a unui spațiu de locuit”, în condițiile art. 2 și 3 din Hotărârea Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie a polițiștilor, cu modificările și completările ulterioare.”

 

Observații Pro Lex:

Din precizările transmise prin adresa Ministerului Afacerilor Interne nu rezultă clarificarea situațiilor descrise mai sus, în condițiile în care polițistul se mută dintr-o localitate în alta, astfel că este îndeplinită condiția ”esențială” invocată de instituție, în sensul că ”pentru nașterea dreptului la compensația lunară pentru chirie în cazul mutării în interesul serviciului, (n.r. trebuie) ca această mutare să se facă dintr-o localitate în alta și nu doar de la un loc de muncă la altul în cadrul aceleiași localități.”

Totodată, analizând aceste situații de fapt în contextul prevederilor legale în vigoare referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească polițistul pentru a beneficia de compensația lunară pentru chirie, se constată că instituția interpretează în mod eronat normele incidente, din următoarele considerente:

Din conținutul art. 31 alin. (1) și alin. (1^1) din Legea nr. 360/2002 rezultă condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cel care dorește să beneficieze de plata compensației pentru chirie:

 • să fie numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;
 • în altă localitate decât cea în care își are domiciliul;
 • nu deține locuință proprietate personală în acea localitate nici el și nici soția/soțul;
 • nu i se poate asigura spațiu corespunzător.

respectiv:

 • să fie numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care își are domiciliul;
 • nu deține locuință proprietate personală în acea localitate nici el și nici soția/soțul;
 • nu i se poate asigura spațiu corespunzător;
 • rezultatele anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului afacerilor interne confirmă necesitatea acordării acestui drept.

 

Se constată, astfel, că legea nu face nicio referire la locuința închiriată și la vreo eventuală obligativitate ca aceasta să se afle în localitatea unde a fost numit în prima funcție/mutat în interesul serviciului polițistul în cauză.

 

Hotărârea Guvernului nr. 284/2005, în forma actuală, dezvoltă condițiile prevăzute în Legea nr. 360/2002 și le enumeră în cuprinsul art. 2, respectiv art. 3, tot fără a face vreo referire la obligativitatea ca locuința închiriată să se afle în localitatea unde polițistul a fost numit în prima funcție/mutat în interesul serviciului

 

Litera f) de la art. 2 și litera e) de la art. 3 din H.G. nr. 284/2005 au fost abrogate prin Hotărârea Guvernului nr. 953/2018 pentru modificarea unor acte normative privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie.

 

Anterior abrogării, conținutul acestor norme avea în vedere tocmai obligativitatea ca locuința închiriată să se afle în localitatea unde polițistul a fost numit în prima funcție/mutat în interesul serviciului (art. 2 lit. f) ”și-a stabilit reședința în localitatea în care a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului, la adresa locuinței închiriate potrivit lit. e)”, art. 3 lit. e) ”polițistul și-a stabilit reședința sau domiciliul la adresa locuinței închiriate potrivit lit. d)”).

 

De aici rezultă că legiuitorul a înțeles că norma metodologică adăuga la lege o condiție suplimentară pentru acordarea compensației pentru chirie și a remediat această nelegalitate prin abrogarea art. 2 lit. f) și art. 3 lit. e) din actul normativ menționat, armonizând astfel hotărârea guvernului cu legea.

 

 

Comentarii

comentarii