Cum cresc drepturile salariale ale politistilor? MAI corecteaza nedreptati, reglementand alte nedreptati

Nr. 863/11.02.2020

 

Către

Ministerul Afacerilor Interne

 

 

Referitor la proiectul de act normativ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aflat în transparență decizională, prin prezenta formulăm următoarele propuneri și observații:

 

Text proiect Propunerea Pro Lex Argumente
1 Art.341 – (1) Prin excepție de la prevederile art.34 alin.(1) și prin derogare de la prevederile art.45 din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, se recalculează cuantumurile/ valorile salariilor de funcție aflate în plată pentru polițiști, prin raportare la care se acordă majorările salariale din diferența până la nivelul salariilor de funcție prevăzute de lege pentru anul 2022, având în vedere, după caz, următoarele valori: Art.341 – (1) Prin excepție de la prevederile art.34 alin. (1) și prin derogare de la prevederile art. 45 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, se recalculează salariile de funcție aflate în plată pentru polițiști, prin acordarea drepturilor prevăzute la lit. a)-c): Fraza din proiect nu are înțeles gramatical, coerent și logic.

 

2 a) valoarea corespunzătoare sporului de fidelitate prevăzut de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009, prin raportare la nivelul aferent perioadelor de activitate desfășurate până în prezent în instituțiile din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională, în calitate de militar, polițist, funcționar public și personal contractual, după caz; a) suma compensatorie tranzitorie corespunzătoare sporului de fidelitate prevăzut de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009, prin raportare la nivelul aferent perioadelor de activitate desfășurate până în prezent în instituțiile din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională, în calitate de militar, polițist, funcționar public și personal contractual, după caz; Drepturile care nu se mai regăsesc în actuala legislație rămân în plată sub forma sumei compensatorii tranzitorii.
3 b) valoarea corespunzătoare sporului pentru absolvirea instituțiilor de învățământ superior, cu diplomă de licență, prevăzut de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009. Această valoare se preia doar în salariile de funcție ale agenților de poliție care își desfășoară activitatea în domenii corespunzătoare studiilor absolvite, în mod similar cu situațiile în care agenții de poliție beneficiază de această valoare;

 

b) suma compensatorie tranzitorie corespunzătoare sporului pentru absolvirea instituțiilor de învățământ superior, cu diplomă de licență, prevăzut de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009. Dreptul trebuie acordat tuturor agenților cu studii superioare, indiferent de specialitatea studiilor, având în vedere faptul că nu există o normă juridică sau regulă unitară de apreciere a domeniilor corespunzătoare studiilor. De asemenea, în practică există multe funcții de ofițeri de poliție în a căror fișă a postului nu se prevede specialitatea studiilor necesare ocupării postului.
4 c) valoarea sporului pentru condiții de pericol deosebit prevăzut de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009, la nivelul maxim aflat în plată pentru aceeași funcție, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, după caz, precum și pentru același grad, dacă se desfășoară activitatea în aceleași condiții. c) suma compensatorie tranzitorie corespunzătoare  sporului pentru condiții de pericol deosebit prevăzut de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009, la nivelul maxim aflat în plată pentru aceeași funcție, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, după caz, precum și pentru același grad, dacă se desfășoară activitatea în aceleași condiții. Drepturile care nu se mai regăsesc în actuala legislație rămân în plată sub forma sumei compensatorii tranzitorii.
5 (11) La salariile de funcție recalculate conform alin. (1) se adaugă 1/3 din diferența până la nivelul salariilor de funcție prevăzute de lege pentru anul 2022.
6 (2) Recalcularea prevăzută la alin.(1) vizează și perioada de 3 ani, calculată până la 30 ianuarie 2020. În cazul personalului în activitate recalcularea se menține și după data respectivă, lunar, corespunzător condițiilor în care se desfășoară activitatea și în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Recalcularea prevăzută la alin.(1) vizează și perioada cuprinsă între 09.04.2015 până la data emiterii actului administrativ de constatare a drepturilor salariale recalculate și a diferențelor rezultate, conform prezentei. În cazul personalului în activitate recalcularea se menține și după data respectivă, lunar, corespunzător condițiilor în care se desfășoară activitatea și în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Dreptul de constatate este imprescriptibil, termenul de 3 ani este de decădere în ceea ce privește executarea silită.

Legea 71/2015, care a reglementat salarizarea la nivelul maxim a intrat în vigoare la data de 09.04.2015.

7 Art. 391 – (1) Prin excepție de la prevederile art.39 alin.(1), plata eventualelor sume rezultate ca urmare a recalculărilor salariale prevăzute la art.341, pentru perioada stabilită la art.341 alin.(2), se va realiza prin raportare la data de 30 ianuarie 2020, astfel:

a) în primul an de la data publicării se plătește 25% din valoarea sumei rezultate;

b) în al doilea an de la data publicării se plătește 25% din valoarea sumei rezultate;

c) în al treilea an de la data publicării se plătește 50% din valoarea sumei rezultate.

(2) Prevederile art. 39 alin. (3)-(6) se aplică în mod corespunzător și pentru situația prevăzută la alin. (1).”

 

Art. 391 – (1) Prin excepție de la prevederile art.39 alin.(1), plata eventualelor sume rezultate ca urmare a recalculărilor salariale prevăzute la art.341, pentru ultimii 3 ani de la adoptarea prezentei, se va realiza astfel:

a) în primul an de la data publicării se plătește 25% din valoarea sumei rezultate;

b) în al doilea an de la data publicării se plătește 25% din valoarea sumei rezultate;

c) în al treilea an de la data publicării se plătește 50% din valoarea sumei rezultate.

(2) Prevederile art. 39 alin. (3)-(6) se aplică în mod corespunzător și pentru situația prevăzută la alin. (1).”

 

Termenul pentru care debitorul poate fi obligat la plata unei creanțe este de 3 ani. În cazul de față, acesta curge de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.
8 Art. II (2) În aplicarea prevederilor prezentului act normativ pot fi emise norme metodologice la nivelul ordonatorului principal de credite. abrogare Legea prevede în mod expres adoptarea unor norme metodologice, dacă situația o impune. Normele de tehnică legislativă impun menționarea imperativă a emitereii normelor metodologice. Pe de altă parte, prevederile sunt clare și nu necesită norme de aplicare.

 

Observații:

Potrivit Notei de fundamentare, interpretarea MAI a sintagmei „nivelul maxim de salarizare” presupune doar stabilirea și acordarea cuantumurilor corespunzătoare sporului de fidelitate, sporului pentru agenții de poliție absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior, cu diplomă de licență, și a sporului pentru condiții de pericol deosebit.

În realitate, Decizia ÎCCJ nr. 51/2019 stabilește faptul că și polițiștilor se aplică legislația privind salarizarea la nivelul maxim în cadrul categoriei profesionale sau familiei ocupaționale (L nr. 71/2015, coroborat cu Decizia ÎCCJ nr. 23/2016 și OUG nr. 20/2016 coroborat cu Decizia CCR nr. 794/2016).

În concluzie, drepturile prevăzute în proiectul de act normativ pentru a fi acordate polițiștilor reprezintă doar o parte dintre cele ce trebuie acordate conform legislației în vigoare.

Spre exemplu, potrivit Deciziei CCR nr. 794/2016 salariul la nivel maxim la care se raportează, cuprinde și drepturile recunoscute de instanță prin hotărâri definitive și irevocabile (ex. premiul anual).

De asemenea, salariul trebuie acordat la nivelul maxim al funcției de agent de poliție, respectiv ofițer de poliție (adică la coeficientul maxim de salarizare aferent funcțiilor). Reamintim faptul că funcțiile publice specifice sunt de agent de poliție și ofițer de poliție, nu cele prevăzute în norme metodologice de genul HG secretă, care reprezintă denumiri aferente coeficienților.

 

Vă solicităm să stabiliți o ședință de dezbatere publică a proiectului de act normativ conform art. 6 alin. 7) din Legea nr. 52/2003, la care să fie invitat și subscrisul.

 

Cu stimă,

 

Președinte

Vasile Lincu

 

MAI proiect de act normativ modif OUG 114 Decizia 51 (1)

Comentarii

comentarii