Dezbatere pe legea salarizarii – familia Administratie. Propunerile Pro Lex

Nr. 1800/27.05.2021

 

 

Către

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

 

 

Prin prezenta vă comunicăm  propunerile subscrisului cu privire la proiectul legii de salarizare a personalului bugetar, familia ocupațională administrație:

 

 1. Salarizarea funcționarilor publici din familia ocupațională „Administrație” la nivelul coeficienților prevăzuți de lege, cu respectarea principiilor prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Definirea termenilor utilizați în lege și reglementarea modului de calcul al drepturilor salariale (exemplu: majorările cu orice titlu, dacă intră în salariul de bază și dacă se ia în calcul la plafonul sporurilor pe individ sau ordonator de credite);
 3. Includerea în salariul de bază a sporurilor/majorărilor permanente (ex. majorarea de 15% prevăzută în Nota la anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, punctul 3);
 4. Prevederea unor termene de emitere a normelor metodologice, hotărâri de guvern sau ordine de ministru, în aplicarea legii;
 5. Armonizarea legislativă. Aceleași drepturi de natură salarială să aibă aceeași semnificație pentru toate familiile ocupaționale, fie că sunt indemnizații, sporuri sau majorări;
 6. Prevederea în lege a grilelor de salarizare pentru angajații din administrația publică locală, respectând normele de tehnică legislativă și principiile de drept cu privire la predictibilitatea actului normativ;
 7. Clarificarea prevederilor referitoare la munca prestată suplimentar sau în zilele de repaus săptămânal sau de sărbători legale declarate prin lege ca fiind zile nelucrătoare, inclusiv cu privire la modalitate de compensare cu timp liber corespunzător;
 8. Clarificarea reglementărilor cu privire la norma de hrană acordată celor din familia ocupațională apărare, ordine publică și securitate națională, precum și personalului poliției locale. În acest moment doar se precizează că sunt exceptați de la acordarea indemnizației de hrană, fără să se prevadă în mod expres în lege că primesc acest drept. Acest lucru este justificat și de prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 153/2017 „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la  (1)sunt și rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute în prezenta lege.”
 9. Prevederea, în mod expres, în lege a faptului că litigiilor având ca obiect drepturile salariale ale personalului bugetar le sunt aplicabile regulispeciale de procedură prevăzute în Codul Muncii.
 10. Reglementarea expresă a tranșelor/procentelor, precum și a situațiilor în care anumite drepturi nu se acordă în cuantum sau procent fix, ci prevede expresia „până la”;
 11. Evitarea reglementării sau modificarea articolelor susceptibile a fi declarate neconstituționale care fac trimitere la hotărâri de guvern sau ordine ce completează prevederile legii.
 12. Introducerea în grilele de salarizare a categoriilor omise de Legea nr. 153/2017 (ex. funcționarii publici din cadrul Arhivelor Naționale, legea prevăzând doar funcțiile specifice contractuale).

 

Cu stimă,

 

Președinte

Lincu Vasile

 

Nota:

La sedinta cu reprezentantii Ministerului Muncii, pe langa propunerile formulate in adresa, presedintele Lincu Vasile a propus indexarea salariilor cu indicele de inflatie, similar modului de indexare a pensiilor militare.

Federatia Columna a declarat ca se opun categori intregului Memorandum, chiar daca acesta prevede grile de salarizare pentru ceu din administratia publica locala sau sporuri in cuantum fix pentru conditii vatamatoare.

Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratia s-a opus reglementarii grilelor de salarizare pentru administratia publica locala.

Federatia Forta Legii a propus grile minimale de salarizare.

Comentarii

comentarii