Compensatia pentru chirie

4.3. COMPENSAŢIA PENTRU CHIRIE

Definire

 • Compensația pentru chirie se acordă (Legea 360/2002 art. 31 alin. (1) și alin. (11):

– Poliţistului numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensaţie pentru chirie de până la 50% din salariul de bază.

– Poliţistului numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care îşi are domiciliul, dar care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiul de locuit corespunzător, poate beneficia de compensaţia lunară pentru chirie, în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului afacerilor interne, însuşite de către conducătorul unităţii din care face parte poliţistul, la solicitarea acestuia.

Observații

 • Cerințe pentru acordarea compensației – altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul.

Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie dacă îndeplineşte cumulativ următoarele cerinţe:

 1. a) nu efectuează naveta la şi de la locul de muncă din/în localitatea de domiciliu;
 2. b) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu deţine locuinţă proprietate personală în localitatea în care a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului;
 3. c) unitatea de poliţie în care poliţistul este încadrat nu are posibilitatea să îi asigure acestuia şi, după caz, membrilor familiei sale spaţiu de locuit corespunzător;
 4. d) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu are atribuită, prin contract de închiriere, o locuinţă din fondul locativ de stat în localitatea unde a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului;
 5. e) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia are un contract de închiriere, altul decât cel prevăzut la lit. d), încheiat şi înregistrat la administraţia financiară în condiţiile legii;
 6. f) şi-a stabilit reşedinţa în localitatea în care a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului, la adresa locuinţei închiriate potrivit lit. e).
 • Cerințe pentru acordarea compensației – localitatea de domiciliu.

Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care îşi are domiciliul beneficiază de compensaţie lunară pentru chirie dacă îndeplineşte cumulativ următoarele cerinţe:

 1. a) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu deţine locuinţă proprietate personală în localitatea de domiciliu;
 2. b) unitatea de poliţie în care poliţistul este încadrat nu are posibilitatea să îi asigure acestuia şi, după caz, membrilor familiei sale spaţiu de locuit corespunzător;
 3. c) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu are atribuită, prin contract de închiriere, o locuinţă din fondul locativ de stat în localitatea de domiciliu;
 4. d) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia are un contract de închiriere, altul decât cel prevăzut la lit. c), încheiat şi înregistrat la administraţia financiară în condiţiile legii;
 5. e) poliţistul şi-a stabilit reşedinţa sau domiciliul la adresa locuinţei închiriate potrivit lit. d);
 6. f) în urma efectuării anchetei sociale se constată că poliţistul se află într-un caz justificat de a beneficia de compensaţie pentru chirie.

Poliţiştii numiţi în prima funcţie sau mutaţi în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul, care ulterior îşi stabilesc domiciliul în noua localitate, au dreptul la compensaţie lunară pentru chirie dacă sunt îndeplinite cerinţele legale.

 • Valoarea compensației pentru chirie. Poliţiştii aflaţi în situaţiile menționate au dreptul la o compensaţie lunară pentru chirie, calculată în raport cu salariul de bază corespunzător lunii pentru care se cuvine acest drept, în cuantum de (HG nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor):
 1. a) 50% din salariul de bază, dacă locuiesc în municipii, staţiuni turistice ori balneare sau în localităţi cu situaţii deosebite;
 2. b) 40% din salariul de bază, dacă locuiesc în alte localităţi decât cele prevăzute la lit. a).
 • Modul de solicitare a compensației. Poliţiştii îndreptăţiţi să beneficieze de compensaţia lunară pentru chirie solicită, prin raport scris, şefului unităţii de poliţie în care sunt încadraţi acordarea acestui drept bănesc.

Hotărârea referitoare la acordarea compensaţiei lunare pentru chirie poliţiştilor care îndeplinesc condiţiile legale aparţine şefului unităţii de poliţie.

Compensaţia lunară pentru chirie se acordă începând cu data înregistrării raportului la secretariatul unităţii.

ATENȚIE!

 • Precizări privind compensația. Pentru a beneficia de compensaţia pentru chirie, poliţiştii trebuie să anexeze la raport copia contractului de închiriere.

Prin semnătura de primire a sumelor reprezentând compensaţia lunară pentru chirie poliţiştii confirmă că în luna pentru care se face plata nu au intervenit schimbări de natură să modifice dreptul la compensaţia lunară pentru chirie.

Sumele reprezentând compensaţia lunară pentru chirie, plătite necuvenit, se recuperează conform prevederilor legale în vigoare.

Baza de calcul a compensaţiei lunare pentru chirie, o constituie salariul de bază cuvenit, potrivit legii, pentru situaţiile respective.

Compensaţia lunară pentru chirie nu se acordă în situaţia în care poliţiştilor şi, după caz, familiilor acestora, li se atribuie un spaţiu de locuit corespunzător, pe care îl refuză.   

 • Soți polițiști – numai o compensație. În situaţia în care atât soţul, cât şi soţia sunt poliţişti, având dreptul la compensaţie lunară pentru chirie potrivit prezentei hotărâri, şi locuiesc împreună, se acordă o singură compensaţie lunară pentru chirie celui/celei cu salariul de bază mai mare.

ATENȚIE!

În situaţia în care poliţiştii, soţ şi soţie, locuiesc la adrese diferite, fiind despărţiţi în fapt, fiecare dintre aceştia beneficiază de compensaţie pentru chirie în condițiile HG.    Pentru a beneficia de compensaţia pentru chirie, poliţiştii aflați în această situație  trebuie să anexeze la raport copia contractului de închiriere.

 

    Alte situații în care se acordă compensația. Compensaţia lunară pentru chirie se acordă în condiţiile reglementate de prezenta hotărâre şi poliţiştilor care se află în următoarele situaţii:

 1. a) iniţial au deţinut locuinţe din fondul locativ de stat, iar ulterior, în baza unor hotărâri judecătoreşti de divorţ definitive şi irevocabile, au pierdut beneficiul folosinţei acestor locuinţe;
 2. b) au primit locuinţe din fondul locativ de stat şi, ulterior, acestea au fost redobândite de proprietarii de drept în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile;
 3. c) au fost încadraţi sau au redobândit calitatea de poliţist;
 4. d) sunt detaşaţi pentru a îndeplini funcţii în afara MAI.
 • Continuarea plății compensației. Compensaţia lunară pentru chirie, acordată în condiţiile reglementate de prezenta hotărâre, se plăteşte în continuare poliţiştilor care:
 1. a) sunt trimişi în străinătate pentru îndeplinirea/executarea misiunilor în cadrul forţelor de menţinere a păcii sub egida ONU, NATO sau a altor organisme internaţionale;
 2. b) sunt trimişi la studii, cursuri, stagii de practică, de specializare, de perfecţionare şi alte forme de pregătire în străinătate, cu durata de până la 2 ani inclusiv;
 3. c) sunt puşi la dispoziţie potrivit legii;
 4. d) sunt mutaţi în altă unitate de poliţie situată în aceeaşi localitate în care au fost numiţi în prima funcţie sau mutaţi iniţial în interesul serviciului.
 • Încetarea compensației. Dreptul la compensaţia lunară pentru chirie încetează în următoarele situaţii:
 1. a) la data dobândirii de către poliţist sau de către soţia/soţul acestuia/acesteia, pe orice cale, a unei locuinţe proprietate personală;
 2. b) la data încheierii căsătoriei, dacă soţia/soţul are locuinţă proprietate personală în localitatea în care poliţistul a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului;
 3. c) la data încheierii, de către poliţistul în cauză sau de către soţia/soţul acestuia/acesteia, a contractului de închiriere pentru locuinţa atribuită din fondul locativ de stat, în localitatea în care poliţistul a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului;
 4. d) la data încheierii contractului de închiriere pentru locuinţă de serviciu sau de intervenţie ori a acceptării în scris a cazării în căminul de garnizoană;
 5. e) la data când se refuză, în scris, atribuirea unui spaţiu de locuit corespunzător;
 6. f) la data mutării într-o altă localitate. Unitatea din care se mută poliţistul plăteşte compensaţia lunară pentru chirie până la data expirării termenului legal de predare a funcţiei înscris în dispoziţia de personal;
 7. g) în cazul încetării plăţii drepturilor salariale cuvenite în calitate de poliţist.

ATENȚIE!

În cazul mutării la o altă unitate,este necesar ca polițistul în cauză să depună din nou la structura de resurse umane a noii unități, documentația aferentă acordării compensației de chirie,dacă îndeplinește condițiile legale.

 

ACTE NORMATIVE RELEVANTE

– Legea nr. 360/2002;

– HG nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor.       

Comentarii

comentarii