Decontarea transportului

4.1. DECONTAREA TRANSPORTULUI

Definire

Pe timpul deplasării în interes de serviciu, al delegării, detaşării şi în alte situaţii prevăzute în HG nr. 1292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor ,modificată și completată prin HG nr.130/2013,sau în alte dispoziţii legale, polițiștii se pot deplasa cu diferite categorii de mijloace de transport:

 1. a)mijloacele de transport în comun – feroviare, auto, navale, aeriene sau cu alte mijloace pe traseele unde nu există reţea de cale ferată ori de transport auto;
 2. b)mijloacele de transport ale MAI, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute în prezenta hotărâre;
 3. c)mijloace de transport deţinute legal, cu orice titlu.

Observații

 • Deplasare cu mijloace CF. Când se deplasează cu mijloace de transport feroviare, poliţiştii au dreptul să călătorească astfel:
 1. a)ofiţerii de poliţie, la clasa I, pe orice distanţă;
 2. b)agenţii de poliţie, la clasa I, pe distanţe mai mari de 300 km, şi la clasa a II-a, pe distanţe de până la 300 km inclusiv.
 • Decontarea costului documentelor de călătorie a polițiștilor în interes de serviciu se face pentru:

– suplimentele de viteză şi tichetele de rezervare a locurilor la orice fel de tren, indiferent de distanţă;

– suplimentul de pat la vagonul de dormit şi cuşetă – şefi de unităţi şi adjuncţilor acestora, indiferent de gradul profesional deţinut, precum şi chestorilor şi comisarilor-şefi de poliţie, care călătoresc pe timp de noapte, la distanţe mai mari de 300 km; ceilalți poliţiştii pot călători cu vagonul de dormit numai cu aprobarea prealabilă a şefului unităţii sau a adjuncţilor acestuia.

– poliţiştii care au dreptul de călătorie la clasa I pot folosi vagonul cuşetă fără aprobare.

 • Folosirea altor mijloace de transport decât CF. În cazul în care poliţiştii folosesc alte mijloace de transport în comun decât cele feroviare, au dreptul să călătorească astfel:

– cu mijloace de transport fluviale şi maritime pe orice distanţă;

– cu mijloace de transport auto pe orice distanţă, iar cu avionul, pe baza aprobării şefului unităţii sau a adjuncţilor acestuia;

– cu alte mijloace de transport în comun, pe trasee unde nu există reţea de cale ferată sau de transport auto.

 

 

ATENȚIE!

Agenţii de poliţie, când execută misiuni împreună cu ofiţerii de poliţie, călătoresc cu acelaşi mijloc de transport şi la aceeaşi clasă.

 • Dreptul la decontare. Poliţiştii au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport, dus şi întors, în contul unităţilor din care fac parte şi în situaţiile în care se deplasează:

 

 1. a)la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, aflate pe teritoriul ţărilor vecine, în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea, indiferent de distanţă;
 2. b)la şi de la locul de muncă, dacă sunt încadraţi în unităţi, subunităţi şi formaţiuni izolate, stabilite pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, şi au domiciliul sau reşedinţa în altă localitate;
 3. c)la şi de la locul de muncă pentru a executa, în afara orelor de program, controale inopinate sau alte misiuni ordonate, în cazul când unitatea (subunitatea) este situată în afara perimetrului localităţii de domiciliu ori de reşedinţă;
 4. d)în alte localităţi, pentru a participa la instructaje, cursuri de perfecţionare, specializare, convocări, stagii de practică şi alte forme de pregătire, organizate de MAI;
 5. e)pentru internare în spitale, sanatorii, centre de refacere a capacităţii de efort sau pentru stabilirea situaţiei medicale;
 6. f)la şi de la locul de muncă, pe o distanţă de 5-70 km, pentru poliţiştii mutaţi în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, cărora nu li se pot asigura locuinţe în localitatea în care au fost mutaţi;

f1) la şi de la locul de muncă, pe o distanţă de 5-70 km, pentru poliţiştii împuterniciţi să îndeplinească funcţii într-o altă unitate decât cea din care fac parte, situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, şi pentru poliţiştii numiţi în prima funcţie într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, cărora nu li se pot asigura locuinţe în localitatea în care au fost împuterniciţi/numiţi în prima funcţie. De aceleaşi drepturi beneficiază şi poliţiştii încadraţi la structurile teritoriale ale unor unităţi care au sediul în altă localitate;

 1. g)la organele de poliţie pentru a da relaţii în probleme ce interesează unităţile de poliţie sau când sunt chemaţi la organele de urmărire penală ori la instanţele de judecată.

ATENȚIE!

 • Decontarea pentru prezentarea la organele de urmărire penală. Decontarea cheltuielilor de transport pentru poliţiştii care sunt chemaţi la organele de urmărire penală sau la instanţele de judecată se face cu aprobarea prealabilă a şefului unităţii din care face parte poliţistul sau a adjuncţilor acestuia.
 • Unităţile de poliţie pot folosi autovehiculele din înzestrare pentru transportul poliţiştilor, astfel:
 1. a)pentru executarea activităţilor prevăzute în planul pregătirii de luptă, precum şi îndeplinirii misiunilor sau a altor atribuţii de serviciu;
 2. b)la unităţi sanitare, în cazuri de urgenţe medico-chirurgicale ori în scopul internării, pentru afecţiuni care impun să fie transportaţi cu autovehicule, în cazul în care asemenea transporturi nu pot fi efectuate în timp util de către unităţile sanitare;
 3. c)la şi de la locul de muncă, potrivit programului de activitate, pentru poliţiştii din unităţile situate la distanţe de 5-70 km faţă de localitatea unde domiciliază sau îşi au reşedinţa, mutaţi în interesul serviciului sau numiţi în prima funcţie, ori cu plata unui tarif fix pe zi, stabilit cu aprobarea ministrului afacerilor interne, pentru ceilalţi poliţişti. De aceleaşi drepturi, asigurate de unitatea în care este împuternicit, beneficiază şi poliţistul împuternicit să îndeplinească o funcţie într-o unitate care este situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, ori cea în care acesta are funcţia de bază;
 4. d)transportul poliţiştilor şi al membrilor de familie ai acestora, în scopul realizării unor acţiuni educative, sportive, recreative şi de agrement, cu plata unui tarif/km, stabilit cu aprobarea ministrului administraţiei şi internelor.

ATENȚIE!

 • Cheltuielile de transport efectuate legal se suportă din bugetul unităţilor MAI din care fac parte poliţiştii transportaţi.
 • Utilizarea autovehiculelor din înzestrarea unităţilor situate în localităţile izolate se poate face cu plata tarifelor stabilite şi pentru:
 1. a)aprovizionarea poliţiştilor încadraţi în aceste unităţi şi care au domiciliul sau reşedinţa în localitatea izolată, o dată pe săptămână, din localitatea cea mai apropiată, fără a se depăşi distanţa până la reşedinţa de judeţ;
 2. b)transportul copiilor poliţiştilor la şi de la şcoala unde frecventează învăţământul obligatoriu din localitatea cea mai apropiată, dacă distanţa dintre locuinţele acestora şi şcoală este mai mare de 2 km;
 3. c)transportul combustibilului necesar gospodăriilor poliţiştilor din aceste unităţi, dacă se procură din localităţile apropiate de domiciliul lor, unde nu există unităţi specializate pentru executarea transportului de mărfuri.
 • Călătoria cu mijloace de transport în comun. Poliţiştii care, în executarea misiunilor, sunt obligaţi să efectueze cu regularitate deplasări în cadrul localităţii de reşedinţă a unităţii din care fac parte au dreptul, cu aprobarea prealabilă a şefului unităţii sau a înlocuitorului legal al acestuia, să călătorească cu mijloace de transport în comun, folosind titluri de călătorie procurate de unitate sau cu decontarea cheltuielilor efectuate pentru procurarea acestora.

ATENȚIE!

 • Cuantumul decontului abonamentelor. Decontarea cheltuielilor de transport efectuate pe bază de abonament anual, trimestrial, lunar, săptămânal sau zilnic se poate face numai în limita cuantumului valorilor însumate ale biletelor de călătorie individuale, cumulate pentru acelaşi număr de zile/perioadă de abonare.

Cheltuielile de transport pentru deplasările în interes de serviciu se suportă de unitatea la care sunt detaşaţi, iar pentru celelalte situaţii de către unităţile de poliţie de la care au fost detaşaţi.

 • Poliţiştii decedaţi pot fi transportaţi gratuit cu mijloacele de transport ale unităţilor ori cu mijloacele de transport ale unităţilor specializate, de la locul decesului până în localitatea unde urmează să fie înhumaţi sau incineraţi, cu suportarea cheltuielilor de către unitatea din care au făcut parte ultima dată.

Membrii de familie decedaţi ai poliţiştilor pot fi transportaţi cu mijloacele de transport ale unităţilor, cu suportarea tarifelor stabilite cu aprobarea ministrului administraţiei şi internelor.

 • Deplasare cu turism proprietate. Deplasarea poliţiştilor în interesul serviciului cu autoturismul deţinut legal, cu orice titlu, se poate face numai cu aprobarea prealabilă a şefului unităţii sau a înlocuitorului legal al acestuia, atât pentru posesorul autoturismului, cât şi pentru alte persoane din cadrul aceleiaşi unităţi, care se deplasează împreună cu acesta. În acest caz, deţinătorul legal, cu orice titlu, al autoturismului va primi contravaloarea a 7,5 litri de carburant, la 100 km parcurşi, în funcţie de sistemul de alimentare al autoturismului.
 • Decontare transport delegare/detașare. Poliţiştii trimişi în delegare sau detaşare în afara perimetrului localităţii în care îşi au locul permanent de muncă au dreptul, în cazul în care distanţa dintre staţia de îmbarcare şi cea de debarcare este de peste 5 km, la decontarea cheltuielilor pentru transport la ducere şi înapoiere, potrivit tarifelor legale stabilite de unităţile specializate şi mijlocului de transport cu care au dreptul să călătorească conform prezentei hotărâri.

ATENȚIE!

 • Baza pentru decontare. Decontarea cheltuielilor de transport în şi din localitatea de delegare se face numai pe baza documentelor de transport şi a legitimaţiilor de călătorie, achiziţionate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. În cazul pierderii legitimaţiilor de călătorie, acestea pot fi reconstituite în condiţiile reglementărilor în vigoare, dar numai atunci când sunt nominale.

Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, comisioanele percepute de agenţiile de voiaj, precum şi taxele percepute în cazul în care deplasarea se face cu mijloace auto intră în cheltuielile de transport care se decontează.

 • Abonament săptămânal/VSD. În cazul în care condiţiile de transport permit ca poliţiştii să se înapoieze, zilnic sau săptămânal, după terminarea programului de lucru, din localitatea în care sunt trimişi în delegare sau detaşare, şeful unităţii/înlocuitorul legal al acestuia poate aproba decontarea cheltuielilor zilnice de transport/costul unui abonament lunar de transport/costul unui abonament săptămânal de transport/contravaloarea cărţii VSD, dacă acestea sunt mai mici decât cele pentru plata indemnizaţiei de delegare sau detaşare şi a cazării, cu condiţia ca prin aceasta să nu se afecteze bunul mers al activităţilor care fac obiectul misiunii.
 • Decontare abonamente CF. Poliţiştilor care, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, trebuie să se deplaseze frecvent în alte localităţi şi nu se pot înapoia zilnic în localitatea de domiciliu ori de reşedinţă li se poate deconta contravaloarea abonamentelor nominale de transport pe calea ferată în locul cheltuielilor de transport ce li s-ar cuveni la plecarea şi înapoierea din misiune, urmând ca aceştia să suporte eventuala diferenţă de tarif. Pe timpul absenţei, pentru revenirea în localitatea de domiciliu ori de reşedinţă nu li se acordă indemnizaţia de delegare şi cheltuielile de cazare. Cei în cauză beneficiază de acest drept cu condiţia îndeplinirii programului de lucru stabilit în vederea executării misiunilor pentru care se deplasează.
 • Abonament lunar de transport. Poliţiştii care, prin natura atribuţiilor de serviciu, se deplasează cu regularitate în alte localităţi beneficiază de abonament lunar de transport în cazul în care valoarea acestuia este mai mică decât costul legitimaţiilor de călătorie ce s-ar folosi pentru toate deplasările efectuate în cursul unei luni.

ATENȚIE!

 • Nu se admit la decontare:

– taxele suplimentare percepute de agenţiile de voiaj (convorbiri telefonice, telegrame, telex, fax) pentru reţinerea locului în trenuri cu regim de rezervare a locurilor;

– taxele percepute suplimentar pentru bagajele personale.

ACTE NORMATIVE RELEVANTE

– HG nr. 1292 din 04/11/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor,modificată și completată prin HG nr.130/2013.    

Comentarii

comentarii