Modificarea raporturilor juridice

3.1. MODIFICAREA ȘI SUSPENDAREA RAPORTULUI DE SERVICIU.

 

 

3.1.1 Norme generale privind modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului

     Raportul de serviciu al poliţistului se poate modifica prin:

 1. a) delegare;
 2. b) detaşare;
 3. c) participare la misiuni internaţionale;
 4. d) împuternicire pe o funcţie de conducere;
 5. e) transfer;
 6. f) mutare;
 7. g) punere la dispoziţie.

      Modificarea raportului de serviciu în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) se poate realiza după definitivarea în profesie, cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reorganizarea unităţii.

       Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă:

– de drept

– din iniţiativa sau la cererea sa.

ATENTIE !- În perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă, concediului de maternitate, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav ori a copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente, precum şi a suspendării, raportul de serviciu al poliţistului nu poate fi modificat decât din iniţiativa sau, după caz, cu acordul scris al acestuia, cu excepţia următoarelor situaţii:

 1. a) ca urmare a desfiinţării postului ocupat, prin reorganizarea activităţii Ministerului Afacerilor Interne sau a unei unităţi;
 2. b) s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, cu excepţia situaţiei în care aceasta a fost pusă în mişcare pentru o infracţiune din culpă care nu este în legătură cu serviciul;
 3. c) s-a dispus măsura arestării preventive sau arestului la domiciliu;
 4. d) s-a dispus măsura controlului judiciar sau controlului judiciar pe cauţiune, cu interdicţia exercitării profesiei.

 

 

        Modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului se dispun sau, după caz, se constată prin act administrativ emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.

3.1.2 Delegarea

        Delegarea reprezintă exercitarea temporară de către poliţist a unor activităţi corespunzătoare postului ocupat, în afara locului său de muncă, în aceeaşi unitate sau într-o altă unitate. Prin excepţie ,pe perioada delegării, poliţistul poate exercita, cu acordul său scris, alte activităţi decât cele corespunzătoare postului ocupat, stabilite în actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu

Delegarea se dispune în interesul unităţii în care este încadrat poliţistul sau în interesul unităţii ierarhic superioare.

.       Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni. Delegarea pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni se poate dispune numai cu acordul scris al poliţistului.

3.1.3 Detaşarea

         Detaşarea poliţistului constă în schimbarea temporară a locului de muncă şi exercitarea atribuţiilor în cadrul altor unităţi/structuri din Ministerul Afacerilor Interne ori la alte instituţii sau autorităţi publice, la solicitarea acestora. În mod excepţional şi numai cu acordul scris al poliţistului, prin detaşare se poate schimba şi specificul muncii.

         Detaşarea se dispune în interesul unităţii în cadrul căreia poliţistul urmează să îşi desfăşoare activitatea.

         Detaşarea poliţistului se dispune pe un post vacant sau temporar vacant.

         Detaşarea poate fi dispusă fără acordul poliţistului pentru o perioadă de cel mult 6 luni. Detaşarea poliţistului pentru o perioadă de cel mult 12 luni se poate dispune numai cu acordul său.

Excepţie : detaşarea poliţistului, cu acordul său scris, în cadrul unor autorităţi publice se face pe perioada stabilită prin dispoziţiile legale în vigoare aplicabile situaţiilor respective.

 Detaşarea poliţistului la instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, la alte autorităţi şi instituţii publice sau la Corpul Naţional al Poliţiştilor se realizează după numirea în statul anexă constituit în acest scop. În acest caz, încetarea detaşării determină revenirea poliţistului în unitatea din care a plecat, în vederea numirii în funcţie .

 Detaşarea la instituţii de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională sau la alte autorităţi şi instituţii publice se poate face, în condiţiile legii, şi fără numirea în statul anexă, situaţie în care unitatea are obligaţia de a rezerva postul ocupat de către poliţist anterior detaşării.

. ATENȚIE !

1.Poliţistul poate refuza delegarea sau detaşarea dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. a) graviditate;
 2. b) îşi creşte singur copilul minor;
 3. c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical eliberat/avizat de structurile medicale ale Ministerului Afacerilor Interne, face contraindicată delegarea sau detaşarea, raportat la atribuţiile de serviciu şi condiţiile de muncă specifice locului de muncă unde este detaşat/delegat;
 4. d) este singurul întreţinător al familiei;
 5. e) alte motive personale temeinic justificate.
 6. Delegarea, respectiv detaşarea încetează în următoarele situaţii:
 7. a) la data expirării perioadei pentru care s-a dispus;
 8. b) desfăşurarea activităţii care a impus delegarea, respectiv detaşarea nu mai este necesară;
 9. c) şeful unităţii în care este încadrat poliţistul îşi retrage acordul cu privire la detaşarea poliţistului;
 10. d) la cererea poliţistului, când a intervenit una dintre situaţiile susmenționate de refuz .

 

3.1.4 Participarea la misiuni internaţionale

          Participarea poliţistului la o misiune internaţională care presupune desfăşurarea altor activităţi decât cele corespunzătoare postului se realizează după numirea în statul anexă constituit în acest scop.

         Încheierea misiunii internaţionale determină revenirea poliţistului în unitatea din care a plecat, în vederea numirii în funcţie

3.1.5 Împuternicirea

         Împuternicirea reprezintă exercitarea cu caracter temporar a atribuţiilor unei funcţii de conducere, pe un post vacant sau pe un post temporar vacant al cărui titular este împuternicit pe o altă funcţie de conducere ori nu este prezent în unitate mai mult de 30 de zile calendaristice consecutiv, cu excepţia perioadei concediului de odihnă.

          Poate fi împuternicit poliţistul care :

-îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute în fişa postului,

-nu este cercetat disciplinar

– nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

     Pe perioada împuternicirii, poliţistul beneficiază, după caz, şi de drepturile care se cuvin poliţistului detaşat.

     Poliţistul poate fi împuternicit, cu acordul acestuia, pe o perioadă de maximum 6 luni. Prelungirea împuternicirii poate fi dispusă, cu acordul poliţistului, pentru maximum 6 luni, perioadă în care sunt obligatorii organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului.

         În cazul postului de conducere temporar vacant, împuternicirea se poate dispune până la încetarea situaţiei care a condus la vacantarea temporară a postului.

ATENTIE !

  Împuternicirea încetează în următoarele situaţii:

 1. a) la data expirării perioadei pentru care s-a dispus;
 2. b) la ocuparea postului;
 3. c) la revenirea titularului postului;
 4. d) la solicitarea scrisă a poliţistului împuternicit;
 5. e) la iniţiativa persoanei care a dispus-o.

Perioada în care un poliţist a exercitat atribuţiile unei funcţii de conducere prin împuternicire constituie vechime în funcţii de conducere

 

3.1.6 Transferul

       Transferul poliţistului se realizează, cu aprobarea ministrului afacerilor interne, la instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

        Transferul se realizează:

 1. a) în interesul serviciului, cu acordul poliţistului;
 2. b) la cererea poliţistului, cu acordul conducătorilor instituţiilor de apărare, ordine publică şi securitate naţională .

3.1.7 Mutarea

          Poliţistul poate fi mutat în aceeaşi unitate sau într-o altă unitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, din aceeaşi localitate sau din altă localitate, cu acordul şefului unităţii în care este încadrat, precum şi al şefului unităţii în care urmează să se mute, în următoarele situaţii:

 1. a) în interesul serviciului;
 2. b) la cererea poliţistului.

     ATENTIE!

      Mutarea în interesul serviciului se face numai cu acordul scris al poliţistului.

Mutarea polițistului se face pe un post vacant, cu respectarea condițiilor de ocupare prevăzute în fișa postului.

Mutarea polițiștilor se poate face și dacă posturile nu sunt vacante, numai cu acordul acestora, în situația în care modificarea raporturilor de serviciu se realizează prin mutarea concomitentă a acestora pe posturile vizate, cu respectarea condițiilor de ocupare prevăzute în fișele posturilor.

Prin excepție, mutarea polițistului în unitatea din care a plecat se poate face, în interesul serviciului, și fără existența unui post vacant, la încetarea situațiilor care au determinat numirea într-un stat anexă.

PROCEDURA MUTARII IN INTERESUL SERVICIULUI

Mutarea polițistului în interesul serviciului în cadrul aceleiași unități se realizează, fie la propunerea șefului nemijlocit al structurii în care este prevăzut postul vacant, materializată într-o notă de prezentare, cu aprobarea șefului unității, fie la inițiativa acestuia din urmă.  În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, șeful unității/șeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaștere a polițistului.

Decizia privind mutarea se ia după obținerea acordului scris al polițistului.

Mutarea polițistului în interesul serviciului în cadrul altei unități se realizează, fie la propunerea șefului nemijlocit al structurii în care este prevăzut postul vacant, materializată întro notă de prezentare, cu aprobarea șefului unității, fie la inițiativa acestuia din urmă.

În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, șeful unității cesionare poate solicita șefului unității cedente acordul de principiu, precum și transmiterea dosarului personal al polițistului. Șeful unității/șeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaștere a polițistului.

În situația în care a fost adoptată decizia privind mutarea polițistului, șeful unității cesionare solicită acordul scris al polițistului, precum și al șefului unității cedente.

Unitatea cedentă, întreprinde demersurile necesare în vederea emiterii actului administrativ de mutare sau, după caz, transmite unității cesionare motivarea refuzului aprobării mutării.

PROCEDURA MUTARII LA CERERE

 Mutarea polițistului la cerere în cadrul aceleiași unități se solicită de către polițist, prin raport scris adresat șefului unității.

Raportul, înregistrat la secretariatul unității, se transmite structurii de resurse umane pentru a confirma existența postului vacant și îndeplinirea de către polițist a condițiilor de ocupare prevăzute în fișa postului.

Raportul, avizat de șeful structurii la care se solicită mutarea, se prezintă șefului unității.

În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, șeful unității/șeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaștere a polițistului.

Refuzul privind mutarea se motivează și se comunică polițistului

Mutarea polițistului la cerere în cadrul altei unități din MAI se solicită de către polițist, prin raport scris adresat șefului unității cesionare. Raportul se înregistrează la secretariatul acestei unități.

Șeful unității cesionare poate solicita șefului unității cedente acordul de principiu, precum și transmiterea dosarului personal al polițistului.

În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, șeful unității cesionare/șeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaștere a polițistului.

În situația în care a fost adoptată decizia privind mutarea polițistului, șeful unității cesionare transmite unității cedente raportul de mutare al polițistului și solicită acordul șefului unității cedente.

Unitatea cedentă  întreprinde demersurile necesare în vederea emiterii actului administrativ de mutare sau, după caz, comunică unității cesionare motivele care au stat la baza refuzului mutării.

              În situaţia mutării poliţiştilor în unităţi militare din MAI gradul profesional se echivalează cu gradul militar corespunzător, în condiţiile legii.

 

NOTĂ

Unitatea cedentă” reprezintă unitatea unde își desfăsoară activitatea polițistul care solicită mutarea .

Unitatea „cesionară” reprezintă unitatea la care dorește să se mute polițistul .

 

 

 

ATENȚIE!

 

„Pro Lex” a formulat solicitări de clarificări în ceea ce priveşte noţiunea de „unitate”. MAI, prin adresa nr. 2921173/23.05.2013, ne-a informat că „legislaţia specifică nu conţine reglementări care să definească noţiunea de „unitate” în cadrul MAI, această structură putând exista atât în condiţiile în care şeful ei are calitatea de ordonator de credite, cât şi în situaţia în care nu deţine această calitate.”

 

 

 

3.1.8 Punerea la dispoziţie

 1. Poliţistul este pus la dispoziţie în vederea numirii într-o funcţie, prin aplicarea prevederilor legale privind ordinea de prioritate , în următoarele situaţii:
 2. a) ca urmare a desfiinţării efective a postului ocupat, prin reorganizarea activităţii Ministerului Afacerilor Interne sau a unei unităţi;
 3. b) când nu poate fi repus în funcţia deţinută anterior, la încetarea motivului numirii într-un stat anexă;
 4. c) ca urmare a clasării «apt limitat» de către comisiile de expertiză medico-militară, atunci când nu mai poate îndeplini atribuţiile funcţiei deţinute;
 5. d) când nu sunt acordate sau când sunt retrase de către autorităţile competente avizele, autorizaţiile sau atestările necesare exercitării funcţiei;
 6. e) când un alt poliţist este repus în funcţia deţinută anterior, în condițiile legii sau ca urmare a reintegrării, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 7. f) la eliberarea din funcţie, cu acordul său, din motive neimputabile.

Situaţia poliţistului pus la dispoziţie în condițiile prevăzute la lit. a)-f)  se soluţionează în termen de cel mult 6 luni, care poate fi prelungit cu încă cel mult 6 luni, cu aprobarea ministrului afacerilor interne.

 

 1. Poliţistul este pus la dispoziţie când faţă de acesta s-a pus în mişcare acţiunea penală, cu excepţia situaţiei în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare pentru o infracţiune din culpă care nu este în legătură cu serviciul.

Situaţia poliţistului pus la dispoziţie în aceste condiții ,se soluţionează atunci când se dispune clasarea, renunţarea la urmărirea penală, achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal.

  Poliţistul este pus la dispoziţia unităţii din care face parte sau, cu acordul lui, la dispoziţia altei unităţi.

        Pe perioada punerii la dispoziţie, poliţistul îndeplineşte acele sarcini şi atribuţii stabilite în scris de şeful unităţii, comunicate sub semnătură.

        În situaţia în care faţă de poliţist s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, acestuia i se stabilesc sarcini şi atribuţii de serviciu care nu sunt de natură a impieta buna desfăşurare a procesului penal.

        Poliţistul pus la dispoziţie beneficiază de drepturile băneşti prevăzute de legislaţia privind salarizarea poliţiştilor aflaţi în această situaţie, precum şi de celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege.

 

3.1.9 Suspendarea

         Suspendarea raportului de serviciu are ca efect suspendarea îndeplinirii atribuţiilor de către poliţist.

         Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii:

 1. a) este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu;
 2. b) se află sub control judiciar sau control judiciar pe cauţiune şi s-a dispus interdicţia exercitării profesiei;
 3. c) îndeplineşte o funcţie de conducere salarizată în cadrul organizaţiilor sindicale, constituite potrivit legii;
 4. d) este numit într-o funcţie în cadrul cabinetului demnitarului, în afara Ministerului Afacerilor Interne;
 5. e) este dispărut, iar dispariţia a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
 6. f) a fost instituită carantina, în condiţiile legii;
 7. g) forţă majoră;
 8. h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;
 9. i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.

      Raportul de serviciu al poliţistului se poate suspenda, la iniţiativa sa, în următoarele situaţii:

 1. a) pentru efectuarea concediului de creştere a copilului;
 2. b) pentru desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale;
 3. c) însoţeşte soţul trimis în misiune permanentă în străinătate, în condiţiile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, pe perioada misiunii.

               Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a poliţistului, pentru un interes personal legitim, în alte cazuri, pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 ani.

Perioada suspendării raporturilor de serviciu nu constituie vechime în serviciu, cu excepţia situaţiei când prin lege se dispune altfel.

ATENȚIE!

               Încetarea suspendării are loc la data prevăzută în actul administrativ, emis în acest scop.

               În situaţia în care în actul administrativ de suspendare nu este prevăzută perioada suspendării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încetării motivului care a determinat suspendarea, poliţistul este obligat să informeze în scris despre acest fapt unitatea din care face parte.

                Emiterea unui aviz psihologic de către un psiholog cu atribuţii de exercitare a actului psihologic în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, în situaţia de suspendare prevăzută la  lit. h), constituie motiv de încetare a suspendării.

                 În situaţia suspendării raportului de serviciu pentru efectuarea concediului de creştere a copilului, unitatea are obligaţia de a rezerva postul ocupat de către poliţist anterior suspendării.

                 Poliţistului suspendat i se retrag lucrările, armamentul şi echipamentele care i-au fost repartizate în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

3.1.10 Dispoziţii comune privind punerea la dispoziţie şi suspendarea

              Atunci când s-a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal, poliţistul este repus în funcţia deţinută şi în toate drepturile avute la data punerii la dispoziţie sau suspendării, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziţie sau suspendării.

              Atunci când s-a dispus condamnarea prin hotărâre judecătorească definitivă, la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sau amenzii penale pentru o infracţiune săvârşită din culpă care nu este în legătură cu serviciul, menţinerea în activitate a poliţistului se analizează la nivelul unităţii din care acesta face parte.

              În situaţia aprobării menţinerii în activitate, poliţistul este numit în funcţie potrivit legii.

  3.1.11  Numirea în funcţie

             Ordinea de prioritate în vederea numirii în funcţie este următoarea:

 1.  a) în funcţia ocupată anterior, corespunzătoare postului ocupat, dacă este vacant, caz în care acordul poliţistului nu mai este necesar;
 2. b) într-o funcţie similară, în unitatea din care face parte;
 3. c) într-o funcţie similară, în altă unitate;
 4. d) într-o funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior celei ocupate anterior, în unitatea din care face parte;
 5. e) într-o funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior celei ocupate anterior, în altă unitate;
 6. f) într-o funcţie inferioară gradului profesional deţinut, în unitatea din care face parte;
 7. g) într-o funcţie inferioară gradului profesional deţinut, în altă unitate.

      

ATENȚIE !

     În perioada cercetării disciplinare, poliţistul nu poate fi mutat, delegat, detaşat, împuternicit pe o funcţie de conducere într-o altă unitate şi nici nu poate fi trimis la misiuni internaţionale.

Prin excepţie , poliţistul cercetat poate fi mutat în situaţia în care, în urma reorganizării unităţii, funcţia ocupată de acesta nu se mai regăseşte în statul de organizare.  Mutarea poliţistului în condiţiile respective  nu afectează procedura disciplinară declanşată faţă de acesta

 

   Cercetarea prealabilă se poate dispune și de şeful unităţii sau instituţiei de învăţământ din MAI la care poliţistul este delegat sau detaşat ori la care urmează cursuri sau susţine examene de carieră.

ACTE NORMATIVE RELEVANTE

– Legea nr. 360/2002;

– Ordinul MAI nr. 140/2016;

Comentarii

comentarii