INCOMPATIBILITĂŢI ŞI ALT LOC DE MUNCĂ

Definire

 • Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative (Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției).

Observații

Situații conflict de interese. Funcționarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;
 2. b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I;
 3. c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.

ATENȚIE!

 • Abținerea de la decizie. În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.
 • Desemnarea altui funcționar. În cazurile de conflicte de interese menționate, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză, va desemna un alt funcţionar public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă.
 • Răspunderea. Încălcarea dispoziţiilor poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.
 • Incompatibilitățile privind demnitățile publice și funcțiile publice sunt cele reglementate de Constituție, de legea aplicabilă autorității sau instituției publice în care persoanele ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică își desfășoară activitatea, precum și de dispozițiile legislației specifice.

Calitatea de funcționar public este incompatibilă cu orice altă funcție publică decât cea în care a fost numit, precum și cu funcțiile de demnitate publică.

 • Interdicții de a deține alte funcții. Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:
 1. a) în cadrul autorităților sau instituțiilor publice;
 2. b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepția cazului în care funcționarul public este suspendat din funcția publică, în condițiile legii, pe durata numirii sale;
 3. c) în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, în cadrul unei asociații familiale sau ca persoană fizică autorizată;
 4. d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.

 

ATENȚIE!

 • Inexistența incompatibilității. Nu se află în situație de incompatibilitate, în sensul prevederilor lit. a) și c), funcționarul public care este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să reprezinte sau să participe în calitate de reprezentant al autorității ori instituției publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare.
 • Durata interdicției. Funcționarii publici care, în exercitarea funcției publice, au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale sau alte unități cu scop lucrativ de natura celor prevăzute la lit. c) nu pot să își desfășoare activitatea și nu pot acorda consultanță de specialitate la aceste societăți timp de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici.
 • Interdicție de mandatare. Funcționarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce privește efectuarea unor acte în legătură cu funcția publică pe care o exercită.
 • Interdicție raporturi ierarhice. Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcționarii publici respectivi sunt soți sau rude de gradul I. Prevederile se aplică și în cazul în care șeful ierarhic direct are calitatea de demnitar.

ATENȚIE!

 • Opțiunea în cazul incompatibilității. Persoanele care se află în una dintre situațiile menționate vor opta, în termen de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunțarea la calitatea de demnitar.
 • Sesizarea incompatibilității. Orice persoană poate sesiza existența situațiilor de incompatibilitate. Acestea, precum și neîndeplinirea obligației de opțiune se constată de către șeful ierarhic superior al funcționarilor publici respectivi, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre funcționarii publici soți sau rude de gradul I.

 

 

 • Alt loc de muncă.

 

Polițistul poate exercita, potrivit legii, funcţii sau activităţi în domeniul didactic,al cercetării ştiinţifice și al creaţiei literar-artistice  , precum și funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate de polițist, potrivit fișei postului.

Funcțiile sau activitățile susmenționate se pot exercita fără a afecta îndeplinirea atribuțiilor funcției de polițist și, după caz, a obligațiilor prevăzute la art.44 din Legea nr. 360/2002

privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

Polițistul care intenționează să exercite funcțiile sau activitățile respective  este obligat să informeze șeful unității, printr-un raport scris, care trebuie să cuprindă:

 1. a) denumirea și obiectul de activitate al entității;
 2. b) date referitoare la funcțiile/activitățile pe care urmează să le exercite;
 3. c) programul de lucru;
 4. d) drepturile și obligațiile pe care le are în cadrul entității respective;
 5. e) asumarea faptului că funcția exercitată în sectorul privat nu este în legătură directă sau

indirectă cu atribuţiile exercitate ca polițist, potrivit fișei postului;

 1. f) orice alte date pe care le apreciază ca fiind utile.

După înregistrare, raportul se depune la structura de resurse umane.

Polițistul are obligația de a informa șeful unității, în termen de 5 zile de la data la care intervin schimbări cu privire la exercitarea funcțiilor sau activităților în afara locului de muncă.

Polițiștilor le este interzis:

– să aibă, direct sau prin intermediari, într-o unitate supusă controlului unităţii de poliţie din care face parte, interese de natură să compromită imparţialitatea şi independenţa acestuia.

– să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora;

– să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;

– să candideze pentru autorităţile administraţiei publice locale, Parlamentul României şi pentru funcţia de Preşedinte al României;

– să exprime în public opinii contrare intereselor României;

– să declare sau să participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;

– să adere la secte, organizaţii religioase sau la alte organizaţii interzise de lege;

– să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale, cu excepţia calităţii de acţionar;

– să exercite activităţi cu scop lucrativ de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului sau a instituţiei din care face parte;

– să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este retribuit, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică( a se vedea excepțiile de la subcapitolul „Alt loc de munca”).

 • Interdicție folosire simboluri. Se interzice folosirea de către o persoană care exercită o demnitate publică sau o funcție publică dintre cele prevăzute în prezentul titlu, în interes privat, a simbolurilor care au legătură cu exercițiul demnității sau funcției sale.
 • Interdicție folosire nume/calitate. Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi numele însoțit de calitatea persoanei care exercită demnitățile publice și funcțiile publice prevăzute în prezentul titlu în orice formă de publicitate a unui agent economic român sau străin, precum și a vreunui produs comercial, național sau străin.
 • Interdicție imagine/nume/voce/semnătura. Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi imaginea publică, numele, vocea sau semnătura persoanei care exercită demnitățile publice și funcțiile publice prevăzute în prezentul titlu pentru orice formă de publicitate privitoare la o activitate care aduce profit, cu excepția publicității gratuite pentru scopuri caritabile.
 • Interdicție exploatare informații. Se interzice persoanelor care exercită o demnitate publică sau o funcție publică dintre cele prevăzute în prezentul titlu folosirea sau exploatarea directă sau indirectă a informațiilor care nu sunt publice, obținute în legătura cu exercitarea atribuțiilor, în scopul obținerii de avantaje pentru ei sau pentru alții.

ACTE NORMATIVE RELEVANTE

-Legea 360/2002

-Legea 161/2003

-OMAI 140/2016

Comentarii

comentarii