MAI – proiect modificare Legea nr. 360-2002 in ceea ce priveste evaluarea politistilor

proiect LEGE

pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. I. – Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

 

  1. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

            „Art. 26. – (1) Evaluarea activității profesionale individuale și a conduitei polițistului, denumită în continuare evaluare de serviciu, se realizează o dată pe an. Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea, cu excepția personalului didactic și didactic auxiliar pentru care perioada evaluată este corespunzătoare anului de învățământ.

(2) Prin excepție, evaluarea de serviciu se poate realiza și pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută la alin.(1), în următoarele situații:

a) la acordarea gradului profesional următor;

b) la încheierea unui program de formare profesională, cu durata mai mare de 4 săptămâni, cu scoatere din program, în instituţiile de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne;

c) la modificarea sau suspendarea raportului de serviciu, care produce consecințe pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice, sau la încetarea raportului de serviciu;

d) la modificarea sau suspendarea raportului de serviciu, care produce consecințe pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice, sau la încetarea raportului de serviciu în alte situații decât cele prevăzute la 261 alin. (3) lit. b), al persoanei care are competența de a întocmi evaluarea;

e) în alte situații în care activitatea desfăşurată de poliţist este mai mare de 30 de zile.

(3) Evaluarea de serviciu realizată în condițiile alin. (1) reprezintă evaluare de serviciu anuală, iar cea realizată în condițiile alin. (2) reprezintă evaluare de serviciu parțială.

(4) Polițistului i se întocmește evaluare de serviciu anuală numai dacă perioada de activitate desfășurată este, cumulat, de cel puțin 6 luni inclusiv.

(5) În situația în care perioada prevăzută la alin. (4) este rezultatul mai multor perioade de activitate profesională însumate, evaluate în condițiile alin. (2), rezultatul evaluării de serviciu anuale se stabilește pe baza punctajului obținut ca medie ponderată a punctajelor obținute la evaluările de serviciu parțiale.

 

  1. După articolul 26 se introduc patru noi articole, art. 261 – 264, cu următorul conținut:

„Art. 261. – (1) Evaluarea de serviciu se întocmeşte de către şeful nemijlocit şi se aprobă de şeful ierarhic al acestuia. Au competenţe de evaluare a personalului exclusiv şefii care îndeplinesc atribuţiile funcţiilor prevăzute cu salariu de comandă, persoanele care ocupă funcții de demnitate publică, precum și prefecții.

(2) Prin excepție de la alin. (1), ministrul afacerilor interne întocmește și aprobă evaluarea de serviciu pentru polițiștii din competența de numire din instituțiile/ unitățile/ structurile pe care le coordonează nemijlocit.

(3) Nu poate realiza evaluarea de serviciu persoana care se află în una dintre următoarele situații:

a) este soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu polițistul evaluat;

b) i-au încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 alin. (1) lit. g), h), i) sau l).

(4) În situațiile prevăzute la alin. (3), evaluarea de serviciu se întocmește, respectiv se aprobă, de către persoanele desemnate, în scris, de șeful unității. Dacă șeful unității se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (3), evaluarea de serviciu se întocmește, respectiv se aprobă, de către persoanele desemnate, în scris, de către șeful ierarhic superior al acestuia.

Art. 262. – (1) Evaluarea de serviciu se realizează în baza următoarelor criterii:

a) modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor înscrise în fişa postului;

b) legalitatea folosirii competenţelor conferite de funcţie;

c) nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor specifice, raportat la cerinţele postului;

d) aptitudini personale și respectarea normelor de etică și deontologie aplicabile polițistului;

e) capacităţile manageriale demonstrate în îndeplinirea atribuțiilor, exclusiv pentru personalul care îndeplineşte atribuţiile funcţiilor prevăzute cu salariu de comandă.

(2) Pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la alin.(1), în formularul de evaluare de serviciu se prevăd indicatori de evaluare. Pe baza punctajului acordat fiecărui indicator de evaluare se calculează punctajul general.

(3) În funcție de punctajul general obținut, polițistului i se acordă unul dintre următoarele calificative: ”foarte bine”, ”bine”, ”satisfăcător”, ”nesatisfăcător”.

(4) Punctajul acordat fiecărui indicator de evaluare, punctajul general, constatările și concluziile evaluării de serviciu și calificativul se consemnează în formularul de evaluare de serviciu.

(5) Modelul formularului de evaluare de serviciu se stabilește prin ordinul prevăzut la art. 264.

 

Art. 263. – (1) Rezultatul evaluării de serviciu se aduce la cunoștință polițistului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării.

(2) Polițistul nemulţumit de rezultatul evaluării de serviciu poate formula contestație în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), polițistul a cărui evaluare de serviciu a fost aprobată de ministrul afacerilor interne se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii, fără parcurgerea procedurii prealabile.

(4) Contestaţia formulată în condițiile prevăzute la alin. (2), cu precizarea motivelor contestării și a argumentelor corespunzătoare, se depune la secretariatul unităţii din care face parte persoana care a aprobat evaluarea.

(5) Contestația, împreună cu formularul de evaluare de serviciu, se înaintează de către șeful care a aprobat evaluarea, în termen de 3 zile lucrătoare, șefului ierarhic superior al acestuia care are competență de numire prin act administrativ a unei comisii de soluționare a contestației.

(6) În termen de 2 zile lucrătoare, persoana prevăzută la alin. (5) numește comisia de soluționare a contestației, formată dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puţin de 3, dintre care unul este desemnat președinte. Comisia soluționează contestația în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data constituirii.

(7) Modul de soluționare a contestației se consemnează într-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei și se aduce la cunoștința polițistului în termen de 5 zile lucrătoare de la soluționare.

(8) Polițistul nemulțumit de rezultatul contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii, fără parcurgerea procedurii prealabile.

Art. 264. Regulamentul privind evaluarea de serviciu a polițiștilor se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.”

Art. II. – Ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art.264 din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

ART. III.  Pentru activitatea desfășurată în anul 2015, evaluarea de serviciu a poliţistului, nefinalizată până la data de 8 decembrie 2015, se realizează potrivit art. I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 264 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Nota:

Toti cei interesati sunt rugati sa ne comunice propuneri si observati la proiectul de lege, pana in data de 28.12.2015, la adresa de e-mail: lincuvasile@prolex.ro

Comentarii

comentarii