Propuneri proiect modificare HG nr. 520/2013

Către,

 

Ministerul Finanţelor Publice

 

 

Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52 din 21/01/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă înaintăm propunerile şi observaţiile Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor ,,PRO LEX”, cu privire la proiectul de hotărâre de guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

 

  1. alin (1) art. 15 se modifica şi va avea următorul conţinut:

(1)În cadrul Agenţiei se organizează şi funcţionează Direcţia generală antifraudă fiscală, instituţie publică cu personalitate juridică, cu buget propriu, cu atribuţii de prevenire, descoperire şi combatere a actelor şi faptelor de evaziune fiscală şi fraudă fiscală şi vamală.

Argumente:

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală are ca principale competenţe exercitarea controlului operativ şi inopinat în legătură cu aplicarea şi executarea legilor fiscale şi a reglementărilor vamale, urmărind împiedicarea oricărei sustrageri sau eschivări de la plata impozitelor şi taxelor, precum şi respectarea normelor de comerţ, urmărind să împiedice activităţile de contrabandă şi orice procedee interzise de lege.

Astfel, pentru înlăturarea consecinţelor negative aparute in cadrul actului de control şi pentru eficientizarea acestuia, este necesară realizarea unificării atribuţiilor de control si cele ale funcţiilor suport, astfel încât pe de o parte să crească calitatea controalelor efectuate, iar pe de altă parte să se înlăture riscul apariţiei unor eventuale abuzuri sau interpretări diferite ale aceloraşi situaţii de fapt.

 

3.Art. 21 se modifică şi va avea următorul conţinut:

(1) În subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se organizează şi funcţionează Direcţia Generală a Vămilor, instituţie publică cu personalitate juridică, cu buget propriu, prin preluarea atribuţiilor și a activităţii corespunzătoare din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală .

(2) Direcţia generală a vămilor este coordonată de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului şi condusă de un director general, numit prin ordin al preşedintelui Agenţiei. 

(3) Direcţia Generală a Vămilor are ca obiect de activitate ansamblul activităţilor din domeniul vamal şi accizelor stabilite în sarcina Agenţiei.

(4) Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale a Vămilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală .

(5) Directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor are calitatea de ordonator terţiar de credite .

(7) Directorul general al Direcţiei Generale a Vămilor este ajutat în activitatea sa de directori generali adjuncţi, numiţi în funcţie prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în condițiile legii.

 (8) Personalul de conducere și de execuţie din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor, cu excepția celui prevăzut la alin.(2) si (7), se numește în funcţie prin decizie a directorului general, în condiţiile legii.”

Argumente:

Direcţia Generală a Vămilor îndeplineşte atribuţiile din domeniul vamal şi o parte din cele din domeniul accizelor, prevăzute la art.7 din Hotărârea de Guvern nr. 520/2013.

In vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de statul român prin aderarea la Uniunea Europeană şi aplicării unitare a legislaţiei specifice se impune unificarea în cadrul aceleiaşi structuri, având o conducere unică, a atribuţiilor din domeniu,  care să conducă, pe de o parte la creşterea eficienţei colectării veniturilor, inclusiv ca urmare a creşterii gradului de conformare voluntară iar, pe de altă parte, la creşterea încrederii contribuabilului în această instituţie.

 

4.Art. II se modifică şi va avea următorul conţinut:

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Personalul Direcției Generale Antifraudă fiscală se preia în cadrul noii structuri a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

(3) Personalul Direcției Generale a Vămilor şi al structurilor vamale din cadrul direcţiilor generale regionale a finanţelor publice se preia în cadrul noii structuri a Direcției Generale a Vămilor.

(4) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura prevăzută de lege pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Argumente:

Este necesară includerea şi a modificărilor referitoare la Direcţia Generală Antifraudă Fiscală şi Direcţia Generală a Vămilor ca urmare a acordării personalităţii juridice.

Comentarii

comentarii