Guvernul a marit salariile profesorilor si a redus cu 50% majorarile politistilor si militarilor!

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
luând în considerare că, de la data aprobării Legii-cadru nr. 284/2010 și până în prezent, nu a fost aplicată valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele legii – cadru,
ținând cont de succesivele amânări ale aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare, ceea ce face ca în prezent salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice să se facă potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului 2009,
în considerarea faptului că, de la data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, prin hotărâre a Guvernului, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost majorat de la 600 la 1.250 lei (acest din urmă cuantum fiind aplicabil din luna mai a anului 2016), ceea ce a determinat o serie de inechități în materie de salarizare în raport de nivelul studiilor şi al activităţii profesionale prestate,
ținând cont de faptul că, în prezent, pe de o parte există niveluri diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie în cadrul aceleiaşi instituţii, iar pe de altă parte, creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată a condus la stabilirea aceluiași nivel de salarizare pentru personal cu atribuții și nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiași instituții,
ținând cont că autoritățile/instituțiile publice centrale și locale se confruntă cu o serie de procese aflate pe rolul instanțelor de judecată din întreaga țară având ca obiect eliminarea unor discrepanțe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, că instanţele pronunţă hotărâri judecătoreşti în favoarea salariaţilor, impactul financiar al punerii în executare a sentințelor judecătorești asupra bugetului general consolidat ar putea fi semnificativ, adăugându-se la hotărârile judecătoreşti executorii pronunţate în anii anteriori,
luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgență a unui act normativ care să elimine unele discrepanțe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii- cadru nr. 284/2010, să determine creşterea nivelului salarial pentru personalul din sănătate și personalul din educație, și să asigure predictibilitatea nivelului cheltuielilor bugetare,
având în vedere faptul că personalul din învăţământ prin activitatea depusă contribuie la asigurarea desfăşurării în bune condiţii a procesului instructiv-educativ,
luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgență a unui act normativ care să determine creşterea nivelului salarial pentru personalul din învăţământ să elimine unele discrepanțe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii- cadru nr. 284/2010 și să asigure predictibilitatea nivelului cheltuielilor bugetare,
având în vedere că, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, nu se pot promova acte normative cu mai puţin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituţia României, republicată, care să conducă la creşterea cheltuielilor de personal, adoptarea prezentului set de măsuri legislative în regim de urgență apare ca fiind singurul instrument legislativ care ar putea fi folosit în vederea evitării rapide a consecințelor negative mai sus arătate,
în considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 923 din 11 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduc cinci noi articole, articolul 3^1 – 3^5 cu următorul cuprins:

” Art. 3^1
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) şi ale art. 2 alin. (2), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice din aceeaşi instituţie publică, autoritate publică, unitate care beneficiază de un salariu de bază/indemnizaţie de încadrare mai mici decât cele stabilite la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/ indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei, autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, pentru magistraţii care beneficiază de un cuantum al indemnizaţiei de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie și tranșă de vechime în funcție, va fi salarizat la nivelul maxim al cuantumului indemnizaţiei de încadrare din cadrul autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(3) Pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabilește pe funcțiile didactice, gradele didactice, tranșele de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională şi gradația corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituția respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensațiile tranzitorii.
(4) În aplicarea alin. (1) – (3), la stabilirea salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare la nivel maxim din cadrul instituţiei, autorităţii publice respective nu se ia în calcul suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor inclusă în acesta.
(5) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor din aceeaşi instituţie publică, respectiv unitate, soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/ salariului de merit la nivelul anului 2009, vor fi stabilite la nivelul în plată al soldelor de funcţie/salariilor de funcţie care cuprind aceste sume compensatorii.
(6) Drepturile salariale stabilite potrivit alin. (5) se vor acorda în două etape: 50% din acestea începând cu luna august 2016 şi 50% începând cu luna august 2017.
(7) Corecțiile aduse soldelor de funcţie/salariilor de funcţie prin aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență nu constituie majorări ale soldelor de funcţie/salariilor de funcţie în sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
(8) Începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, rămân la nivelul lunii iulie 2016, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(9) Începând cu luna august 2016, personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut acest titlu şi nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, solda/salariul de funcție, indemnizația lunară de încadrare, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă la celelalte categorii de personal, din instituţia publică, autoritatea publică, unitatea/unitatea similară.”

” Art. 3^2
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016 salariile de bază ale personalului prevăzut la Capitolul I, pct. 1 şi pct. 2 din Anexa nr. III – Familia ocupaţională de funcţii bugetare “Sănătate” din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc potrivit Anexei nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Începând cu luna august 2016, reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe funcţiile, gradele/treptele profesionale și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă, potrivit Anexei nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
(3) În situația în care salariile de bază determinate potrivit alin. (1) sunt mai mici decât cele aferente lunii iulie 2016, se păstrează cele aferente lunii iulie 2016.
(4) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie publică pe funcţii de acelaşi fel, salarizat potrivit alin. (3), inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare, stabilit potrivit alin. (3), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(5) Începând cu luna august 2016, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidenţiat potrivit art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, este de 4.749 lei.
(6) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază se desfăşoară în baza unui contract de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi personalul va beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă.”

” Art. 3^3
(1) Începând cu luna august 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la Capitolul I din Anexa nr. II – Familia ocupaţională de funcţii bugetare “Învăţământ” din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare și ale personalului didactic auxiliar care nu se regăsește în Capitolul I din Anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 sunt cele prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Salariile de bază stabilite potrivit Anexei nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență includ salariul de încadrare și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcțiile de execuție, respectiv salariul de încadrare, indemnizația de conducere și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcțiile de conducere.
(3) Reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe funcțiile, gradele didactice, tranșele de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic, respectiv pe funcţiile, gradele/treptele profesionale și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, potrivit Anexei nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
(4) Pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control, la salariul de bază stabilit potrivit Anexei nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență, se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:
a) indemnizație pentru învățământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;
b) gradație de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;
c) indemnizație pentru activitatea de dirigenție, respectiv indemnizație pentru învățători, educatoare, profesori pentru învățământul primar sau preșcolar care se determină prin aplicarea procentului de 10% asupra valorii rezultată din însumarea salariului de bază cu indemnizația pentru învățământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradația de merit prevăzută la lit. b);
d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu în același cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016;
(5) Pentru personalul didactic auxiliar la salariul de bază stabilit potrivit Anexei nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență, se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:
a) indemnizație pentru învățământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;
b) gradație de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;
c) sporul de stabilitate care se determină prin aplicarea procentului de 15% asupra valorii rezultată din însumarea salariului de bază cu indemnizația pentru învățământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradația de merit prevăzută la lit. b), pentru personalul care are o vechime neîntreruptă de 10 ani în învățământ;
d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă cuantumurile compensațiilor tranzitorii aferente lunii iulie 2016.
(6) În situația în care salariile determinate potrivit alin. (1) și alin. (4) sau, după caz, alin.(5) sunt mai mici sau egale cu salariile de bază aferente lunii iulie 2016, se păstrează salariile de bază aferente lunii iulie 2016.
(7) Cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) și alin.(5), aferente personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cu modificările și completările ulterioare, se menţine la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă şi gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, cu cel ce se acordă pentru luna iulie 2016.
(8) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/unitate de învățământ pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(9) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat într-o instituţie/unitate de învățământ unde nu există funcție similară în plată, salariile de bază se stabilesc potrivit Anexei nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare, cuantumurile prevăzute la literele a), b) și c) ale alineatului (4) și alin.(5).
(10) Pentru personalul promovat într-o instituţie/unitate de învățământ unde nu există funcție similară în plată, salariile de bază se stabilesc potrivit Anexei nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare, cuantumurile prevăzute la alin. (4) sau alin.(5).
(11) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/unitate de învățământ, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) și alin.(5) aferente personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se stabilește la nivelul cuantumului în plată pentru funcţii similare, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”
“Art. 3^4
În situaţia în care salariul brut determinat potrivit art. 3^3 este mai mare decât cel aferent lunii iulie 2016, se va acorda 50% din creşterea rezultată începând cu luna august 2016 şi 100% începând cu luna decembrie 2017.”
“Art. 3^5
În aplicarea alin.(1) și (3) ale art. 3^1, ale art. 3^3 şi ale art. 3^4, pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
“Art. 3^6
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază se stabilesc la nivelul de 70% din nivelul salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului pentru personalul din:
a) aparatul propriu al ministerelor;
b) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu, salarizat la nivel de minister;
c) Inspecţia Muncii, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Agenția Națională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Casa Naţională de Pensii Publice şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă salarizat la nivel de minister;
d) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare;
e) Consiliul Economic și Social;
f) Agenția Națională de Presă AGERPRESS.
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază se stabilesc la nivelul de 50% din nivelul salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului pentru personalul din:
a) agenţiile teritoriale pentru protecţia mediului
b) comisariatele teritoriale ale gărzii naţionale de mediu
c) Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” salarizat la nivel de servicii publice deconcentrate ale ministerelor.

(2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor personalului prevăzut la alin. (1), cu funcţiile şi nivelul de salarizare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se fac prin ordine comune ale Secretariatului General al Guvernului şi ale ordonatorilor principali de credite.
(3) În situația în care salariile de bază determinate potrivit alin. (1) sunt mai mici decât cele aferente lunii iulie 2016, se păstrează cele aferente lunii iulie 2016. “

2. Alineatul (4) al articolului 4 se abrogă.

3. La articolul 10, după alin. (2) se introduc patru noi alineate, alin. (2^1)- alin. (2^4), cu următorul cuprins:

“(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu 1 ianuarie 2017, pentru personalul prevăzut la art. 3^2 din prezenta ordonanţă de urgenţă, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
(2^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu 1 ianuarie 2018, pentru personalul prevăzut la art. 3^3 din prezenta ordonanţă de urgenţă, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
(2^3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorul de credite, pe baza îndeplinirii condițiilor de reformă și a criteriilor de preformanță.
(2^4) Condițiile de reformă și criteriile de performanță se stabilesc de către Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

ART. II
La data de 1 august 2016 Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
DACIAN-JULIEN CIOLOŞ

 

 

NOTA:

In proiectul initial majorarea era de 20%, in varianta actuala Guvernul va da 10% de la 01 august 2016 si 10% de la 01 august 2017.

Unde a fost ministrul Toba cand s-a hotarat acest lucru (sau chiar el a venit cu propunerea)?

Facem apel catre toate celelalte sindicate sa organizam un miting de protest de amploare saptamana viitoare.

Solicitam liderilor Pro Lex sa informeze membrii despre proiectul de OUG si sa ne comunice numarul celor care sunt decisi sa participe la miting.

Comentarii

comentarii