Amendamentele la proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 9/2017 ca solutii la revendicari

Amendamente la proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.9/2017

 privind unele măsuri bugetare în anul 2017,  prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative (Plx. 157/2017 + MAI)

 

Nota Pro Lex:

Amendamentele sunt depuse si sustinute in Camera Deputatilor de catre parlamentari. Aceste amendamente nu au fost asumate de catre MAI sau Guvern printr-o procedura specifica. Adoptarea lor tine de o decizie politica.

 

 

Nr. crt. Text proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017,  prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative  

Amendamente propuse

 

Motivare
    Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9 din 17 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2017, cu următoarele modificări și completări:

 

 
1. ART. 1

(1) În perioada 1 martie-31 decembrie 2017, se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna februarie 2017 cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare lunară, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu luna august 2017, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor beneficiază de prevederile art. 3^1 alin. (6) şi (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prevederile art. 1 alin. (3)-(5), art. 2-4, art. 5 alin. (2)-(4) şi art. 6-11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, se aplică în mod corespunzător şi în perioada 1 martie-31 decembrie 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Prin excepţie de la alin. (3), în perioada 1 martie-30 iunie 2017 instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 nu acordă prime de vacanţă şi vouchere de vacanţă.

1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin.(31) și (32), cu următorul cuprins:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(31) Începând cu 1 aprilie 2017, majorarea prevăzută la art.13 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, este de 100% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

(32) Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor şi personalul civil din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, beneficiază pentru această perioadă de o majorare de 40% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

(33) Drepturile prevăzute la alin. (32) nu constituie majorări ale soldei de funcţie/salariului de funcţie în sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, și nu modifică modalitatea de determinare a bazei de calcul folosită pentru stabilirea pensiilor militare de stat.

 

(34) Condițiile de acordare a majorării prevăzute la alin. (32), inclusiv activitățile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, se stabilesc prin ordin al conducătorilor instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

 

 

  2. La articolul 4, se introduc şase noi alineate, alineatele (2)-(7), cu următorul cuprins:

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna martie 2017, pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor şi personalul civil din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sporurile, indemnizaţiile şi alte asemenea drepturi specifice, stabilite proporţional cu timpul efectiv lucrat şi care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază/salariul funcţiei de bază/solda funcţiei de bază, precum şi drepturile salariale acordate pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică, se determină prin raportare la salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Cuantumul drepturilor salariale acordate potrivit alin. (2) nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportare la modalitatea de calcul utilizată în luna februarie 2017.

(4) Drepturile prevăzute la alin. (2) nu constituie majorări ale soldelor de funcţie/salariilor de funcţie în sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea          nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, și nu modifică modalitatea de determinare a bazei de calcul folosită pentru stabilirea pensiilor militare de stat.

(5) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna aprilie 2017, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor beneficiază de prevederile art. 3^1 alin. (6) şi (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Începând cu martie 2017, prin derogare de la prevederile  art. 22 alin. (1), (2) şi (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor care îşi desfăşoară activităţile în unităţile sanitare din reţeaua proprie a ministerelor şi instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sporurile şi alte asemenea drepturi specifice acestei activităţi de specialitate, care nu fac parte, potrivit legii, din salariul funcţiei de bază/solda funcţiei de bază, se acordă prin raportare la baza de calcul reprezentată de valorile nominale ale salariilor de bază stabilite conform prevederilor art. 3^2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzătoare funcţiilor îndeplinite şi vechimii în muncă aferente valorilor respective, potrivit legii, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

(7) De prevederile alin. (6) beneficiază şi personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor confirmat în specialităţi corespunzătoare serviciului medical şi care îşi desfăşoară activitatea în unităţi, structuri şi formaţiuni ale ministerelor şi instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.”

Discrepanţele salariale înregistrate la nivelul diferitelor categorii de personal din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională faţă de alte domenii de activitate, s-au produs începând cu data de 01.08.2016, în mod deosebit, prin modalitatea de calcul diferită a sporurilor şi a altor drepturi specifice activităţii, în contextul evoluţiei rapide a nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în condiţiile în care baza de calcul a acestor elemente salariale se situează în majoritatea cazurilor la nivelul stabilit la data de 31.12.2009.

Totodată, discrepanţele salariale înregistrate între medicii militari/poliţişti, pe de o parte, şi medicii civili, pe de altă parte, s-au produs începând cu data de 01.08.2016, după intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului   nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului    nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, act normativ care a stabilit modificări semnificative în salarizarea medicilor civili. În context, constatăm faptul că discrepanţele s-au produs, în mod deosebit, prin modalitatea de calcul diferită a sporurilor şi a altor drepturi specifice activităţii personalului civil care îşi desfăşoară activitatea în unităţile aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi în unităţile din reţeaua ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.

Consecinţa firească a aplicării prevederilor menţionate mai sus este cea de părăsire de către personalul militar/de poliţie de specialitate medico-sanitar aparţinând sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională (sistem supus unor rigori/îngrădiri specifice sistemului de apărare naţională), în favoarea sistemului public/privat de sănătate.

Menţinerea discrepanţelor salariale între aceste categorii de personal (medici militari/de poliţie şi medici civili) generează un climat de muncă neproductiv cu implicaţii majore asupra actului medical.

În ultimul an au fost înregistrate treceri în rezervă semnificative, în mod special pe segmentul medicilor militari/de poliţie cu înaltă specializare şi la vârste relativ tinere, în condiţiile în care procesul de formare a unui medic specialist/primar este unul care se efectuează pe o perioadă mare de timp şi implică resurse financiare considerabile.

Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a fost adoptată măsura acordării a 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit, pentru personalul nominalizat în amendament, urmând ca diferenţa de 50% să fie acordată începând cu luna august 2017.

Această măsură a avut în vedere eliminarea unei disfuncţionalităţi salariale existente pentru aceeaşi funcţie în cadrul aceleiaşi instituţii.

În contextul modificărilor legislative semnificative favorabile personalului din alte familii ocupaţionale, intervenite într-o perioadă scurtă de timp, în baza aceluiaşi principiu de eliminare a disfuncţionalităţilor salariale pe funcţii similare, considerăm că este necesar ca măsura adoptată la art. 3^1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 să fie aplicată începând cu luna aprilie 2017, fapt care detensionează un eventual climat de muncă neproductiv.

Având în vedere cele sus-menţionate, propunem introducerea unei reglementări care să elimine aceste discrepanţe salariale.

Comentarii

comentarii