Contestare decizii de reincadrare

Avand in vedere prevederile:

– art. 36 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice:

,, La data intrării în vigoare a prezentei legi, reîncadrarea personalului salarizat potrivit prezentei legi se face pe noile funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzătoare vechimii în muncă și vechime în specialitate/vechime în învățământ avute, cu stabilirea salariilor de bază,soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare potrivit art. 38.”

-art. 8 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici:

,,Funcţiile publice de stat sunt funcţiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul autorităţilor administrative autonome.”

-art. 1 din  Hotărârea nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

,,Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare Agenţia, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, finanţată din bugetul de stat, conform legii.”

–  art. 9 din  Hotărârea nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

,,Agenţia este formată din aparat propriu şi structuri subordonate.”

-art. 13 din  Hotărârea nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

,, Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se înfiinţează în subordinea Agenţiei direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, instituţii publice cu personalitate juridică.”

-art. 38 alin 2 lit. a din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

,,Începând cu data de 1 iulie 2017:

  1. a) se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizația brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții;”

-art. 6 lit. b) si c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice:

,,Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii:

  1. b) principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare și instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeași activitate și are aceeași vechime în muncă și în funcție;
  2. c) principiul egalității, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală”

– art. 37 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice:

“Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare, a sporurilor, a creșterilor salariale, a premiilor și a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competența ordonatorilor de credite.

(2) Contestația poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite soluționează contestațiile în termen de 30 de zile calendaristice.”

puteti contesta deciziile de reincadrare si de stabilire a salariilor de baza emise de Directiile Generale Regionale ale Finantelor Publice.

Anexat aveti un model de contestatie.

Contestatie legea salarizarii nr. 153 functionar

Contestatie legea salarizarii nr. 153 personal contractual

Comentarii

comentarii