Securitatea muncii

2.5. SECURITATEA MUNCII Definire Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă (Lege nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă). Aveți în […]

Conditii de munca

2.4. CONDIȚII DE MUNCĂ Definire Locurile de muncă și activitățile cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice pentru polițiștii în activitate din MAI, se definesc după cum urmează: a) locurile de muncă și activitățile cu condiții deosebite – cele care implică existența unor factori de risc generați de specificul activității de poliție, cu […]

Continuitatea serviciului de la domiciliu

2.2.4. Continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice ,în afara programului normal de lucru, de la domiciliu Ordinul MAI nr.78/2017 reglementează condiţiile de acordare a majorării salariale, precum şi activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice , în afara programului normal de lucru,de la domiciliu.   Activităţi: a) intervenţia în mediul rural efectuată de personalul din […]

Munca în repausul săptămânal

2.2.2. Munca desfăşurată în repausul săptămânal, în timpul programului normal de lucru Definire Potrivit Codului muncii, repausul săptămânal se acordă timp de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. (CM art. 137 alin. 1) Repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile decât sâmbăta sau duminica. Pentru activitatea desfăşurată de poliţiştii şi […]

Munca suplimentara

Definire Muncă suplimentară – este considerată munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal (CM art. 117 alin. (1). Dispoziția scrisă pentru ore suplimentare. În situaţii neprevăzute, care impun desfăşurarea de activităţi peste durata normală a programului de lucru, şeful unităţii dispune în scris, cu justificarea temeinică a hotărârii sale, efectuarea de […]

INCOMPATIBILITĂŢI ŞI ALT LOC DE MUNCĂ

Definire Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative (Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea […]

PROGRAMUL (NORMAL) DE LUCRU

Definire Prin program de lucru sau timp de lucru se înţelege perioada în care poliţistul îşi desfăşoară activitatea şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile de serviciu potrivit prevederilor fişei postului (OMAI nr. 577/2008 art. 1, Codul Muncii art. 108).   Durata programului de lucru – Durata normală a programului de lucru al poliţistului este, de regulă, […]