Ocuparea posturilor vacante. Fisa postului

3.2. OCUPAREA POSTURILOR VACANTE.FIȘA POSTULUI 3.2.1 OCUPAREA POSTURILOR VACANTE Postul vacant se ocupă de poliţistul care îndeplineşte condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, precum şi condiţiile prevăzute de Statutul polițistului.        La absolvirea şcolii de formare a agenţilor de poliţie, poliţistului i se acordă gradul profesional de agent de poliţie şi este încadrat ca […]

Modificarea raporturilor juridice

3.1. MODIFICAREA ȘI SUSPENDAREA RAPORTULUI DE SERVICIU.     3.1.1 Norme generale privind modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului      Raportul de serviciu al poliţistului se poate modifica prin: a) delegare; b) detaşare; c) participare la misiuni internaţionale; d) împuternicire pe o funcţie de conducere; e) transfer; f) mutare; g) punere la dispoziţie. […]

Concediul de odihna suplimentar

CONCEDIUL DE ODIHNĂ SUPLIMENTAR Definire Concediul de odihnă suplimentar este un drept garantat, plătit, şi se acordă anual pentru angajaţii care desfăşoară activităţi în condiţii vătămătoare, grele sau periculoase. Criteriile pe baza cărora se stabilesc categoriile de personal, activităţile şi locurile de muncă pentru care se acordă acest concediu sunt prevăzute la art. 2 alin. […]

Concediul de odihna

A) CONCEDIUL DE ODIHNĂ Definire Concediul de odihnă plătit este un drept al polițistului și se acordă în condițiile legii și ale reglementărilor interne (H.G. 1578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare). Observații Privind […]

Securitatea muncii

2.5. SECURITATEA MUNCII Definire Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă (Lege nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă). Aveți în […]

Conditii de munca

2.4. CONDIȚII DE MUNCĂ Definire Locurile de muncă și activitățile cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice pentru polițiștii în activitate din MAI, se definesc după cum urmează: a) locurile de muncă și activitățile cu condiții deosebite – cele care implică existența unor factori de risc generați de specificul activității de poliție, cu […]

Continuitatea serviciului de la domiciliu

2.2.4. Continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice ,în afara programului normal de lucru, de la domiciliu Ordinul MAI nr.78/2017 reglementează condiţiile de acordare a majorării salariale, precum şi activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice , în afara programului normal de lucru,de la domiciliu.   Activităţi: a) intervenţia în mediul rural efectuată de personalul din […]

Munca în repausul săptămânal

2.2.2. Munca desfăşurată în repausul săptămânal, în timpul programului normal de lucru Definire Potrivit Codului muncii, repausul săptămânal se acordă timp de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. (CM art. 137 alin. 1) Repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile decât sâmbăta sau duminica. Pentru activitatea desfăşurată de poliţiştii şi […]

Munca suplimentara

Definire Muncă suplimentară – este considerată munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal (CM art. 117 alin. (1). Dispoziția scrisă pentru ore suplimentare. În situaţii neprevăzute, care impun desfăşurarea de activităţi peste durata normală a programului de lucru, şeful unităţii dispune în scris, cu justificarea temeinică a hotărârii sale, efectuarea de […]

Proiect modificare OMAI nr. 140/2016 – Proba, normele și baremele pentru evaluarea performanței fizice a candidaţilor la admiterea în instituţiile de învăţământ

Anexa nr.1 (Anexa nr.31 la Ordinul m.a.i. nr.140/2016)       Proba, normele și baremele pentru evaluarea performanței fizice a candidaţilor la admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, precum şi ale candidaţilor recrutaţi în în vederea ocupării prin concurs a posturilor vacante     Prevederi generale cu privire la organizarea […]